Statuten

Printervriendelijke versiePDF version

Statuten Vlaams Welzijnsverbond VZW

Ondernemingsnummer: 466885447

HOOFDSTUK I - BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL

 
Elewijt, 15/06/1999
aangepast te Dilbeek, 27/05/2003, te Brussel op 25/05/2004, 17/06/2008, 21/05/2013, 15/12/2015 en 5 juli 2016

BENAMING

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam ‘VLAAMS WELZIJNSVERBOND’

 

ZETEL

Artikel 2.

De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Guimardstraat 1, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

 

MAATSCHAPPELIJK DOEL

Artikel 3 § 1.

1.       De vereniging heeft tot doel, te werken aan welzijn van mensen. Door de ondernemers in welzijn te verenigen en te verdedigen, streeft het Verbond naar een hogere levenskwaliteit in onze samenleving.

2.       De vereniging staat open voor welzijnsorganisaties, los van hun juridisch statuut, die al dan niet voorzieningen, diensten of instellingen in welzijn uitbaten en zich inschrijven op het charter 'Samen ondernemer in welzijn' van het verbond. Deze welzijnsorganisaties streven winst enkel na om de continuïteit, de duurzaamheid en de kwaliteit van de activiteiten te garanderen.

3.       Deze social profitorganisaties worden georganiseerd vanuit het privaat of publiek initiatief. Zowel de christelijke levensbeschouwing als andere levensbeschouwingen vinden hun plaats in de werking van de vereniging en worden als een meerwaarde aanzien voor het organiseren van de organisatiedoelstelling.

 

Artikel 3 § 2.

De vereniging kan alle activiteiten ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het hierboven omschreven doel.

Zo kan de vereniging onder meer:

-          aan beleidsbeïnvloeding doen vanuit de ontwikkelde visies;

-          collectief en individueel beleidsadvies verstrekken;

-          het beheer van de aangesloten organisaties ondersteunen;

-          vernieuwende initiatieven behartigen.

Artikel 3 § 3.

De vereniging mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.

Artikel 3 § 4.

De vereniging kan alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het hierboven omschreven doel en mag daartoe alle roerende of onroerende goederen verwerven of bezitten in eigendom of anderszins en deze goederen gebruiken, beheren of ten dienste stellen.

Artikel 3 § 5.

De vereniging is van onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

 

 

HOOFDSTUK II

LEDEN, TOETREDING, VERPLICHTINGEN, VERLIES VAN LIDMAATSCHAP

 

 LEDEN

Artikel 4 § 1.

De vereniging bestaat uit de leden (hierna “leden van de algemene vergadering”) en de toegetreden leden. De leden van de algemene vergadering en de toegetreden leden komen samen in het
ledenforum overeenkomstig artikel 8.
Het aantal leden van de algemene vergadering bedraagt minimum veertig (40). De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan
de leden van de algemene vergadering.

 

Artikel 4 § 2.

De volgende natuurlijke personen zijn van rechtswege lid van de algemene vergadering:
1. dertien (13) personen afgevaardigd door de sector ondersteuning van personen met een handicap waarvan één persoon afgevaardigd door de subsector centra voor ambulante revalidatie (“CAR”);
2. negen (9) personen afgevaardigd door de sector jeugdhulp, waarvan één persoon afgevaardigd door de subsector gezinsondersteuning;
3. acht (8) personen afgevaardigd door de sector kinderopvang;
4. één (1) persoon gekozen door de intersectorale commissie Vrijwilligerswerk;
5. de voorzitter van of een vertegenwoordiger aangeduid door elk van de intersectorale commissies zoals bepaald in het huishoudelijk reglement;
6. de algemeen voorzitter;
De afgevaardigden worden aangeduid conform het huishoudelijk reglement met aandacht voor gender- en leeftijdsevenwicht.
Daarnaast worden minimum drie (3) en maximum tien (10) niet sector-gemandateerde natuurlijke personen met relevante expertise ten behoeve van het maatschappelijk doel van de vereniging
aanvaard als lid van de algemene vergadering.
Alle leden van de algemene vergadering hebben een lidmaatschap van 4 jaar. Het lidmaatschap van de natuurlijke personen die van rechtswege lid zijn, met uitzondering van de algemeen
voorzitter, kan tweemaal worden hernieuwd. Het lidmaatschap van de algemeen voorzitter en de niet sector-gemandateerde natuurlijke personen is maximaal éénmaal hernieuwbaar.
 

Artikel 4 § 3.

Komen in aanmerking als toegetreden lid:
1. De in artikel 3 §1, 2. bedoelde welzijnsorganisaties die de ledenbijdrage betalen bepaald in artikel 6 §2. van de statuten;
2. De organisaties, verenigingen, instellingen,... die de maatschappelijke doelstellingen van de vereniging onderschrijven en die de ledenbijdrage betalen bepaald in artikel 6 §2. van de statuten.

De rechten en plichten van de toegetreden leden worden verder bepaald in het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 4 § 4.

Voor elke categorie van leden van de algemene vergadering en de toegetreden leden wordt er een register bijgehouden op de zetel van de vereniging met minstens de gegevens bepaald in artikel 10
VZW-wet.

 

TOETREDING

Artikel 5.

De stichtende leden van de vereniging zijn opgenomen in de oprichtingsakte van 15 juni 1999, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 30 september 1999.
De in artikel 4, §2, 3de alinea bedoelde niet-sector gemandateerde leden van de algemene vergadering worden voorgedragen door de raad van bestuur en aanvaard door de algemene vergadering.
De kandidaat toegetreden leden richten een schriftelijk verzoek tot aanvaarding als toegetreden lid aan de algemeen voorzitter.
De raad van bestuur beslist discretionair en zonder verdere motivatie of een kandidaat al dan niet wordt aanvaard als toegetreden lid.

 

VERPLICHTINGEN

Artikel 6 § 1.

De leden van de algemene vergadering aanvaarden door hun toetreding als lid de bepalingen van de statuten en het huishoudelijke reglement van de vereniging.
Door het indienen van een verzoek tot toetreding, aanvaarden de toegetreden leden de bepalingen van de statuten en het huishoudelijke reglement van de vereniging.

 

Artikel 6 § 2.

De toegetreden leden zijn verplicht hun jaarlijks lidgeld te betalen om hun rechten te kunnen uitoefenen, zoals bepaald in huishoudelijk reglement. Het lidgeld wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Dit lidgeld mag niet hoger zijn dan 200.000 euro geïndexeerd. De indexering gebeurt op basis van de consumptieprijsindex met als basis 01/01/2013. De toegetreden leden die hun jaarlijks lidgeld niet betalen worden geschorst door de raad van bestuur tot de eerste volgende algemene vergadering die zich hierover moet uitspreken. De leden van de algemene vergadering betalen geen ledenbijdrage.

 

Artikel 6 § 3.

Onverminderd de artikelen 3, §2 en 11 van de wet van 27 juni 1921, gaan de leden van de algemene vergadering in de hoedanigheid van lid geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat.
 

 

VERLIES VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 7 § 1.

De leden van de algemene vergadering verliezen het lidmaatschap van de vereniging door vrijwillige uittreding, uitsluiting, overlijden of onbekwaamverklaring.
De toegetreden leden verliezen hun hoedanigheid als toegetreden lid van de vereniging door vrijwillige uittreding, uitsluiting, of indien de eigen rechtspersoonlijkheid van het toegetreden lid ophoudt te bestaan.

Artikel 7 § 2.

De vrijwillige uittreding door de toegetreden leden moet schriftelijk aan de voorzitter van de raad van bestuur worden meegedeeld in de loop van het eerste semester en heeft uitwerking op 31 december van het lopende kalenderjaar.

Artikel 7 § 3.

Over de uitsluiting van een lid van de algemene vergadering wordt beslist door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, met twee derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De beslissing tot uitsluiting wordt door de algemeen voorzitter bij aangetekend schrijven aan het lid meegedeeld en heeft onmiddellijke uitwerking.
Over de uitsluiting van een toegetreden lid wordt beslist door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur. De beslissing tot uitsluiting wordt door de algemeen voorzitter bij aangetekend schrijven aan het toegetreden lid meegedeeld en heeft onmiddellijke uitwerking.

Artikel 7 § 4.

Zowel uitgesloten als ontslagnemende leden van de algemene vergadering en toegetreden leden zijn ertoe gehouden al hun verplichtingen tegenover de vereniging na te komen tot op de datum waarop hun ontslag rechtsgeldig wordt.

Artikel 7 § 5.

Ontslagnemende of uitgesloten leden van de algemene vergadering en toegetreden leden en hun rechtsopvolgers kunnen geen rechten doen gelden op het vermogen van de vereniging en kunnen nooit de teruggave of vergoeding voor gestorte lidgelden of gedane inbreng vorderen.

 

HOOFDSTUK III - BESTUURSORGANEN

 

HET LEDENFORUM

Artikel 8.

Jaarlijks wordt minstens één ledenforum gehouden waarop alle leden van de algemene vergadering en de toegetreden leden worden uitgenodigd. Alle leden van de algemene vergadering en toegetreden leden hebben inspraak en stemrecht op dit ledenforum.
Tot de bevoegdheden van het ledenforum behoren o.a.:
- goedkeuring van het werkingsverslag van de vereniging;
- aanbevelingen voor het beleidsplan;
- oriëntaties rond inhoudelijke thema’s;
- reflecties over beleidsthema’s;
- advisering rond strategische keuzes.
De standpunten van het ledenforum worden genotuleerd in resoluties. De raad van bestuur volgt de resoluties van het ledenforum op en legt hierover verantwoording af ten aanzien van de algemene vergadering en het ledenforum.
De concrete werking van het ledenforum wordt bepaald in het huishoudelijk reglement.

 

DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 9.

De algemene vergadering bestaat uit de leden van de vereniging zoals bepaald in artikel 4, §2.
Enkel de leden van de algemene vergadering hebben stemrecht. Elk lid van de algemene vergadering heeft 1 stem.
Een lid van de algemene vergadering kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid van de algemene vergadering. Elk lid van de algemene vergadering kan slechts drager zijn van één volmacht van een ander lid van de algemene vergadering.

 

Artikel 10.

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
1. de wijziging van de statuten;
2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
3. de benoeming en de afzetting van de commissarissen zoals omschreven in art. 18 en het bepalen van hun bezoldiging ingeval deze wordt toegekend;
4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
5. de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
6. de ontbinding van de vereniging;
7. de uitsluiting van een lid van de algemene vergadering;
8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.
 

Artikel 11 § 1.

De algemene vergadering vergadert minstens tweemaal per jaar. Eén vergadering wordt gehouden in de loop van het eerste semester ondermeer om te beslissen over de goedkeuring van het jaarverslag, de jaarrekening en het beleid van de bestuurders van het afgelopen boekjaar. Tevens wordt nog minstens één andere algemene vergadering gehouden in het tweede semester om de begroting voor het volgende boekjaar vast te stellen.

Artikel 11 § 2.

Naast de gewone algemene vergadering kunnen er, indien de raad van bestuur daartoe het initiatief neemt, buitengewone algemene vergaderingen gehouden worden.
Bovendien moet de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst van een aanvraag van één vijfde van de leden van de algemene vergadering. De aanvraag moet nauwkeurig de te agenderen punten vermelden en moet schriftelijk aan de algemeen voorzitter worden gericht.
 

Artikel 12 § 1.

De uitnodiging voor algemene vergadering gebeurt bij gewone brief of via elektronische post, aan elk lid van de algemene vergadering toegezonden ten minste acht kalenderdagen vóór de dag van de vergadering. De uitnodiging vermeldt de dag, de plaats en het uur en de agenda van de vergadering.

Artikel 12 § 2.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de algemeen voorzitter of, in zijn afwezigheid, door de bestuurder met de hoogste anciënniteit als bestuurder of, bij gelijke anciënniteit, de oudste in leeftijd. De agenda voor de vergaderingen worden opgesteld door de raad van bestuur. Op verzoek van één lid van de algemene vergadering moeten bijkomende agendapunten opgenomen worden. Het verzoek tot toevoeging van agendapunt moet uiterlijk vijf kalenderdagen voor de vergadering worden bezorgd aan de algemeen voorzitter.

Artikel 13 § 1.

De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een register van de notulen die, na goedkeuring door de leden van de algemene vergadering, ondertekend worden door de algemeen voorzitter en een tweede bestuurder. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel waar alle leden van de algemene vergadering er inzage van kunnen nemen. Deze beslissingen zullen desgevallend per brief ter kennis gebracht worden van belanghebbende derden.

Artikel 13 § 2.

De algemene vergadering kan behoudens de gevallen voorzien in het artikel 13 §4 en §5 van de statuten geldig beraadslagen indien minstens twee derde van de leden van de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering, doch niet binnen vijftien kalenderdagen volgend op de eerste vergadering, worden gehouden, die een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de algemene vergadering.

Artikel 13 § 3.

De besluiten van de algemene vergadering worden, onverminderd andersluidende voorschriften in de VZW-wet van 27 juni 1921 of in onderhavige statuten, genomen bij twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van de algemene vergadering.

Artikel 13 § 4.

Tot wijziging van de statuten en uitsluiting van een lid van de algemene vergadering kan slechts worden besloten indien die wijziging of uitsluiting in de oproeping is vermeld en indien ten minste twee derde van de leden van de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering, doch niet binnen vijftien kalenderdagen volgend op de eerste vergadering, worden gehouden, die een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de algemene vergadering. Voor elke statutenwijziging en de uitsluiting van een lid van de algemene vergadering is bovendien een meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van de algemene vergadering vereist, ook op de tweede vergadering.

Artikel 13 § 5.

Tot wijziging van het doel van de vereniging of tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten mits twee derde van de leden van de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en mits de wijziging van het doel of de ontbinding van de vereniging wordt goedgekeurd door 4/5de van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de algemene vergadering.

 

RAAD VAN BESTUUR

Artikel 14 § 1.

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit minimum veertien (14) en maximum achttien (18) natuurlijke personen benoemd door de algemene vergadering met dien verstande dat het aantal bestuurders altijd lager moet zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging en met aandacht voor gender- en leeftijdsevenwicht.
De algemene vergadering benoemt twaalf (12) bestuurders uit de kandidaten voorgedragen door de sectoren als volgt verdeeld (de “sectorale bestuurders”):
- vijf (5) bestuurders uit de kandidaten voorgedragen door de sector ondersteuning van personen met een handicap waarvan één (1) persoon afgevaardigd door de subsector centra voor ambulante revalidatie (“CAR”);
- vier (4) bestuurders uit de kandidaten voorgedragen door de sector jeugdhulp, waarvan één (1) persoon afgevaardigd door de subsector gezinsondersteuning;
- drie (3) bestuurders uit de kandidaten voorgedragen door de sector kinderopvang.
De algemene vergadering zal minimum één (1) en maximum vijf (5) bestuurders benoemen uit de overeenkomstig artikel 4, §2, 3de alinea aanvaarde leden (de “externe bestuurders”).
De algemene vergadering benoemt op voordracht van de raad van bestuur rechtstreeks de algemeen voorzitter. De algemeen voorzitter wordt door de algemene vergadering benoemd tot bestuurder. De algemeen voorzitter zal geen van de sectoren vertegenwoordigen.

Artikel 14 § 2.

De duur van het mandaat van de bestuurders wordt vastgesteld op 4 jaar. Het mandaat van de sectorale bestuurders is maximaal tweemaal hernieuwbaar. Het mandaat van de externe bestuurders en de algemeen voorzitter is maximaal éénmaal hernieuwbaar.

Artikel 14 § 3.

Indien om welke reden ook een einde komt aan het mandaat van een bestuurder, wordt door de algemene vergadering een vervanger aangesteld, die het lopende mandaat voleindigt. Indien het een externe bestuurder betreft zal de vervanger worden gekozen uit de overeenkomstig artikel 4, §2, 3de alinea aanvaarde leden. Indien het een sectorale bestuurder betreft zal de vervanger worden aangesteld na voordracht door de betrokken sector overeenkomstig artikel 14 §1, 2de alinea. Deze vervanging zal voor de vervangende bestuurder niet worden meegerekend voor de beperking op de hernieuwbaarheid van zijn bestuursmandaat overeenkomstig artikel 14 §2.

Artikel 14 § 4.

De raad van bestuur bepaalt het beleid van de vereniging en bestuurt haar. Hij heeft alle bevoegdheden die niet krachtens de wet of deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorgehouden.

Artikel 14 § 5.

De raad van bestuur vergadert na schriftelijke oproeping door de algemeen voorzitter, via elektronische post of per brief, minstens vijf kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de vergadering, zo dikwijls als het belang van de vzw het vereist.
De raad wordt voorgezeten door de algemeen voorzitter of - in zijn afwezigheid - door de bestuurder met de hoogste anciënniteit als bestuurder of - bij gelijke anciënniteit - de oudste in leeftijd.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vereniging of in elke andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig is op de vergadering. De besluiten van de raad van bestuur worden in beginsel genomen bij consensus. Indien er gestemd moet worden, dan worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij tegengestelde belangen van verschillende sectoren dient evenwel consensus te worden bereikt. Bij staking van stemmen, heeft de algemeen voorzitter dan wel de bestuurder die de vergadering voorzit, doorslaggevende stem.
Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de algemeen voorzitter en een tweede bestuurder. Deze notulen worden bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de leden van de algemene vergadering die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het koninklijk besluit van 27 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een akkoord is van vier vijfde van de stemmen van de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per elektronische post, video- of telefoon-conferentie.

Artikel 14 § 6.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van moreel of vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders alvorens de raad van bestuur een besluit neemt. De bestuurder met het tegenstrijdig belang verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.

Artikel 14 § 7.

De raad van bestuur vertegenwoordigt en verbindt de vereniging geldig bij collegiaal handelen door meerderheid van de bestuurders in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.
De vereniging wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door de algemeen voorzitter of door twee bestuurders die samen optreden.
De raad van bestuur kan een deel van zijn bevoegdheden bovendien delegeren aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurder, in een volmacht of delegatiereglement.

Artikel 14 § 8.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat het personeel en bepaalt hun statuut.

Artikel 14 § 9.

De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht.

Artikel 14 § 10.

Uitgaande van de sectorale autonomie organiseert de raad van bestuur de intersectorale, de sectorale en de provinciale werking van de vereniging, volgens de bepalingen van het huishoudelijk reglement.
De raad van bestuur kan commissies of ad hoc werkgroepen oprichten in elke aangelegenheid die hij nuttig acht.

Artikel 14 § 11.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden bijgewoond met raadgevende stem door de algemeen directeur en de sectorcoördinatoren, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur. Op de vergaderingen van de raad van bestuur kunnen eveneens één of meerdere voorzitters van intersectorale commissies en/of andere experts uitgenodigd worden om over specifieke problemen te adviseren.

 

DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 15 § 1.

De raad van bestuur draagt het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de (externe) vertegenwoordigingsbevoegdheid m.b.t. het dagelijks bestuur -met gebruik van de maatschappelijke handtekening aan dit bestuur verbonden- op aan de algemeen directeur in hoedanigheid van orgaan, overeenkomstig art. 13 bis van de VZW-wet van 27 juni 1921.
Het dagelijks bestuur betreft alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vereniging te verzekeren en die, gezien het beperkt en/of de noodzakelijkheid om onverwijld een beschikking te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

 

DE ALGEMEEN VOORZITTER

Artikel 16.

De algemeen voorzitter heeft als taak:
1. de eenheid van de vereniging te bevorderen, evenals de toepassing van de principes die aan de grondslag van zijn werking liggen;
2. het voorzitterschap waar te nemen van het ledenforum, van de algemene vergadering en van de raad van bestuur;
3. erover te waken dat de belangen van alle leden op correcte wijze ter harte worden genomen.

 

HOOFDSTUK IV

REKENINGEN, BEGROTING, ONTBINDING EN VEREFFENING

 

REKENINGEN EN BEGROTING

Artikel 17.

Het boekjaar van de vereniging begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

De goedkeuring van de rekeningen van het voorbije boekjaar geldt als kwijting van de bestuurders.

Artikel 18.

De raad van bestuur legt jaarlijks de afrekening van het voorbije jaar en de begroting voor aan de algemene vergadering. De algemene vergadering kan één of meer commissarissen aanduiden om de werking van de vereniging te controleren. Hun verslag wordt ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

 

ONTBINDING, VEREFFENING

Artikel 19 § 1.

Tot ontbinding van de vereniging zal beslist worden door de algemene vergadering op de wijze vastgesteld door artikel 13 § 5 van de statuten en artikel 20 van de VZW-wet van 27 juni 1921.
Bij vrijwillige ontbinding duidt de algemene vergadering twee of meer vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid.
Wordt de vereniging gerechtelijk ontbonden, dan zal de vereffening geschieden volgens de voorschriften van artikel 19 van de VZW-wet van 27 juni 1921.

Artikel 19 § 2.

In geval van ontbinding zal het batig actief van de vereniging overgemaakt worden aan een vereniging zonder winstoogmerk met gelijkaardig doel en voorwerp als de huidige vereniging, aan te wijzen door de algemene vergadering.

Artikel 20.

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921 toepasselijk en kan verwezen worden naar het huishoudelijk reglement.
 

Aldus goedgekeurd te Brussel op 5 juli 2016.

 

Hendrik DELARUELLE                                                         Jan RENDERS
algemeen directeur                                                               algemeen voorzitter