Persbericht: Engagement voor een warme samenleving

Printervriendelijke versiePDF version

Politici, vakbondsleiders, wetenschappers, middenveldorganisaties, actiegroepen … roepen op voor een ‘warme samenleving’. Ze reageren tegen de macht van het kapitaal, de verharding en de verzuring van de samenleving, de groeiende kloof tussen arm en rijk, een te grote ecologische voetafdruk …

Tijd om het altruïsme en de solidariteit opnieuw hip te maken, met respect voor de keuzevrijheid en autonomie van het individu.  We moeten dus investeren in het welzijn van elke mens op de diverse terreinen die daartoe bijdragen: tewerkstelling voor iedereen op maat, gezonde huisvesting, ontspanning via cultuur, sport of verenigingsleven, toegankelijke gezondheidszorg, eigentijds onderwijs en: welzijnswerk dat verbindt.
 

Werken aan het welzijn van mensen is de kerndoelstelling van het Vlaams Welzijnsverbond. Ook de meest kwetsbare mens heeft recht op een waardig leven en moet daartoe zorgzaam ondersteund worden vanuit een waardengericht kader.  

Welzijn overlaten aan de vrijemarktwerking waarbij winstmaximalisatie de commerciële initiatieven stuurt, vergroot ontegensprekelijk het risico op dualisering: wie het zich kan permitteren wordt geholpen, anderen blijven in de kou staan. De commerciële sector is er in de eerste plaats om geld te verdienen en de aandeelhouders tevreden te stellen. Welzijnsorganisaties vertrekken vanuit de vragen van de gebruiker en werken vanuit een dialogerende i.p.v. onderhandelde relatie.

 

Het Verbond pleit dan ook voor een dynamisch welzijnsbeleid, waarbij de overheid in partnerschap met en in dialoog met de private non-profitvoorzieningen bouwt aan een solidaire samenleving.  Precies omdat ze werken met overheidsmiddelen moeten welzijnsorganisaties een transparant beleid voeren en verantwoording af leggen: aan de zorgvrager en zijn omgeving maar ook aan de overheid en de samenleving. Dat betekent goed beheer van de financiën, kwalitatieve dienstverlening en het inzetten van bekwaam en gemotiveerd personeel.

 

Onder impuls van de Raad van Bestuur van het Vlaams Welzijnsverbond werkte afscheidnemend algemeen directeur Frank Cuyt een charter voor welzijnsgerichte ondernemers uit. Welzijnsgerichte ondernemers baseren hun beslissingen niet op het winstresultaat. Ze stellen de continuïteit van de dienstverlening voorop. Welzijnsorganisaties beroepen zich op mensen met ‘hart, hoofd en handen’, zowel professionelen als vrijwilligers. Zij werken met inspirerende leiders en betrokken bestuurders. Ze bouwen een partnerschap op met de overheid en werken samen in netwerken van andere zorg- en welzijnsvoorzieningen.

 

Het Vlaams Welzijnsverbond roept de samenleving op om daadwerkelijk engagement op te nemen in het realiseren van een zorgzame, warme samenleving.  Het drukt haar appreciatie uit voor de inzet van de vele mantelzorgers en geëngageerde vrijwilligers, voor de bewuste keuze van mensen voor een professionele carrière in de non profitorganisaties, voor het ten dienste stellen van kennis  in de vele Raden van Bestuur.

 

Tot op heden bestaat er in Vlaanderen een goed ontwikkelde solidariteit, die zich structureel vertaalt in een goed uitgebouwde sociale zekerheid en herverdeling via progressieve belastingen en collectieve voorzieningen. Die solidariteit komt meer en meer onder druk te staan. Willen we vermijden dat ‘een warme samenleving’ een loze slogan wordt, dan zal elke burger naar draagkracht en vermogen zijn bijdrage moeten leveren. Dat bewustzijn moet gecultiveerd worden. Als Vlaams Welzijnsverbond vragen wij een hogere én inkomensgerelateerde zorgverzekering en rechtvaardige geïnde belastingen op inkomen en vermogen.

 

Hendrik Delaruelle, die Frank Cuyt opvolgt als algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond, is alvast van plan om samen met zijn leden te blijven ijveren voor een zorgzame, warme samenleving waarin ook de meest kwetsbare  mens zijn plaats heeft.

 

Meer info: www.vlaamswelzijnsverbond.be

Hendrik Delaruelle: 0474/84 01 87