Persbericht: Personen met een handicap zoeken onderdak

Printervriendelijke versiePDF version

Dringend geld nodig voor infrastructuur voor personen met een handicap

Voorzieningen voor personen met een handicap kunnen van de Vlaamse overheid via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) subsidies bekomen voor nieuwbouw en verbouwing. Deze subsidie bedraagt ongeveer 60% van de totale bouwkost. Sinds oktober 2012 is het voorziene budget van 30 miljoen echter volledig opgebruikt, waardoor intussen 17 voorzieningen op subsidies voor hun dossier wachten en de bouw niet kan starten. Voor deze wachtlijst is een budget van 20 miljoen euro nodig, maar ook in 2013 rekenen vele voorzieningen op bouwmiddelen. Het is voorlopig wachten op de begrotingscontrole 2013 van de Vlaamse overheid om te weten of en hoeveel middelen er worden vrijgemaakt voor de sector.

“Net nu de politiek de mond vol heeft over zorggarantie voor personen met een handicap wacht de sector op bouwsubsidies “ zegt Diane Serneels, sectorcoördinator ondersteuning van personen met een handicap van het Vlaams Welzijnsverbond.

De bouwwerken zijn broodnodig!

Om twee redenen:
De sector worstelt met lange wachtlijsten. Voorzieningen krijgen van de Vlaamse overheid de toelating om uit te breiden maar dit kan enkel met bijkomende infrastructuur.

Uit onderzoek van het Vlaams Welzijnsverbond blijkt ook dat het gebouwenpark van de sector voor de helft is afgeschreven. Veel voorzieningen hebben oude gebouwen waar (ver)nieuwbouw nodig is voor goede kwaliteit. 

Zonder bouwsubsidies zijn zij niet in staat om gepast onderdak te bieden!
Ter illustratie  vermelden we een 4 voorbeelden van voorzieningen die momenteel wachten op subsidies voor hun bouwdossier en welke gevolgen dit met zich meebrengt.

Voorbeeld 1: MPC Terbank vzw – Heverlee

In 2009 krijgt Terbank de goedkeuring voor de nieuwbouw van 4 leefgroepen voor 32 jongeren met verstandelijke handicap en gedragsstoornissen waarvan 14 jongeren met extreme gedragsstoornissen. De opvang van deze doelgroep beantwoordt aan een expliciete maatschappelijke vraag. In dit bouwdossier wordt de uitbreiding met 8 plaatsen  gecombineerd met de vervangingsbouw van de huidige paviljoenen. De bouwsubsidie bedraagt 4.173.165,64 €.

Op de site van de ‘Voormalige Priorij Ter Bank’ heeft de bouwheer samen met het architectenbureau een uniek  project uitgetekend. Terbank draagt momenteel de voorfinanciering van 300.000 euro en dit weegt op de huidige werking. In de voorbereiding vroeg het verwerven van een bouwvergunning op deze historische site veel onderhandelingskunst maar ondertussen liggen de plannen klaar.

Terbank wenst zijn eerder genomen engagementen waar te maken en rekent hiervoor op de Vlaamse Regering.

Voor meer informatie: Walter Limme, 0474/22.52.93, MPC Terbank vzw, Tervuursesteenweg 295, 3001 Heverlee

Voorbeeld 2: Huis in de Stad vzw – Tienen

Huis in de Stad vzw startte in 2009 een bouwdossier op voor een vervangingsbouw voor 32 bewoners. De bestaande gebouwen zijn bijna vijftig jaar geleden gebouwd en voldoen niet meer aan het moderne comfortniveau en de zorgnoden van de huidige doelgroep (zeer kleine kamers, te kleine leefruimtes, onaangepast sanitair, onvoldoende toegankelijkheid voor minder-mobiele bewoners e.d.).

Het hele bouwproject is noodzakelijk om als voorziening naar de toekomst toe te overleven. Enkel op die manier kan de zorg voor de ouder wordende bewoners en de instroom van nieuwe bewoners die een beduidend zwaardere zorgvraag hebben gegarandeerd blijven.

Momenteel moeten kandidaat-bewoners met een schrijnende zorgvraag soms geweigerd worden of moet men oudere bewoners, die al jaren in de voorziening verblijven, doorverwijzen naar een rusthuis omwille van de beperkte infrastructuur. Bovendien vroeg het hele bouwproject reeds in de voorbereidingsfase zware financiële inspanningen van de voorziening die volledig ten laste komen van de werkingsmiddelen indien subsidiëring nog lang uitblijft.

Voor meer informatie: Hilde Van Goethem, 0498/80.15.45, Huis in de Stad vzw, Hamelendreef 60, 3300 Tienen.

Voorbeeld 3: Volwassenenwerking Lokeren – Wonen vzw – Lokeren

Volwassenenwerking Lokeren – Wonen vzw diende in 2008 een dossier in voor de aankoop en verbouwing van een woonhuis tot studio’s. Door het uitblijven van een principieel akkoord over de subsidiëring heeft het pand te lijden onder weersomstandigheden en liggen alle voorbereidende werken stil. Bovendien brengt de voorbereiding vele kosten met zich mee. Het huidige - uitgeleefde - gebouw wordt veel langer dan voorzien gebruikt en de kwaliteit van leven van de bewoners lijdt hieronder.

Voor meer informatie: Rik Charle, 0472/41.43.35, Volwassenenwerking Lokeren – Wonen vzw, Daknamdorp 54, 9160 Lokeren.

Voorbeeld 4: Dienstencentrum Ter Engelen - Maaseik

Het Dienstencentrum Ter Engelen bouwt voor personen met een zware mentale handicap aangepaste woningen voor 18 mentaal gehandicapte mensen.
Het is wachten op de definitieve goedkeuring van een subsidie van 1,3 miljoen euro.

Voor meer informatie: Patrick Lemmens,  0479/42.42.64, Dienstencentrum Ter Engelen, Capucienenstraat 23, 3680 Maaseik.

Voorbeeld 5: Jeugdzorg Ter Elst  - Duffel

Jeugdzorg Ter Elst engageerde zich voor de bouw van een bijkomende leefgroep met 8 plaatsen voor jongeren met een dermate ernstige gedragsproblematiek dat ze niet in een normale leefgroep terecht kunnen: alles wordt voorzien op individuele begeleiding en met aangepaste infrastructuur.  In hetzelfde project is een vernieuwbouw voorzien zodat ook in de bestaande leefgroepen de groepsgrootte kan dalen van 12 naar 8 jongeren.  Het bedrag van de te ontvangen subsidie is precies gekend: 1.289.363,93 euro…op voorwaarde natuurlijk dat de budgetten worden vrij gemaakt.

Voor meer informatie: Rik Van Buggenhout, 0496/54.27.96, Jeugdzorg Ter Elst Zandstraat 10, 2570 Duffel.

11 maart 2013
Frank Cuyt, Vlaams Welzijnsverbond
0477/75.31.90

Het Vlaams Welzijnsverbond groepeert in Vlaanderen en Brussel een 700-tal voorzieningen actief in de bijzondere jeugdzorg, de sector van personen met een handicap, de gezinsondersteuning, de kinderopvang en het vrijwilligerswerk met 26.000 personeelsleden en 3.600 onthaalouders die zich jaarlijks inzetten voor 100.000 kinderen en volwassenen en hun gezinnen! 10.000 vrijwilligers helpen ons hierbij.