Themadagen Digitalisering: 4-daagse rond digitale strategie

Printervriendelijke versiePDF version

In 2019 tekenden we met het Vlaams Welzijnsverbond in op een project van de Koning Boudewijnstichting rond het thema digitalisering, genaamd Go-Digit.

Hierin brachten we het digitaal maturiteitsniveau van onze leden in kaart op basis van twee bevragingen en trachtten we de leden te sensibiliseren via allerlei informatie.

In een derde fase ondersteunden we de leden in het zetten van stappen rond digitalisering door trajecten aan te bieden die hen hielpen om het bos door de digitale bomen te zien. Tijdens twee online sessies van telkens twee uren gaf Digiraf (als digitale expert) elke deelnemer concrete handvaten, methodieken en tips om werk te maken van hun eigen digitale strategie. Daarbij probeerden we ook in gesprek te gaan met collega's en zo samen na te denken over digitale uitdagingen. 

 

Conclusies:  

  • De commissie Gegevensdeling werd omgevormd tot de commissie Digitalisering. In deze commissie gingen we verder na wat de (ondersteunings-)noden zijn van de sector en deze op een gepaste manier proberen aan te pakken.  
  • Verder sensibiliseren was zeker nodig, samen met gerichte ondersteuning.

 

Themadagen:

We willen met de commissie Digitalisering de volgende jaren gratis enkele digitale themadagen organiseren om de leden stappen te laten zetten in deze digitale wereld.

Beginnen doen we met 4 themadagen begeleid door Digiraf. Doelgroep: Directies, leidingevenden, ICT-medewerkers, ...

 

Dag 1 op vrijdag 18 november van 9u tot 12u: Digitaal toekomstbeeld

Een goed plan begint bij een digitaal toekomstbeeld. Waar wil je als organisatie naartoe bewegen? Waar ligt de toekomst op digitaal vlak voor onze organisatie? Een eerste, essentiële stap in het realiseren van impact is het vertrekken vanuit reële noden en verwachtingen van klanten en eindgebruikers. Als je die niet helder in kaart hebt ben je sowieso blind aan het varen. Samen of minstens afgestemd met de klanten en eindgebruikers (kan je?) een digitaal toekomstbeeld bepalen met noden, verwachtingen, organisatiedoelstellingen en een beleidsplan.

 

Dag 2 op dinsdag 20 december van 9u tot 12u: Digitale strategie ontwikkelen

Het digitale toekomstbeeld van de organisatie concretiseren in doelen bepaalt de digitale strategie van de organisatie om het toekomstbeeld waar te maken. Welke noden van klanten en eindgebruikers willen we verbeteren? Welke processen moeten we hiervoor vastnemen? Een digitale strategie kan in deze gezien worden als een intentieverklaring aan de klant en de eindgebruiker. Deze problemen willen we verbeteren of oplossen, hier gaan we op inzetten in de komende periode.

 

Dag 3 op donderdag 9 februari van 9u tot 12u:  Digitale roadmap uitstippelen

Een digitale roadmap opmaken betekent vooruitkijken op middellange termijn en op basis van het toekomstbeeld en de strategie logische, operationele mijlpalen bepalen. De digitale roadmap concretiseert hoe de organisatie van de huidige situatie richting het toekomstbeeld zal evolueren. Overzicht, haalbare timing en realistische stappen zijn hier cruciaal.

 

Dag 4 op vrijdag 10 maart van 9u tot 12u: Digitaal actieplan

Het digitaal actieplan vertaalt de digitale roadmap in concrete acties op korte termijn. De acties kaderen in een groter geheel, en zijn het middel om de voorgaande stappen waar te maken.

 

Na deze 4 dagen zullen we nog themadagen organiseren rond andere onderwerpen zoals bijvoorbeeld cybersecurity, GDPR, …