DE
FACTO

E-magazine De Facto, jg. 19, nr. 151, 29 september 2017

Studiedag GegevensdelingCode van goede praktijk tussen zorgaanbieders en bijstandsorganisatiesResultaten veiligheidsbezoeken bij onthaalouders Ilse Luyten: nieuwe stafmedewerker beleidsondersteuning en projectwerkingGoesting in kwaliteitsindicatoren. Wanneer zijn we content?Dag van de Zorg 2018Ethiek en zingeving september 2017 Nieuwe award: De Gezond Werken AwardMaakt u, samen met Rob, het verschil?Projectoproep De Megafoon1 op 7 haalt de meet nietWaardevolwerk.be gaat voor werkbaar werk in de social profitOpleidingen van Zorgcommunicatie.beWorkshop HRscan - 12 oktober in GentbruggeColofon

STUDIEDAG GEGEVENSDELING

De General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een geheel van regels om de gegevens van Europese burgers beter te beschermen. De wetgeving werd op het einde van vorig jaar goedgekeurd en zal in mei 2018 officieel in werking treden.

We willen u tijdens deze studiedag in de voormiddag meenemen in de theoretische regels en nadien de meer praktische zaken bespreken.

Inschrijven kan via http://www.vlaamswelzijnsverbond.be/evenementen/studiedag-algemene-verordening-gegevensbescherming-gdpr

Praktisch:

Deze studiedag gaat door op 26 oktober 2017 van 9.30u. tot 16u. in zaal  TOP van de KVS, Arduinkaai 9 te 1000 Brussel.

INFO: Kristof Diddens, Tel: 02 507 01 37; Mobiel: 0495 60 78 75

CODE VAN GOEDE PRAKTIJK TUSSEN ZORGAANBIEDERS EN BIJSTANDSORGANISATIES

In de Persoonsvolgende Financiering is een vlotte samenwerking tussen zorgaanbieders en bijstandsorganisaties van groot belang om de gevraagde ondersteuning te realiseren. De koepels van vergunde zorgaanbieders en de bijstandsorganisaties namen samen initiatief om deze samenwerking vorm te geven. Dat resulteerde in een code van goed praktijk.

Sinds 1 januari 2017 werken de zorgaanbieders in de sector personen met een handicap  in de context van de Persoonsvolgende Financiering. Deze nieuwe context stelt de zorgaanbieders voor heel wat uitdagingen en treft de organisaties tot in hun fundament: er zijn nieuwe (vergunde en niet-vergunde) aanbieders, er zijn nieuwe partners in het landschap en er zijn ook andere verhoudingen tussen bestaande partners. De persoon met een handicap voert nu volledig zelf de regie over zijn budget. Hij kan zich daarbij laten ondersteunen door de bijstandsorganisaties.

Zorgaanbieders en bijstandsorganisaties hebben, in functie van de gevraagde ondersteuning en de realisatie daarvan, alle belang bij een vlotte samenwerking. Om die vlotte samenwerking te realiseren namen de koepels van vergunde zorgaanbieders, waaronder het Vlaams Welzijnsverbond, en de erkende bijstandsorganisaties samen initiatief. Er werd een code van goed praktijk opgesteld over de samenwerking tussen zorgaanbieders en bijstandsorganisaties met als doel de kwaliteit van bestaan en eigen regie van de budgethouder te verhogen. U kan de code nalezen op www.pvfcodevangoedepraktijk.be.

Het Vlaams Welzijnsverbond roept zijn leden op deze code te ondertekenen. Door te ondertekenen engageren zorgaanbieders zich de code toe te passen en maken ze dat engagement kenbaar aan de buitenwereld.

INFO: Evelien Devriese, Tel: 02 507 01 28 - 0490 57 83 58

RESULTATEN VEILIGHEIDSBEZOEKEN BIJ ONTHAALOUDERS

Het Vlaams Welzijnsverbond ging voor de tweede keer een samenwerking aan met Groep IDEWE voor het uitvoeren van veiligheidsbezoeken bij onthaalouders.  In 2011 vonden voor de eerste keer veiligheidsbezoeken plaats bij meer dan 600 onthaalouders.  Deze keer werkten we samen met Groep IDEWE een risicoanalyse uit gebaseerd op de regelgeving van het decreet kinderopvang voor baby’s en peuters en met de focus op de verbeterpunten van 2011.  

De resultaten van de veiligheidsbezoeken in 2011 leidden tot concreet veiligheidsadvies en acties aan de diensten voor onthaalouders. De dienstverantwoordelijken gingen aan de slag met preventiefiches en actieplannen om de veiligheid te borgen en te verbeteren waar nodig. De veiligheidsacties gingen onder meer over brandveiligheid, toegang tot aangrenzende risicovolle ruimte, elektrische installaties, giftige planten, veilig slapen, huisdieren en roken.

In 2016 werden er opnieuw 657 onthaalouders bezocht door de verpleegkundigen van IDEWE. De risicoanalyse was deze keer veel uitgebreider dan in 2011.  Van de 657 onthaalouders werden er 231 ook bezocht in 2011.  Voor deze groep werd een vergelijking gemaakt van de overeenkomende vragen met de volledige groep van onthaalouders in 2011.

Vraag

% OK 2011

% OK 2016

% Progressie

Vocht of schimmelgroei

93,6

97,3

+ 3,7

CO Intoxicatie

90,2

92,1

+ 1,9

Brandveiligheid

58,8

75,8

+ 17

Asbestrisico

98,2

97,4

- 0,8

Risico op verbranden

82,4

97,1

+ 14,7

Kind kan niet onbewaakt naar een andere ruimte

66,7

94,2

+ 27,5

Geen huisdier in bereik van het kind

80,2

87,4

+ 7,2

Giftige planten buiten bereik van de kinderen

52,1

43,2

- 8,9

Orde en hygiëne in de buitenruimte

83

88

+ 5

Staat van de speeltoestellen

90

95,7

+ 5,7

Keuring van elektrische installaties

74,5

74,9

+ 0,4

Binnen roken

91,6

97,3

+ 5,7

Onderhoudsproducten buiten bereik van kinderen

66,5

64,9

- 1,6

 

Uit de resultaten van 2016 kunnen we stellen dat deze zeer hoog scoren en dat onthaalouders echt wel bezig zijn met de veiligheid voor de kinderen. 

De aspecten die minder scoren hebben vaak te maken met het feit dat de opvang doorgaat in een gezinswoning in plaats van in een locatie die enkel wordt gebruikt voor kinderopvang.  Het handelen van het hele gezin heeft een invloed op de veiligheid in en om de woning.

Het is dus niet enkel de onthaalouder die alert moet zijn voor veilige situaties maar ook alle andere inwonende. 

Het gaat vooral over de volgende handelingen waar minder goed op wordt gescoord:

-  gevaarlijke producten zoals onderhoudsprodukten die onder de wasbak in de keuken staan,

-  scherpe messen of scharen in lades op kind hoogte, 

-  deuren naar kelder, berging, garages die niet gesloten zijn en waar de sleutel nog op deur steekt,

-  medicatie die op tafel of nachtkastjes blijft liggen,

-  huisdieren die binnen bereik van de kinderen komen,

-  afval zoals glas, blik, plastic dat op een bereikbare plek voor kinderen wordt verzameld,

-  …

Ook merken we dat de risicoanalyse te weinig een levend document is.  Het document wordt te weinig gebruikt om aan te tonen dat men de veiligheid nakijkt en verbetert in en om de woning.

Samen met Groep IDEWE zullen we de komende jaren acties ondernemen en aandacht geven aan:

 • giftige planten,
 • veiligheid in de keuken,
 • huisdieren,
 • toegangsbeveiliging binnen- en buitenshuis,
 • veiligheid en hygiëne buitenshuis,
 • brandpreventie,
 • EHBO,
 • keuringen van elektrische installaties en schouwen,
 • asbest,
 • verluchting,

De acties die we ondernemen, zijn afhankelijk van het thema.  Dit kan aan de hand van coaching van de verantwoordelijken, vorming aan onthaalouders, actiefiches over bepaalde thema’s of zelfs gaan over groepsaankopen voor de keuring van elektrische installaties en schouwen. 

Wij zijn als Vlaams Welzijnsverbond fier op dit project en met deze zeer goede resultaten. Samen met Groep IDEWE en de organisatoren gezinsopvang blijven we preventief inzetten op de veiligheid in de gezinsopvang.

INFO: Ellen Maris, Stafmedewerker kinderopvang, Tel: 02 507 01 40 - 0477 92 74 65

ILSE LUYTEN: NIEUWE STAFMEDEWERKER BELEIDSONDERSTEUNING EN PROJECTWERKING

Vanaf 18 september ben ik, Ilse Luyten, gestart als nieuwe stafmedewerker beleidsondersteuning en projectwerking. Binnen deze functie zal ik me inzetten voor intersectorale thema’s waarvan het vrijwilligersbeleid en de visie op ondersteuning twee van mijn kernthema’s zijn. Daarnaast zal ik ook zetelen in de Voorbereidende werkgroep van de Strategische Adviesraad WVG en meewerken aan andere (tijdelijke) projecten. Een boeiende en gevarieerde job, waarin ik helemaal mijn gading vind.

Werken aan welzijn vanuit een intersectorale bril ligt bovendien volledig in lijn met mijn breed interesseveld. Ik was ondermeer vrijwilliger in een buitenschools kinderdagverblijf, zette me acht jaar gepassioneerd in als Chiroleidster, deed ik huiswerkbegeleiding aan huis, begeleidde ik tieners in de bijzondere jeugdzorg en doctoreerde ik in de Criminologische Wetenschappen (VUB) met een studie omtrent de beleving van de jeugdzorg in het leven van volwassen jeugdzorgverlaters. Met al deze ervaringen en kennis hoop ik het team te versterken en samen met u de stempel van het Vlaams Welzijnsverbond te kunnen drukken op het beleid.

De thema’s vergen een grondige kennis en expertise. Momenteel tracht ik me in de diverse thema’s in te werken zodat ik mij binnenkort volledig kan toeleggen op de kwalitatieve uitbouw van het beleid binnen de intersectorale thema’s die ik beleidsmatig ondersteun. Ik kijk er alvast naar uit!

INFO: Ilse Luyten, Tel: 02 507 01 39

GOESTING IN KWALITEITSINDICATOREN. WANNEER ZIJN WE CONTENT?

We zijn allemaal op zoek naar kwaliteit. Wanneer je een product of dienst aankoopt, vind je bepaalde zaken belangrijk. Hiervoor hanteer je een aantal indicatoren, zaken die jij belangrijk vindt.

In een welzijnsorganisatie is dit niet anders. Zowel de mensen die beroep doen op jullie ondersteuning/begeleiding, de overheid als jullie zelf willen de kwaliteit van de dienstverlening kunnen bepalen.

Eén van de manieren om na te gaan of de ondersteuning of begeleiding goed verloopt, is via kwaliteitsindicatoren. Maar wat zijn kwaliteitsindicatoren precies? Welke meerwaarde kunnen ze bieden in een ondersteunings/begeleidingscontext? Hoe formuleer je een ‘goede’ indicator? Welke plaats heeft deze in het geheel van de werking van je organisatie? Hoe zet je kwaliteitsindicatoren in als verantwoording naar (potentiële) gebruikers, overheid en naar de eigen raad van bestuur?

Het Vlaams Welzijnsverbond organiseert een studiedag  over ‘Goesting in kwaliteitsindicatoren. Wanneer zijn we content?’ die gepland is op 8 december 2017 in het TPC, Groenenborgerlaan te Wilrijk.

In een eerste deel neemt de commissie Kwaliteit u mee in haar visie op kwaliteitsindicatoren. We geloven dat indicatoren een bijdrage leveren aan kwaliteitsvolle hulpverlening mits ze op een correcte manier ingezet worden, binnen een duidelijke visie.

In een tweede deel dagen we de deelnemers uit concreet aan de slag te gaan met kwaliteitsindicatoren. We kijken uit naar de pittige discussies die zullen gevoerd worden rond onze kwaliteitstafels. Je gaat naar huis met concrete handvatten om toe te passen in je eigen organisatie. 

We richten ons met deze studiedag niet alleen tot verantwoordelijken voor het uitvoeren van het kwaliteitsbeleid. Ook leidinggevenden, verantwoordelijken, coördinatoren, projectleiders, … zijn van harte welkom op deze dag.

De definitieve uitnodiging volgt begin november 2017. Inschrijving is dan pas mogelijk. Blokkeer alvast de datum in je agenda.

INFO: Linda Beirens, Tel: 02 507 01 31 - 0491 56 89 76

DAG VAN DE ZORG 2018

De volgende Dag van de Zorg opendeur gaat door op zondag 18 maart 2018
Het thema is opnieuw ‘Samen Zorgkrachtig’.

Wist je dat:
…  er al meer dan 140 organisaties zijn ingeschreven
…  er groepskortingen zijn tot 20%
…  op dinsdag 13 maart 2018 het innovatiefestival doorgaat
…  het Rode Kruis-Vlaanderen naast het Zorgverhaal van het jaar t.w.v. 10.000 euro
      ook een publieksprijs t.w.v. 2.500 euro uitreikt en dit exclusief voor deelnemers
      aan Dag van de Zorg

Meer info: Dag van de zorg

De nieuwe inMotion verschijnt deze week. Het magazine staat boordevol boeiende cases, getuigenissen en interviews. Alle sectoren komen hierbij aan bod: ziekenhuizen en woonzorgcentra, geestelijke gezondheid en welzijn, thuiszorg, witte economie en onderwijs. Je kan de nieuwe inMotion ook hier online bekijken. We wensen jou alvast veel leesplezier!

Wil je er graag een exemplaar? Stuur dan een mailtje naar karlien@dagvandezorg.be.

ETHIEK EN ZINGEVING SEPTEMBER 2017

De maand van de spiritualiteit richt zich zeker niet alleen op zorg- en welzijn. Toch worden heel wat activiteiten die in oktober doorgaan gekaderd in dit thema. Ook voor zorg- en welzijnsvoorzieningen. Graag vragen we ook uw aandacht voor een bijdrage over ethiek op Sociaal.Net.

Ethiek doet ertoe

Filosoof en ethicus Ignaas Devisch verzorgde de slottoespraak op onze studiedag over ‘Lichamelijk handelen in zorg- en ondersteuningsrelaties’. Onder de titel “Ethiek doet ertoe” kan je zijn toespraak nu nalezen op Sociaal.Net: http://sociaal.net/opinie/ethiek-doet-ertoe/

Maand van de spiritualiteit

Oktober is ook dit jaar ‘Maand van de spiritualiteit’. Er is dit jaar een onderzoek, een boek en een theatershow over ‘De grote levensvragen’. Op basis van de resultaten van het onderzoek naar de 'grote vragen van het leven' werken Friedl' Lesage, Jan Van Parijs en regiekantoor de Handelaren in ideeën een theatershow uit die rondgaat in de verschillende culturele centra in Vlaanderen.

Tijdens de theatershow worden de grote levensvragen op een interactieve manier gepresenteerd en gaat Friedl' in gesprek met drie bekende gasten.

Info: http://www.demaandvandespiritualiteit.be/nl/home/1

Dag van de spirituele zorg

De beroepsvereniging voor katholieke pastores in de gezondheids- en welzijnszorg organiseert op 15 oktober een Dag van de Spirituele Zorg. Spirituele zorg is immers een essentieel onderdeel van integrale zorg. Op deze dag vraagt men op een creatieve manier aandacht voor de spirituele noden en krachtbronnen van mensen. Daarnaast wil men ook de vraag ondersteunen om daarvoor mensen vrij te stellen in gezondheids- en welzijnszorgvoorzieningen.

Er is ook een jaarlijkse ‘Prijs voor Spirituele Zorg’. Die wordt dit jaar uitgereikt aan een pastor die tewerkgesteld is in de gezondheids- en welzijnssector. Het gaat om een pastor die het verdient om eens in de bloemetjes te worden gezet voor zijn of haar ​inzet voor de spirituele zorgverlening. Dat kan omwille van zijn of haar impact, de bijdrage aan de zichtbaarheid en het belang van spirituele zorg, innovatief zijn, imago van het beroep versterken, bijdrage leveren aan interdisciplinariteit, professionaliteit of onderzoek.

Info: http://www.pastoralezorg.be/page/beroepsvereniging/

Levensbeschouwelijke diversiteit in de zorg

De dienst Levensbeschouwelijke Zorg ZNA organiseert op dinsdag 3 oktober 2017, van 15 tot 19 uur in ZNA Middelheim te Antwerpen een symposium met als titel: “Openheid naar verscheidenheid. Levensbeschouwelijke diversiteit in de zorg.” Hiermee wil men bijdragen aan de reflectie over maatschappelijke diversiteit, openheid, respect en samenwerking over culturele en levensbeschouwelijke verscheidenheid heen. Op het programma staat een lezing door dr. Edel Maex (afdelingshoofd van de ZNA Stresskliniek) met als titel: “Van Waarheid naar Gastvrijheid.” Daarna is er een panelgesprek met vertegenwoordigers van diverse levensbeschouwingen en een slottoespraak door cultuurfilosoof Marc Colpaert.

Info: https://www.zorgneticuro.be/sites/default/files/documents/activities/ZNA1729_B_Flyer_297x210_PRINT.pdf

Zorg voor existentieel welzijn

CCV-Caritas Oost-Vlaanderen organiseert op 10 oktober 2017 van 14 tot 17 uur in de Oude Abdij van Drongen een vormingsnamiddag met psychotherapeut en professor emeritus Mia Leijssen over ‘zorg voor existentieel welzijn’. De vorming wil pastores in zorg- en welzijnsvoorzieningen inzicht geven in het door Mia Leijssen ontwikkelde existentieel welzijnsmodel. Ook wordt een taal aangereikt om te communiceren over spirituele zorg met andere zorgverleners.  (eerstelijns spirituele zorg) toe, waarbij andere zorgverleners kunnen gevormd en gesensibiliseerd worden rond spirituele zorg. Deelname kost 25 euro.

Info en inschrijving via: http://www.pastoralezorg.be/cms2/uploads/elisabeth/file/agenda/10102017.pdf

Gefixeerd op fixatie

Op 19 oktober 2017, van 9.30 tot 16 uur, organiseert Anker vzw, Vorming voor en door de zorg, in Destelbergen een interactieve en praktijkgerichte vorming over werken aan een fixatiebeleid dat vertrekt vanuit de noden van de bewoner. Fixeren gebeurt immers nog te vaak, met alle gevolgen vandien. Deze vorming wil medewerkers motiveren en enthousiasmeren om bewust om te gaan met fixatie en een veilig leefklimaat te creëren. Er wordt onder meer ingegaan op risico’s en beleving van fixatie, wettelijk kader en alternatieven.

Info: https://www.ankervzw.be/fixatie

Small is beautiful…

Op vrijdag 20 oktober 2017 organiseert de Werkgroep ‘Ethiek in de kliniek’ (WEK) van Zorgnet-Icuro zijn tiende symposium met als thema ‘Small is beautiful… in tijden van: globalisering / netwerking / fuseren…’ Er wordt onder meer ingezoomd op de vraag hoe schaalvergroting binnen de zorgsector daadwerkelijke voeling kan houden met de heel eigen aandacht van het kwetsbare, voor het kleine in de zorg? Hoe kunnen ze een hefboom zijn tot betere zorg? Aspecten die tot nu toe in het debat rond netwerking misschien te weinig aan bod kwamen.

Het thema wordt benaderd vanuit een ethisch-filosofische én een economische hoek. Daarna wordt er gereflecteerd door een ervaringsdeskundige en door directies. In de namiddag zijn er workshops over de spiritualiteit van de zorgverlener, over oog blijven hebben voor klanten en medewerkers in een grotere voorziening, over de vertaling naar de werkvloer van een bepaald zorgmodel, en hoe ethiek beoefenen in een grote zorggroep?

Het programma start om 9.15 uur en eindigt met een receptie om 16.30 uur. De dag gaat door in de lokalen van PXL Hasselt.

Info: https://www.zorgneticuro.be/activiteiten/10de-wek-symposium-%E2%80%98small-beautiful%E2%80%A6-tijden-van-globalisering-netwerking-fuseren%E2%80%A6%E2%80%99

ZIN#WIJS

Zorgnet-Icuro, Caritas en Cairos organiseren op 26 oktober van 9 tot 16.30 uur een vormings- en ontmoetingsdag over goede pastorale en zin-zorg in voorzieningen. De vorming is vooral gericht naar pastorale medewerkers en pastorale animatoren in ouderenzorg en zorg voor personen met een beperking, maar ook pastores, vrijwilligers en medewerkers van pastorale werkgroepen in algemene en psychiatrische ziekenhuizen zijn welkom.

De dag biedt inspiratie en ondersteuning voor hen wie rond zingeving werkt via elf workshops, ontmoeting met collega’s, nieuwe ideeën, instrumenten, hulpmiddelen en goede praktijken. Er zijn onder meer workshops over zingen met ouderen met dementie, met aandacht voor liederen met een zingevende en spirituele dimensie; over Godly play en andere creatieve methodieken; over kunst; over de eigen spiritualiteit van pastores; over werken met mensen met een verstandelijke beperking en over omgaan met onmacht. ‘Zin#zorg’ is een kortfilm met getuigenissen over de betekenis van zinzorg en pastoraal in voorzieningen. Met werkmodellen om zelf aan de slag te gaan.

De dag gaat door in het Dienstencentrum Sint-Baafshuis in Gent. Deelnemen kost 40 euro, lunch  inbegrepen. Tegelijkertijd gaat op dezelfde plaats van 14 tot 16.30 uur ZIN#WIJS 2 door, een namiddag met vorming, uitwisseling en ontmoetingsmoment voor directies over pastorale zorg en zinzorg in de voorzieningen.

Info: https://www.zorgneticuro.be/nieuws/schrijf-nu-voor-zinwijs

Lichaamstaal in de zorg

Vzw Stijn richt op 8 november van 9 tot 16 uur in Overpelt een vormingsdag in over lichaamstaal in de zorg. Naast gesprekstechnieken, empathie en actief luisteren, is er ook de lichaamstaal van de hulpverlener en die van zijn cliënt. Als de hulpverlener zijn eigen lichaamstaal verstaat en die van zijn hulpvrager, wordt het contact gemakkelijker en krijgt hulp meer kans. Deze training gaat onder meer dieper in op positieve en negatieve lichaamstaal en wordt gegeven door Erwin Vermesen. Deelname kost 70 euro.

INFO: http://www.stijn.be/paginas/vorming/STI_STI0263.pdf

NIEUWE AWARD: DE GEZOND WERKEN AWARD
          
Win een prijzenpakket t.w.v. 2500 euro

Heb je oog voor de gezondheid van je medewerkers? Nog tot 30 september kan je je inschrijven voor de Gezond Werken Award van het Vlaams Instituut Gezond Leven en Prebes. Die award beloont ondernemingen in profit en social profit en ook overheden die aandacht hebben voor de gezondheid van hun medewerkers. Binnen de categorie social profit zijn er twee winnaars. Ondernemingen groter en kleiner dan 100 medewerkers.

De winnaars ontvangen een prijzenpakket ter waarde van 2500 euro in de vorm van consultancy, infosessies en workshops of bureaumateriaal.  

De Gezond Werken Award wordt op dinsdag 5 december uitgereikt in meeting center Xpo Kortrijk.

Ook Verso is partner en ondersteunt de Gezond Werken Award. 

Interesse? Wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier vind je op www.gezondwerkenaward.be 

Meer info?

Silvia Van Cauter,  Stafmedewerker Gezond Werken, T 02 422 49 51 –  0484 70 38 42

Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel

gezondleven.be

MAAKT U, SAMEN MET ROB, HET VERSCHIL?

Wetenschap en technologie, het evolueert razendsnel.  Er is zoveel mogelijk.  Door elkaar de hand te geven en de hoofden bij elkaar te steken, kom je verder.  Zo wil Rob, een straffe student ingenieur elektromechanica, met zijn masterproef vooral een verschil maken in de zorgsector.  Hij wil met zijn masterproef een steentje bijdragen aan het maatschappelijk welzijn en dit kan hij met behulp van ideeën uit de zorgsector.  Electromechanica is het vakgebied waarin dingen ontworpen en gemaakt worden. Dat kan van alles zijn: windmolens of vliegtuigen, rolstoel of heupprothese, robot of 3D geprinte kaak.

Zoals Rob zijn er veel andere geëngageerde jongeren met technisch talent die op zoek zijn naar een opdracht voor hun eindwerk, masterproef of projectopdracht. 

Hebben jullie een droom, een vraag, iets waarvan jullie denken ‘daar moet toch iets op te vinden zijn’, vertel het ons! Misschien gaat er dan al dit najaar een student voor jullie aan de slag.

Dien uw project in bij Cera Award

Op www.cera-award.be kunnen socialprofitorganisaties hun technologisch of wetenschappelijk project online indienen.

Spreekt u er liever eerst eens over of zit je met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren!

 

INFO: Kristien Rombouts, RVO-Society, Projectcoördinator Cera Award, Tel. 016 28 77 04

PROJECTOPROEP DE MEGAFOON

Onder de naam ‘De Megafoon’ riep Oikonde-Leuven vorig jaar een prijs in het leven voor “organisaties die in het welzijnswerk maar ook in de brede samenleving het welzijn van kwetsbare mensen willen bevorderen.” Ze doen dat samen met vrijwilligers. De eerste prijs bedraagt 15.000 euro, de tweede en derde telkens 2.500 euro. Naast de geldprijs wil Oikonde deze organisaties ook een stevige ‘megafoon’ geven in de media, zodat de inspiratie ook door anderen opgepikt wordt.

Voor de eerste editie werden 46 zorgzame dossiers ingediend. De Ruimte Vaart, een geëngageerd project rond en door mensen in armoede, werd de eerste winnaar. Het Ventiel, een gedreven buddyproject rond personen met jongdementie en Auxilia, die gratis les geven aan kansarmen, deelden in de prijzen.

Op 22 februari 2018 wordt voor de tweede keer De Megafoon uitgereikt. Kandidaturen moeten uiterlijk op 9 oktober 2017 ingediend worden. Meer info op de website van Oikonde Leuven.

MAAK KENNIS MET DE NIEUWE SAMEN TEGEN ARMOEDE CAMPAGNE:  ‘1 OP 7 HAALT DE MEET NIET’

Vandaag halen 1.700.000 Belgen de meet niet. Hun inkomen is te klein. Deze maand. Volgende maand. Hoe hard ze ook hun best doen, ze vinden geen aansluiting in het peloton, geven op of komen buiten tijd binnen. Hun fiets heeft te veel mankementen, net zoals ons armoedebeleid.

Met onze campagne ‘1 op 7 haalt de meet niet’ wil Samen Tegen Armoede werk maken van een leefbaar inkomen voor iedereen. Door mensen een te laag inkomen te geven of hen tot te hoge vaste kosten te dwingen, stijgt de armoede. Een leefbaar inkomen geeft mensen de kans om de toekomst te plannen en stappen te ondernemen om uit de armoede te ontsnappen. Hoe zuinig mensen in armoede ook leven, ze stellen telkens opnieuw vast dat er op het einde van hun budget nog maand over is. De maanden inkorten, kunnen we niet. Iedereen een leefbaar inkomen garanderen, kan onze samenleving wel.

INFO & INSCHRIJVINGEN:  klik op de link
Startmoment Kortrijk 27 september vanaf 18u30
Startmoment Leuven 28 september vanaf 18u30
Startmoment Oostmalle 3 oktober vanaf 18u30
Startmoment Hasselt 4 oktober vanaf 18u30
Startmoment Wemmel 10 oktober vanaf 18u30

Startmomenten Gent 11 oktober

 

vanaf 14u voor onderwijs en parochies

vanaf 18u30 voor iedereen

Startmoment Brussel 13 oktober vanaf 13u15

 

Programma

 • 18u30 – 19u30: Vrije toegang tot het rennersdorp (onthaal en infomarkt)
 • 19u30 – 19u50: Teampresentatie (podiumprogramma)
 • 20u00 – 20u40: Koninginnenritten (werkwinkels)
 • 20u45 – 21u30: In het wiel van de experts (praktijksessies)

21u30 – ... Bevoorrading (receptie)

Praktisch

 • Deelname is gratis. Je kan hier vooraf inschrijven en de werkwinkels kiezen die je wilt volgen.

Vanaf september kan je alle campagnematerialen bestellen via www.samentegenarmoede.be.

Meer informatie?

www.samentegenarmoede.be

www.welzijnszorg.be

Regionale Dienst Vlaams-Brabant Mechelen Brussel
F. de Merodestraat 18
2800 Mechelen

Brussel-Halle-Vilvoorde: Hilde Geurts
015 29 84 80 - hilde.geurts@welzijnszorg.be

Leuven, Mechelen en Klein-Brabant: Sylvie Vanderhoydonck
015 29 84 71 - sylvie.vanderhoydonck@welzijnszorg.be

Steun Samen Tegen Armoede BE 21.0000.0000.0303

 

WAARDEVOLWERK.BE GAAT VOOR WERKBAAR WERK IN DE SOCIAL PROFIT

Oplossingen voor uitdagingen rond werkbaar werk in de social profit vind je vanaf vandaag op www.waardevolwerk.be .  Op deze website voor medewerkers, leidinggevenden en organisaties uit de social profit staan tips en tools die helpen stress en burn-out te voorkomen en motivatie te verhogen.

Met waardevolwerk.be wilt VIVO vzw de zorg- en welzijnssectoren en maatwerkbedrijven en hun medewerkers helpen om het werk zo aangenaam en gezond mogelijk te maken.

De medewerker, de leidinggevende en de organisatie worden aangemoedigd hun verantwoordelijkheid te nemen en bijvoorbeeld te werken aan:

 • de emotionele belasting
 • de werkdruk
 • de balans tussen werk en privé
 • de samenwerking met collega’s
 • leermogelijkheden
 • de relatie tussen medewerkers en leidinggevenden

“Omdat de website geschreven is voor de drie doelgroepen, zullen ze elkaar ook vinden in de gemeenschappelijke taal. Eigenlijk kan je de website er bij halen tijdens een functioneringsgesprek, of als je een nieuwe medewerker onthaalt. Zo worden oplossingen rapper gevonden en doet ieder wat hij kan.” Laurence de Mûelenaere van VIVO

Naast alle tips en tools vind je op de website ook inhoudelijke informatie. Hoe werkbaar is werken in de verschillende deelsectoren van de social profit eigenlijk?

OOK OP FACEBOOK ZIJN ZE TE VINDEN

Volg waardevolwerk ook op facebook. Laat je inspireren door tips, nieuws en blogposts over werkbaar werk in de social-profitsectoren.

POSTERCAMPAGNE

De website zal ook met een postercampagne bekend gemaakt worden. Elke social-profitorganisatie ontvangt van VIVO een eerste poster met alvast 3 tips rond emotionele belasting. Later komen ook andere thema's, zoals werkdruk, aan bod. Meer weten?

WAT IS VIVO VZW?

VIVO is een overkoepelende vzw die voor de Vlaamse social profitsector inspirerende acties uitwerkt om mensen naar de sector toe te leiden én om huidige werknemers en hun organisaties te versterken. We hebben daarbij aandacht voor diversiteit, kansengroepen en werkbaar werk. En dat doen we niet alleen, we werken intensief samen met verschillende partners en met het beleid. Je kan ons enthousiast team van 28 medewerkers vinden in hartje Brussel, aan het Sainctelettesquare 13-15.

Ontdek meer op www.vivosocialprofit.org

Laurence de Mûelenaere, Projectbeheerder
EOLISgebouw
Sainctelettesquare 13-15

1000 Brussel

T 02 250 37 78

ld@vivosocialprofit.org
www.vivosocialprofit.org

Benieuwd naar onze acties?

Schrijf in op de nieuwsbrief 

OPLEIDINGEN VAN ZORGCOMMUNICATIE.BE

Zorgcommunicatie.be is expert in communicatie voor de zorg- en welzijnssector. Na een loopbaan als freelance journalist was zaakvoerder Filip Decruynaere tien jaar lang verantwoordelijke interne en externe communicatie van AZ Sint-Lucas Gent. Sinds 2011 heeft hij een eigen communicatiebureau Commad, waar Zorgcommunicatie.be deel van uitmaakt.

Zorgcommunicatie.be wil de communicatie van organisaties, overheden en bedrijven in de zorg- en welzijnssector beter afstemmen op de noden en verwachtingen van alle betrokkenen: zorgvragers en hun familie, de eigen medewerkers, andere zorgverleners, de arbeidsmarkt, het onderwijs en de maatschappij. Zo werken wij mee aan een sterke zorg- en welzijnssector die voor alle mensen de best mogelijke kwaliteit van zorg en van leven nastreeft.

Wij zijn ervan overtuigd dat empowerment van zorgvragers (patiënten, cliënten, bewoners …) en een echte vermaatschappelijking van de zorg alleen mogelijk zijn met een open dialoog, transparante communicatie en toegankelijke informatie.

Enkele opleidingen voor het najaar:

Een communicatieplan in 9 stappen

Leuven, 17/10 en 24/10

http://www.zorgcommunicatie.be/workshop-strategische-communicatie-communicatieplan/

Storytelling in zorg en welzijn (workshop)

Kortrijk, 14/11 en 12/12

http://www.zorgcommunicatie.be/storytelling-zorg-en-welzijn/

Workshop fotografie (voor zorg en welzijn)

Gent, 5/12 en 19/12

http://www.zorgcommunicatie.be/fotografie/

INFO: Filip Decruynaere, 0477 67 35 69

WORKSHOP HRSCAN - 12 OKTOBER IN GENTBRUGGE

Met de HRscan van HRwijs breng je je HR-beleid in kaart. In deze gratis workshop krijg je een eerste inzicht in hoe ver jouw organisatie staat in een professioneel medewerkersbeleid. Je kunt je ervaringen en aanpak uitwisselen met andere (kleine) vzw’s of starters in HR. 

De HRscan is een interactief maar gestructureerd gesprek, op basis van een vragenlijst, waarbij we 8 thema’s overlopen in je HR-beleid. De workshop duurt een halve dag en is efficiënt en praktisch. We sluiten af met een broodjeslunch waarop je voluit kunt netwerken.

Wil je op een vlotte manier een beeld krijgen van je medewerkersbeleid? Op een halve dag ontdek je de sterktes en werkpunten via de workshop HRscan van HRwijs, op 12 oktober in Gentbrugge. Je krijgt er tips op maat en wisselt ervaringen uit met collega’s uit andere sociale ondernemingen. Schrijf je snel in!

Praktisch
 • donderdag12 oktober 2017 van 9u tot 13.30u
 • De Punt, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge (op wandelafstand van station Gentbrugge)
 • workshop voor stafmedewerkers, personeelsverantwoordelijken, directies en bestuursleden van kleine vzw’s
 • deelname is gratis inclusief de broodjeslunch
Inschrijving

Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 21 personen per workshop. Bij inschrijving ontvang je een bevestigingsmail, later krijg je een mail met praktische informatie.

  Ik schrijf me in  

> Als je niet op de workshop aanwezig kan zijn, komt één van onze adviseurs graag langs om je organisatie (gratis) onder onze scanner te leggen.

INFO: fatma@hrwijs.be ofJohan De Crom, Medewerker Communicatie en Netwerking, 0494 19 11 65

 

Colofon
De Facto is een gratis nieuwsbrief van het Vlaams Welzijnsverbond vzw en verschijnt minstens 10 maal per jaar.
Alle leden en andere geïnteresseerden kunnen via de website inschrijven op deze elektronische nieuwsbrief en kunnen zich ook ten allen tijde uitschrijven door een mailtje te sturen naar onderstaand e-mailadres.
Eindredactie: Hendrik Delaruelle
Verantwoordelijk uitgever: Jan Renders
Vlaams Welzijnsverbond, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel. 02 511 44 70, fax 02 513 85 14, e-mail: website@vlaamswelzijnsverbond.be