09/11/2021 - Symposium Insigt: vroegbegeleiding

Printervriendelijke versiePDF version

Inhoud
De eerste levensjaren vormen de blauwdruk voor wie we later worden. Het kind ontwikkelt zich voornamelijk in de relatie met de ouder/verzorger. Deze relatie komt onder druk te staan op het moment dat er sprake is van (een sterk vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis waarbij interventie gewenst is. Door vroeg te starten met een gepaste behandeling kunnen ouders en hulpverleners de verdere ontwikkeling van het kind optimaal stimuleren. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Hoe ga je hier als hulpverlener mee om?

Vanuit het belang van de eerste levensjaren willen we praktische inzichten en concrete handvatten bieden voor de dagelijkse praktijk. Cruciaal daarbij is het uitbouwen van een netwerk rond het kind. We zetten onder andere het belang van samenwerking in de kijker: samen aan de slag gaan met ouders (als ervaringsdeskundigen), maar zeker ook met collega-hulpverleners (over disciplines heen). Elke schakel in het proces is belangrijk, maar ook samenwerking komt soms onder druk te staan, bijvoorbeeld wanneer taal- en cultuurverschillen niet te overbruggen lijken. De betrokkenheid van het kind verhogen bij de therapie is ook een onmisbare schakel. We focussen op hoe de leerbaarheid bij weinig gerichte kinderen gestimuleerd kan worden en welke invloed slaap kan hebben op de gedrags- en emotieregulatie bij jonge kinderen. Meer dan genoeg boeiende onderwerpen dus voor dit symposium over vroegbegeleiding.

Inhoud Lezingen
Marieke Louwers, Stéphanie De Leenheer - getuigenis: vroeg begonnen...

Alex (intussen 10 jaar) werd geboren met het syndroom van Down. Slechts één week na de geboorte van Alex, kwam de kinesist al een eerste keer over de vloer bij het gezin. Een vangnet dat later nog sterk uitgebreid werd. Marieke getuigt over hoe de diagnose bij haar binnenkwam en hoe ze de hulpverlening in de eerste levensjaren van Alex ervaren heeft. Stéphanie, die het gezin al vele jaren begeleidt, geeft aan wat dit traject voor haar en het centrum betekend heeft.

Binu Singh - Het belang van de eerste levensjaren

Nooit in ons leven zullen we zo snel groeien en leren als in onze eerste levensjaren. We weten veel over hoe die eerste levensjaren van het allergrootste belang zijn voor de latere geestelijke gezondheid. Ontwikkelingsondersteuning op jonge leeftijd kan een groot verschil maken voor de latere volwassenheid. We weten dat niet alle jonge kinderen en ouders dezelfde groeikansen hebben, we weten welke krachten die groeikansen bevorderen en welke risico’s elke ontwikkeling bedreigen. Hoe kunnen we deze kennis ten volle benutten om de vroege ontwikkeling alle kansen te geven? Deze lezing gaat er dieper op in.

Margot Lavent – Cultuursensitief aan de slag met kinderen en ouders met een migratieachtergrond

Deze lezing gaat in op de basis van het cultuursensitief hulpverlenen en de achterliggende dynamieken bij migratie. Migratie is voor vele ouders een verlieservaring en een rouwproces dat mogelijk nog versterkt wordt wanneer hun kind dreigt af te wijken van de verwachtingen die er leven. Hoewel de kijk op een ontwikkelingsstoornis soms verschillend is, blijft de realiteit dezelfde. Om tot een optimale begeleiding van het jonge kind te komen, moeten we binnen deze realiteit met elkaar in verbinding durven treden.

Sara Van der Paelt - De leerbaarheid bij weinig gerichte kinderen stimuleren

De lezing gaat in op de voorwaarden voor leerbaarheid bij jonge kinderen met (vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis. We gaan in op verschillende technieken die ingezet kunnen worden om een kind meer klaar te maken om nieuwe vaardigheden te kunnen leren. Ontdek mee hoe je de motivatie van een kind kan aanwakkeren, hoe je routines opbouwt in een spel en hoe je imitatie kan aanleren. Dit alles om het kind stap voor stap te brengen tot het gericht bezig zijn met een activiteit.

Isabel De Groote – De invloed van slaap op de gedrags- en emotieregulatie bij jonge kinderen

Bij de aanmelding van kinderen met gedrags- en emotionele regulatiemoeilijkheden en/of en vermoeden van een ontwikkelingsstoornis, lijken de primaire aanmeldingsklachten eerder zelden slaapproblemen te zijn. Bij doorvragen blijkt echter dat een belangrijk percentage kinderen hier moeilijkheden mee heeft. Deze lezing gaat hier dieper op in. Slaap wordt beschouwd als een breder plan rond de regulatie van gedrag en emoties, als een essentieel onderdeel van de ontwikkeling.

Door wie?
Binu Singh - Het belang van de eerste levensjaren

Dr. Binu Singh is kinderpsychiater, psychotherapeut en voorzitter van WAIMH-Vlaanderen. Ze legt zich vooral toe op ontwikkelings- en opvoedingsproblemen bij kinderen tussen 0 en 6 jaar. Ze is verantwoordelijk voor het zorgprogramma ‘jonge kind’ in het UPC KU Leuven en draagt bij aan meerdere vormingen rond het jonge kind.

Margot Lavent - Cultuursensitief aan de slag met kinderen en ouders met een migratieachtergrond.

Margot Lavent is master in het sociaal werk en co-auteur van het boek ‘Transmigratie. Hulp verlenen in een wereld van superdiversiteit’. Nadat ze een aantal jaar ervaring opdeed binnen een noodopvangcentrum voor verzoekers van internationale bescherming, ging ze aan de slag bij OTA Oost-en West-Vlaanderen als intercultureel bemiddelaar en vormingsmedewerker. Binnen haar functie ondersteunt ze (jeugd)hulpverleners die werken met gezinnen met een migratie-achtergrond en begeleidt ze casustafels, supervisies en vormingen rond migratie-gebonden thema’s.

Sara Van der Paelt - De leerbaarheid bij weinig gerichte kinderen stimuleren

Sara Van der Paelt is klinisch psycholoog en werkt als postdoctoraal onderzoeker aan de Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen van de Universiteit Gent. Ze doet er onderzoek naar interventies voor autismespectrumstoornis (ASS), vnl. bij jonge kinderen. In haar onderzoek staat de bruikbaarheid van interventies voor de klinische praktijk centraal. Ze geeft ook trainingen aan hulpverleners in het ImPACT- en het JASPER-programma, beide programma’s om de sociaal-communicatieve vaardigheden van jonge kinderen met ASS te stimuleren.

Isabel De Groote - De invloed van slaap op de gedrags-en emotieregulatie bij jonge kinderen

Isabel De Groote is doctor in de Orthopedagogiek en integratief therapeut (cliëntgericht en gedragstherapie) en slaapcoach Droomritme. Ze heeft vijftien jaar ervaring binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie op de Infantafdeling (0-5 jaar). Sinds 2012 vervult ze deze functie binnen het Universitair Ziekenhuis in Gent.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.