DE
FACTO

E-magazine De Facto, jg. 20, nr. 156, 27 april 2018

Aan de slag met de medewerkerskengetallen – vast agendapunt op jaarlijkse beleidsdag Moore Stephens begeleidt vergunde zorgaanbieders bij de transitie van het financieel management in tijden van PVF Watikwil.be maakt dromen en doelen van personen met een ondersteuningsnood zichtbaar Hart voor handicap start de genereuzen Go with the velo! Colofon

 

AAN DE SLAG MET DE MEDEWERKERSKENGETALLEN – VAST AGENDAPUNT OP JAARLIJKSE BELEIDSDAG

Het Vlaams Welzijnsverbond voert al 10 jaar een studie uit over de medewerkers in de Vlaamse welzijnssector. Dit levert interessant materiaal op voor ons als werkgeversorganisatie, maar ook onze leden kunnen hier heel wat uit leren. Wij vroegen daarom aan enkele voorzieningen op welke manier de resultaten van de bevraging medewerkerskengetallen gebruikt worden in de eigen organisatie. Deze keer publiceren we een getuigenis vanuit Amber.

Amber is een kleinschalige organisatie met 20 werknemers binnen de mobiele bijzondere jeugdzorg. Als coördinator ondersteun ik het administratief team en geef ik ook mee richting aan het personeelsbeleid, financieel beleid en ICT-beleid.

Jaarlijks maken we voor onze organisatie diverse statistieken en bezorgen we de nodige informatie ook aan het Vlaams Welzijnsverbond, zowel wat personeelskengetallen als wat financiën betreft. Informatie delen is immers belangrijk. Ook voor een kleinere organisatie is het zinvol om je te kunnen positioneren binnen een groter geheel.

Het bespreken van de voornaamste medewerkerskengetallen is een vast agendapunt op onze jaarlijkse beleidsdag. Mede op basis hiervan wordt ofwel het bestaande beleid verder gezet en genomen beslissingen ondersteund, ofwel wordt in samenspraak met de Raad van Bestuur gezocht naar mogelijke oplossingen voor bestaande problemen.

Ook enkele vergelijkende kengetallen en algemene conclusies van het Vlaams Welzijnsverbond worden getoetst aan de eigen situatie. Interessant hierbij is alvast dat ook andere organisaties worden geconfronteerd met een stijgend aantal kort- en langdurige afwezigheden, toename van de gemiddelde leeftijd en bijhorend aantal verlofdagen voor 45+. We kijken dan ook mee uit naar mogelijke maatregelen met een positief effect op de emotionele belasting binnen onze sector en bijhorende afwezigheid.

INFO: Anita Van Gils, Administratief coördinator, Amber – Korbeek-Lo

 

MOORE STEPHENS BEGELEIDT VERGUNDE ZORGAANBIEDERS BIJ DE TRANSITIE VAN HET FINANCIEEL MANAGEMENT IN TIJDEN VAN PVF

Moore Stephens lanceerde Sopfi in september 2017 als softwareoplossing voor de Persoonsvolgende Financiering (PVF). Inmiddels hebben meer dan 30 voorzieningen gekozen voor de PVF-oplossing Sopfi om hen te ondersteunen bij de transitie van hun financieel management naar een nieuw tijdperk. Aanvullend hebben we een tiental voorzieningen mogen begeleiden in een kort maar intensief adviestraject om de nodige stappen gestructureerd te maken. We brengen u enkele getuigenissen van de eerste gebruikers en delen een aantal bevindingen uit de begeleidingstrajecten.

Na een half jaar maken we een eerste status op. Er is veel geleerd en bereikt. Er is volop ervaring opgedaan: de eerste budgetten zijn opgemaakt in de tool, simulaties en optimalisaties hebben de eerste resultaten verbeterd, contracten zijn opgesteld op basis van helder gedefinieerde diensten, pakketten en goed onderbouwde aanrekenprijzen.

We zijn verheugd dat twee Sopfi-gebruikers in een persoonlijke testimonial hun ervaringen met u willen delen. Graag laten we Bruno De Maeyer van VZW Flegado en Ann Taelemans van OZC Sint-Vincentius aan het woord. We nemen ook graag zelf de gelegenheid om een aantal bevindingen uit deze trajecten met u te delen.

De transitie naar PVF wordt aangegrepen om de bestaande portfolio strategisch te (her)oriënteren

De voorzieningen die een traject met ons doorlopen, maken de omschakeling naar de nieuwe financiering in de geest van sociaal ondernemerschap. De wijze waarop ze de kanteling maken en de invalshoek van waaruit ze dit doen, verschilt van voorziening tot voorziening. Het uitgangspunt is wel telkens het streven naar goede kwaliteitsvolle zorg, binnen een financieel gezond en duurzaam kader. Daarbij beperken voorzieningen zich niet tot enkel het vertalen van de bestaande werking naar diensten, maar wordt de transitie ook aangegrepen om de zorg te herdefiniëren. Er worden diensten vormgegeven rond cliëntengroepen en zorgvragen, bestaande diensten worden in vraag gesteld en nieuwe worden toegevoegd.

De PVF-context vraagt om explicitering van diensten en pakketten: diensten aanbieden is niet langer vrijblijvend meer

Het huidige en toekomstige aanbod wordt vertaald naar helder transparant omschreven en duidelijk gedefinieerde diensten en pakketten. De vertaling van de vraag naar het aanbod wordt gemaakt met een groeiend bewustzijn dat de dienstverlening niet langer vrijblijvend is. Als een bepaalde frequentie en type dienstverlening worden afgesproken, verwachten cliënten ook dat ze dit zo krijgen en worden voorzieningen hier letterlijk en figuurlijk op afgerekend. Pragmatische aanpassingen in het aanbod voor bijvoorbeeld het opvangen van ziekte van personeel, zoals gekend in het verleden, zijn hierbij niet meer vanzelfsprekend. Dit maakt dat de nodige (her)overwegingen gemaakt worden over wat wordt aangeboden en welke garanties en marges daarbij horen.

PVF-budgettering als driver voor de analytische vormgeving van de boekhouding

Vanuit de definitie van diensten en pakketten kunnen kosten worden gealloceerd en kostprijzen worden bepaald. Dit vraagt om het gestructureerd toewijzen en verdelen van kosten. Dit is een intensieve, maar lonende oefening. Uit het gebruik van de kostprijscalculatie op basis van activiteiten, zoals ingebed in de Sopfi-tool, vloeit intuïtief een analytisch georganiseerde boekhouding. Ook voorzieningen die al een stap gemaakt hadden naar een analytische boekhouding leren uit deze oefening welke volgende stappen ze nog dienen te zetten. Zo is het herordenen van kosten, naar bijvoorbeeld afdelingen, niet specifiek genoeg om te komen tot kostprijzen per dienst.

Solidariteit versus individuele vrijheid: vrijheid in verbondenheid

Kosten worden toegerekend en aanrekenprijzen geformuleerd waarbij telkenmale de balans wordt gezocht tussen de onderlinge solidariteit enerzijds en de individuele keuze van cliënten anderzijds. Bepaalde diensten worden simpelweg onbetaalbaar als hier geen solidaire bijdrage voor wordt gevraagd. Overigens is deze solidaire bijdrage vaak zeer goed beleidsmatig te onderbouwen.

Geen één op één match tussen kost/aanrekenprijzen en contractuele punten

Als kosten in beeld gebracht zijn, wordt het mogelijk het zorgverbruik van cliënten te vertalen in punten. De aan te rekenen punten worden vooralsnog veelal berekend binnen het kader van het vangnet waarbij alle contractuele punten door bestaande cliënten worden ingebracht.  Uiteraard correleren kosten en contractuele punten met elkaar. Toch leert onze ervaring dat de punten die de cliënten historisch contractueel binnenbrengen vaak toch nog verschillen van de kost die de voorziening hiervoor moet maken. De verschillen kunnen uiteraard worden verkleind door onderlinge prijsverschuivingen en een alternatieve definiëring van diensten en de Sopfi-oplossing kan het effect hiervan perfect berekenen en simuleren.

Het persoonsvolgend budget waardeert de diensten niet per se naar hun kosten

Uit de begeleidingen tekent zich een beeld af waar er terugkerende verschillen worden gevonden tussen de kosten en contractuele punten voor specifieke typen zorg. We zien bijvoorbeeld bij veel voorzieningen dat de cliënt de individuele begeleiding niet met zijn contractuele punten kan betalen, als deze kosten volledig worden doorgerekend. Dit kan opgevangen worden door te schuiven met prijzen en dit verschil te compenseren op andere diensten waarvoor wel punten beschikbaar zijn. Vanuit het streven naar duurzaamheid dienen dergelijke beleidskeuzes wel doordacht en integraal denkend genomen te worden.

Transparante communicatie met de klant voor wederzijds inzicht en vertrouwen

De intake module zoals ontwikkeld in de Sopfi oplossing blijkt een interessant instrument in de communicatie met de gebruiker. De intake module geeft transparantie in (kost)prijzen en in de samenstelling van pakketten. In diverse voorziening hebben we kunnen zien hoe dit succesvol is ingezet in gesprekken tussen voorziening en cliënten. Deze transparantie leidt tot wederzijds inzicht en vertrouwen.

Zorg en administratie werken in de PVF-begeleiding samen aan de toekomst van de voorziening

De ervaring leert ons dat, mits de juiste personen betrokken worden, de PVF-transitie verschillende disciplines dichter bij elkaar brengt en ze beter in staat stelt krachten te bundelen om samen te werken aan de toekomst van de voorziening. Zo zien we hoe zorg en administratie/financiën elkaars taal leren begrijpen en beter in staat zijn om vanuit een integrale visie aan een duurzame toekomst voor cliënten en voorzieningen te bouwen.

Sopfi niet alleen een budgettool maar ook geschikt voor het ontwikkelen van businesscases

De eerste businesscases voor zorginnovatie zijn ondertussen ingebouwd in Sopfi. Dit laat ook toe om gestructureerd de mogelijkheden van uitbreiding of vernieuwing van de dienstverlening door te vertalen naar getallen.

Tot zover in het kort een opsomming van onze ervaringen. Met u ontdekken wij de weg(en) naar het beste (financieel) management in tijden van PVF. De Sopfi-oplossing is nog continu in ontwikkeling en dagdagelijks streven we naar de best mogelijk ondersteuning en ontwikkelen we de tool verder om in te spelen op de ontwikkelingen in bijvoorbeeld regelgeving alsook de wensen van de gebruikers.

INFO: Emiel De Smedt, emiel.desmedt@moorestephens.be en Rianne Welvaarts, rianne.welvaarts@moorestephens.be

WATIKWIL.BE MAAKT DROMEN EN DOELEN VAN PERSONEN MET EEN ONDERSTEUNINGSNOOD ZICHTBAAR

Drie leden van het Vlaams Welzijnsverbond, namelijk TONUSO (bijzondere jeugdzorg), OC Sint-Idesbald en vzw Huize Tordale (VAPH) hebben de website watikwil.be ontwikkeld om aan de slag te gaan met de dromen en doelen van kinderen, jongeren en volwassenen met een ondersteuningsnood. Deze website wil een tool zijn om de zelfredzaamheid van personen met een ondersteuningsnood te stimuleren.

Door het hanteren van verschillende leeftijdscategorieën, zijn de vragen ook aangepast aan de leeftijd en ontwikkelingsniveau. Personen met een ondersteuningsnood kunnen zo zelf hun doelen kiezen en hiermee aan de slag gaan. Zij kunnen de website ook verkennen met hun formeel of informeel netwerk (familie, vrienden, hulpverleners, …). Een andere mogelijkheid is dat personen de website kunnen gebruiken ter voorbereiding van een gesprek met een begeleider of familielid over hun toekomstplannen en wensen.  

Aan de slag

De bezoekers van de website kiezen eerst een leeftijdscategorie en krijgen nadien verschillende deuren te zien die elk leiden naar een kamer met diverse doelen. Bij elk gekozen doel (Ik wil …) krijgen de bezoekers van de website vier vragen:

  • Wat wil ik doen?
  • Wat kan ik al?
  • Wat zou me kunnen tegenwerken?
  • Wie kan me helpen?

Gebruikers kunnen na het invullen van hun doelen hun e-mailadres (of het e-mailadres van een ander) invullen om de doelen te versturen.

INFO: Ilse Luyten, ilse.luyten@vlaamswelzijnsverbond.be, tel. 02 507 01 39

HART VOOR HANDICAP START DE GENEREUZEN

Op 8 mei 2018 lanceert Hart voor Handicap een nieuwe beweging: de Genereuzen.

De Genereuzen zijn de doeners van Hart voor Handicap. Zij stropen de mouwen op om drempels effectief weg te werken. Hun uitgangspunt: iedereen hoort erbij.

De Genereuzen willen streven naar een inclusieve samenleving waar iedereen vanzelfsprekend bij hoort.

Ze ontwikkelden een charter om hun visie kenbaar te maken en roepen iedereen op om dit charter te onderschrijven als zij vinden dat het tijd is om drempels weg te werken. Dit geeft een krachtig signaal, want een beweging die breed wordt gedragen, wordt beter gehoord en maakt dingen mogelijk.

Het Vlaams Welzijnsverbond heeft ondertussen dit charter ondertekend, omdat ook wij werk willen maken van een warme, inclusieve en diverse samenleving.

De Genereuzen zetten hun woorden dus om in daden. Hun streefdoel? Mensen met en zonder beperking verbinden en zo drempels verminderen. Hun eerste campagne wilt specifiek mensen met én zonder beperking samen naar een festival laten gaan.

Wilt u meer info over dit initiatief? Ga dan naar https://www.hartvoorhandicap.be voor meer info over het charter, projectoproepen die ontmoetingskansen creëren voor mensen met en zonder beperking,  donaties, enz.

GO WITH THE VELO! 

Vlaanderen op de fiets krijgen. Toch minstens 1 keer per week. Dat is het doel van Woensdag Fietsdag. De campagne staat dit jaar in het teken van woon-werkverkeer. En van de voordelen van fietsen, uiteraard. 

Word met je organistatie Woensdag Fietsdagpartner en spoor je collega’s en achterban aan om vanaf 25 april minstens één dag per week de fiets naar het werk te nemen. Woensdag Fietsdag en vele partners supporteren 8 weken lang mee met gratis campagnemateriaal, ferme prijzen, persoonlijke fietsverhalen en leuke acties om fietsers te motiveren en te belonen. Een wielerwedstrijd wordt het niet. Want ook wie één dag per week naar het werk trapt, is al een winnaar.  

Als partner ontvang je onze partnernieuwsbrieven, een gratis pakket campagnemateriaal, digitale campagneteksten en -visuals. Zo blijf je als eerste op de hoogte van onze acties en tips om de campagne intern en extern uit te dragen. We nemen je ook graag met logo op in onze partnerlijst op de nieuwe campagnewebsite die in de maak is.  

Bezorg me jullie postadres en logo in vector bestand om je als partner te registreren.  

Bel of mail me gerust bij vragen of ideeën om de campagne breder uit te dragen.   

INFO: Eline Nys (Mobiel 21 vzw), 0494 61 57 06

 

Colofon
De Facto is een gratis nieuwsbrief van het Vlaams Welzijnsverbond vzw en verschijnt minstens 8 maal per jaar.
Alle leden en andere geïnteresseerden kunnen via de website inschrijven op deze elektronische nieuwsbrief en kunnen zich ook ten allen tijde uitschrijven door een mailtje te sturen naar onderstaand e-mailadres.
Eindredactie: Hendrik Delaruelle
Verantwoordelijk uitgever: Jan Renders
Vlaams Welzijnsverbond, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel. 02 511 44 70, fax 02 513 85 14, e-mail: website@vlaamswelzijnsverbond.be