Faq

 • decreet KO (2014)

  Waar vind ik de presentatie over het decreet kinderopvang?

  Antwoord

  U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

  • Bezetting

   Is het zo dat men nooit meer kinderen tegelijkertijd zal mogen opvangen dan de capaciteit waarvoor men vergund zal zijn?

    

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Hoe wordt de bezetting berekend?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

  • Voorrangsregels

   Blijven de bestaande voorrangregels gelden voor de ouders die reeds ingeschreven zijn? Of moeten ook zij vallen onder de voorrangregels van het nieuwe decreet?

    

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Telt een kind dat tot de voorrangsgroepen behoort en telkens slechts een halve dag naar de opvang komt, slechts voor 60% mee? Enerzijds geeft het aanbieden van halve dagen een negatief resultaat voor de subsidies, anderzijds willen we ons zo flexibel mogelijk opstellen in functie van de opvangvragen van ouders.

    

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Soms vallen mensen niet onder de voorrangregels omdat hun inkomen te hoog is, maar betalen ze niet omdat ze onder schuldbemiddeling zitten en heel veel schulden hebben wegens allerlei redenen. Zijn dat dan ook niet degene die moeten vallen onder de voorrangregels?

    

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

  • Buitenschoolse kinderopvang

   De vergunning en de bijhorende voorwaarden gelden ook voor de buitenschoolse opvang die gelijktijdig in de vergunde kinderopvanglocatie plaatsvindt. Bedoelt men hier ook de BOKDV mee?

    

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

  • Documenten en attesten

   Wat bedoelt men met het ‘attest kennis financieel en organisatorisch beheer’?

    

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

  • Facturatie, inning van gezinsbijdragen, bestellen=betalen

   Geldt de toepassing van de nieuwe regelgeving mbt de volle en halve dagen in functie van de facturatie vanaf januari 2014?

    

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Mag ik toch een bijdrage omwille van bv. laattijdig verwittigen vragen op gerechtvaardigde afwezigheidsdagen?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Welke bijdrage moeten ouders betalen voor kinderen dienaar school gaan?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

  • Flexibele kinderopvang

   Wat met de bestaande flexibele opvang en de bijhorende subsidies?

    

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

  • Gemiddelde leeftijd

   Welke medewerkers tellen mee voor de berekening van de gemiddelde leeftijd?

    

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Indien medewerkers Sociale Maribel zowel voor de BOKDV als voor het kinderdagverblijf werken en voor de boekhouding onder de buitenschoolse opvang gerekend worden, worden ze dan meegeteld voor de berekening van de gemiddelde leeftijd?

    

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Moet men de doelgroepmedewerkers van de gemandateerde voorziening, die ingeschreven zijn als arbeider, meetellen voor de gemiddelde leeftijd? 

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Op basis van welke periode of welk moment wordt de gemiddelde leeftijd berekend?

    

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

  • Inclusieve kinderopvang

   Krijgen de Centra voor Inclusieve Kinderopvang een plaats in het nieuwe decreet?

    

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Is het voor een momenteel erkend kinderdagverblijf zonder structurele opvang na 1/4/2014 mogelijk om een aantal plaatsen structurele inclusiee opvang aan te vragen?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

  • Overgangsperiodes

   Kunnen wij in aanmerking komen voor een overgangssubsidie voor het verlies van werkingsmiddelen?

    

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

  • Plussubsidie

   De erkende opvang heeft recht op de basissubsidie en de subsidie inkomenstarief.  Op de plussubsidie zouden wij geen of niet automatisch recht hebben. Hoe wordt bepaald wie de plussubsidie krijgt?

    

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

  • Ratio

   Wat betekent het werken met een ratio voor de personeelsinzet in mijn voorziening?

    

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Zal er nog een subsidie zijn voor logistiek en directie?

    

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Moeten we de ratio van 1 op 8 beschouwen per leefgroep of op organisatieniveau?

    

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   De organisator zorgt ervoor dat de kinderen worden opgevangen in een leefgroep van maximaal 18 kinderen. Gaat dit om 18 plaatsen of om max 18 gelijktijdig aanwezige kinderen?

    

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

  • Reserves

   Men mag max. 20 % reserves per jaar aanleggen en max 50 % gecumuleerd t.o.v. het subsidiebedrag.  Hoe wordt dit berekend ? Is dit reserves + overgedagen overschot / alle subsidies kind en gezin en sociaal fonds ? Is dit retro-actief of begint dit te tellen vanaf ingang nieuw decreet en worden reserves uit het verleden dan geneutraliseerd ?

    

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

 • actieplan flexibele en occasionele opvang (2007)

  • algemeen

   Wat met voorzieningen die in het kader van het MB van 7-11-03 een financiële ondersteuning ontvingen voor schijven flexibele opvang?Idem projectsubsidies aan Limburgse initiatieven toegekend in 2006

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Specifieke invulling van het actieplan voor Brussel (HG)?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Definities: occasionele opvang kan max 6 maanden duren. In Brussel is vraag naar een verlenging van die periode omdat sommige cursussen meer tijd in beslag nemen en transfer naar reguliere plaatsen door het plaatsgebrek erg moeilijk is. Kan de duur van de periode eventueel verlengd worden?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Cumulmogelijkheden met andere (bestaande ) financieringen?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   De correcte toepassing van de loontoeslagen in de sector KDO

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Kunnen voorzieningen die nu reeds door FCUD gesubsidieerd worden (voor flexibele opvang) de subsidie stopzetten en "overstappen" naar subsidies van Kind en Gezin bij de start van het actieplan?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

  • zelfstandige opvang (BVR van 23-03-07)

   Correcte interpretatie van de basisopdracht in minicrèches en zelfstandige kinderdagverblijven?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

  • actieplan Brussel

  • dienstencheques (BVR van 16-05-07)

   Concrete bedragen aanvullend bedrag van de overheid op de bijdrage van de gebruiker?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Zijn de dienstcheques elektronisch verkrijgbaar?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Kunnen deeltijds werkende, laaggeschoolde werkzoekenden (namelijk voor een halftijdse functie) in aanmerking komen om opvang aan huis met dienstencheques uit te voeren?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Stel: een vzw heeft meerdere kinderdagverblijven of IBO’s, waarvan één vestiging erkend wordt als erkende onderneming voor dienstencheques.Kunnen werknemers van de erkende onderneming die instaan voor de thuisopvang met dienstencheques op dalmomenten, wanneer er geen vragen voor thuisopvang zijn, mee ingeschakeld worden in de groepsopvang van het kinderdagverblijf of IBO?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

  • DVO

   Vanaf wanneer ontvangen onthaalouders een bijkomende vergoeding voor flexibele opvang?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

  • GMV (BVR van 30-03-07)

   Art 1 definitiesGMV als “afdeling sui – generis “ . Volstaat het aan de omschreven eisen te voldoen, of zijn er bijkomende voorwaarden. Hoe integreren in de boekhouding?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Omkaderingspremie 9600 €. Is deze premie een vrij te besteden financiële tussenkomst of moet het zoals bij de GESCO – regeling geïnvesteerd worden in personeel ?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Voor de groepsopvang in de GMV gelden de reguliere prijzen van de voorziening, voor opvang aan huis is er een apart tarief vastgelegd (0,68 € per begonnen half uur, minimum van 6,15 € per prestatie). Mag de GMV de ouderbijdrage, ook voor de groepsopvang volledig behouden.

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Wat zijn concreet de opleidingsvereisten voor de doelgroepwerknemers (SINE-profiel)- om te kunnen starten (VDAB – selectie nog in voorbereiding)- om te voldoen aan de opleidingsvereiste na 6 jaar / resp 4j dienst.

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Werkt de RSZ-vermindering (10.000€) uitdovend?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Kan men Weerwerkgesco’s inzetten als doelgroepwerknemers in de pool GMV?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Stel: een vzw heeft meerdere kinderdagverblijven of IBO’s, waarvan één vestiging erkend wordt als gemandateerde voorziening. Mag de doelgroepwerknemer deeltijds ingezet worden in de andere kinderdagverblijven of IBO’s binnen dezelfde vzw?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   We merken op dat de inspecteurs van Sociale Economie heel hoge eisen stellen aan de opleiding/begeleiding van de doelgroepmedewerkers in een gemandateerde voorziening. Te hoog! Voor de voorzieningen die deze bijkomende opdracht opnemen, is dit niet haalbaar met enkel één derde bijkomende coördinatiefunctie. Indien Sociale Economie aan die hoge eisen blijft vasthouden is het niet ondenkbaar dat een aantal kandidaten afhaken. Kan dit verklaard worden?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

  • KDV en IBO (MB 10-05-07)

   Keuzemogelijkheid voor KDVen voor flexibele urenpakketten en ploegplaatsen?Is combinatie van beide werkvormen in 1 voorziening mogelijk?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Ouderbijdrage flexibele en occasionele opvang.Voor de subsidie in kinderdagverblijven wordt in het BVR verwezen naar het subsidie voor de dagopvang, zoals vastgelegd in art 12§1 en §2; § 3 die over de verrekening van de ouderbijdrage gaat is niet vermeld. Betekent dit dat de ouderbijdrage voor flexibele of occasionele opvang niet verrekend wordt?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Flexibele urenpakketten vallen voor 7u en na 18u. en buiten het basisaanbod. KDVen moeten min 11u / dag open zijn, tussen 6u30 en 18u30. de begin en eindtijden kunnen verschillen. Wat moeten wij hier dan verstaan onder basisaanbod?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Gelden bijkomende dagen( =boven het reglementaire min 220 of 230 dagen) die het KDV of de IBO al presteren als flexibele opvang?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   In principe valt BKO cfr. art. 5§5 onder de erkenning als kinderdagverblijf. Kan een voorziening aparte ploegplaatsn of flexuren aanvragen voor de BKO? Of geldt de toestemming altijd voor de totaliteit (KDV en IBO)?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Afronding urenpakketten: indien men bij de berekening van urenpakketten op 2,4 komt, hoeveel urenpakketten worden er dan effectief verdeeld, 2 of 2,4 of 2,5 of 3?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Moeten werknemers die ingezet worden tijdens de flexopvanguren of voor de ploegplaatsen gekwalificeerde kinderbegeleiders zijn (hoog barema) of kunnen dit ook laaggeschoolden zijn?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Kan men een aantal ploegplaatsen en/of urenpakketten aanvragen en verdelen over verschillende vestigingen of moet men per vestiging een aanvraag doen?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   De info over ploegplaatsen op de website van Kind en Gezin en in de verstuurde documenten betreffende de kinderdagverblijven in Brussel is verschillend: enerzijds stelt men dat er vier ploegplaatsen komen in Brussel (dus voor 1 vestiging), anderzijds stelt men dat deze vier plaatsen niet verdeeld zullen worden maar omgezet worden in 15 urenpakketten. Kan deze verwarring opgeklaard worden?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Klopt het dat men voor flexopvanguren ten minste vanaf 6u29 of tot 18u31open moet zijn en dat deze ene minuut een zeer belangrijk verschil uitmaakt bij de interpretatie van 'minstens een half uur voor 6u' en 'minstens een half uur na 18u'?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Kunnen organisaties die nu reeds flexibele opvang uitvoeren (vb. 240 dagen per jaar open) gesubsidieerd worden voor deze prestaties via de urenpakketten? of zijn zij verplicht om een groter dan het bestaande aanbod aan te bieden?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Indien men vb. 10 urenpakketten aanvraagt (waarvan 5 voor extra uren per week en 5 voor extra dagen per jaar) en men krijgt 5 urenpakketten toegestemd, kan Kind en Gezin dan de invulling van de 5 urenpakketten bepalen? kan Kind en Gezin vb. verplichten om de urenpakketten in te zetten voor extra openingsdagen per jaar en niet voor extra uren per week?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

  • Lokale diensten (BVR van 23-03-07)

   Het gaat om een tijdelijke erkenning, tot 31-12-2007. De toestemming voor BND – projecten en lokale diensten houdt op die datum op. Wat daarna ?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   In Brussel zal men werken met GECO's en DSP-contractuelen. Door wie wordt de loonkost gesubsidieerd? Kunnen zij een contract van bepaalde duur krijgen? Is de programmatie in Brussel betreffende de GECO's en DSP-contractuelen veranderd? Hoeveel GECO’s worden er voorzien voor Brussel?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Wat is het verschil tussen BND en Lokale Dienst?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

   Men is verplicht vorming aan te bieden aan de doelgroepwerknemers/GECO’s. Moet dit via erkende voorzieningen of kan men dit ter plaatse op de werkvloer uitvoeren?

   Antwoord

   U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

 • brandveiligheid in kinderopvang (2010)

  Vallen samenwerkende onthaalouders met een bezetting van 4 onthaalkinderen ook onder deze regelgeving?

  Antwoord

  U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.

  Valt een onthaalouder die 9 ingeschreven onthaalkinderen heeft, maar niet in een samenwerking zit, ook hieronder?

  Antwoord

  U heeft onvoldoende rechten om dit antwoord te bekijken.