Statuten

Printervriendelijke versiePDF version

De algemene vergadering van de vereniging zonder winstoogmerk "Vlaams Welzijnsverbond", met zetel te 1040 Brussel, Guimardstraat 1, ondernemingsnummer 466.885.447, opgericht bij onderhandse akte van 15 juni 1999, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 september 1999, onder nummer 466.885.447,

heeft op datum van 6 december 2023 beslist haar statuten, zoals deze gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad op , met éénparigheid van stemmen te wijzigen en volledig te vervangen door de volgende nieuwe statuten:

 

TITEL I. NAAM - ZETEL - DOEL – DUUR

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: "Vlaams Welzijnsverbond”.

Alle stukken uitgaande van de vereniging moeten haar naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of "VZW".

 

Artikel 2

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

 

Artikel 3

§ 1. De vereniging stelt zich tot belangeloos doel te werken aan welzijn van mensen. Door de ondernemers in welzijn te verenigen en te verdedigen, streeft de vereniging naar een hogere levenskwaliteit in onze samenleving.

De vereniging staat open voor welzijnsorganisaties, los van hun juridisch statuut, die al dan niet voorzieningen, diensten of instellingen zijn en zich inschrijven op de missie en haar waardenkader en op het charter 'Samen ondernemer in welzijn' van het Vlaams Welzijnsverbond. Die welzijnsorganisaties streven winst enkel na om de continuïteit, de duurzaamheid en de kwaliteit van de activiteiten te garanderen.

Die social profitorganisaties worden georganiseerd vanuit het privaat of publiek initiatief.

§ 2. Om haar belangeloos doel te verwezenlijken kan de vereniging alle rechtstreekse en onrechtstreekse daden stellen die op het voormelde doel betrekking hebben.

Zo kan de vereniging onder meer:

- de leden informeren, adviseren en ondersteunen in hun werking;

- netwerken organiseren;

- adviezen en standpunten formuleren vanuit een gemeenschappelijke visie;

- aan beleidsbeïnvloeding doen vanuit de ontwikkelde visies.

De vereniging kan meer algemeen alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen.

In het kader van het realiseren van haar doel, kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen.

Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormeld belangeloos doel, met inbegrip van handelsactiviteiten waarvan de opbrengsten zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de belangeloze doelstellingen.

De vereniging mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

 

Artikel 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

 

TITEL II. DE LEDEN

Artikel 5

De vereniging is samengesteld uit werkende leden en toegetreden leden. Het aantal werkende leden is niet beperkt doch het mag  niet minder dan veertig (40) bedragen.

De vereniging zal evenwel in geen geval van rechtswege ontbonden zijn indien op een bepaald ogenblik het aantal leden minder dan veertig zou bedragen.

De werkende leden en de toegetreden leden komen samen in het ledenforum.

Van elke categorie van de werkende leden en van de toegetreden leden wordt een register bijgehouden op de zetel van de vereniging.

 

Artikel 6

§ 1. Zijn werkende leden van de vereniging en bijgevolg leden van de algemene vergadering:

a) van rechtswege, de volgende natuurlijke personen :

1. dertien (13) personen afgevaardigd door de sector ondersteuning van personen met een handicap waarvan één persoon afgevaardigd door de subsector centra voor ambulante revalidatie (“CAR”);

2. negen (9) personen afgevaardigd door de sector jeugdhulp, waarvan één persoon afgevaardigd door de centra integrale gezinszorg (“CIG”);

3. acht (8) personen afgevaardigd door de sector kinderopvang;

4. één (1) persoon gekozen door de intersectorale commissie Vrijwilligerswerk;

5. de voorzitter van of een vertegenwoordiger aangeduid door elk van de intersectorale commissies zoals bepaald in het intern reglement van de vereniging;

6. de voorzitter van de vereniging.

           De afgevaardigden worden aangeduid overeenkomstig het intern reglement van de vereniging, met aandacht voor gender- en leeftijdsevenwicht.

         b) ten minste drie (3) en ten hoogste tien (10) niet sector-gemandateerde natuurlijke personen met relevante expertise met betrekking
             tot het maatschappelijk doel van de vereniging.
             Zij worden voorgedragen door het bestuursorgaan en aanvaard door de werkende leden onder a).

 

§ 2. Met uitzondering van de voorzitter en de niet sector-gemandateerde natuurlijke personen, wiens lidmaatschap onbeperkt is, hebben de werkende leden een lidmaatschap van vier (4) jaar dat tweemaal kan hernieuwd worden.

 

§ 3. De leden van de algemene vergadering aanvaarden door hun toetreding als lid de bepalingen van de statuten en het interne reglement van de vereniging.

 

§ 4. De werkende leden betalen geen ledenbijdrage.

 

§ 5. De werkende leden kunnen op ieder ogenblik uittreden uit de vereniging, mits schriftelijk ontslag aan het bestuursorgaan. Dat ontslag zal evenwel pas uitwerking krijgen één maand nadat het schriftelijk ontslag is ontvangen door het bestuursorgaan.

Een werkend lid kan op elk ogenblik, op voorstel van het bestuursorgaan  of op verzoek van 1/5 van alle werkende leden, worden uitgesloten door een bijzonder besluit van de algemene vergadering, waarop minstens 2/3 van alle werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarbij voor de beslissing een 2/3-meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden vereist is. Onthoudingen worden niet meegerekend, noch in de teller noch in de noemer.

De voorgenomen uitsluiting moet worden aangegeven in de oproeping. Het werkend lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt geïnformeerd over de motieven voor uitsluiting door de voorzitter van het bestuursorgaan. Het werkend lid heeft het recht gehoord te worden op de algemene vergadering en kan zich, desgewenst, laten bijstaan door een advocaat.

 

§ 6. Het lidmaatschap van een werkend lid eindigt automatisch door het overlijden van de natuurlijke persoon.

 

Artikel 7

§ 1. Komen in aanmerking als toegetreden lid:

1. de in artikel 3, § 1, tweede lid, bedoelde welzijnsorganisaties die de ledenbijdrage betalen bepaald in artikel 7 § 4 van de statuten;

2. de organisaties die de maatschappelijke doelstellingen van de vereniging onderschrijven en die de ledenbijdrage betalen bepaald in artikel 7 § 4 van de statuten.

De rechten en plichten van de toegetreden leden worden verder bepaald in het intern reglement.

 

§ 2. De kandidaat-toegetreden leden richten een schriftelijk verzoek tot aanvaarding als toegetreden lid aan de voorzitter.

Het bestuursorgaan beslist discretionair en zonder verdere motivatie of een kandidaat al dan niet wordt aanvaard als toegetreden lid.

 

§ 3. Door het indienen van een verzoek tot toetreding, aanvaarden de toegetreden leden de bepalingen van de statuten en het intern reglement van de vereniging.

 

§ 4. De toegetreden leden zijn verplicht een jaarlijks lidgeld te betalen om hun rechten te kunnen uitoefenen, zoals bepaald in het intern reglement.

Het lidgeld wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Dat lidgeld mag niet hoger zijn dan 200.000 euro,  geïndexeerd, met de consumptieprijsindex van januari 2013 als basis. 

De toegetreden leden die hun jaarlijks lidgeld niet betalen worden geschorst door het bestuursorgaan tot de eerstvolgende algemene vergadering die zich dient uit te spreken over een eventuele uitsluiting.

 

§ 5. De toegetreden leden kunnen op ieder ogenblik uittreden uit de vereniging. Deze vrijwillige uittreding moet schriftelijk aan de voorzitter van het bestuursorgaan worden meegedeeld in de loop van het eerste semester en heeft uitwerking op 31 december van het lopende kalenderjaar.

 

§ 6. Het lidmaatschap van een toegetreden lid eindigt door de ontbinding, de fusie, de splitsing of het faillissement van de rechtspersoon.

 

Artikel 8

De leden kunnen niet worden aangesproken voor de schulden van de vereniging. 

Het lid dat ontslag neemt of dat uitgesloten wordt, heeft geen aanspraak op het maatschappelijk bezit, en kan geen teruggave vorderen van de betaalde bijdragen, of vergoedingen eisen voor de geleverde prestaties. Hetzelfde geldt ten aanzien van de rechthebbenden van een overleden lid.

Een ontslagnemend of uitgesloten lid, of rechthebbenden van een overleden lid, kunnen geen inzage vorderen van de rekeningen van de vereniging noch zegels laten leggen of een boedelbeschrijving vorderen.

 

TITEL III. DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 9

De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden.

 

Artikel 10

De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de algemene vergadering uitgeoefend worden :

 1. de wijziging van de statuten ;
 2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders en, op voorstel van het bestuursorgaan, de voorzitter, en de bepaling van  hun bezoldiging ingeval hun een bezoldiging wordt toegekend;
 3. de benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging;
 4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
 5. de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
 6. de ontbinding van de vereniging;
 7. de uitsluiting van een lid;
 8. de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming.
 9. een inbreng om niet van een algemeenheid  doen of aanvaarden;
 10. alle andere  gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

 

Artikel 11

De algemene vergadering vergadert minstens tweemaal per jaar.

Eén vergadering wordt gehouden in de loop van het eerste semester, onder meer om te beslissen over de goedkeuring van het jaarverslag, de jaarrekening en het beleid van de bestuurders tijdens het afgelopen boekjaar.

Tevens wordt nog minstens één andere algemene vergadering gehouden in het tweede semester om de begroting voor het volgende boekjaar vast te stellen.

Iedere vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats vermeld in de oproeping. De algemene vergadering gaat door op de maatschappelijke zetel van de VZW, tenzij  het bestuursorgaan bij de voorbereiding van de algemene vergadering een andere locatie weerhoudt.

Alle werkende leden moeten erop worden uitgenodigd. Bestuurders die geen lid zijn van de algemene vergadering en, in voorkomend geval, de commissaris, worden eveneens uitgenodigd.

Op ieder ogenblik kan een buitengewone algemene vergadering van de vereniging worden bijeengeroepen door een beslissing van de het bestuursorgaan of op vraag van minstens één vijfde van de werkende leden. De aanvraag moet nauwkeurig de te agenderen punten vermelden en moet schriftelijk aan de algemeen voorzitter worden gericht.

 

Artikel 12

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan bij e-mail, verzonden namens de voorzitter of twee bestuurders in naam van het bestuursorgaan, en verstuurd naar het e-mailadres dat het lid daartoe laatst heeft doorgegeven aan de voorzitter.

Deze e-mail wordt minstens vijftien (15) kalenderdagen  vóór de vergadering aan ieder lid toegestuurd.

De agenda wordt vermeld in het oproepingsbericht.

De agenda omvat alle punten die zijn vastgesteld door het  bestuursorgaan, alsook elke punt dat door minstens twee bestuurders of door minstens 1/5 van de werkende leden uiterlijk vijftien dagen voor de voorgenomen algemene vergadering per e-mail wordt meegedeeld aan de voorzitter van het bestuursorgaan.

Punten buiten de agenda kunnen niet behandeld worden.

 

Artikel 13

Ieder werkend lid heeft het recht de vergadering bij te wonen.

Werkende leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere werkende leden worden vertegenwoordigd. Elk werkend lid kan maximaal één volmacht dragen.

De lasthebber moet voor de stemming een geschreven volmacht voorleggen of een e-mail verzonden door het werkend lid waarbij dit werkend lid volmacht geeft. Alle volmachten dienen bij het begin van de vergadering aan de voorzitter overhandigd te worden, en zij worden gehecht aan de notulen van de algemene vergadering.

 

Artikel 14

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of bij afwezigheid van de voorzitter, door de oudste in leeftijd van de aanwezige leden van het bestuursorgaan.

 

Artikel 15

In de algemene vergadering hebben alle werkende leden een gelijk stemrecht.

De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde werkende leden, behoudens andersluidende bepaling in de wet of in onderhavige statuten. De besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal werkende leden dat op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens andersluidende bepaling in de wet of in onderhavige statuten. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend, noch in de noemer noch in de teller.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter of degene die hem vervangt de doorslaggevende stem, onverminderd de mogelijkheid om de verdere  behandeling en stemming over  het agendapunt te verdagen naar de eerstvolgende algemene vergadering.

 

Artikel 16

§ 1. De algemene vergadering kan slechts geldig besluiten over de ontbinding van de vereniging of de wijziging van de statuten  overeenkomstig art. 9:21 van het Wetboek van de vennootschappen en de verenigingen.

De algemene vergadering kan over statutenwijzigingen alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij twee derde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

 

§ 2. Over de uitsluiting van een lid kan slechts worden beraadslaagd en beslist indien dit punt in de agenda is opgenomen en nadat het betrokken lid is gehoord.

Tot de uitsluiting van een lid kan slechts worden beslist met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.

 

Artikel 17

De besluiten van de algemene vergadering worden ingeschreven in het register van de notulen en worden ondertekend door de voorzitter en een bestuurder of door twee bestuurders. Dit register wordt bewaard in de zetel van de vereniging waar alle werkende leden er ter plaatse inzage kunnen van nemen.

Alle werkende leden kunnen uittreksels vragen die worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan en door een bestuurder of door twee bestuurders.

Iedere wijziging van de statuten moet overeenkomstig de wet worden neergelegd op de ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Dit geldt ook voor iedere benoeming, ontslag of afzetting van een bestuurder.

 

 

TITEL IV. HET BESTUURSORGAAN

Artikel 18

§ 1. De vereniging wordt bestuurd door het bestuursorgaan dat bevoegd is om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vzw, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet en de statuten de algemene vergadering bevoegd is.

 

§ 2. Het bestuursorgaan is samengesteld uit minstens veertien leden en maximaal achttien, natuurlijke personen benoemd door de algemene vergadering met dien verstande dat het aantal bestuurders altijd lager moet zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging en met aandacht voor gender- en leeftijdsevenwicht.

 

§ 3. De algemene vergadering benoemt twaalf (12) bestuurders uit de kandidaten voorgedragen door de sectoren als volgt verdeeld (de “sectorale bestuurders”):

 1. vijf (5) bestuurders uit de kandidaten voorgedragen door de sector ondersteuning van personen met een handicap waarvan één (1) persoon afgevaardigd door de subsector centra voor ambulante revalidatie (“CAR”);
 2. vier (4) bestuurders uit de kandidaten voorgedragen door de sector jeugdhulp, waarvan één (1) persoon afgevaardigd door de centra integrale gezinszorg (“CIG”);
 3. drie (3) bestuurders uit de kandidaten voorgedragen door de sector kinderopvang.

De algemene vergadering benoemt op voordracht van het bestuursorgaan rechtstreeks de voorzitter, die door de algemene vergadering tegelijk wordt benoemd tot bestuurder. De voorzitter zal geen van de sectoren vertegenwoordigen.

 

§ 4. Als de termijn van het mandaat van een bestuurder verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege op de eerstvolgende algemene vergadering.

Daarnaast wordt een bestuurder geacht ontslag te nemen wanneer hij/zij niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de vereniging, zoals in de statuten bepaald. De vaststelling daarvan gebeurt door de algemene vergadering.

Elke bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het bestuursorgaan. Wanneer een bestuurder ontslag neemt, moet hij in functie blijven totdat de algemene vergadering redelijkerwijs in zijn vervanging kan voorzien of tot wanneer door coöptatie overeenkomstig artikel 20 in zijn vervanging is voorzien.

Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van deze bestuurder.

 

§ 5. Het mandaat van een bestuurder kan op elk moment en met onmiddellijke ingang, discretionair en zonder motivatie, worden beëindigd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend.

De stemming over het beëindigen van het mandaat van een bestuurder is geheim.

 

Artikel 19

Met uitzondering van de voorzitter en de niet sector-gemandateerde natuurlijke personen, wiens lidmaatschap onbeperkt is, hebben de werkende leden een lidmaatschap van vier (4) jaar dat tweemaal kan hernieuwd worden.

 

Artikel 20

Ingeval een plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van de duur van het mandaat, heeft het bestuursorgaan recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren uit dezelfde sector tot de eerstvolgende algemene vergadering.

Indien het een externe bestuurder betreft zal de vervanger worden gekozen uit de overeenkomstig artikel 6, § 1, b), aanvaarde werkende leden.

Indien het een sectorale bestuurder betreft zal de vervanger worden aangesteld na voordracht door de betrokken sector. Deze vervanging zal voor de vervangende bestuurder niet worden meegerekend voor de beperking op de hernieuwbaarheid van zijn bestuursmandaat.

 

Artikel 21

Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester verkiezen.

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of bij afwezigheid door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een akkoord is van vier vijfde van de stemmen van de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per elektronische post, video- of telefoon-conferentie.

Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, doch eventuele onkosten worden vergoed volgens de modaliteiten bepaald in het intern reglement.

 

Artikel 22

§ 1. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt en verbindt de vereniging geldig bij collegiaal handelen door meerderheid van de bestuurders in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.
       De vereniging wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door de voorzitter of door twee bestuurders die samen optreden.
       Het bestuursorgaan kan een deel van zijn bevoegdheden bovendien delegeren aan de dagelijks bestuurder of, mits bijzondere volmacht, aan één of meerdere personen.

§ 2. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat het personeel en bepaalt hun statuut.

§ 3. Het bestuursorgaan vaardigt het intern reglement uit indien het dit nodig acht.
       Het intern reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het WVV of met de statuten.
       Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de leden meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het WVV.
       De recentste versie van het intern reglement ligt steeds ter inzage op de zetel van de vereniging.
       Indien het bestuursorgaan het intern reglement wijzigt, is het verplicht dit op de agenda en in de notulen van het bestuursorgaan op te nemen.

§ 4. Uitgaande van de sectorale autonomie organiseert het bestuursorgaan de intersectorale, de sectorale en de provinciale werking van de vereniging, volgens de bepalingen van het intern reglement. Het bestuursorgaan kan commissies of ad hoc werkgroepen oprichten in elke aangelegenheid die hij nuttig acht.

§ 5. De vergaderingen van het bestuursorgaan worden met raadgevende stem bijgewoond door de algemeen directeur en de sectorcoördinatoren, behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan. Op de vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen eveneens één of meerdere voorzitters van intersectorale commissies en/of andere experts uitgenodigd worden om over specifieke problemen te adviseren.
 

Artikel 23

§ 1. Het bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als het belang van de vzw het vereist, na schriftelijke oproeping per e-mail minstens 5 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de vergadering door de voorzitter, alsook binnen de 15 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

 

§ 2. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vereniging of in elke andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

 

§ 3. Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig is op de vergadering. De besluiten van het bestuursorgaan worden in beginsel genomen bij consensus. Indien er gestemd moet worden, dan worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders, met uitsluiting van de nietige stemmen en van de onthoudingen.

Bij tegengestelde belangen van verschillende sectoren dient evenwel consensus te worden bereikt. Bij staking van stemmen, heeft de voorzitter dan wel de bestuurder die de vergadering voorzit, doorslaggevende stem.

 

§ 4. Een besluit van het bestuursorgaan kan eveneens worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders.

 

§ 5. Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt.

Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren.

De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in eerste lid, mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

De hiervoor vermelde procedure is niet toepasselijk op de gebruikelijk verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

 

§ 6. Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de algemeen voorzitter en een tweede bestuurder. Deze notulen worden bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de leden van de algemene vergadering.

 

TITEL V. DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 24

Het bestuursorgaan draagt het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuur aangaat, met inbegrip van het handtekeningrecht eraan verbonden, op aan de algemeen directeur in hoedanigheid van orgaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

 

TITEL VI. HET LEDENFORUM

Artikel 25

Jaarlijks wordt minstens één ledenforum gehouden waarop alle leden van de algemene vergadering en de toegetreden leden worden uitgenodigd. Alle leden van de algemene vergadering en toegetreden leden hebben inspraak en stemrecht op dit ledenforum.

Tot de bevoegdheden van het ledenforum behoren o.a.:

- aanbevelingen voor het beleidsplan;

- oriëntaties rond inhoudelijke thema’s;

- reflecties over beleidsthema’s;

- advisering rond strategische keuzes.

De concrete werking van het ledenforum wordt bepaald in het intern reglement van de vereniging.

 

TITEL VII. DE VOORZITTER

Artikel 26

De voorzitter heeft, naast de uitoefening van de bevoegdheden in de statuten en het intern reglement bepaald, als taak:

 1. de eenheid van de vereniging te bevorderen, evenals de toepassing van de principes die aan de grondslag van zijn werking liggen;
 2. het voorzitterschap waar te nemen van het ledenforum, van de algemene vergadering en van het bestuursorgaan;
 3. erover te waken dat de belangen van alle leden op correcte wijze ter harte worden genomen.

 

TITEL VIII. BEGROTINGEN EN REKENINGEN

Artikel 27

Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot eenendertig december van ieder jaar.

Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, legt het bestuursorgaan de jaarrekening van het voorbije boekjaar, opgemaakt overeenkomstig artikel 3:47 van het WVV, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering, onder controle van de commissaris door de algemene vergadering daartoe benoemd en volgt zij nauwkeurig de wettelijk voorziene publicatie op.

De begroting van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft, moet uiterlijk binnen dezelfde termijn ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

 

Artikel 28

Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging, en kan onder geen beding bij wijze van dividenden of op een andere wijze aan de leden worden uitgekeerd.

 

TITEL IX. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 29

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op wijze bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

 

Artikel 30

Ingeval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging die een gelijkaardig doel nastreeft.

Bij gebreke van een dergelijke vereniging bepaalt de algemene vergadering die tot ontbinding heeft besloten de vereniging met gelijkaardig doel aan wie het vereffeningssaldo wordt overgedragen.

De algemene vergadering die tot ontbinding besluit zal aanduiden aan welke vereniging het vereffeningssaldo wordt overgedragen.

 

Artikel 31

Voor alles wat niet door deze statuten wordt geregeld, is het Wetboek voor vennootschappen en verenigingen van toepassing.

 

Aldus aangenomen met eenparigheid van stemmen op de vergadering gehouden te Brussel op 6 december 2023 en ondertekend in evenveel exemplaren als er leden zijn.