Advies nr. 3

Printervriendelijke versiePDF version

Zorgvuldig omgaan met informatie-uitwisseling in het welzijnswerk

De Ethische Commissie heeft eind 2005 haar derde advies rond "Zorgvuldig omgaan met informatie-uitwisseling in het welzijnswerk" afgerond. Dit advies werd in december 2005 door de Raad van Bestuur van het Vlaams Welzijnsverbond bekrachtigd. Hieronder vindt u de tekst van dit advies.

Het advies werd officieel bekendgemaakt op een studiedag op 21 april 2006. Een verslag van deze studiedag werd gepubliceerd als themanummer van het Tijdschrift voor Welzijnswerk in oktober-november 2006.

 

U vindt een pdf (1,2 MB) van dit themanummer hieronder. Volgende bijdragen zijn erin opgenomen:

- Tekst van het advies: "Zorgvuldig omgaan met informatie-uitwisseling in het welzijnswerk. Beroepsgeheim en informatiestromen in de hulpverlening"

- Beroepsgeheim en hulpverlening. Een op de praktijk gerichte samenvatting van de heersende opvattingen (Luc BAETENS)

- Gedeeld en gezamenlijk beroepsgeheim. Naar een aanpassing van het wettelijk kader? (Isabelle VAN DER STRAETE)

- Gedeeld beroepsgeheim en gezamenlijk beroepsgeheim – verslag workshop 1

- Beroepsgeheim en Privacywet: op gespannen voet met elkaar? – verslag workshop 2

- Doorgeven van informatie over minder wilsbekwame personen – verslag workshop 3

- Ouderlijk gezag en privacy van minderjarigen in het licht van het beroepsgeheim – verslag workshop 4

- De dubbele positie van de mantelzorg: deel van het cliëntsysteem én zorgverlener (Daniëlle COLSOUL en Kathleen SCHELLEMANS)

- De dubbele positie van de mantelzorg: deel van het cliëntsysteem én zorgverlener – verslag workshop 5

- De verantwoordelijkheid van directies ten aanzien van cliëntinformatie-uitwisseling in de hulpverlening – verslag workshop 6

- Vrijwilligers ondersteunen bij de naleving van het beroepsgeheim. Inleiding en verslag van workshop 7 (Liliane KROKAERT)

- Beroepsgeheim en kwaliteitszorg in de hulpverlening. Inleiding en verslag van workshop 8 (Lieve PANNEMANS)

- De afwezige derden. De ethische visie van Emmanuel Levinas (Roger BURGGRAEVE)

- Verder kijken dan de cliënt: ruimte voor de 'afwezige derde' in de ethische afweging rond het beroepsgeheim – verslag workshop 9

- Hoe verder werken met dit advies in de eigen voorziening? (Jef SCHEURWEGHS)

- Hoe verder werken met dit advies in de eigen voorziening? – verslag workshop 10

- Handelen tussen recht en praktijk. Pleidooi voor een zorgvuldigheidscultuur: bewust en methodisch omgaan met het beroepsgeheim in de hulpverlening (Herman VAN DOOREN)

 

Downloads