Persbericht n.a.v. betoging werknemers sector personen met handicap - Vraaggestuurde zorg voor personen met handicap: voorzieningen gaan voor kwaliteit, dialoog en transparantie

Printervriendelijke versiePDF version

Persbericht van het Vlaams Welzijnsverbond n.a.v. de betoging van de werknemers

van de sector personen met een handicap op 10 juni 2016

  

De sector voor personen met een handicap kent met de invoering van de persoonsvolgende financiering één van de grootste hervormingen ooit. In tegenstelling tot vandaag waar voorzieningen worden gefinancierd, zullen personen met een handicap voortaan zelf een persoonsvolgend budget ontvangen om hun zorg in te kopen. Hierdoor krijgen personen met een handicap meer kans om hun leven uit te bouwen zoals zij dat willen en kan de zorg - nog meer dan nu het geval is - vraaggestuurd worden georganiseerd.  Dergelijke innovatie van de zorg kan er alleen maar komen als dit voor initiatiefnemers gepaard gaat met een regelluw kader. Initiatiefnemers in de zorg worden welzijnsgerichte en sociale ondernemers. Het Vlaams Welzijnsverbond staat achter deze evolutie en heeft hier ook constructief aan meegewerkt. We zijn blij te vernemen dat ook de werknemers niet tegen deze evolutie zijn en zich ook inschrijven op deze zorgvernieuwing.

Toch komen vandaag - 10 juni – de werknemers op straat en dit om twee redenen: in eerste instantie hekelen de vakorganisaties een besluit van de Vlaamse Regering waardoor ook niet-vergunde zorgaanbieders toegelaten worden om in de sector actief te worden. Deze niet-vergunde zorgaanbieders moeten in tegenstelling tot de vergunde zorgaanbieders, niet voldoen aan decretale  kwaliteitseisen en zij dienen zich evenmin te houden aan de loon- en arbeidsvoorwaarden zoals die in de sector zijn afgesproken. Het Vlaams Welzijnsverbond zit wat dit betreft op dezelfde lijn als de vakbonden en pleit ervoor om de sector niet op te splitsen in vergunde en niet-vergunde zorgaanbieders en vraagt nadrukkelijk voor iedereen die zorg aanbiedt dezelfde kwaliteitseisen en dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden toe te passen.

Het behoud van de zogenaamde personeelsnormen vormt de tweede reden waarom de werknemers manifesteren. Volgens het Vlaams Welzijnsverbond staat een personeelsnormering haaks op de principes van persoonsvolgende financiering. Persoonsvolgende financiering laat juist toe om in overleg met de gebruiker precies die competenties en functies in te zetten die hij of zij als persoon met een handicap op dat moment voor zijn of haar ondersteuning nodig heeft. Dit is vraaggestuurde zorg. Uiteraard moet die zorg kwaliteitsvol zijn en dat kan alleen met een personeelsinzet die zowel kwantitatief als kwalitatief voldoende is. Daarom pleit het Vlaams Welzijnsverbond voor transparantie bij de inzet van de middelen bij haar belangrijkste stakeholders zijnde de gebruikers en de werknemers. Ook dit zijn kenmerken van sociale ondernemers in welzijn.

Het Vlaams Welzijnsverbond heeft begrip voor de zorgen van de werknemers in deze tijden van grote verandering. Wij hopen op korte termijn met de werknemersorganisaties rond de tafel te kunnen zitten om hierover te praten. We zijn dan ook blij met het initiatief van Min. J. Vandeurzen om een bemiddelaar aan te stellen en we hopen dat er snel tot een oplossing kan gekomen worden.

Meer info:

Hendrik Delaruelle, algemeen directeur Vlaams Welzijnsverbond  hendrik.delaruelle@vlaamswelzijnsverbond.be,

GSM 0474 84 01 87