Gezinscoach 1Gezin 1Plan (80%) regio Druivenstreek

Printervriendelijke versiePDF version

Functie

Functie: 
Gezinscoach 1Gezin 1Plan (80%) regio Druivenstreek
Functieomschrijving: 

1G1P Oost-Brabant biedt hulp aan gezinnen waarvan de kinderen gedomicilieerd zijn en/of verblijven in het gebied Oost-Brabant. Het gebied is onderverdeeld in drie subteams: team Hageland, team Leuven en team Druivenstreek.

 

De gezinscoach ondersteunt het gezin in het opstellen en uitvoeren van hun gezinsplan. In het gezinsplan vertrekken we vanuit de hulpvragen van het gezin en de oplossingen die het gezin zelf aanbrengt. De gezinsleden beslissen over de inhoud, het tempo en aan welke doelen eerst gewerkt wordt.

Opdracht gezinscoach  

 

Voorzien in laagdrempelig, generalistisch, laag-intensief, krachtgericht aanbod in gezinnen die (nog) geen aansluiting vinden bij andere actoren in de jeugdhulp.

Maximaal inzetten op zo kort mogelijke trajecten.  

Helpen het gezin een gezinsplan op te maken, en verbinden van gezinsleden met informeel en formeel aanbod in de eigen omgeving (‘wrap-around’-model).

Zich organiseren zich in nauwe verbinding met het regionale intersectorale hulpaanbod en uitwerken van structurele samenwerkingen.

Waar nodig ad hoc casusoverleg organiseren om het hulpaanbod af te stemmen en de toeleiding tot meer gepaste en toegankelijke hulp zo vlot mogelijk te laten lopen 

Samen met de andere teamleden garanderen dat er een gevarieerde expertise aanwezig blijft in de teams en mee interne coaching opnemen.

Binnen het team praktische opdrachten opnemen en onder mekaar verdelen (niet hiërarchisch). Zoals werkplanning, ICT, registratie, kasbeheer, ‘goed huisvaderschap’, permanentie, …

Ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, burgerinitiatieven, … betrekken en structurele samenwerking uitbouwen.

 

 

 

Competenties 

Je kan je bij veranderende omstandigheden (omgeving, werkwijzen of mensen) makkelijk aanpassen.

Je kan omgaan met conflicten, vanuit een houding van meerzijdige partijdigheid en bent daarbij gericht  op herstel en verbinding.

Je kan originele of nieuwe ideeën en oplossingen bedenken: creatieve invalshoeken die zowel aansluiten als afwijken van gevestigde denkpatronen.

Je creëert kansen.

 Je neemt initiatief en overlegt onmiddellijk bij problemen.

Je bent empathisch en bent je bewust van de houding, gevoelens en omstandigheden van anderen.

Je bent integer en houdt je aan de normen, waarden en omgangsregels die gelden voor de functie en voor de cultuur waarin je werkt.

Je onderneemt concrete en gerichte acties om de vooropgestelde resultaten te halen.

Je werkt op effectieve wijze (mee) aan een gezamenlijk resultaat.

Je bent vasthoudend bij tegenslagen: je kan de ingezette koers blijven volgen maar als nodig bijsturen met het oog op efficiëntie.

Je hebt glijdende werktijden en kan omgaan met een ruime zelfsturing hierin.

 

Profiel

Vereist: 

Profiel gezinscoach

 

De gezinscoach is een aanspreekpunt voor een gezin met moeilijkheden in de opvoeding (verschillende levensterreinen betrokken, dynamisch ontwikkelende noden) .

De gezinscoach werkt taakgericht met het gezin en de gezinsleden naar een plan op maat van het gezin en biedt zelf geen gespecialiseerde hulp aan.

De gezinscoach kan taakgericht werken, de nodige stappen zetten en komen tot een plan met zowel het informele als het professionele netwerk. 

De gezinscoach werkt verbindend tussen enerzijds het gezin dat een hoofdrol speelt in de regie van hulp, het informeel netwerk van en rond het gezin en anderzijds de professionele hulpverlening.  De gezinscoach motiveert personen en diensten om taken op te nemen in het realiseren van het gezinsplan.

De gezinscoach is zowel vaardig in individuele contacten, het luisteren naar én het spreken met gezinnen en hun familie, als in het organiseren en leiden van ruimer overleg ifv van opmaak en uitvoering van het gezinsplan.

De gezinscoach is in staat om vanuit krachtgericht werken een evenwicht te vinden in omgaan met de onmachtservaringen van gezinnen met complexe moeilijkheden en het geloof in mogelijkheden die zowel in het eigen netwerk als in het professionele netwerk aanwezig zijn. 

De gezinscoach kan op een informele wijze professioneel handelen. 

De gezinscoach kan omgaan met ambivalentie en het bestaan van verschillende perspectieven ivm een situatie en weet dit verschil constructief te hanteren. 

De gezinscoach begrijpt het nut en de kracht van bestaande hulpverleningsvormen én durft tegelijkertijd nieuwe methodieken inzetten waarbij een krachtgerichte benadering centraal staat. 

De gezinscoach is bereid op verschillende locaties te werken met gezinnen (thuis, in een voor het gezin vertrouwde professionele omgeving, etc.).

De gezinscoach staat open om te reflecteren en gecoacht te worden zowel individueel als in team in verband met de invulling van deze taak. 

Aanbod: 

Verloning volgens diploma met een maximum barema B1C, PC 319.01, relevante en bewezen anciënniteit wordt meegenomen.

Glijdende uren

Eigen agendabeheer, in functie van de gezinnen en overlegmomenten

Solliciteren

Sollicitatieprocedure: 

Kandidaten met uiteenlopende culturele achtergronden worden uitdrukkelijk aangemoedigd om zich kandidaat te stellen, diversiteit is een meerwaarde.

We kijken je motivatiebrief en cv tegemoet, ten laatste tegen 30.11.2022 via mail naar komenwerken@wissel.be

Bijkomende informatie

Meer info wordt met graagte gegeven via huug.valckenaers@1g1poostbrabant.be of 0490/58.46.47

https://www.jeugdhulphageland.be

www.wissel.be

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde vacature.