DE
FACTO

E-magazine De Facto, jg. 19, nr. 145, 31 januari 2017

Vlaams Welzijnsverbond zoekt een stafmedewerker Jeugdhulp Een succesvol eerste ledenforum Medewerkerskengetallen Affiche Sociale Functie Engagement klimaat Ethiek en zingeving Sociaal.net in 2016 Dag van de zorg: 14 maart Congres Samen Zorgkrachtig Studiedag Acerta op 23 februari 2017: Dag van de social profit Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen kiest voor de inzet van vrijwilligers VIVO: Sterker op het werk door verbinden communicatie Colofon

VLAAMS WELZIJNSVERBOND ZOEKT EEN STAFMEDEWERKER JEUGDHULP

Het Vlaams Welzijnsverbond verenigt als werkgevers- en ledenorganisatie meer dan 750 initiatiefnemers in Vlaanderen en Brussel uit o.a. de bijzondere jeugdbijstand, ondersteuning van personen met een handicap, gezinsondersteuning, kinderopvang en vrijwilligerswerk.  Wij bieden advies en bieden gespecialiseerde dienstverlening aan onze leden en behartigen hun belangen bij de overheid. Werken aan het welzijn van mensen is de kerndoelstelling.

Om haar leden nog beter te ondersteunen in de ontwikkelingen binnen de sectoren voor minderjarigen zoeken we een voltijds STAFMEDEWERKER JEUGDHULP M/V (sector jeugdhulp en gezinsondersteuning en sector ondersteuning van personen met een handicap).
Datum in diensttreding: 18 april 2017.

Functie
 • Je volgt de inhoudelijke dimensies van het welzijnsbeleid voor kinderen en jongeren
 • Je trekt in teamverband mee de kar van de ontwikkelingen op het vlak van integrale jeugdhulp (jeugdhulp 2.0). Je ondersteunt de leden in die veranderingsprocessen.
 • Je bouwt mee aan de zorgvernieuwing en uitbouw van een integrale jeugdhulp en de preventieve gezinsondersteuning
 • Je volgt de ontwikkelingen i.v.m. persoonsvolgende financiering minderjarigen in de sector ondersteuning personen met een handicap op de voet op
 • Je participeert namens het Vlaams Welzijnsverbond  in diverse overlegorganen en adviesstructuren.
 • Je informeert, adviseert en motiveert de leden van het Vlaams Welzijnsverbond over zorginhoudelijke thema’s en projecten.  
 • Je onderhoudt mee de contacten met de betrokken kabinetten en  administraties.
Profiel
 • Je hebt door ervaring de doelgroep en de sectoren door en door leren kennen
 • Je hebt een masteropleiding genoten of gelijk door ervaring
 • Je kan vlot samenwerken en bent communicatief
Wij bieden

Het Vlaams Welzijnsverbond biedt je een uitdagende functie met verantwoordelijkheid. Daarnaast bieden we een contract van onbepaalde duur en een marktconform verloningspakket met extralegale voordelen.

Interesse en solliciteren

Zend je cv en motivatiebrief naar vacature@vlaamswelzijnsverbond.be vóór 18 februari 2017.

Voor bijkomende informatie over deze vacature kan je terecht op 0474 84 01 87 (Hendrik Delaruelle, algemeen directeur)

INFO: Hendrik Delaruelle, 0474 84 01 87

EEN SUCCESVOL EERSTE LEDENFORUM
Ledenforum Vlaams Welzijnsverbond tekent krijtlijnen voor de toekomst

Op 23 januari 2017 namen 343 leden deel aan het eerste ledenforum van het Vlaams Welzijnsverbond. Met die ruime opkomst en dankzij de actieve inbreng van de deelnemers vormde dit ledenforum een mooi sluitstuk van de invoering van een nieuwe beheerstructuur binnen onze koepel.

In de voormiddag stond een brainstormsessie op de agenda. Met gerichte vragen werden de deelnemers uitgedaagd om toekomstscenario’s te schetsen. Het resultaat van anderhalf uur intensief ideeën sprokkelen, geeft heel concreet aan hoe de leden het Verbond graag zien evolueren. Het vormt een perfecte opstap om de visie en missie bij te sturen.

Tijdens de brainstorm werd ook gepeild naar het draagvlak voor een beknopt waardenkader met vier kernwaarden: respectvol, solidair, verbindend en geëngageerd. Dit ethisch kompas werd enthousiast onthaald. De leden formuleerden tal van voorstellen voor een waardengerichte verbondswerking.

Terwijl in de voormiddag vooral werd gefocust op gedeelde uitdagingen voor de toekomst, lag in de namiddag het accent op de actualiteit binnen de deelsectoren. Na de sectorale ledenvergaderingen presenteerde Hendrik Delaruelle tot slot de belangrijkste inzichten uit de brainstormsessie. Hij stelde vast dat de inbreng van de leden een sterk pleidooi vormt om zowel intern (onder de leden) als extern (in de samenleving) actief aan de slag te gaan met het ethisch kompas. Naast vele andere suggesties om dat te doen, sprong alvast deze in het oog: Het Verbond heeft niet alleen nood aan een kompas om op koers te blijven, maar ook aan een barometer om noden te detecteren. We maken er werk van!

INFO: Hendrik Delaruelle, 02 507 01 37

MEDEWERKERS IN WELZIJN DOORGELICHT – FOCUS OP DIVERSITEIT

Naar goede gewoonte heeft het Vlaams Welzijnsverbond een studie gemaakt over de medewerkers in de Vlaamse welzijnssector. In onze studie kunnen wij een groep van bijna 200 werkgevers volgen gedurende de periode 2011-2015. Wij publiceren nu een samenvattende brochure, waarin wij de focus leggen op diversiteit.

Voor het jaar 2015 hebben wij de gegevens van 193 werkgevers in de welzijnssector (personen met een handicap, kinderopvang, jeugdhulp en gezinsondersteuning) onder de loep genomen. De steekproef bestaat uit ruim 21.000 werknemers en is daarmee goed voor meer dan 47% van de totale tewerkstelling in de betrokken paritaire comités 319 en 331. In onze studie kunnen wij deze groep werkgevers volgen gedurende de periode 2011-2015.

In een brochure vatten wij een aantal opvallende trends en evoluties samen: zo blijft de social profit een bron van werkgelegenheid, zet de vergrijzing zich verder door en is deeltijds werk eerder de regel dan de uitzondering. Wij proberen één en ander ook te kaderen door de vergelijking te maken met cijfermateriaal voor gans Vlaanderen. Waar mogelijk voegen wij ook een voorspelling toe over waar de sector zal staan binnen 5 jaar.

Wij focussen in deze brochure op de diversiteit binnen het medewerkersbestand van de welzijnssector. De samenstelling ervan is nog altijd veel te weinig een afspiegeling van onze diverse samenleving. Dit is jammer omdat mensen die op de welzijnssector een beroep doen steeds meer divers worden en dus baat hebben bij een divers medewerkersbestand. Dit is ook jammer voor de sector zelf. Door de vergrijzing zullen er de komende 15 jaar heel wat arbeidsplaatsen moeten ingevuld worden. Om dit te kunnen realiseren zal de sector ook nood hebben aan arbeidskrachten afkomstig uit kansengroepen en/of met een diverse achtergrond.

Wij illustreren de meerwaarde van diversiteit binnen het medewerkersbestand aan de hand van enkele sprekende voorbeelden en laten ook een aantal relevante actoren uit het welzijnslandschap aan het woord.

Geïnteresseerden vinden de brochure op onze website via deze link. Wij hopen dat deze studie u mag inspireren om nog meer werk te maken van diversiteit. Ook binnen welzijn.

Feedback i.v.m. de bevraging medewerkerskengetallen is altijd welkom.

 

INFO: Steven De Looze, 02 507 01 22

 

AFFICHE SOCIALE FUNCTIE KINDEROPVANG

In 2016 werkten we een ambitietekst over de versterking van de sociale functie in de kinderopvang uit. Het sectoraal directiecomité gaf opdracht aan de werkgroep diversiteit en sociale functie om een affiche uit te werken die deze visie belichaamt. Alle verbondsleden krijgen per locatie een affiche, met als doel onze basisprincipes over sociale kinderopvang uit te stralen naar alle gezinnen, partners, bezoekers en voorbijgangers.

 

Basisprincipes zijn:

iedereen  welkom

warme sfeer

verbinding tussen mensen

verschillen en gelijkenissen

respect

leren van elkaar

samen spelen

zorgen voor elkaar

partners in de opvoeding

ontmoeting

samenwerken

 

 

We kozen voor sterke betrokkenheid van onze werkgroepleden, die na brainstorm op het idee kwamen om kinderen een zelfportret te laten tekenen en zo de diversiteit in de voorzieningen authentiek en speels weer te geven. Honderden kinderen maakten tekeningen van zichzelf. Samen met onze ontwerper Dotplus werkten we een beeld uit waaruit blijkt dat we enerzijds allemaal verschillend zijn en dat is ok, anderzijds focussen we op dat wat ons verbindt, op onze gelijkenissen, en dat zijn er heel wat. Als titel kozen we daarom ‘verschillend gelijk’.

 

Tijdens de Sectorale ledenvergadering op 23 januari werd de affiche voorgesteld aan de sector. We doen een warme oproep om de affiche op elke locatie op een zichtbare plaats uit te hangen.

Zo kunnen we aan de gezinnen en de buitenwereld laten zien waar we voor staan!

Leden die er op 23 februari niet bij konden zijn, kunnen via de coc’s en comitévergaderingen hun affiches ontvangen.

INFO: Barbara Devos, 02 507 01 42

We willen hierbij de kans grijpen om de leden van de werkgroep, hun medewerkers en de kinderen hartelijk te bedanken voor hun inzet, hun tekentalenten en hun mooie ideeën.

 

SECTOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN ENGAGEERT ZICH OM KLIMAAT TE VERBETEREN. HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND ONDERTEKENT ENGAGEMENTVERKLARING KLIMAAT.

 

Op 12 december 2015 werd het klimaatakkoord van Parijs aangenomen door alle 195 landen van de wereld. Ook Europa en Vlaanderen zetten zich hier achter. Concreet wil dit zeggen dat Europa tegen 2050 ambieert om 80 tot 95% minder broeikasgassen uit te stoten. Ook de Vlaamse zorg- en welzijnssector draagt zijn steentje bij voor een schoner klimaat. Op 12 januari 2017 werden op het kabinet van Minister Jo Vandeurzen dertien engagementen ondertekend. Ook het Vlaams Welzijnsverbond ondertekende dit mee.

Op 1 december 2016 organiseerde de Vlaamse regering de Vlaams Klimaattop. Samen met alle geledingen van de maatschappij wil men werken aan concrete acties en maatregelen die bijdragen aan de Vlaamse broeikasgasreductiedoelstellingen. Samen met de acht koepelorganisaties van onze sector. De leidend ambtenaar van het beleidsdomein WVG en de minister van Welzijn, Volksgezondheid, Jo Vandeurzen zullen de klimaatveranderingen aangepakt worden. Hiervoor werden dertien uitgewerkte engagementen ondertekend.

De 13 engagementen zijn:
 1. Voor alle bestaande gebouwen streeft de sector naar een jaarlijkse energiebesparing van 2.09% tegen 2030. In 2020 wordt deze maatregel al een eerste keer geëvalueerd.
 2. De minister zal aan de sector gericht en met het oog op maximale energiebesparing middelen ter beschikking stellen om energieprestatiediagnoses op maat te financieren. Per voorziening moeten die resulteren in een actieplan met verschillende mogelijke investeringen. In deze diagnose wordt teven de eventuele haalbaarheid van Energy Service Contracts bekeken en worden bestaande diagnoses in rekening gebracht.
 3. De sector engageert zich om alle voorgestelde maatregelen uit de diagnose die zich binnen de 5 jaar terugverdienen uit te voeren. Zoniet worden de kosten van de diagnose door de voorziening terugbetaald.
 4. De minister zal tevens middelen ter beschikking stellen om via een rollend fonds te investeren in de voorgestelde maatregelen uit de diagnose die een terugverdienperiode van meer dan 5 jaar kennen.
 5. Elke voorziening zal tegen eind 2020 een klimaatvisieplan uitwerken. In overleg met de sector wordt de inhoud van een klimaatvisieplan gedefinieerd.
 6. Alle nieuwbouw in de sector is vanaf 2018 (datum stedenbouwkundige aanvraag) bijna-energieneutraal en duurzaam. Bijna-energieneutraal is kosten-optimaal voor de bestaande EPN-methodiek.
 7. Elke voorziening zal een personeelslid aanduiden dat in zijn tijdsbesteding ruimte en ontwikkelingsmogelijkheden krijgt om de rol van klimaatverantwoordelijke op te nemen. Een voorziening kan er echter ook voor opteren om die rol in te vullen via het inhuren van externe expertise of door krachten te bundelen.
 8. De minister zal de koepelorganisaties inhoudelijk en/of financieel ondersteunen om de eerstkomende jaren hun sensibiliseringsrol met kennis van zaken op te nemen.
 9. De koepelorganisaties zullen het klimaatthema prominent op de agenda van het management en het bestuur van de WVG-voorzieningen proberen te krijgen.
 10. Er wordt maximaal ingezet op hernieuwbare energie en groene stroom in het aankoopbeleid van voorzieningen.
 11. Tools voor monitoring/benchmarking worden ontwikkeld
 12. De sector stelt gegevens ter beschikking i.f.v. de klimaatdoelstellingen
 13. De sector wordt actief betrokken bij de verdere uitwerking en operationalisering en bij de opvolging en evaluatie van de diverse aspecten die het voorwerp uitmaken van deze engagementsverklaring.

INFO: Hendrik Delaruelle, 02 507 01 37

ETHIEK EN ZINGEVING JANUARI 2017

Rechtvaardige keuzes in de zorg. Onze collega’s van Zorgnet-Icuro dachten erover na en publiceerden een nieuwe ethisch advies. En binnenkort zijn er weer diverse vormingen rond ethische thema’s in de hulpverlening. Hieronder vindt u meer informatie.

Keuzes in de zorg

De Commissie voor Ethiek van Zorgnet-Icuro publiceerde zopas haar 19de Ethisch Advies: “Rechtvaardige keuzes in de gezondheidszorg.” Het advies wil een ethisch kader bieden voor rechtvaardige en waarde-gedreven keuzes, zowel op macro-, meso- als microniveau. Het advies biedt organisaties concrete handvatten bij het maken van vaak moeilijke keuzes.

De financiële crisis en de schaarste aan middelen drukt de sector met de neus op de feiten. Meer dan ooit staat de vraag centraal hoe we onze gezondheidszorg kwaliteitsvol en solidair kunnen organiseren en tegelijk maatschappelijk betaalbaar houden. Dagelijks worden hierbij op alle niveaus keuzes gemaakt. Vaak is door de schaarste aan middelen een ethische spanning aanwezig tussen de drie kerndimensies kwaliteit, solidariteit en betaalbaarheid.

Het Ethisch Advies biedt een set van inhoudelijke reflectievragen die helpen bij het maken van deze moeilijke keuzes. Het is een uitnodiging aan directies, bestuurders, leidinggevenden en alle medewerkers en beleidsmakers om de ethische reflectie hierin een volwaardige plaats te geven.

Geïnteresseerden kunnen de tekst downloaden op www.zorgneticuro.be, in de rubriek publicaties.

Wie er dieper op wil ingaan, kan inschrijven voor een Engelstalige intensieve opleiding rond “Rechtvaardige keuzes en prioriteiten in de gezondheidszorg”, die georganiseerd wordt door het Centrum voor biomedische ethiek en recht van de KU Leuven van 22 tot 24 maart 2017.

Info: http://gbiomed.kuleuven.be/english/research/50000687/50000697/agenda/intensive-course-justice-and-priority-setting-in-health-care

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Zorg-Saam organiseert op 23 februari 2017 van 9.30 tot 16.30 uur een vorming met als titel: “Balanceren tussen veiligheid en vrijheid. Hoe omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg?” Vrijheidsbeperking, fixeren of afzonderen, roept heel wat emotie op. De vorming staat stil bij het doel van vrijheidsbeperkende maatregelen, de praktische mogelijkheden en de beleving van de persoon. Vrijheidsbeperking wordt gesitueerd in het individueel behandelingsplan van een patiënt. Er wordt ook ingegaan op praktijkcasussen. De vorming gaat door in Antwerpen, wordt begeleid door Mieke Coeckelbergh van Zorg-Saam en deelnemen kost 70 euro.

Info: http://www.zorgsaam.be/NL/OnzeVormingen/Zoekopthema/Paginavorming/DefNr/861/LCNr/129888

Kinderen en jongeren uit (vecht)scheidingssituaties

Steeds meer kinderen leven met gescheiden ouders. Ongeveer 75% vindt na een periode van aanpassing zijn veerkracht terug. Een op vier worstelt nog lang nadien met de moeilijkheden die de (vecht)scheiding met zich meebrengt. Kinderen geven aan dat leerkrachten en opvoeders voor hen een belangrijke hulpbron kunnen zijn. Voor scholen en voorzieningen is het niet evident om uit de strijd tussen de ouders te blijven en het kind gepast te ondersteunen. Vormingscentrum Guislain en het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) organiseren hierover een studienamiddag in Gent op donderdag 9 maart 2017 van 13.30 tot 16.30 uur. Sprekers zijn Claire Wiewauters en Lieve Van den Kerchove. Deelname kost 60 euro.

Info: https://agenda.vormingscentrumguislain.be/20170309-18-folder-omgaan-met-kinderen-uit-scheidingssituaties/

Lichaamstaal in de zorg

Een andere vorming van Zorg-Saam gaat in op lichaamstaal in een erg verbale zorg. Naast gesprekstechnieken, empathie en actief luisteren, is er ook de lichaamstaal van de hulpverlener én van de cliënt. Deze training gaat in op positieve en negatieve lichaamstaal. We kijken naar onszelf en krijgen feedback van de ander. Ook zorgmanagers doen er hun voordeel mee bij functionerings- of slechtnieuwsgesprekken of in vergaderingen. Deze vorming onder leiding van Vanessa Claeys gaat door in Deinze op 10 maart 2017 van 9.30 tot 16.30 uur. Deelname kost 80 euro.

Info: http://www.zorgsaam.be/NL/OnzeVormingen/Zoekopthema/Paginavorming/DefNr/1225/LCNr/129991

Zorg: ziel van de samenleving

Op 10 maart 2017 organiseert de Nederlandse vereniging Reliëf haar Jaarcongres met als

Thema: 'Zorg: ziel van de samenleving. Wat we als samenleving kunnen leren van zorg.' Zorg is geen noodzakelijk kwaad of een kostenpost, maar deel van ons samenleven. Soms is die zorg alledaags, soms heel bijzonder. Mensen ontmoeten elkaar in de zorg, bijvoorbeeld door ziekte en handicap. Hoogte- en dieptepunten, vreugde en verdriet, vrees en hoop worden gedeeld. Wat kan de samenleving daarvan leren? Deze dag gaat door in Conferentiecentrum Zonheuvel, in Doorn en start te 10 uur. Deelname kost 180 euro. Sprekers zijn onder meer Erik Borgman, Inge van Nistelrooij en Hans Alma.

Info: http://www.relief.nl/bijeenkomsten/10-maart-2017-relief-jaarcongres

Ethiek en begin van leven

Nieuwe technieken van prenatale diagnose stellen hulpverleners en gezinnen voor moeilijke ethische keuzes. Het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen richt op vrijdag 17 maart 2017 van 10 tot 16 uur in Sint-Niklaas een bijscholing in over ‘hard cases’ uit de prenatale diagnostiek. Er worden kaders aangereikt om ethische knelpunten te formuleren en te bediscussiëren. Gezinnen leren met dilemma’s omgaan. Professionals oefenen in de gepaste, ethische ondersteuning. Deze bijscholing wordt begeleid door Adelheid Rigo en Erik Claes. Deelname kost 50 euro.

Info: http://www.hig.be/nl/nieuws/ethiek-en-begin-van-leven-ethische-kaders-voor-prenatale-diagnostiek

Respectvol communiceren in zorg

Moeilijke cliënten, uitzichtloze zorgsituaties, pijnlijke emoties, agressiesituaties, conflicten in een team, stress en burn-out, … Iedere zorgverlener wordt er wel eens mee geconfronteerd. Daarom organiseert het Vormingscentrum Guislain op 17 en 24 maart 2017, telkens van 9.30 tot 16.30 uur in Gent een cursus onder de titel “Woorden en waarden. Respectvol communiceren in je zorg.” Tijdens deze cursus gaan we in op grondhoudingen en waarden om zorgvuldiger en respectvoller te communiceren. Zowel theorie als praktijk komen aan bod. De cursus wordt begeleid door Paul Fivez en deelnemen kost 300 euro.

Info: https://agenda.vormingscentrumguislain.be/20170317-23-folder-respectvol-cummuniceren/

 

SOCIAAL.NET IN 2016

2016 zit er op. Tijd om een kleine balans op te maken. Sociaal.Net bleef het erg goed doen. Kwalitatieve bijdragen, meer lezers en volgers. Sociale media worden steeds belangrijker.

Enkele cijfers

De ‘jaargang 2016’ van Sociaal.Net telde 250 bijdragen die geschreven werden door 220 auteurs: 87 langere artikels onder Analyse XL, 19 interviews, 53 opiniebijdragen, 25 Columns en 66 boekbesprekingen. Daarnaast werden meer dan 700 activiteiten aangekondigd in de rubriek Agenda.

We bereikten 230.963 unieke lezers die in 357.822 sessies 603.319 pagina’s bekeken. Vooral na september, met de publicatie van de ‘Brief aan Jordy’ en de talloze reacties hierop, ‘boomden’ we.

De lezers komen vooral via sociale media op Sociaal.Net terecht: het gaat hier al om 44,4% van de bezoekers. We hebben 3752 volgers op Facebook en 1142 op Twitter. Dit aantal is bijna verdubbeld op een jaar tijd. De nieuwsbrief is goed voor 26,5% van de bezoekers. Het aantal abonnees op de nieuwsbrief steeg in 2016 met 26% tot bijna 10.500 mailadressen. We verstuurden het voorbije jaar 29 nieuwsbrieven. Google is een belangrijke toeleider, maar ook de reguliere media én de websites van het Vlaams Welzijnsverbond en Kennisplein.be.

Thematisch

Wanneer we de thema’s bekijken bestaat de top 5 uit: sociale professional met 65 bijdragen, jong met 53 bijdragen, organisatie van zorg met 47 bijdragen, onderzoek met 36 bijdragen en overheid met 35 bijdragen. De thema’s wonen, opleiding, justitie en werken tellen het minste bijdragen. Ouderen zit daar net boven, maar scoort wel goed wat Analyse XL betreft.

Best gelezen

De ‘top 10’ van best gelezen bijdragen bestaat bijna uitsluitend uit opinies en columns. De ‘brief aan Jordy’ van Joost Bonte werd 71.792 keer gelezen. De column van Chris Van Camp over burn-out stond op de tweede plaats met 30.928 lezers, die van Lies Verhoeven over ‘de mythe van probleemjongeren’ op drie met 8.305 lezers.

De drie best gelezen bijdragen onder Analyse XL waren: Jongeren over hun ideale hulpverlener, van Ruth Kusé en Rajmonda Jashanica (4.255 lezers); Persoonsvolgende financiering voor mensen met een handicap, van David Casteleyn (3.239) en Housing First werkt, van Nico Bogaerts (3.158).

De drie best gelezen interviews: Samen op straat. Interview met opbouwwerker Saïd Boumazoughe (4.032); De verzorgingsstaat is superieur. Interview met Jan Willem Duyvendak (3.729) en Sociaal werk is een basisvoorziening. Interview met Maria De Bie (3.318).

Uw bijdrage op Sociaal.Net?

Je kan steeds een voorstel van bijdrage indienen. Ga eens kijken naar de auteursrichtlijnen (http://sociaal.net/wp-content/uploads/2015/11/REDACTIONELE-RICHTLIJNEN.pdf) of laat je inspireren door de reeds verschenen bijdragen.

INFO: Fons Geerts, tel. 02 507 01 29

 

DVDZ-CONGRES ‘SAMEN ZORGKRACHTIG’ OP DINSDAG 14 MAART 2017

Dag van de Zorg is Samen Zorgkrachtig. In aanloop naar de Dag van de Zorg zetten we de sector een hele week lang in zijn volle omvang en diversiteit op de kaart. Dit doen we met verschillende acties en activiteiten en samen met onze deelnemers, partners, radio en televisie.

Samen zorgkrachtig vormt de rode draad van de derde editie van het DvdZ-congres op dinsdag 14 maart 2017. Sprekers komen samen rond de draaitafel

van radio Gaga met Joris Hessels als kerjeuzeneuze en plaatjesdraaier van dienst. Radio Gaga als magneet dus. Voor warme en boeiende verhalen rond drie sleutelswoorden: samen, zorg en kracht.

Het DvdZ-congrespodium biedt ook plaats voor eeuwige roem. Het Zorgverhaal van het jaar, de award van Rode Kruis-Vlaanderen en Dag van de Zorg ism met het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid, krijgt daar zijn laureaat. Ook de publieksprijs wordt op dat moment bekend gemaakt.


Programma

09u30 Welkomstwoord
                        KBC
09u35 Welkomstwoord: Samen zorgkrachtig
                        Geert Van Hijfte - Voorzitter Dag van de Zorg vzw 
09u50  Keynote: Profit en non-profit samen over sociaal ondernemen
                        Frans Colruyt - CEO Colruyt Group & Paul Ongenaert - Directeur Tabor groep
10u40             Samen werken aan een goed bestuur
                        Karine Moykens - Secretaris-Generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin 
10u55 Pauze. Koffie, thee e.a. lekkers
11u30 Samen rond De Tovertafel, speels product voor ouderen met dementie en kinderen met een beperking
                        Sjoerd Wennekes - Mede-oprichter Active Cues
11u50 Samen werken aan beleid. Aan de draaitafel bij Radio Gaga
                        Jo Vandeurzen - Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid & Gezin 

Bekendmaking en uitreiking Award Zorgverhaal van het jaar

12u40 Lunchpauze. Nog meer lekkers en zoetigheden & bezoek aan standen
13u40 Radio Gaga live. Op zoek naar mooie verhalen met muziek
                        Joris Hessels
13u55 Keynote: Samen naar de toekomst, over innovaties in de zorg
                        Jeroen Tas - CEO Connected Care & Health Informatics Philips
14u40 Idewe beweegt (met Thomas Vanderplaetsen)
14u50 Keynote: Samen in een krachtig netwerk. Van kanker terug naar topsport, met zus en broer
                        Thomas Vanderplaetsen - Europees Kampioen Tienkamp & winnaar van de Gouden Spike
15u40 Slotwoord
                        Geert Van Hijfte - Voorzitter Dag van de Zorg vzw 
15u45 Einde

Er zijn slechts 300 plaatsen beschikbaar, zorg dus dat je er bij bent!
Meer informatie en het volledige programma vind je hier.

Praktisch

Dit congres gaat door in het auditorium van de KBC, Havenlaan 2 te 1080 Brussel.

Wil je graag met meerdere personen deelnemen aan dit exclusieve Dag van de Zorgcongres? Dat kan! Mis dit niet en schrijf  vandaag nog in!

INFO: Geert Van Hijfte, 09 224 06 84

 

STUDIEDAG ACERTA OP 23 FEBRUARI 2017: DAG VAN DE SOCIAL PROFIT

 

Acerta organiseert op 23 februari 2017 een studiedag “ Dag van de social profit”.

Een inspirerende en lerende omgeving

Aan de hand van getuigenissen en ervaringen, gaan we na hoe het hoofd te bieden aan veranderingen in de sector. We zoeken naar oplossingen en methodes om werknemers aan jouw organisatie te binden en te blijven enthousiasmeren. Schrijf je snel in voor deze Dag van de Social Profit  en maak van je organisatie een inspirerende en lerende omgeving die werkt!

Programma

 • 9u30 - 10u: Onthaal
 • 10u - 10u15: Welkom – Ann Callens, sales director Social Profit
 • 10u15 - 11u: Ander terrein, andere banden - Philippe Bailleur, coach Livingsystems
 • 11u - 11u45: De wereld verandert dus de zorgsector ook - Katlyn Colman, algemeen directeur Wit Gele Kruis Oost-Vlaanderen
 • 11u45 - 12u30: Waarheid, durven én doen - een openhartig en verdiepend gesprek met Philippe Bailleur, Katlyn Colman en Ilse Janssens (Coordinator HR Emmaüs) over hun ervaringen met verandering
 • 12u30 - 13u30: Heerlijke lunch
 • 13u30 -14u45: Keuzesessies 
 • 14u45 - 15u: Pauze
 • 15u - 16u15: Keuzesessies 
 • 16u15 - 16u45: Slotwoord door Karine Moykens, Secretaris-generaal Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • 16u45: Napraten met een drankje

Laat je tijdens deze workshops inspireren door actuele onderwerpen en passionele sprekers. Schrijf je snel in. 

Praktisch:

Deze studiedag gaat door in de Montil, Moortelstraat 8 te 1790 Affligem. De Montil is gemakkelijk bereikbaar met de wagen en het openbaar vervoer!

Prijs voor deelname en lunch (incl. btw), 90 euro per persoon / €121 voor 2 personen van dezelfde organisatie.

In samenwerking met:

Schrijf je snel in

INFO: Acerta

 

JEUGDZORG EMMAUS ANTWERPEN KIEST VOOR DE INZET VAN VRIJWILLIGERS

Jeugdzorg Emmaüs regio Antwerpen (JEA) is een organisatie in de bijzondere jeugdzorg die werkt met kinderen, jongeren en gezinnen in probleemsituaties. Sinds een 3-tal jaar bouwt JEA actief aan een vrijwilligerswerking.

Vrijwilligers als belangrijke ondersteuning en toegevoegde waarde

Op dit moment kan JEA rekenen op een 120-tal vrijwilligers. Zij zijn een belangrijke ondersteuning en toegevoegde waarde voor de verschillende werkingen en diensten. Vrijwilligers nemen afgebakende taken op. Sommige vrijwilligers werken rechtstreeks met de kinderen of jongeren, anderen nemen meer ondersteunende taken op binnen de organisatie.

Een halftijdse vrijwilligerscoördinator (kim.verleyen@emmaus.be) zorgt voor de rekrutering en ondersteuning van de vele vrijwilligers die binnen Jeugdzorg Emmaüs werken. Ze organiseert o.m. een jaarlijkse vrijwilligersontmoeting en stimuleert dat de vrijwilligers maximaal kansen krijgen tot vorming.

Enkele vrijwilligers aan het woord

Anaïs – 23 jaar – opvoedster:

“Ik ging deze zomervakantie mee op sluitingskamp. Het kamp is een vakantie voor kinderen en jongeren die in een begeleidingshuis verblijven en met hun ouders of familie niet op vakantie kunnen gaan.”

“In juni studeerde ik af als opvoedster.  Ik wilde nog niet direct gaan werken en van een lange vakantie genieten. Anderzijds wou ik mij nuttig maken en ervaring opdoen in de sector. 5 aaneensluitende dagen mee op sluitingskamp gaan, zag ik daarom helemaal zitten.” 

“Het sluitingskamp was voor mij een echt succes: we speelden spelletjes, deden uitstappen naar het euro space center en naar centerparcs, gingen wandelen, kookten en aten samen,…en dat alles in een huiselijke en ongedwongen sfeer. ’s Avonds – als de kleine kindjes sliepen – was er meer tijd voor de jongeren, wat vaak tot leuke gesprekken leidde.

“Ik wil in de nabije toekomst graag in de Bijzondere Jeugdzorg gaan werken. Zelf heb ik, door problemen in mijn gezin, enkele jaren in een begeleidingshuis gewoond en werd nadien begeleid door de dienst begeleid zelfstandig wonen. Ik weet maar al te goed wat de kinderen en jongeren doormaken en wil hen hierbij zo goed mogelijk bijstaan en ondersteunen.”

Lutgart - 66 jaar – gepensioneerde leerkracht

 “ Wat doet een gepensioneerde leerkracht, die doodgraag lesgeeft en wat vrije tijd heeft?” Tijdens mijn lange schoolcarrière kwam ik steeds op voor kinderen die in onze samenleving minder kansen krijgen dan anderen. Met die motivatie besloot ik jaren geleden een 14-jarig meisje op te vangen via pleegzorg. Mijn pleegdochter verbleef in een tehuis en ik wou haar een thuis bieden. Toen ik met pensioen ging, zocht ik naar vrijwilligerswerk waar beide elementen - lesgeven en mij inzetten voor maatschappelijk kwetsbare jongeren -  gematcht worden en vond dit bij Jeugdzorg Emmaüs.”

“Sinds 8 maanden ben ik bijlesvrijwilliger. Wekelijks ga ik 2 tot 3 keer naar een gezin om er 2 tieners te helpen met hun studies. De papa is anderstalig en kan hierdoor niet helpen met het schoolwerk van zijn kinderen. Ik help de jongens als ze iets niet begrijpen van wat ze op school hebben gezien en leer hen hun huiswerk en lessen plannen.”

Guido - 70 jaar – Finance en Control Manager met pensioen – sinds 1, 5 jaar vrijwilliger:

“Ik werk voor de fondsenwerving van Jeugdzorg Emmaüs. Mijn opdracht is veelzijdig. Zo stel ik, in samenwerking met de Directie, subsidie- en sponsoringsaanvragen op en sta in voor de opvolging hiervan. Ik ben steeds op zoek naar nieuwe sponsors en werk zowel aan binnenlandse als internationale projecten. Voor mijn opdracht moet ik samenwerken met diverse afdelingen en personeelsleden in de organisatie. Ik kom elke week op dinsdag naar kantoor, maar geregeld werk ik ook nog van thuis uit.”

“Daarvoor heb ik 30 jaar vrijwilligerswerk gedaan bij voetbalclubs Berchem sport, Germinal Ekeren en Germinal Beerschot. Ik werd er assistent-jeugdcoördinator.  Als vrijwilliger wil ik mij graag ten dienste stellen van kinderen en jongeren. Met mijn financiële achtergrond kan ik aan hen iets bijdragen.”

Johan – 57 jaar – electrotechnieker – sinds 4 jaar vrijwilliger:

“Bij Jeugdzorg Emmaüs noemen ze mij de man van de interne post. Elke maandag rijd ik langs de verschillende vestigingen en zorg dat documenten en materiaal op de juiste vestiging terecht komen. Soms krijg ik andere opdrachten: zo breng ik de domeinwagens naar de technische controle of naar de garage als ze defect zijn. Hiervoor spreken we een geschikte dag af.”

“Ik doe dit vrijwilligerswerk graag omdat Jeugdzorg Emmaüs zeer waardevolle dingen doet. Voor de hulpverleners, die elke dag in de weer zijn voor de kinderen en jongeren, heb ik een diep respect.  Zelf kom ik niet in contact met de kinderen en jongeren.  Ik kan vanop een afstand bijdragen aan het eindresultaat, namelijk zorgen dat het beter gaat met de kinderen, jongeren en gezinnen die geholpen worden door de organisatie.

Ivo– 52 jaar – grafisch ontwerper – sinds 3 jaar vrijwilliger:

“Ik ben vrijwilliger in de atelierwerking van La Strada. De atelierwerking biedt jongeren, die tijdelijk niet naar school kunnen, een zinvolle dagbesteding. Elke donderdag- en vrijdagvoormiddag geef ik er een creatief atelier. Ik maak dan dieren in papier marché. Het is niet altijd gemakkelijk: de jongeren voelen zich soms niet goed en gedragen zich hiernaar. Het geeft mij veel voldoening als ik iets in beweging zet bij een jongere.”

“Enkele jaren geleden kreeg ik een burn-out. Toen ik mij wat beter voelde, ging ik op zoek naar vrijwilligerswerk. Ik wou mijn creatief verleden ten dienste stellen van jongeren omdat zij zo kwetsbaar zijn en de toekomst zijn. Voor mezelf betekent het vrijwilligerswerk dat ik van alles bij leer en het is een bron van sociaal contact.”

INFO: Kim Verleyen, 0476 86 59 46

 

STERKER OP HET WERK DOOR VERBINDENDE COMMUNICATIE

VIVO komt tussen in de kosten voor individuele coaching op het werk

Wat is ‘verbindende communicatie’?

Het is een invalshoek die zorgt voor een krachtige en respectvolle manier van communiceren, die helpt om echt naar de ander te luisteren en zelf ook gehoord en begrepen te worden.

Hoe gaat coaching in zijn werk?

Coaching start met een oriënterend gesprek over de coachvraag en het coachdoel.

Het aantal gesprekken en het ritme van de afspraken varieert, afhankelijk van de coachvraag en de werkwijze. Gemiddeld duurt een gesprek 1,5 tot 2 uur . De plaats van het gesprek leg je in onderling overleg vast. Bij voorkeur is dit een andere locatie dan de werkplek.

Wat kan er zoal aan bod komen?
 • contact krijgen met mensen waarmee dit niet zo goed lukt
 • op een aanvaardbare manier nee zeggen
 • communiceren zonder vooroordelen
 • ook in moeilijke situaties jezelf kunnen handhaven
 • feedback geven en ontvangen
 • leren om hulp vragen
 • …..
Waarom een externe coach inschakelen?

Coaching in een één-op-één relatie garandeert een leertraject op maat van de leervragen van de medewerker. Coaching gaat verder/ dieper dan opleiding en het aanleren van vaardigheden. Het accent ligt op het vergroten van zelfkennis en op inzicht in hoe ervaringen uit het verleden een rol spelen in het huidige communicatiepatroon. Een externe coach werkt vanuit een onafhankelijke/neutrale positie. Dit biedt veiligheid.

PRAKTISCH

Hoeveel kost coaching?

Hou er rekening mee dat er heel diverse tarieven gevraagd worden. Prijzen variëren van €50 tot €200/uur. Informeer je dus vooraf goed over de kostprijs.

Coaching betaald door de werkgever?

Als werkgever heb je er baat bij dat medewerkers zich goed voelen op het werk én communicatie is hierbij essentieel. Via coaching ondersteun je de medewerker om hier resultaatgericht aan te werken en om meer zelfkennis op te bouwen.

Waar vind je een coach?

Op onze website tref je een lijst met coaches die werken vanuit verbindende communicatie én die vertrouwd zijn met de social profitsector. Je kan ook kiezen voor een coach die niet op deze lijst voorkomt.

TIP: Contacteer een paar coaches vooraleer een keuze te maken.

Er is meer! ...

VIVO en haar partners, zoals de

verschillende vormingsfondsen en HRwijs, zetten in op acties rond ‘werkbaar werk’.

 • Gratis 2-daagse opleidingen ‘sterker op het werk door verbindende communicatie’ voor medewerkers
 • Gratis opleiding ‘het opzetten van een stressbeleid in de organisatie’ voor HR­verantwoordelijken
 • Lerende en ondersteunende netwerken voor leidinggevenden van medewerkers met een emotionele belasting
 • Innovatieve arbeidsorganisatie in de ouderenzorg

Doelgroep:

Niet-leidinggevenden die willen leren om beter/anders te communiceren met collega’s, leidinggevenden, patiënten, cliënten, bewoners, vrijwilligers of bestuursleden.

Tussenkomst:

De tegemoetkoming bedraagt maximum 100 euro per sessie (ongeacht de duur van de sessie). Per werknemer zijn er maximum 5 sessies vergoedbaar.

INFO: VIVO (Vlaams Instituut voor vorming en opleiding), 02 250 37 77

 


Colofon
De Facto is een gratis nieuwsbrief van het Vlaams Welzijnsverbond vzw en verschijnt minstens 10 maal per jaar.
Alle leden en andere geïnteresseerden kunnen inschrijven op deze elektronische nieuwsbrief en kunnen zich ook ten allen tijde uitschrijven door een mailtje te sturen naar onderstaand e-mailadres.
Eindredactie: Hendrik Delaruelle
Verantwoordelijk uitgever: Jan Renders
Vlaams Welzijnsverbond, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel. 02 511 44 70, fax 02 513 85 14, e-mail: website@vlaamswelzijnsverbond.be