DE
FACTO

E-magazine De Facto, jg. 19, nr. 149, 30 mei 2017

Vacature Stafmedewerker beleidsondersteuning & projectwerkingLichamelijk handelen in hulpverleningIntroductie MemoQGegevensdeling in zorg = betere zorg'Vandeurzen richt Vlaams Expertisepunt Mantelzorg op Online tool: Hulpverlenen met goestingVrijwilligerswerk: tijd voor een vleugje poëzieGratis toolbox voor gezond vergaderenToegankelijke instrumenten voor je medewerkersbeleid – workshop 15 juniStart campagne rond vertrouwenspersonen binnen jeugdhulpWil je samen vooruit? Leer uit agressie-incidenten.Colofon

 

VACATURE STAFMEDEWERKER BELEIDSONDERSTEUNING & PROJECTWERKING

Het Vlaams Welzijnsverbond verenigt als werkgevers- en ledenorganisatie meer dan 750 initiatiefnemers in Vlaanderen en Brussel uit o.a. de Jeugdhulp en gezinsondersteuning, ondersteuning van personen met een handicap, kinderopvang en vrijwilligerswerk.  Wij bieden advies en bieden gespecialiseerde dienstverlening aan onze leden en behartigen hun belangen bij de overheid. Werken aan het welzijn van mensen is de kerndoelstelling.

Wij zijn op zoek naar een stafmedewerker beleidsondersteuning en projectwerking die gepassioneerd is door het welzijnsbeleid.

Functie
 • Je volgt het welzijnsbeleid op de voet op
 • Je doet beleidsvoorbereidend en beleidsadviserend werk voor de directie en de raad van bestuur
 • Je trekt mee de kar van een aantal specifieke dossiers waaronder het vrijwilligerswerk, Vlaamse Sociale Bescherming, …
 • Je kunt visie ontwikkelen en deze vertalen in strategieën en acties
 • Je participeert namens het Vlaams Welzijnsverbond  in diverse overlegorganen en adviesstructuren.
 • Je informeert, adviseert en motiveert de leden van het Vlaams Welzijnsverbond over zorginhoudelijke thema’s en projecten.  
 • Je onderhoudt mee de contacten met de betrokken administraties.
Profiel
 • Je kent de welzijnssectoren
 • Je hebt een masteropleiding genoten of gelijk door ervaring
 • Je kan je vlot inwerken in dossiers
 • Je kan zelfstandig werken en tevens vlot in team samenwerken
 • Je bent heel communicatief (zowel verbaal als schriftelijk)
Wij bieden

Het Vlaams Welzijnsverbond biedt je een uitdagende functie met verantwoordelijkheid. Je maakt deel uit van een enthousiaste medewerkersploeg. We bieden je een contract van onbepaalde duur en een marktconform verloningspakket met extralegale voordelen. Er is de mogelijkheid tot telewerk. Het Vlaams Welzijnsverbond ligt op wandelafstand van het Centraal-station.

Interesse en solliciteren

Ben jij de stafmedewerker die wij zoeken? Stuur dan vóór 5 juni 2017 je cv en motivatiebrief naar vacature@vlaamswelzijnsverbond.be t.a.v. de heer Hendrik Delaruelle, algemeen directeur.
Voor bijkomende informatie over deze vacature kan je terecht op het gsm-nr van de algemeen directeur 0474 84 01 87.

Het Vlaams Welzijnsverbond voert een gelijkekansenbeleid.
Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie, handicap of nationaliteit,…

INFO: Hendrik Delaruelle, 0474 84 01 87

 

LICHAMELIJK HANDELEN IN HULPVERLENING

Op maandag 22 mei 2017 stelden we op een studiedag in het TPC in Antwerpen het achtste Advies van onze Ethische Commissie over “Lichamelijk handelen in zorg- en ondersteuningsrelaties” voor.

Het advies vertrekt van de positieve insteek dat we allen ‘lichamelijk’ handelen en biedt een 10 punten-programma (tien aanzetten) om in voorzieningen een beleid hierrond uit te tekenen. In de voormiddag werd door oud-commissievoorzitter Stefaan Baeten een overzicht gegeven van de verschillende adviezen. Fons Geerts stelde het advies over lichamelijkheid voor. Deze voorstelling wordt ook op Sociaal.Net gepubliceerd.

Psychotherapeute Andrea Radandt reflecteerde daarna vanuit therapeutische hoek over het advies. Dominiek Lootens gaf een inleiding over de methodiek ‘Dilemma’s in kaart’ om ethische bespreekbaarheid te faciliteren.

In de namiddag werd er in groepjes aan de hand van deze methodiek gewerkt rond casussen die de deelnemers zelf aanbrachten. Zo werd de praktijk aan de theorie gekoppeld. Een inspirerende toespraak van filosoof en ethicus Ignaas Devisch (UGent) sloot de dag af.

Binnenkort publiceren we de presentaties ook op onze website.

 

INFO: Fons Geerts, tel. 02 507 01 29

 

INTRODUCTIE MEMOQ

Op vrijdag 19 mei organiseerde het Vlaams Welzijnsverbond een introductievoormiddag over MemoQ. MemoQ staat voor Meten en Monitoren van de Kwaliteit in de Kinderopvang van baby’s en peuters en is een samenwerking tussen de vakgroep Sociale Agogiek UGent en het Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs KULeuven. Dit gebeurt in opdracht van Kind en Gezin en in nauwe samenwerking met heel wat organisaties uit de sector. Sinds 2014 wordt er gewerkt aan drie instrumenten: de wetenschappelijke nulmeting, het inspectie-instrument en het zelfevaluatie-instrument. We geven hierbij nog eens de link naar het pedagogisch raamwerk, de diverse onderdelen het zelfevaluatie instrument en de samenvatting van de bevindingen uit de wetenschappelijke nulmeting. Wie wil kan al even een kijkje nemen.

MemoQ is een zeer belangrijk project voor de sector kinderopvang, het benadrukt het belang van het werken aan kwaliteitsvolle kinderopvang met een specifieke focus op de pedagogische functie. Het Vlaams Welzijnsverbond onderschreef in 2013 het pedagogisch raamkader en is sinds 2014 betrokken bij de klankbordgroep. We deden doorheen het project ook steeds een warme oproep bij de leden om deel te nemen aan de gebruikersgroep en de verschillende testfasen. Logisch dus dat we na de kick-off van de instrumenten MemoQ op 19 april 2017 door Kind en Gezin kort op de bal wilden spelen en exact een maand later maar liefst 250 leden uit de kinderopvang samen brachten in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel.

 

De introductievoormiddag werd zeer positief geëvalueerd. Na een verwelkoming door Jan Bosmans, sectorcoördinator kinderopvang Vlaams Welzijnsverbond, lieten we de onderzoekers aan het woord. Prof. Dr. Michel Vandenbroeck en Jeroen Janssen, onderzoeker in UGent, gaven uitvoerig toelichting bij de nulmeting en het zelfevaluatie instrument. Twee praktijkverhalen uit de gezinsopvang (vzw ’t Ballonneke) en de  groepsopvang (KULeuven) maakten deze toelichting tastbaar en concreet. Vervolgens lieten we ook Mady Cochet uit Zorginspectie en Martine Smets uit Kind en Gezin aan het woord, zodat zij vanuit hun organisatie konden toelichten met welke visie en met welke aandachtspunten zij naar de instrumenten kijken en hoe ze ermee in de praktijk zullen omgaan. Tijdens de vragenronde aan het einde van de voormiddag kwam vooral de nood aan voldoende tijd en kwaliteitsvolle medewerkers aan bod. Om kwaliteitsvol te werken en samen te reflecteren over het pedagogisch handelen is er nood aan pedagogische ondersteuning van kinderbegeleiders en kindvrije uren om dit te realiseren.

 

Deze introductie is een startschot. Het wordt een uitdaging voor zowel de sector als voor K&G en Zorginspectie om hiermee aan de slag te gaan en in de komende jaren een proces uit te rollen. Op de diverse comitévergaderingen zullen we vanuit het Vlaams Welzijnsverbond aandacht besteden aan het omgaan met deze instrumenten en in de komende periode verkennen we samen met de leden hoe we hen hierbij verder kunnen ondersteunen.

INFO: Barbara Devos, 02 507 01 42

 

GEGEVENSDELING IN ZORG = BETERE ZORG'

Op 8 mei 2017 werd in Brussel het symposium ‘Gegevensdeling in de zorg = betere zorg’ gehouden zoals gemeld in Informatief 37.

Het was een succesvol symposium, de 250 plaatsen waren zeer snel ingevuld. Voor wie er niet kon bij zijn willen we hieronder nog eens even alles op een rijtje zetten. Alle presentaties kan u terugvinden op de website van Flanders’ Care via https://www.flanderscare.be/nieuws/succesvol-symposium-gegevensdeling-zorg-betere-zorg

Vlaams Agentschap  voor de Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg

Na de verwelkoming door Carine Boonen, coördinator van Flanders’ Care werd het Vlaams Agentschap  voor de Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg (afgekort VASGAZ) voorgesteld door Karine Moykens, Secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Dit agentschap vertrekt van het Decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg. Waar er twee doelstellingen zijn:

 • samenwerking rond efficiënte en veilige gegevensdeling, en in het bijzonder het delen van persoonsgegevens, tussen alle actoren in de zorg onderling te faciliteren met het oog op een continue en kwaliteitsvolle zorgverstrekking aan zorggebruikers
 • samenwerking rond efficiënte en veilige gegevensdeling te faciliteren om op die manier zorggebruikers rechten te laten genieten die voortvloeien uit de regelgeving over de Vlaamse sociale bescherming. Dat gebeurt op een zodanige wijze dat zo weinig mogelijk administratieve lasten worden veroorzaakt voor de zorggebruiker en voor de actoren in de zorg

Het Agentschap (VASGAZ) heeft als missie het bevorderen en regelen van de samenwerking op het vlak van gegevensdeling, zowel tussen de actoren in de zorg met het oog op de verbetering van de kwaliteit van zorg, als tussen actoren in de zorg en de administratie om zorggebruikers op een administratief vereenvoudigde wijze rechten te laten genieten die voortvloeien uit de regelgeving inzake de Vlaamse sociale bescherming en de zorgverzekering. De missie wordt volbracht met de nodige waarborgen op het vlak van informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de zorggebruikers, de zorgverleners en de hulpverleners en met respect voor het beroepsgeheim.

Bij de 24 leden van de Raad van Bestuur van het agentschap is ook het Vlaams Welzijnsverbond vertegenwoordigd.

Twee van de volgende stappen van het agentschap zijn:

 • Trapsgewijze inwerkingtreding van decreet gegevensdeling. Welke sectoren eerst en met welke gegevens?
 • Impact Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Het verdere verloop van dit symposium was dan ook volledig gericht op dit laatste puntje.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Zo kwam Willem Debeuckelaere, voorzitter van de privacycommissie spreken over de Impact van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Vlaanderen/België.

Deze verordening is niet nieuw binnen onze wetgeving, want er gaan al héél wat wetten hieraan vooraf zoals de Wet van 8 december 1992 "Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens", de “Wet verwerking persoonsgegevens” en de  “Privacywet”.

De nieuwe wetgeving genaamd GDPR (General Data Protection Regulation) zal in werking treden op 25 mei 2018.

Welke wijziging is er:

 • Accountability: De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de wet en kan deze aantonen ("verantwoordingsplicht").
    Zo moeten persoonsgegevens:
 
 • verwerkt worden op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier
 • verzameld worden voor welbepaalde doeleinden en enkel voor die doeleinden
 • juist zijn, zoniet aangepast worden
 • niet langer bewaard worden dan nodig
 • veilig bewaard worden
  Samengevat: Rekening houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, treft de verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming met deze verordening wordt uitgevoerd.

 

Verder kwam Dirk De Bot spreken over de Impact van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op de welzijns- en zorgsectoren.

Ook hij had het over 2 sleutelbegrippen:

 • Accountability = verantwoordingsplicht
  • Verantwoordelijkheid nemen
  • Verantwoordelijkheid geven
 • Houdt verband met de op risico’s gebaseerde benadering of aanpak

De Algemene Verordening Gegevensbescherming gaat verder dan het beroepsgeheim. Het is bij de nieuwe verordening niet voldoende dat er een beroepsgeheim is, ook de interne toegang en raadpleging moet worden geregeld.

Ook als je voor bepaalde diensten beroep doet op een externe verwerker dienen er bepaalde maatregelen getroffen te worden zoals het screenen van het beveiligingsbeleid van deze verwerker, het sluiten van verwerkersovereenkomsten met de inhoud zoals opgenomen in de verordening.

Als organisatie dien je passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op het risico Hiermee dien je rekening te houden met

 • stand van techniek
 • Uitvoeringskosten
 • Omvang, context en doeleinden verwerking
 • Risico's

Het moeten niet altijd complexe of ingewikkelde zaken zijn. Bijvoorbeeld

 • Afdruk- of printbeleid: Wat om te verhinderen dat documenten achter blijven op printer of blijven rondslingeren
 • “Locken” PC als niet gebruikt gedurende bepaalde periode
 • Maatregelen die toegang tot archief beperken (afgesloten archief met toegang door beperkt aantal personen)

De verordening verplicht ons ook tot het aanstellen van een DPO (Data Protection Officer) of anders gezegd een functionaris voor gegevensbescherming. Deze verplichting geldt voor de publieke sector, maar of alle instellingen binnen zorg en welzijn dit moeten doen is nog een vraagteken. Zorg- en Welzijnsinstellingen hebben al de verplichting om een veiligheidsconsulent aan te stellen vanuit het decreet gegevensdeling. Mogelijks kunnen beide taken door dezelfde persoon gedaan worden.

Projecten binnen de agentschappen

Na deze uiteenzettingen was het de beurt aan de verschillende agentschappen om hun projecten voor te stellen:

 • Vitalink,
 • Vitalink Kindrapport (Kind en Gezin)
 • eYouth (Jongerenwelzijn)
 • MijnVAPH (VAPH)

U kan deze presentaties terugvinden via https://www.flanderscare.be/nieuws/succesvol-symposium-gegevensdeling-zorg-betere-zorg

 

Tot slot

Vanuit het Vlaams Welzijnsverbond houden wij vinger aan de pols via de Raad van Bestuur VASGAZ en onze eigen Intersectorale commissie Gegevensdeling. Indien er antwoorden komen op de verschillende vragen die momenteel nog op tafel liggen, zullen wij u deze via informatief laten weten. Het is vanuit de commissie gegevensdeling de bedoeling om in het najaar 2017 een studiedag te organiseren met praktische voorbeelden vanuit de sectoren. Meer info hierover volgt later.

INFO: Kristof Diddens, 02 507 01 37

 

VANDEURZEN RICHT VLAAMS EXPERTISEPUNT MANTELZORG OP


(Foto Bron: De Standaard)

De Vlaamse regering maakt 300.000 euro vrij voor de oprichting van een Vlaams Expertisepunt Mantelzorg. Dat expertisepunt, dat in de eerste helft van 2018 operationeel moet worden, zal informatie over en voor mantelzorgers bundelen en onderzoek naar mantelzorg stimuleren. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V)

De oprichting van het Vlaamse Expertispunt Mantelzorg is een actie uit het mantelzorgplan dat de Vlaamse regering bijna een jaar geleden heeft goedgekeurd. Dat plan wil zorgen voor een betere ondersteuning van zij die zich belangeloos inzetten voor familieleden of andere naasten. Ruim een kwart de Vlamingen geeft zorg of ondersteuning die als mantelzorg kan bestempeld worden.

De oprichting van een expertisecentrum past in die filosofie. Minister Vandeurzen: "Er is een onmiskenbare nood aan een centralisatie van kennis en expertise die kan worden ingezet voor en door mantelzorgers, professionelen en beleidsmakers. Een vlot toegankelijk Vlaams expertisepunt mantelzorg is daarvoor het geëigende instrument".

Laagdrempelig

Bedoeling is dat het expertisepunt informatie voor mantelzorgers zo laagdrempelig mogelijk ter beschikking stelt. Zo moet er onder meer een gebruiksvriendelijke website komen. Voorts wil het expertisepunt de beschikbare informatie en expertise bundelen en het onderzoek naar mantelzorg stimuleren. Het expertisepunt zal ook aandacht hebben voor de beeldvorming rond mantelzorgers.

Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg wordt gedragen door twee actieve partners: het Vlaams Mantelzorgplatform, een samenwerking van de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, en het Steunpunt Expertisenetwerken. Samen vormen zij de stuurgroep van het Expertisepunt.

Het volledige mantelzorgplan van minister Vandeurzen is hier terug te vinden.

Bron: De Morgen 17-05-17, 05.45u - Bron: Belga

ONLINE TOOL: HULPVERLENEN MET GOESTING

Samen met sociale professionals ontwikkelde Hefboom in partnerschap met het Vlaams Welzijnsverbond, Som en LUCAS-KU Leuven een methodiek om met goesting effectieve zorg en ondersteuning te realiseren. De ontwikkeling werd gefinancierd binnen een ESF-project.

De ingrediënten van de methodiek zijn gevonden bij Anneke Menger die op basis van wetenschappelijk onderzoek een model ontwikkelde waarin ‘wie werkt’( i.p.v. wat werkt) centraal staat. Om de implementatie van deze methodiek te testen, verder te verfijnen en te vertalen naar de Vlaamse welzijnscontext werd een leer- en ontwikkelingstraject opgezet met professionals uit 16 teams uit de sectoren zorg voor personen met een handicap, jeugdhulp en gezinsondersteuning, kinderopvang en centra voor algemeen welzijnswerk. Tijdens de implementatie putten de trajectbegeleiders eveneens inspiratie uit studies over werkbaar werk en sociaal ondernemerschap, m.n. de betekenis ervan voor professionals.

De tool is bedoeld voor teamcoördinatoren, teamcoaches, pedagogen, sociaal werkers… in welzijns- en zorgorganisaties die teams van medewerkers in de welzijnssector willen ondersteunen in een proces van meer verantwoordelijkheid opnemen en ondernemerschap. Dat met voortdurende aandacht voor het verlenen van effectieve hulp, met goesting.

De tool omvat bouwstenen en methodieken om een leer- en ontwikkelingstraject vorm te geven en waarbij organisaties het traject ook kunnen relateren aan beleidsplanning en transitieprocessen.

De tool bestaat uit 6 bouwstenen die meerdere methodieken omvatten:

-           Werken met goesting

-           Waardengedreven hulpverlening

-           Handelen vanuit een professionele missie

-           Krachtige werkalliantie

-           Effectief hulpverlenen

-           Lerende teams

De concrete uitwerking van de tool kan u terugvinden op www.hulpverlenen-met-goesting.be

Voor meer informatie over het projecten en de tool kan u terecht bij: Valerie Carrette - Hefboom

VRIJWILLIGERSWERK: TIJD VOOR EEN VLEUGJE POEZIE

Het Orthopedagogisch Centrum KATR!NAHOF biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking en hun gezin op alle levensdomeinen (wonen, werken, dagbesteding, schoolaanvullende activiteiten, ...). Vrijwilligers zijn voor ons een onmisbare aanvulling op de dagdagelijkse werking. Iedere vrijwilliger wordt warm onthaald en samen gaan we op zoek naar een passende taak op basis van interesses en mogelijkheden. Vrijwilliger Willy verwoordt hoe hij zijn vrijwilligerswerk beleefd via een zelfgeschreven gedicht.


Het zit hem in de kleine dingen

Vrijwilligerswerk hoeft niet groots te zijn, het zit in kleine, alledaagse dingen!
Wat extra individuele aandacht, wie geniet daar niet van? Een kleine wandeling, samen een hobby delen of gewoon samen een kopje koffie drinken, meer hoeft het soms echt niet te zijn...

Vrijwilligers ondersteunen bij KATR!NAHOF ook groepsactiviteiten. Zo is het zorgproject SOEP!E net gestart en zijn we op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen bij het bereiden van de soep of hulp willen bieden bij het rondbrengen ervan. We brengen verse soep bij de mensen thuis in de omgeving van Antwerpen-Linkeroever.

Aangezien vele gebruikers van KATR!NAHOF verschillende activiteiten hebben op verplaatsing, is het vervoer vaak een probleem. Vrijwilligers die graag rondrijden met de wagen, zijn dus ook meer dan welkom.

Naast het feit dat je een ander heel blij maakt met jouw engagement is het ook een meerwaarde voor jezelf en kan je jouw vrije tijd aangenaam invullen. Je maakt deel uit van een groter geheel en draagt bij aan de realisatie van een samenleving waarin iedereen de kans krijgt op een kwaliteitsvol leven. Wij engageren ons om vrijwilligers op een professionele manier te begeleiden en op te volgen.

Gedicht van een vrijwilliger

Eén van onze trouwe vrijwilligers Willy Engels heeft op papier gezet hoe hij zijn vrijwilligerswerk ervaart.

De moeder van een medewerker
ex-collega van mij
deed de deur op een kier…

Een gezellige hartelijke babbel
zette de deur helemaal open…

Ik betrad een onbekende wereld
bewoond door mensen
met andere beperkingen
dan de mijne

Nieuw maar toch ook heel herkenbaar
mensen verlangend naar
nabijheid warmte licht
een lach
handen die elkaar vinden…

Kijken in gekwelde ogen
op de rand staan van het verborgene
van hun innerlijkheid

Weten dat ze volop mens zijn
met hun onzekerheid
angst pijn
uitnodigend in hun onbeholpenheid

Hun geest die tastend
een uitweg zoekt
uit de gevangenis
van hun lichaam

Verleggen van grenzen
ingebed in een
langzaam groeiend vertrouwen

Het warme gevoel
als de woorden
naar buiten tuimelen
bij het bekijken
van vertrouwde foto’s

Mooi zijn in hun authenticiteit
hun eerlijkheid spontaniteit
wars van elke berekening

Mensen om van te houden
ze te koesteren in hun
broosheid kwetsbaarheid

Zwemmen, bowlen, petanque, wandelen
hun beperking
gebruiken als bondgenoot
om enthousiast
de handen tegen elkaar te slaan
bij een mooie worp
tijdens het kegelen

Zij leren ons wat
geduld zorg betrokkenheid is
en doen ons leven
op een trager tempo
zodat er tijd is om
vogels te horen fluiten
bijen rond bloemen te zien dansen
samen behoedzame stappen te zetten
na te denken over
leven vriendschap nabijheid

Bewondering voor de medewerkers
die hart en warmte zijn
gidsen langs moeilijke paden
zon tijdens leuke uren
ontdekkingsreizigers
naar unieke menselijkheid

De bewoners zullen
op de eerste rij zitten
als ze aankomen
bij hun grote vader…

Intussen
helpen ze mij
om meer en beter mens te worden…

Willy

7 november 2016

 

INFO: Ineke Van Goeye,  0490 56 67 89

GRATIS TOOLBOX VOOR GEZOND VERGADEREN

Een stukje fruit tijdens de vergadering? Of even rechtstaan tijdens de pauze? Gezond vergaderen is veel meer dan dat! Benieuwd wat je allemaal kan doen voor een gezonde, productieve vergadering? Ga dan aan de slag met de Gezonde vergaderbox van het VIGeZ. Tal van praktische materialen en haalbare tips zetten je op weg naar een gezonde vergadercultuur waarin elke medewerker zich goed voelt. Vraag de box nu gratis aan bij het Logo in je regio (zolang de voorraad strekt). Kijk op www.gezondwerken.be/gezondvergaderen  voor meer informatie.

Wint jouw onderneming de Gezond Werken Award?

 

Maak kennis met de Gezond Werken Award! Met deze prijs willen de dienst voor Welzijn op het Werk Prebes en het VIGeZ onder andere profit, socialprofitondernemingen en overheden belonen die een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid voeren naar hun medewerkers. Binnen elke categorie, waaronder de social profit zijn er twee winnaars. Zowel grote ondernemingen (>100 medewerkers) als kleine ondernemingen (<100 medewerkers)  kunnen deelnemen.

Heb jij ook oog voor de gezondheid van je collega’s en voeren jullie een actief gezondheidsbeleid?

Dan is de Gezond Werken Award misschien iets voor jou!

Het wedstrijdreglement en het deelnameformulier vind je terug op www.gezondwerkenaward.be

 

INFO: Tobias Lancsweert, Communicatieverantwoordelijke, 02 205 00 40, 0498 62 27 31,

 

TOEGANKELIJKE INSTRUMENTEN VOOR JE MEDEWERKERSBELEID – WORKSHOP 15 JUNI

Je zoekt eenvoudige, slimme instrumenten voor je medewerkersbeleid. Liefst zijn deze onmiddellijk bruikbaar en ook nog eens gratis. Maak kennis met een aantal methodieken van je keuze en pas die meteen toe in de praktijk. Schrijf je daarom nu in voor de workshop  'Toegankelijke instrumenten voor je medewerkersbeleid', op donderdag 15 juni in Leuven. 

 

Op www.hrwijs.be/tools vind je een ruime database van toegankelijke HR-instrumenten. Instrumenten om je processen van werving, selectie en onthaal goed aan te pakken, om het functioneren van je medewerkers en teams te bespreken, om verzuim te beperken en welzijn te bevorderen, om werk te maken van een inclusieve werkvloer,…

De instrumenten om uit te kiezen

Je krijgt de kans om tijdens de workshop nader kennis te maken met drie instrumenten uit onderstaande lijst. Kies er nu alvast vijf die je voorkeur wegdragen. Wij wijzen je dan toe aan drie sessies uit je voorkeurslijst.

 1. Werving: Checklist voor het opstellen van een leesbare vacature
  Een checklist om vacatures aan af te toetsen voor publicatie. Met eenvoudige aanpassingen of herschikkingen maak je je vacature helder, duidelijk en beter leesbaar. Zo leren kandidaten jouw verwachtingen kennen en kunnen ze zich een beeld vormen van de functie. Breng een eigen vacature mee om meteen op voort te werken.
   
 2. Selectie: STARR-methodiek
  Weet je soms niet goed welke vragen te stellen tijdens een sollicitatiegesprek? De STARR-methodiek is een handige leidraad doorheen je gesprek en zorgt voor de nodige structuur.
   
 3. Onthaal: de onthaalmap van Huize Levensruimte
  Huize Levensruimte vzw maakte van haar onthaalmap een heus werkboek. Hoe staat het met jouw onthaal binnen de organisatie? Je gaat concreet aan de slag, eventueel op basis van je eigen onthaalbrochure.
   
 4. Gesprekken voeren: 3 leidraden
  Twijfel je soms wel eens over hoe een goed functionerings- of coachingsgesprek er uitziet? Wij bieden je 3 voorbeelden die als leidraad kunnen dienen bij zo een gesprek: de ‘HANDleiding’, de 'leidraad loopbaangesprekken' en de leidraad ‘energievreters/energiegevers’.
   
 5. Functioneren: de Talentenkaartjes van Luk Dewulf
  Wat zijn jouw talenten of die van je team? Hoe haal je meer uit deze talenten? Waar komen bepaalde talenten helemaal tot hun recht? Wanneer kom je met je talent in de problemen? Wat doe je met de dingen waar je echt niet goed in bent? De Talentenkaartjes van Luk Dewulf met 40 duidelijk omschreven talenten en hefboomvaardigheden helpen je op weg.
   
 6. Vorming, training en opleiding: de leerstijlentest van Kolb
  Je krijgt via ‘de leerstijlentest van Kolb’ inzicht in je eigen leerstijl. Je maakt ook de reflectie dat iemand met een andere leerstijl een andere leerbehoefte heeft. Vervolgens leggen we de link naar de verschillende leervormen en het belang om die op te nemen in je eigen leerbeleid. Tot slot eindigen we met een korte insteek over wat je allemaal in een opleidingsplan opneemt.
   
 7. Bijsturing: traject 'het kan beter' Rotonde vzw
  Het traject 'het kan beter' beschrijft hoe Rotonde vzw omgaat met medewerkers die niet optimaal functioneren of waarvan er signalen zijn dat het niet optimaal verloopt.
   
 8. Diversiteit: Checklist Diversiteit
  Met de ‘Checklist Diversiteit’ ga je na of je organisatie op alle terreinen van het (medewerkers)beleid oog heeft voor diversiteit. Ontdek waar je sterke en werkpunten liggen.
   
 9. Welzijn: Knipperlichtmeter fysieke belasting en werkdruk
  Deze ‘Knipperlichtmeter’ bestaat uit twee vragenlijsten, één vragenlijst omtrent fysieke belasting en één over werkdruk. De resultaten helpen je een actieplan te bepalen ter verbetering van het welzijn op het werk.
   
 10. Beleid: 3 instrumenten over goed bestuur
  Een vzw leiden is niet alleen de taak van de directie. De raad van bestuur en de algemene vergadering zijn belangrijke beleidspartners voor elke vzw. HRwijs stelt je drie tools voor om te weten te komen hoe het staat met het bestuur van jouw organisatie:  www.goedbestuur.be, de ‘Vragenlijst gedeelde diagnose raad van bestuur’ en de ‘Bestuursbarometer’.

 

Het programma

9u

onthaal

9u20 – 9u30

inleiding door HRwijs

9u30-12u15

sessies over 3 van je keuze-instrumenten*: in elke sessie krijg je eerst een korte voorstelling van de tool en vervolgens ga je na of en hoe je dit instrument kan gebruiken in je eigen organisatie

 

 • 9u30: sessie over een eerste instrument
 • 10u30: sessie over een tweede instrument
 • 11u30: sessie over een derde instrument

12u30

afronding: Wat nu? Hoe verder?

13u

broodjeslunch, aangeboden door HRwijs

 

* We organiseren telkens parallelle sessies. Terwijl jij een keuzesessie volgt, volgen andere deelnemers een sessie van hun keuze.

Praktisch
 • Donderdag 15 juni 2017 van 9u tot 13.30u
 • Dirk Boutsgebouw / VAC Leuven: Diestsepoort, 3000 Leuven (www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/dirk-boutsgebouw-vac-leuven, naast het NMBS-station van Leuven)
 • Doelgroep: directies, leidinggevenden of stafmedewerkers van socialprofitorganisaties (consultants, overheids- of profitorganisaties kunnen niet inschrijven).
 • Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, snel inschrijven is dus de boodschap.
 • Gratis workshop, inclusief broodjeslunch, aangeboden door HRwijs
 • Meer info? kirsten@hrwijs.be - 0474/987.065

Schrijf je in en geef de 5 instrumenten van je voorkeur door 

 

START CAMPAGNE ROND VERTROUWENSPERSONEN BINNEN JEUGDHULP

Iedereen heeft al wel eens een vraag of een probleem. Ook jongeren in de jeugdhulp. Zij kunnen misschien terecht bij vrienden of bij ouders. Maar soms kunnen ouders hun kind onvoldoende ondersteunen bij zijn stappen in de hulpverlening of wil de jongere dat niet. Dan kunnen jongeren zich – ongeacht hun leeftijd – laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Vandaag start de campagne om dit bekend te maken. 

Een jongere kan zijn vertrouwenspersoon vrij kiezen, al moet die wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Hij moet meerderjarig zijn en niets te maken hebben met de hulp die een jongere nu krijgt. Hij moet ook een blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen. De jongere kiest iemand met wie hij een goede band heeft, bij voorkeur uit het eigen netwerk.

Word je zelf door een minderjarige aangesproken om vertrouwenspersoon te worden, dan vind je meer informatie op www.mijnvertrouwenspersoon.be

Bekijk hier de affiche

Lees de campagnefolder

Bekijk het campagnefilmpje

 

WIL JE SAMEN VOORUIT? LEER UIT AGRESSIE-INCIDENTEN.

De “Agressie? Speel erop in!”-campagne behandelt vier aspecten van het levend maken en houden van een agressiebeleid. Dit voorjaar richt Icoba de  spots op het thema: opvolgen van agressie-incidenten. Dat doet Icoba met de slogan “Samen vooruit. Leer eruit.”

Agressie richt schade aan en laat sporen na. Volg de nasleep van een incident goed op en trek lessen voor de toekomst. Hoe kunnen gelijkaardige incidenten vermeden of teruggeschroefd worden? En hoe bed je deze afspraken structureel in in je agressiebeleid? Daarvoor zijn afspraken nodig over:

 • wie volgt de agressie-incidenten op - wie zijn sleutelfiguren? Hoe geraken de sleutelfiguren op de hoogte van een incident?
 • wat volgen deze sleutelfiguren precies op , waartoe en hoe?
 • en wat koppelen ze terug naar de medewerkers?

Icoba maakt dit thema zichtbaar met een poster, sticker, brochure en gadget. De toolbox is aangevuld met praktische doe- en praatactiviteiten. Net als bij de vorige thema’s kan je intekenen op een reeks van tweewekelijkse elektronische weetjes en tips.  Je kan ook gratis inschrijven op de trefdag voor sleutelfiguren of op de jaaropleiding tot agressiecoach  in samenwerking met Impuls vzw.

In mei 2017 krijgen alle organisaties uit de Vlaamse opvoedings- en huisvestingssector en de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector een sensibilisatiepakket. Ze kunnen het materiaal kosteloos bijbestellen. Organisaties uit andere sectoren kunnen het materiaal tegen betaling van port- en productiekosten verkrijgen. Al het materiaal is ook gratis te downloaden op http://www.agressiespeeleropin.be.

Save the date!

Kom op 14 december 2017 naar ‘Agressie? Speel erop in! – Dé Finale’ in de Brabanthal te Leuven.

Het wordt een bruisende mix van studiedag en beurs om de campagne in al haar facetten af te sluiten. We besteden ook bijzondere aandacht aan  vrijheidsbeperkende maatregelen.

 

 

 

 

 

 

Colofon
De Facto is een gratis nieuwsbrief van het Vlaams Welzijnsverbond vzw en verschijnt minstens 10 maal per jaar.
Alle leden en andere geïnteresseerden kunnen inschrijven op deze elektronische nieuwsbrief en kunnen zich ook ten allen tijde uitschrijven door een mailtje te sturen naar onderstaand e-mailadres.
Eindredactie: Hendrik Delaruelle
Verantwoordelijk uitgever: Jan Renders
Vlaams Welzijnsverbond, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel. 02 511 44 70, fax 02 513 85 14, e-mail: website@vlaamswelzijnsverbond.be