Start 16/11/2021 - Inzicht in de werking van de boekhouding en de financiële rapportering van een CAR

Printervriendelijke versiePDF version

Inhoud
Tijdens deze tweedaagse workshop wordt eerst kort ingegaan op het wetgevend kader waarin het financiële gebeuren van de CAR zich afspeelt. Welke financiële rapporterings- en andere verplichtingen rusten er op de CAR? In een tweede luik wordt de algemene werking van een boekhouding en de financiële rapporten toegelicht die eruit kunnen gegenereerd worden (o.a. balans, resultatenrekening, toelichting, afrekeningen). Hiertoe zal tijdens de workshop een fictief nieuw CAR opgericht worden.

Op aangeven van de deelnemers aan de workshop zullen de verschillende courante feiten en gebeurtenissen die in een CAR plaatsvinden boekhoudkundig verwerkt worden en zal op basis hiervan een jaarrekening opgemaakt worden. Vervolgens zullen, aan de hand van de jaarrekening van het centrum, de verschillende voor de centra relevante rubrieken van de balans en resultatenrekening besproken worden, samen met de informatie die in de toelichting erbij opgenomen moet worden.

In een laatste luik van deze opleiding besteden we aandacht aan diverse technieken voor de opmaak en opvolging van een (meerjaren)begroting en financiële evenwichtscriteria die hiertoe gedefinieerd kunnen worden (o.a. autofinancieringsmarge). Ook hierbij vertrekken we zoveel mogelijk vanuit de specifieke context van de CAR. Na afloop van deze workshop moeten de deelnemers in staat zijn om met kennis van zaken de verschillende (wettelijke) financiële rapporten te kunnen lezen en kritisch te interpreteren

Door wie?
Christophe Vanhee

Christophe Vanhee is verbonden als wetenschappelijk medewerker aan de Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent en directeur van de FEB Academy (Academie voor Levenslang Leren van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UGent). Hij verzorgt al jaren (inhouse) navormingen in het vakdomein accounting, financieel management en auditing in de publieke en non-profitsector.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.