Commissie Welzijnsgericht Ondernemen

Printervriendelijke versiePDF version

In 2013 werd binnen het Vlaams Welzijnsverbond een charter goedgekeurd als neerslag van een traject rond ondernemerschap, dat tot op heden actueel blijft: 

Als ondernemers in welzijn creëren we een sociale meerwaarde voor individu en maatschappij. We zoeken gericht naar kansen om het recht op welzijn voor iedereen te maximaliseren, creëren daartoe nieuwe opportuniteiten en bouwen mee aan een solidaire samenleving. In het bijzonder richten we ons tot mensen bedreigd door sociale uitsluiting. Daarnaast leveren we een bijdrage tot de algemene economie en de werkgelegenheid.

Als ondernemers in welzijn houden we de vinger aan de pols van de maatschappelijke evoluties en reageren alert op nieuwe noden en risicogroepen. Wij blijven zoeken naar oplossingen, handelen proactief en nemen initiatief op korte en lange termijn. Wij doen dit vanuit een zorgvisie waarin de kwaliteit van zorg voorop staat. Hiervoor treden wij voortdurend in dialoog met de cliënt. We ontwikkelen een leercultuur die verder rijkt dan het eigen werkveld.

Als ondernemers in welzijn houden we rekening met de duurzaamheidsprincipes van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We kiezen voor de optimale inzet van organisatieprocessen, financiële middelen, methodes en technieken. We realiseren ons project in partnerschap met alle betrokkenen. Iedereen neemt hierbij zijn verantwoordelijkheid op: de leidinggevenden, de medewerkers, de bestuurders maar net zo goed de samenleving als geheel en de overheid. Gedeelde verantwoordelijkheid, vertrouwen en transparantie zijn noodzakelijk. We leggen dan ook verantwoording af aan de belanghebbenden, in het bijzonder aan de overheid. Materiële winst is nooit een doel op zich maar een middel om die duurzaamheid en sociale meerwaarde te creëren. Overschotten zetten we in voor welzijn, zodat er ook over generaties heen solidariteit wordt gerealiseerd. Rechtspersonen die niet uitgaan van de winst als doel, garanderen dit het best.

Binnen welzijnsgericht ondernemen maken we werk van het concretiseren van dit charter.