Ethiek op de werkvloer | Getuigschrift Ethisch Referent | Editie 2022

Printervriendelijke versiePDF version

De nood aan ethisch overleg in de zorgsector neemt toe. Zorgverleners spelen in dat overleg een grote rol: zij staan immers in de dagelijkse zorg.
Bij hun basisopleiding werd hieraan soms niet voldoende aandacht besteed. Daarom is de algemene doelstelling van deze opleiding zorgverleners op te leiden tot referentiepersoon ethiek zodat ze in hun voorziening het ethisch overleg op de werkvloer kunnen leiden.
Deze opleiding houdt twee concrete doelstellingen in:

* de deelnemers verwerven inzicht in het model voor ethisch overleg;
* de deelnemers kunnen dit model toepassen bij vragen uit het werkveld.

›Doelgroep
De opleiding richt zich tot zorgverleners uit alle mogelijke sectoren van de zorg.
De focus ligt op geestelijke gezondheidszorg, ondersteuning van personen met een beperking en ouderenzorg, maar ook zorgverleners werkzaam in de bijzondere jeugdzorg, de thuiszorg en algemene ziekenhuizen kunnen de opleiding volgen.

›Programma
In de opleiding wordt gekozen voor het ethisch model 'Waarden in dialoog' zoals beschreven in het boek van A. Liégeois, Waarden in dialoog. Ethiek in de zorg, Leuven, LannooCampus, herziene editie, 2019.

Dit model is gebaseerd op

een relationeel personalistische visie op mens en zorg;
een aantal fundamentele bouwstenen uit de ethiek;
een methodiek voor ethische analyse en evaluatie.
Het ethisch model versterkt de zorgverleners in hun mogelijkheid om zelfstandig ethisch te reflecteren en te overleggen over vragen in de dagelijkse zorg.

Tijdens de eerste drie namiddagen ligt de nadruk op:

het inzicht in het ethisch model;
het persoonlijk verwerken van deze inzichten.
De laatste vijf namiddagen worden besteed aan:

het oefenen van het model aan de hand van casussen die door de deelnemers ingebracht worden;
het verdiepen in een aantal ethische topics: samenwerken in team of netwerk, toestemming en zorgplanning, wils- of beslissingsbekwaameid, bemoeizorg of graduele zorg, vrijheidsbeperking en dwang, informatie en beroepsgeheim, euthanasie en psychisch lijden.
Docent
Prof. dr. Axel Liégeois - inhoudelijk coördinator
Ethicus
Docent aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen aan de KU Leuven
Stafmedewerker ethiek bij de Broeders van Liefde in Gent.

Evaluatie
Van de deelnemers die het Getuigschrift wensen te behalen, wordt het volgende verwacht:

een paper met een swot-analyse van de theorie van het ethisch model: de sterktes en zwaktes van het model en de uitdagingen en bedreigingen bij het toepassen van het model;
een uitvoerige bespreking van de casus die ze geleid hebben in hun voorziening: een beschrijving en een evaluatie van zowel het proces als de inhoud van de casusbespreking;
een mondelinge evaluatie van de paper in het kader van intervisie van casusbespreking, samen met andere deelnemers aan de opleiding.

https://puc.kuleuven.be/nl/opleiding/ethiek_op_de_werkvloer_getuigschrif...

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.