DE
FACTO

E-magazine De Facto, jg. 20, nr. 155, 29 maart 2018

Projectoproep Cera-RubiconAan de slag met de medewerkerskengetallen – onderdeel van zelfevaluatieBurendag kinderopvangMaak het terug goed met de ‘Sorrybox 2.0’Rapport innovatie en energiezuinig bouwen in zorg en welzijnProjectoproep Welzijnszorg 2018Help de jeugdhulp positief in de kijker te zetten en sluit aan bij de week van de opvoeding!Nieuwe campagne over de Vlaamse sociale beschermingPrijs "Armoede uitsluiten 2018"Colofon

PROJECTOPROEP CERA-RUBICON

Cachet vzw, Cera en Vlaams Welzijnsverbond willen samen bruggen bouwen tussen jeugdhulp en volwassenhulp om de voortzetting van de hulpverlening na 18 jaar te optimaliseren.

Vijf actieprojecten in Vlaanderen en Brussel zullen in de loop van 2018 geselecteerd worden met als uiteindelijk doel het uittesten, promoten en duurzaam inbedden van goede praktijken. We doen dit koepeloverschrijdend en streven ook naar eventuele beleidsmatige veranderingen en aangepaste regelgeving naar aanleiding van onze resultaten.

Werk jij in een voorziening erkend door het Agentschap Jongerenwelzijn of Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, met verblijfsmodule, voor 16 tot 25-jarigen?
Dien dan vóór 30 maart 2018 een projectaanvraag in en maak kans op 20.000 euro voor je project!

De jury zoekt projecten die een diversiteit vertonen in aanpak, regio en doelstelling.

 • Welke projecten zoeken we?
  • Projecten die inzetten op de transitie van de jeugdhulpverlening naar de volwassenenhulpverlening of die zelfstandigheid beter voorbereiden of laten verlopen.
  • Vernieuwende, kleinschalige en nog niet / recent doorgebroken initiatieven. Projecten doen hiervoor een beroep op een methodiek naar keuze (voor inspiratie zie www.cera.coop).
  • Projecten die bereid zijn om in te stappen in een traject van 2 jaar met financiële, inhoudelijke en communicatieve ondersteuning door Cachet vzw, Cera en Vlaams Welzijnsverbond.
  • Projecten waarbij deze steun een belangrijke bijdrage biedt voor de organisatie.
 • Pluspunten in de beoordeling
  • Samenwerking: uitbouw van een lokale community ten voordele van de jongeren in de transitiefase.
  • De overdraagbaarheid van het project naar andere initiatiefnemers.
  • De duurzaamheid van het project na het Cera-Rubiconproject.
  • De intentie om te investeren in gebruikersparticipatie.
 • Timing
  • Start van de oproep: 1 maart 2018
  • Indienen van een aanvraagformulier: ten laatste op 30 maart 2018
  • Juryoverleg met beraadslaging over de dossiers: 23 april 2018
  • Bekendmaking van de geselecteerden : 24 april 2018
  • Realisatie van de projecten tussen 1 september 2018 en 1 september 2020
  • Kick-offevent voor de laureaten: 26 september 2018
  • Duurzame overdracht na afronding van het project
 • Uitbetaling
  • De realisatie van het project wordt geprefinancierd door de voorziening. Cera b etaalt maximaal 10.000 euro uit per jaar – gedurende maximaal 2 jaar - na voorlegging van de verantwoordingsstukken en mits een positieve evaluatie.
  • De projecten bezorgen aan het eind van het traject een draaiboek waarin het project duidelijk wordt omschreven en waarmee andere initiatiefnemers gelijkaardige projecten kunnen organiseren.

Vul het aanvraagformulier in op www.cera.coop, dien voor 30 maart 2018 een innovatief project in en wie weet krijgt jouw voorziening 20.000 euro om duurzaam en innovatief aan de slag te gaan!

INFO: Stéphanie De Smet, 016 27 96 27, www.cera.coop

AAN DE SLAG MET DE MEDEWERKERSKENGETALLEN – ONDERDEEL VAN ZELFEVALUATIE

Het Vlaams Welzijnsverbond voert al 10 jaar een studie uit over de medewerkers in de Vlaamse welzijnssector. Dit levert interessant materiaal op voor ons als werkgeversorganisatie, maar ook onze leden kunnen hier heel wat uit leren. Wij vroegen daarom aan enkele voorzieningen op welke manier de resultaten van de bevraging medewerkerskengetallen gebruikt worden in de eigen organisatie. Deze keer publiceren we een getuigenis vanuit DVC Zevenbergen.

In het dienstverleningscentrum Zevenbergen werken we met een eigen systeem om de zelfevaluatie in goede banen te leiden. Je kan het vergelijken met een dashboard dat op gezette tijdstippen informatie geeft over de weg die we afleggen. Een set indicatoren moet ons helpen om die informatie te verzamelen. Uiteraard wordt die informatie geïnterpreteerd zodat cijfers genoeg geduid en genuanceerd worden.

De medewerkerskengetallen geven een zeer duidelijk en leerzaam overzicht van de belangrijkste indicatoren van ons medewerkersbestand. Ze vormen dan ook een belangrijk onderdeel van de zelfevaluatie in DVC Zevenbergen. Ze zijn ook een goede toetssteen om de doelstellingen op het vlak van medewerkersbeleid te evalueren. Net zoals met alle indicatoren is er soms een nauwkeuriger becijfering nodig. De indicatie dat er bv. in vergelijking met collega-voorzieningen een hoog ziekteverzuim is, moet je zorgvuldig verder bestuderen en in kaart brengen om een goed en betrouwbaar beeld te krijgen. Die vergelijking met andere voorzieningen is zeker waardevol.

Het in kaart brengen van indicatoren is een tijdrovend werk. Dankzij de medewerking aan de medewerkerskengetallen krijg je als voorziening waardevol cijfermateriaal aangereikt, waarmee je een goede analyse kan maken van het medewerkersbeleid, als onderdeel van je zelfevaluatie.

Kris Vermeire, Stafmedewerker kwaliteit en communicatie, DVC Zevenbergen – Ranst

Geïnteresseerde voorzieningen kunnen nu ook inschrijven voor de volgende editie van de bevraging, waarin we een analyse maken van het jaar 2017.

Voor een terugblik op de resultaten van de vorige bevraging kunnen wij verwijzen naar de brochure op onze website met focus op de generatiemix op de werkvloer.

INFO: Steven De Looze, 02 507 01 22

BURENDAG KINDEROPVANG

Op 15 maart 2018 ging de eerste Burendag Kinderopvang door. Het Vlaams Welzijnsverbond nam samen met de ‘Dag van de Zorg’ het initiatief om de kinderopvang in de kijker te zetten. Meer dan 270 voorzieningen voor kinderopvang zetten hun deuren open voor ouders, kinderen, buurtbewoners en andere partners. Het doel is om de meerwaarde van kinderopvang in de verf te zetten en in beeld te brengen dat de kinderopvang zoveel meer is dan opvang.

Er werden tal van activiteiten georganiseerd: van een ontbijt voor ouders en een feest voor grootouders tot informatiesessies over de werking en de pedagogische visie van de voorziening en gezamenlijke denkmomenten om de visie en aanpak te versterken. Deze eerste burendag kinderopvang was een groot succes en dus voor herhaling vatbaar!

Ook in de media was er aandacht voor de kinderopvang. Het programma Hautekiet op Radio 1 weet een volledige uitzending aan de kinderopvang, die doorging in kinderdagverblijf Piet Konijn in Zottegem. Hendrik Delaruelle, algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond, was er uitgenodigd om de kinderopvang in de kijker te zetten.

Minister Vandeurzen bracht een bezoek aan kinderdagverblijf Robbedoes te Schaarbeek, eveneens een voorziening aangesloten bij het Vlaams Welzijnsverbond.

Het Vlaams Welzijnsverbond wil het niet houden bij één burendag. We zetten de kinderopvang gedurende de komende maanden meermaals in de kijker. Want het mag gezien worden, wat de medewerkers en verantwoordelijken dagelijks realiseren!

Kinderen komen op de eerste plaats

Als we aan kinderopvang denken, zien we voornamelijk de zorgende taken zoals luiers verschonen en papfles geven. Maar in de kinderopvang doen we zoveel meer. We begeleiden kinderen in hun ontwikkeling en zorgen voor een stimulerende omgeving. We laten kinderen de wereld ontdekken en stimuleren hen tot zelfstandigheid en creativiteit. We gaan in op de interesses en emoties van kinderen en volgen het eigen ritme van ieder kind. We creëren speelruimte zodat kinderen op een fijne manier met elkaar omgaan en zoeken uitdagingen in hun sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling. We bieden unieke ervaringen aan kinderen door in te spelen op hun grenzeloze nieuwsgierigheid. We geven taal aan hun leven en moedigen zo hun taalontwikkeling aan. We doen dit voor alle kinderen, ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn welkom in de kinderopvang.

Ouderbetrokkenheid en sociale functie

Als we aan kinderopvang denken, zien we vooral het economische nut. Dankzij kinderopvang kunnen ouders gaan werken of zich voorbereiden op de arbeidsmarkt. Maar kinderopvang is zoveel meer.

Kinderopvang is een plaats waar ouders terecht kunnen voor extra ondersteuning of opvoedingsvragen. Ouders staan er niet alleen voor. Ouders worden uitgenodigd om hun sterktes in de opvang in te zetten en zo actief deel te nemen. De kinderopvang is een ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen en bereidt hen voor op multicultureel samenleven. We heten iedereen welkom en verbinden mensen met elkaar. We zetten ons in om gezinnen te bereiken die moeilijk de weg naar de kinderopvang vinden. We zetten sterk in op respect voor diversiteit, we creëren samenhorigheid en scheppen een warme mini-samenleving. Zo werken we aan gelijke kansen voor iedereen.

Kinderopvang als kracht in de samenleving

Als we aan kinderopvang denken, zien we vaak alleen die ene locatie of die ene kinderbegeleider. Maar kinderopvang is zoveel meer dan dat. Kwaliteitsvolle kinderopvang wordt gerealiseerd door samenwerking.

Voorzieningen zijn ingebed in een wijk, een buurt, een stad of gemeente. Samenwerking op lokaal vlak is cruciaal om de verschillende functies van kinderopvang waar te maken. Opvangvoorzieningen nemen het initiatief om samenwerking met toeleiders te realiseren, waardoor toegankelijkheid voor kansengroepen vergroot kan worden. Voorzieningen laten zichzelf zien in hun buurt, leggen contacten en reiken de hand aan gezinnen en buurtorganisaties. Hierdoor worden onze sterktes zichtbaar en zijn we een vertrouwde speler in de lokale omgeving. Door met open armen in de buurt te treden en deel te nemen aan het buurtleven werken we drempelverlagend en stralen we de sociale en pedagogische visie uit. Herkenbaarheid en betrokkenheid in de buurt zorgt voor netwerking en samenwerking, voor synergie en samenhorigheid. De kern is dat voorzieningen in zorg en welzijn elkaar inspireren en door samenwerking grote stappen voorwaarts zetten.

INFO: Barbara Devos, 02 507 01 42

MAAK HET TERUG GOED MET DE ‘SORRYBOX 2.0’

De nieuwe online tool ‘Sorrybox 2.0’ (www.sorrybox.be) helpt kinderen en jongeren om het terug goed te maken. Bijvoorbeeld met een gepersonaliseerde Sorrybrief, strip, rap of interactief filmpje. Ook leerkrachten, begeleiders en ouders vinden er methodieken om meer herstelgericht te werken in plaats van de traditionele beloning en straf. De Sorrybox 2.0. zet je in bij de jeugdbeweging, hulpverlening, op school en in het gezin. Dit initiatief van MPC Terbank kwam er met de steun van ICOBA en SAM, steunpunt voor Mens en Samenleving. Het Departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin steunde dit project in het kader van een projectoproep rond ‘Incentives onlinehulp voor welzijn en gezondheid’.

             ‘Ik ben Kim, opvoedster op MPC Terbank. Na een ernstig conflict met een jongere is het niet eenvoudig om de draad terug op te nemen. De Sorrybox helpt me daarbij. Met onze ondersteuning schrijft de jongere nu een sorrybrief.’

‘Wij zijn Evy & Stephanie, twee leerkrachten aan anderstalige nieuwkomers met de leeftijd van 11 tot 18 jaar. Na een zoveelste geval van agressie op school kwamen we bij de Sorrybox terecht.  De Sorrybox is een eenvoudig, weinig talig middel om ook met onze jongeren over zulke zaken in communicatie te gaan”
Ik wil iets goed maken

De Sorrybox 2.0. (www.sorrybox.be) helpt kinderen en jongeren om het goed te maken na een ruzie op school of thuis. Na agressie in de leefgroep, een pestsituatie binnen de jeugdbeweging of een conflict met hun lief.

Kinderen en jongeren maken een Sorrybrief of een gepersonaliseerde Sorrystrip. De tools zijn ook toegankelijk voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking of een taalachterstand. Technisch aangelegde jongeren maken een rapliedje of een animatiefilmpje. Met interactieve filmpjes op het videokanaal leren ze omgaan met conflicten.

Ik wil herstel begeleiden

De Sorrybox verzamelt allerlei methodieken waarmee begeleiders, leerkrachten en ouders aan de slag gaan om herstelgericht te werken. Er zijn methodieken om samen met de jongeren stil te staan bij hun gedrag.  En om herstelvaardigheden te ontwikkelen in concrete opvoedingssituaties of op niveau van de organisatie.

Herstelgericht werken verbetert de relaties en het leefklimaat. Daardoor werkt het vaak beter dan straffen. Deze visie krijgt meer en meer ingang in de opvoedingssector.

MPC Terbank ontwikkelde in 2014 de eerste versie van de Sorrybox. Met de hulp van ICOBA en onder impuls van een Incentive Online hulpverlening voor Welzijn en gezondheid werd de Sorrybox nu fors uitgebreid. Begeleiders en leerkrachten vulden de Sorrybox aan met eigen herstelgerichte praktijken. SAM, steunpunt voor Mens en Samenleving, zette mee haar schouders onder het project.

Wil je meer informatie rond de Sorrybox of hulp om meer herstelgericht te werken in jouw voorziening? Dit kan via de Sorry-academie: www.sorry-academie.be

INFO: Eric Beke, orthopedagoog MPC Terbank, initiatiefnemer Sorrybox en de Sorry-academie, 0498/831676

RAPPORT INNOVATIE EN ENERGIEZUINIG BOUWEN IN ZORG EN WELZIJN

De Stichting Innovatie & Arbeid, het onderzoekscentrum van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), deed het voorbije jaar onderzoek naar energiezuinig bouwen en verbouwen in de sectoren zorg en welzijn. De resultaten zijn gebundeld in het rapport ‘Innovatie en energiezuinig bouwen in Zorg en Welzijn’.

Vijf organisaties in de sector van Zorg en Welzijn geven een inkijk in hun strategie om energiezuinig en duurzaam te bouwen en te renoveren. Kostenefficiëntie is het sleutelwoord bij bijna energieneutraal bouwen (BEN), de methodieken om dit te bereiken zijn divers en inspirerend op verschillende vlakken. In de casestudies gaat speciale aandacht naar de triggers en naar de drempels bij het realiseren van innovatieve energie-oplossingen en bijna energieneutraal bouwen (BEN). Het rapport sluit af met een overzicht van aandachtspunten voor zowel de sectororganisaties als de overheid. 

Voor verdere vragen kunt u terecht bij de onderzoeker Gert Verdonck. Ook een toelichting van het rapport behoort tot de mogelijkheden.

INFO: Ilse Luyten, tel. 02 507 01 39

PROJECTOPROEP WELZIJNSZORG 2018

Tussen einde januari en half april gaat Welzijnszorg op zoek naar organisaties die armoede voorkomen of bestrijden.
Deze organisaties kunnen een (beperkte) financiële steun aanvragen.

Er zijn twee mogelijkheden: 

 1. Welzijnszorg zoekt elk jaar organisaties of projecten actief tegen armoede die met ons een stevigere samenwerking van twee jaar willen aangaan.
  In die periode kunnen deze organisaties onder andere gevraagd worden mee te werken aan de inhoud van een volgende campagne of van een thematisch dossier van Welzijnszorg.
 2. Welzijnszorg geeft elk jaar kleine startende armoedeorganisaties en armoedeorganisaties die iets nieuws willen opstarten, een beperkte toelage.

Aanvragen kunnen ingediend worden tot 15 april 2018.

Voor meer info: https://www.welzijnszorg.be/wat-doen-we/projecten/zoek-je-steun-als-armoedeproject/projectoproep-2018

Dien een aanvraag in of moedig anderen aan dit te doen.

Voor meer info en met vragen kan je terecht bij de regionale dienst van Welzijnszorg waar je organisatie haar werking heeft

HELP DE JEUGDHULP POSITIEF IN DE KIJKER TE ZETTEN EN SLUIT AAN BIJ DE WEEK VAN DE OPVOEDING!

De voorbije jaren heeft de jeugdhulpsector reeds heel wat stappen gezet om zijn werking positief in beeld te brengen. Tal van voorzieningen organiseren acties – voor en door hun kinderen, jongeren en ouders – om meer aansluiting te vinden bij de samenleving. Zo leren jongeren dat jeugdhulp geen stigma is en dat ze steeds deel blijven uitmaken van de wereld om hen heen. Die initiatieven hebben ook tot doel om mensen die zo in aanraking komen met voorzieningen in de jeugdhulp een correct beeld te geven over de kinderen en jongeren in de jeugdhulp. Om dit idee kracht bij te zetten wordt een koppeling gemaakt tussen de voorzieningen en organisaties in de jeugdhulp en de Week van de Opvoeding. Zo kunnen voorzieningen bestaande acties in die periode breder bekend maken, of nieuwe activiteiten uitwerken in het kader van de Week van de Opvoeding.  

Op volgende link vindt men alle nodige informatie terug op de website van Expoo/Week van de opvoeding:

https://expoo.be/week-vd-opvoeding

De Week van de Opvoeding vindt elk jaar plaats van 16 tot 23 mei. Het wil opvoeden en ouderschap zichtbaar en bespreekbaar maken. Dit jaar staat in het teken van het thema ‘opvoeden is samen-spel’.

Ook jeugdhulp zet vanaf nu zijn schouders onder het initiatief. Zo bundelen we onze krachten om de positieve kant te tonen van opvoeden en opgroeien, zowel in de schoot van gezinnen als met de hulp en ondersteuning van professionals en organisaties.

De kracht van de Week van de Opvoeding is het lokale karakter: zo dragen elk jaar tal van organisaties, verenigingen, gemeenten ... hun steentje bij. Dit jaar breidt de oproep nog verder uit naar alle organisaties in de jeugdhulp: Jongerenwelzijn, VAPH, Kind en Gezin ...

Werk je dus voor een organisatie in de jeugdhulp en wil je graag een actie organiseren tijdens de Week van de Opvoeding die je werking positief in de kijker zet, laat dit dan weten via communicatie@jongerenwelzijn.be. Op jeugdhulp.be zal een overzicht staan met alle activiteiten en initiatieven. We helpen je ook graag verder bij het ontwerpen van een affiche.

Je kan je activiteit ook bekend maken via Uit in Vlaanderen door deze in te voeren in de UIT databank. Niet vergeten om de trefwoorden 'Opvoeding', 'Week van de Opvoeding' en ‘Jeugdhulp’ toe te voegen. Zo kan je doelgroep gericht zoeken. Je activiteit verschijnt dan in de kalenders van Uit in Vlaanderen en op Groeimee.be.

INFO: communicatie@jongerenwelzijn.be

NIEUWE CAMPAGNE OVER DE VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING

Zorg en Gezondheid heeft van 16 februari tot 4 maart 2018 een nieuwe informatiecampagne gelanceerd die uitlegt wat de Vlaamse sociale bescherming doet en waarom iedereen daarvoor een zorgpremie betaalt. De slogan luidt: Zorgen voor elkaar, da’s toch normaal?

Burgers kregen afgelopen maand een brief van de zorgkas in de bus met de vraag de zorgpremie te betalen. Een foldertjes met meer info over de Vlaamse sociale bescherming werd bij brief gevoegd. Diverse tv-zenders (Eén, Canvas, Vier, VTM en Vitaya) zonden ook een reclamespot uit en de ziekenkassen en ziekenfondsen verspreidden de campagne via hun eigen kanalen. De Vlaamse overheid ontwikkelde tevens een website waar iedereen alle informatie over de Vlaamse sociale bescherming kan terugvinden.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De Vlaamse sociale bescherming draait rond solidariteit. Dat tonen we met deze campagne. Mensen hebben het recht te weten wat er gebeurt met de zorgpremie. Dat is geen extra belasting die naar de Vlaams schatkist vloeit. Nee, elke zorgpremie wordt vandaag gebruikt om maandelijkse zorgbudgetten te geven aan mensen die langdurig en veel zorg nodig hebben. Met onze Vlaamse sociale bescherming bouwen we zo een extra laag bovenop de federale sociale zekerheid voor iedereen in Vlaanderen. De komende jaren zal die nog uitbreiden met nieuwe diensten, zoals tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen.”

Sinds 2018 betalen burgers elk 51 euro (of 26 euro voor mensen met een laag inkomen) zorgpremie. Van die zorgpremie gaat:

 • 46% naar zwaar zorgbehoevenden (€130/maand p.p.)
 • 45% naar ouderen met een zorgnood (max. €571/maand p.p.)
 • 5% naar mensen met een handicap (€300/maand p.p.)
 • 4% naar diverse kosten om deze zorgbudgetten mogelijk te maken (o.a. werkingskosten en kosten voor de beoordeling van de zorgnood)

De Vlaamse overheid vult de inkomsten van de zorgpremies aan met meer dan 500 miljoen Vlaams belastinggeld. Zo kunnen meer dan 300.000 zorgbehoevende mensen in Vlaanderen een zorgbudget krijgen die hun levenskwaliteit moet verbeteren.

De volgende jaren zal de Vlaamse sociale bescherming nog uitbreiden. Vanaf 2019 zullen ook mensen die mobiliteitshulpmiddelen nodig hebben, zoals een rolstoel, rollator of scooter, beroep kunnen doen op een zorgbudget. In een latere fase zal de Vlaamse sociale bescherming ook een zorgticket geven aan wie zorg nodig heeft. Dat ticket kunnen mensen met een zorg- en ondersteuningsnood inruilen voor dienstverlening in diverse zorgvoorzieningen.

Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid

INFO: Ilse Luyten, tel. 02 507 01 39

PRIJS "ARMOEDE UITSLUITEN 2018"

Op 23 juni 2018 maakt Welzijnszorg de laureaat van de Prijs Armoede Uitsluiten 2018 bekend.

Zet jouw organisatie zijn schouders onder een lokaal armoedebeleid? Stel je kandidaat voor de Prijs Armoede Uitsluiten van Welzijnszorg.


We staan aan de vooravond van twee verkiezingsjaren: dit jaar kiezen we nieuwe lokale besturen en in 2019 nieuwe regeringen voor Vlaanderen, België en Europa.
 
Om een stevig beleid op poten te kunnen zetten, om armoede echt aan te pakken, zijn de gemeenteraadsverkiezingen 2018 meer dan ooit van belang. OCMW en gemeente zijn immers vanaf 2019 één: het sociaal beleid is dan zaak van de hele gemeenteraad. Een nieuw decreet Lokaal Sociaal Beleid biedt het kader waarin dat kan gebeuren.
 
En dus heeft iedereen zijn rol te spelen, niet alleen in het stemhokje, maar ook daarvoor en daarna door:

 • vanuit ervaringen van mensen zelf pijnpunten in de gemeente aan te geven en oplossingen voor te stellen
 • lokale politici een inkijkje te geven in het leven van mensen in armoede
 • mensen met en zonder armoede-ervaring te overtuigen van het belang van hun stem
 • aan te dringen op een vast overleg tussen gemeente of OCMW en het middenveld
 • ...

Organisaties die zich op één of andere manier engageren in het lokale beleid samen met mensen in armoede, zetten we graag in de bloemetjes met deze Prijs Armoede Uitsluiten. Tientallen organisaties en groepen in Vlaanderen en Brussel werken immers met man (vrouw) en macht aan een betere toekomst voor iedereen.
Welzijnszorg wil hun ervaring en inzet bekronen en tegelijkertijd het belang van de verkiezingen 2018 voor een lokaal armoedebeleid benadrukken.

Herkenbaar? Nomineer dan jouw organisatie voor de Prijs Armoede Uitsluiten en motiveer je kandidaatstelling.
Je nominatie moet ten laatste op 1 mei 2018 ingediend worden.


Welzijnszorg plaatst uit alle nominaties een tiental organisaties of projecten in de kijker. Maar slechts één organisatie zal als laureaat met € 12.500 en een kunstwerk “Uit armoede opstaan” van Agnes Pas naar huis kunnen gaan.
 
Lees meer >>

Dien een aanvraag in of moedig anderen aan dit te doen.

INFO: Frieda Bex, 02 /548 26 76

Colofon
De Facto is een gratis nieuwsbrief van het Vlaams Welzijnsverbond vzw en verschijnt minstens 8 maal per jaar.
Alle leden en andere geïnteresseerden kunnen via de website inschrijven op deze elektronische nieuwsbrief en kunnen zich ook ten allen tijde uitschrijven door een mailtje te sturen naar onderstaand e-mailadres.
Eindredactie: Hendrik Delaruelle
Verantwoordelijk uitgever: Jan Renders
Vlaams Welzijnsverbond, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel. 02 511 44 70, fax 02 513 85 14, e-mail: website@vlaamswelzijnsverbond.be