Faq

 • inhoudelijk

  • ondersteuningsbestand

   Op welke manier dient de duurtijd van een vervangingscontract zonder einddatum ingevuld te worden?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Moeten bruggepensioneerden en stagiairs in het ondersteuningsbestand opgenomen worden?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Welke datum moet ingevuld worden als datum van indiensttreding bij verschillende opeenvolgende tijdelijke contracten? Wat zal m.a.w. de dienstanciënniteit zijn?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Wat is de relevantie om 1 werknemer met bv. 2 deeltijdse contracten 2 maal in te geven (op 2 opeenvolgende lijnen) in het ondersteuningsbestand?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Het is mogelijk om voor de nieuwe bevraging verder te werken op het ondersteuningsbestand dat u vorig jaar heeft ingevuld.

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Hoe komt dat voor een aantal personeelsleden de automatisch berekende leeftijd met één jaar afwijkt van de realiteit?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Hoe moet de baremieke anciënniteit ingegeven worden voor iemand met bv. 30 jaar anciënniteit in een barema dat geen verhoging meer kent vanaf 27 jaar?Moet er ook decimale getallen ingegeven worden voor het aantal maanden baremieke anciënniteit op 31/12.

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Moeten jobstudenten ook opgenomen worden in de lijst?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Moet er voor de actieve jobtime ook rekening gehouden worden afwezigheden van 1 dag?Welke reden selecteer ik voor een vermindering van de jobtime met 20% wegens ouderschapsverlof?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

  • inputmodel

   Wat is de relevantie van het gewogen gemiddelde?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Wat wordt er verstaan onder het volgen van opleiding?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Wat is de logica achter de gekozen indeling voor de leeftijdscategorieën?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Wat met personeelsleden met meerdere schorsingen of die overspringen van één categorie tijdskrediet naar een andere in één jaar? Hoe dienen deze in de telling opgenomen te worden?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Een aantal controles in het inputmodel staan niet op 'ok', maar ik vind nergens een fout terug in het inputmodel of het ondersteuningsbestand. Wat is hiervoor de verklaring?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   In het inputmodel worden slechts drie verschillende percentages voor tijdskrediet (20%, 50% en 100%) voorgesteld. Waar moeten personeelsleden met een ander percentage tijdskrediet geplaatst worden?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Waar vinden we de totale loonkost terug?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Wat wordt er bedoeld met 'totaal aantal gepresteerde uren tijdens jaar' in de rubriek 4a. Opleidingskenmerken?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Waarom worden bij de gegevens op basis van het aantal contractuele VTE een aantal rubrieken niet ingevuld?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Met welk diploma komt de opleiding sociale promotie overeen?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Wat wordt er bedoeld met het aantal effectief gewerkte dagen?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Wat moet er ingevuld worden voor de bruggepensioneerden uit dienst in jaar x en uit dienst voor jaar x?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Ik heb het invulbestand ingevuld, maar het kadertje met controletesten geeft een foutmelding bij 1. Kenmerken personeelsbestand - Actief. Wat is hiervan de oorzaak?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Hoe moet het aantal ziekteverzuimmeldingen geteld worden?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Moeten bij het verzuim door arbeidsongevallen ook de woon-werk ongevallen meegerekend worden?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Bij de uitstroom wordt gevraagd uit te splitsen naar spontaan verloop, ontslag door werkgever en ontslag door werknemer. Waar hoort beëindiging in onderling overleg thuis?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

  • algemeen

   Een inrichtende macht heeft een erkenning in meerdere sectoren. Het administratief personeel werkt voor elk van deze sectoren. Op welke manier dienen deze personeelsleden in de bevraging opgenomen te worden?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Hoeveel inputmodellen dient een inrichtende macht met meerdere voorzieningen in één en dezelfde sector in te vullen?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Sociale secretariaten en automatiseerders kunnen mogelijks ondersteuning bieden bij het invullen van de bevraging. Wat is de huidige stand van zaken?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Wat indien een voorziening een bepaald gegeven niet kan terugvinden/berekenen en bijgevolg het inputmodel niet volledig kan invullen? Zal dit een effect hebben op de globale resultaten?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Vanwaar de keuze voor 31 december als momentopname? Deze datum zal een vertekend beeld geven.

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Dient een voorziening een minimale omvang te hebben om te kunnen deelnemen aan het project personeelskengetallen?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Wat moet voor de sector kinderopvang beschouwd worden als een leidinggevende functie?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Kan de lijst met de barema's uitgebreid worden naar paritair comité 330 en 331?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Ik heb vorig jaar niet deelgenomen aan de bevraging. Kan ik deze gegevens nog aanvullen? Ik heb reeds deelgenomen. Kan ik nog iets wijzigen aan de gegevens van vorig jaar?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

 • technisch

  Hoe voorkomen dat er in het ondersteuningsbestand foutmeldingen '####' verschijnen in cellen met automatische formules (bv. bij de nummering werknemers in kolom A of bij de berekening van de leeftijd)?

  Antwoord

  U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

  Gegevens kunnen in het ondersteuningsbestand verplaatst worden via kopiëren en plakken. Kan dit ook door te knippen en plakken?

  Antwoord

  U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

  U maakt gebruik van Microsoft Office 2007 of 2010 en de koppeling tussen beide bestanden werkt niet.

  Antwoord

  U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.