VIPA

Printervriendelijke versiePDF version

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) verleent financiële steun aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen die infrastructuurwerken willen uitvoeren. We geven hier een beknopt overzicht van de bestaande VIPA-regelgeving.

 

Indien een link niet werkt, kan u alles terugvinden op de website Vlaamse Codex.

 

1. VIPA-decreet

Ten eerste is er het VIPA-decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden. In dit decreet wordt o.a. vastgelegd dat de Vlaamse regering kan bepalen welke sectoren een (alternatieve) investeringssubsidie kunnen verkrijgen en op welke wijze de toekenning en vereffening dan moet verlopen.

 

2. Procedurebesluit

In het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden wordt de te volgen procedure voor een VIPA-dossier volledig vastgelegd (van subsidiebelofte, over subsidiebeslissing, tot vereffening van de subsidies en het verkrijgen van een investeringswaarborg).

 

3. Sectorbesluiten

Daarnaast heeft elke sector zijn eigen sectorbesluit. Daarin worden de bouwtechnische en bouwfysische normen vastgelegd en worden de subsidiabele oppervlakte en de omvang van de investeringssubsidies bepaald.