Sectorale invulling in uitvoering van het kwaliteitsdecreet 2003

Printervriendelijke versiePDF version

Niettegenstaande er sprake is van een geharmoniseerd kwaliteitsdecreet voor de welzijns- en gezondheidsorganisaties, krijgt het kaderdecreet een verschillende vertaalslag in de sectoren.

 

De sector jeugdhulp en gezinsondersteuning

Op 14 febuari 2014 keurde de Vlaamse regering de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1997 goed, inzake de erkenningsvoorwaarden en subsidienormen van voorzieningen jeugdhulp. Zowel de voorzieningen Bijzondere jeugdbijstand als Centra integrale gezinszorg worden hiertoe gevat.
Kwaliteit wordt binnen de sector jeugdhulp en gezinsondersteuning benaderd vanuit een dynamisch en evolutief gegeven. Het komt tot uiting in de groeiniveaus die aan de verschillende kwaliteitsthema's worden gekoppeld en door de PDCAcirkel een uitdrukkelijke rol toe te kennen.
Voor meer info verwijzen we door naar de website van het Agentschap Jongerenwelzijn.

Tot nader order geldt voor de Centra kinderzorg en gezinsondersteuning nog het steeds het MB van 10 juni 2002. Meer info vindt u op de website van Kind en Gezin.

 

De sector ondersteuning voor personen met een handicap

Het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 2011 over de algemene erkenningsvoorwaarden en de kwaliteitszorg geeft uitvoering  aan het overkoepelende kwaliteitsdecreet van 17 oktober 2003. Dat besluit vindt u terug op de website van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

 

De sector kinderopvang

Het decreet kinderopvang van baby's en peuters van 1 april 2014 bepaalt hoe de kwaliteitszorg moet uitgebouwd worden door de initiatiefnemers kinderopvang. Het referentiekader kwaliteitszorg gepubliceerd op de website van Kind en Gezin verduidelijkt de doelstellingen van deze erkenningsvoorwaarde.