DE
FACTO

E-magazine De Facto, jg. 19, nr. 147, 30 maart 2017

Problemen met persoonsvolgende financiering - niemand is gebaat bij polarisering Samen Zorgkrachtig Vlaams Welzijnsverbond feliciteert de welzijnsvoorzieningen die in de prijzen vielen bij de uitreiking "Award Zorgverhaal van het jaar" Vrijwilliger Paul mijmert over zijn vrijwilligerswerk Prijs Armoede Uitsluiten 2017: wonen voor precaire doelgroepen Ethiek en zingeving maart 2017 Een visie op inclusie in de kinderopvang Inspiratiesessie 'Beter samenwerken in team'

PROBLEMEN MET PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING - NIEMAND IS GEBAAT BIJ POLARISERING

Het rommelt in de sector van personen met een handicap. Dat heeft alles te maken met de invoering van de persoonsvolgende financiering. Het Vlaams Welzijnsverbond pleit ervoor de problemen samen aan te pakken.

Persoonsvolgende financiering

Door de persoonsvolgende financiering worden voorzieningen niet langer rechtstreeks betaald, maar ontvangt de persoon met een handicap zelf een budget volgens zijn ondersteuningsbehoefte. Dat budget varieert tussen 10.000 en 85.000 euro per jaar.
De persoon met een handicap kan kiezen om dit budget in cash op te nemen of via een trekkingsrecht bij een voorziening te besteden. Zo kan hij zijn zorg en ondersteuning zelf organiseren en invullen zoals hij dat wil.

Visie

Persoonsvolgende financiering is meer dan een loutere financieringstechniek. Het is de vertaling van een visie op hoe we naar mensen met een handicap kijken. Mensen met een handicap maken volwaardig deel uit van de samenleving. Ze zijn zelf het best geplaatst om vorm te geven aan hun leven en te bepalen welke zorg en ondersteuning ze daarbij nodig hebben.

Persoonsvolgende financiering biedt mensen met een handicap een belangrijke hefboom om de regie van hun leven in handen te nemen. Ook het Vlaams Welzijnsverbond, de koepel van voorzieningen, deelt die visie en werkte constructief mee aan de voorbereiding van de persoonsvolgende financiering. Dit is zonder overdrijven de grootste verandering van de voorbije decennia voor de sector.

Taskforce

Zowat alle belanghebbenden waren bij de voorbereiding in een taskforce betrokken. Vertegenwoordigers van de personen met een handicap zelf. Uiteraard. Maar ook vertegenwoordigers van voorzieningen, de werknemers, administratie en experten.

De overheid belooft dat het globale budget, ongeveer 1,3 miljard euro, overeind blijft voor al wie nu al in de zorg zit. Bovendien wordt in 2017 nog eens 117 miljoen euro extra voorzien voor de toekenning van nieuwe budgetten aan mensen die op de wachtlijst staan.

Ondanks die grondige voorbereiding en ondanks de principiële eensgezindheid is er een zeer grote onrust in de sector.

Complex

Wie dacht dat de invoering van persoonsvolgende financiering vanaf dag één vlekkeloos zou verlopen, onderschat de complexiteit. Het omvormen van de financiële geldstroom die naar de voorzieningen ging naar het toekennen van budgetten aan individuele personen met een handicap, is een gigantisch complexe operatie. Die loopt niet van een leien dakje.

Budgetten van mensen zijn nog niet correct berekend. Er dienen rechtzettingen te gebeuren. Het informaticasysteem van de overheid staat nog in de kinderschoenen.

Werk aan de winkel

Het nieuwe systeem vertoont nog mankementen en lacunes. Zo zijn de budgetten van mensen die nu al zorg gebruiken, gelinkt aan de historisch ongelijke financiering van de voorzieningen. Daardoor hebben mensen met dezelfde zorgvraag een verschillend budget naargelang de voorziening waar ze verblijven. Ook is het nog niet duidelijk hoe de financiering van de gebouwen in de toekomst zal verlopen.

Voor personen met een budget is het niet duidelijk welke voorzieningen of diensten op dit moment een concreet aanbod hebben. Er is nog geen goed antwoord voor mensen die tijdelijk een beroep willen doen op ondersteuning. In de komende weken moet dit duidelijk worden.

De Vlaamse regering heeft opdracht gegeven om deze zaken verder aan te pakken. Er ligt dus nog een hoop werk op de tafel van de taskforce. Het is belangrijk om dit grondig en degelijk te doen. Op langere termijn is continue monitoring nodig. Na evaluatie moeten de nodige bijsturingen kunnen gebeuren. Het Vlaams Welzijnsverbond houdt hierbij de vinger aan de pols.

Rechtszekerheid

Voor de voorzieningen is deze operatie een grote uitdaging. Wij pleiten voor snelle duidelijkheid en rechtszekerheid. Personen met een handicap en voorzieningen hebben hier recht op. Ook al is nog lang niet alles correct en helder, toch willen de voorzieningen en hun medewerkers de omslag maken. Samen met de persoon met een handicap en zijn familie.

De achterliggende visie is fundamenteel en niet nieuw. We werken al veel langer dan vandaag aan een zo inclusief mogelijke ondersteuning op maat van cliënten. Voorzieningen zullen ook blijven inzetten op kwaliteit van zorg en innovatie. De nieuwe financieringswijze zal in al zijn complexiteit zeker verschuivingen meebrengen in de sector. Voorzieningen bereiden zich daarop volop voor. Ze dragen daarbij ook zorg voor hun medewerkers.

Historische bocht

Het Vlaams Welzijnsverbond blijft voluit inzetten op deze verandering. Dit is te belangrijk voor mensen met een handicap. Niemand is gebaat bij polarisering. We moeten het hoofd koel houden en de problemen aanpakken.

Wij blijven focussen op de reden waarom we persoonsvolgende financiering wilden. We kunnen deze historische bocht niet laten ontsporen.

INFO: Hendrik Delaruelle, 0474 84 01 87

SAMEN ZORGKRACHTIG

Onder het motto ‘samen zorgkrachtig’ vond de derde editie van het Dag van de Zorgcongres plaats op 14 maart 2017. Niettegenstaande het woord ‘zorgkrachtig’ als dusdanig niet bestaat, zegt het nochtans perfect waarvoor het staat: de kracht van zorg dragen voor elkaar. Geert Vanhijfte, voorzitter van de Dag van de Zorgcongres, uitte de ambitie om ‘zorgkrachtig’ te lanceren als nieuw woord in de Van Dale. Ook het woord ‘samen’ is een sleutelwoord in de welzijns- en zorgsector: samenwerking tussen mensen met een zorgvraag, hun familie, vrijwilligers en professionelen.  
Paul Ongenaert, directeur van de Taborgroep, benoemde de social profitorganisaties als maatschappelijke organisaties die bijdragen tot een goed leefklimaat voor alle burgers. Ze onderscheiden zich van sociale ondernemingen als de Colruyt groep, die sociale doelstellingen combineren met commerciële bedrijfsprocessen. Winst maken vormt niet de drijfveer in de social profitorganisaties. Maatschappelijke organisaties functioneren in het spanningsveld tussen overheid,

‘De logica van de concurrentie in de social profit is verbinden’ volgens Paul Ongenaert. Karin Moykens, secretarisgeneraal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, benadrukte het belang van een goed bestuur van de organisaties en verwijst daarbij ook naar het zelfevaluatie-instrument dat terug te vinden is op http://www.verso-net.be/

Na een kort interview werd minister Vandeurzen, net als de andere gasten, door Joris Hessels uitgenodigd aan de draaitafel van Radio Gaga. Zijn top drie, die hij samen met de kabinetsmedewerkers opstelde, is: Vincent van Don Mclean, Breek de stilte van Stef Bos, omdat autisme hem zeer sterk aangrijpt en Broccoli en wortels van Tom Helsen, waarmee hij verwijst naar zijn campagne van 'Gezond Opvoeden'. Deze songs draagt hij op aan de vele mensen die dagelijks het verschil maken voor mensen in de welzijns- en zorgsector.

Thomas Vanderplaetsen, Europees Kampioen Tienkamp, onderlijnt het belang van een krachtig netwerk en een onvoorwaardelijk vertrouwen in de mensen die je ondersteunen om tegenslagen te overwinnen.

Met de Zorgverhaal-award wil Rode Kruis-Vlaanderen kwaliteit in de zorg erkennen én stimuleren. Het project van Familiehulp(& 6 samenwerkende organisaties) over cultuursensitieve zorgambassadeurs is verkozen tot het Zorgverhaal van het jaar. Sinds dit jaar is er ook een Publieksprijs, die voor het eerst gewonnen werd door een van onze leden nl. DVC Sint-Jozef met hun verpleegoproepsysteem.

Op zondag 19 maart 2017 zetten meer dan 170 gezondheids- en welzijnsorganisaties hun deuren open voor het brede publiek. De deelnemende organisaties aan de zesde editie van de Dag van de Zorg konden op een grote belangstelling rekenen.

INFO: Linda Beirens, 02/507 01 31

VLAAMS WELZIJNSVERBOND FELICITEERT DE WELZIJNSVOORZIENINGEN DIE IN DE PRIJZEN VIELEN BIJ DE UITREIKING "AWARD ZORGVERHAAL VAN HET JAAR"

 

Afsluiter van het voormiddaggedeelte van het congres van Dag van de Zorg was de uitreiking van de Award voor Zorgverhaal van het jaar. Met deze award willen Rode Kruis‑Vlaanderen en Dag van de Zorg kwaliteit in de zorg erkennen én stimuleren.

Door een vakjury werden 3 projecten genomineerd uit een dertigtal zorgverhalen die aan het publiek werden voorgesteld via een filmpje:

  • Rooming-in Sint-Annendael Grauwzusters vzw in Diest
    “Rooming-in programma bij een acute psychische crisis”. “Het doel van dit project is om familieleden van patiënten in het psychiatrisch ziekenhuis nauwer te betrekken
    bij een acute crisis”, legt Wim Simons, hoofdarts in het St. Annendael vzw uit
  • Ziekenhuismap Ten Dries in Landegem
    “Een medische ingreep kan zeer stresserend zijn voor de kinderen en hun gezin, omdat ze niet goed weten wat hun te wachten staat”, vertelt Karen Scheire van Ten Dries. Daarom worden de kinderen en adolescenten met een motorische en meervoudige beperking begeleid aan de hand van een ziekenhuismap.
  • ‘Cultuur-sensitieve zorgambassadeurs’ een samenwerkingsverband van 7 organisaties die samenwerken om de beste en juiste zorgen aan te bieden aan kwetsbare Brusselaars: EVA vzw, VUB, Kenniscentrum Woonzorg Brussel en verschillende thuiszorgorganisaties, zoals Familiehulp, Solidariteit voor het Gezin, Thuiszorg en Aksent VZW
‘Cultuur-sensitieve zorgambassadeurs’ te Brussel is laureaat.

Dit is een wijkzorgmodel opgesteld om vooral mensen met een allochtone achtergrond tot professionele thuiszorgverplegers op te leiden. Zij zullen nadien ingezet worden in Brusselse buurten met een grote diversiteit om proactief de zorgbehoevende mensen, ook vaak van allochtone origine, wegwijs te maken in het zorglandschap.
Het project pakt zo volgens de jury een erg relevant dubbel probleem aan. “Brussel kampt met een hoge werkloosheid, zeker bij de allochtone bevolking en tegelijkertijd zijn er grote tekorten in de zorg,” aldus juryvoorzitter prof. dr Walter Sermeus. Bovendien is het innovatief om beide problemen te koppelen en ze samen aan te pakken.

Minister van Welzijn Jo Vandeurzen overhandigde tijdens het Dag van de Zorgcongres de geldprijs van 10.000 euro en zo kan het project ‘Cultuur-sensitieve zorgambassadeurs’ verder uitgebouwd worden.

INFO: An Luyten – Rode Kruis-Vlaanderen, 0471 62 29

Nieuw dit jaar: de Publieksprijs

Sinds dit jaar is er ook een Publieksprijs, die voor het eerst gewonnen werd door DVC Sint Jozef - Antwerpen. Het publiek kon vooraf stemmen voor zijn favoriete Zorgverhaal via rodekruis.be en het was het verpleegoproepsysteem van DVC Sint-Jozef dat beste scoorde.
Van basisinstallatie naar een op maat geschreven systeem:
Er was nood aan een nieuw verpleegoproepsysteem dat rekening hield met de complexe behoeften van onze doelgroep, zodat hun comfort en veiligheid kon worden gegarandeerd. Vanuit een doorgedreven samenwerking tussen cliënten, begeleiders en de ICT-dienst van DVC Sint-Jozef enerzijds, en het Nederlands bedrijf De Heer Medicom anderzijds, werd een akoestisch verpleegoproepsysteem geïmplementeerd dat per cliënt aanpasbaar is op maat van zijn of haar behoeften. Het systeem is volledig softwarematig gestuurd en bevat een permanent monitoring systeem van ondermeer de aangesloten medische apparatuur. Dit maakt dat zelfs onze meest kwetsbare groep, onze cliënten met de ziekte van Duchenne, zich veilig voelt.

INFO: Wendy Jans

VRIJWILLIGER PAUL MIJMERT OVER ZIJN VRIJWILLIGERSWERK

Wat doet een mens wanneer hij in zijn huis op wielen zit en het een ganse dag regent met windvlagen tot 90 km/h ? Op die vraag kan het antwoord alle kanten uit. Voor mij was het de aanleiding om te mijmeren over de dingen waar ik mee bezig ben in het algemeen en mijn vrijwilligerswerk in het Gielsbos in het bijzonder.

Drie godsgeschenken

In mijn jeugd had ik een geweldige aantrekkingskracht tot het christelijk geloof en dacht eraan om priester te worden ....... tot ik mijn huidige vrouw leerde kennen, een godsgeschenk, en mijn leven een andere richting gaf. Later heb ik langs omwegen mijn levensdoel leren aanvaarden als lesgever. Het onderwijs zie ik als het tweede godsgeschenk, het heeft me gevormd tot wie ik nu ben. Via mijn dagelijkse fietstraject naar mijn school in Turnhout langs het Gielsbos kwam bij mij op,  als ik niet meer hoef te gaan werken wil ik tijd maken voor die personen ik regelmatig tegenkom in de omgeving van het Gielsbos. Nu zie ik mijn vrijwilligerswerk op het Gielsbos als mijn derde godsgeschenk. 

Eenvoud en tederheid

In een gezonde samenleving hebben de sterken de zwakken even hard nodig als de zwakken de sterken nodig hebben, daar ben ik 100 % van overtuigd.

Een samenleving die mensen afwijst met de woorden debiel, zot of geschift, is niet de samenleving waar ik deel wil van zijn.

Mensen met een mentale beperking hebben een gave die "normale mensen" niet hebben. Het zijn voor mij eveneens lesgevers. Ze geven les in eenvoud en tederheid. Ze zijn niet bezig met status, geld en de beste zijn. Ze leven zonder tijd, ze leven in het nu, ze dragen geen maskers, ze zijn gewoon zichzelf.  Alles draait in hun leven rond vriendschap en eenvoudige dingen. Een kleine wandeling op het Gielsbos kent tientallen ontmoetingen met warme verwelkomingen en gemeende glimlachen. Dikwijls overvalt me het gevoel dat vele "normale mensen" hier iets zouden kunnen leren. Wie is hier eigenlijk normaal denk ik dan. Is iemand minder normaal omdat hij toevallig bij de geboorte in een navelstreng is terecht gekomen waardoor zijn hersenen een zuurstoftekort opliepen ?

Volg je hart

Ik volg maar mijn intuïtie, ik volg maar mijn hart en doe wat ik denk dat ik moet doen. Een ding weet ik zeker en dat ervaar ik bij elk bezoek aan het Gielsbos. Ik moet hier niet nadenken wat anderen van mij verwachten, ik moet hier niet de beste zijn, ik mag mezelf zijn. Bij elk bezoek ontmoet ik bewoners die vragen voor aandacht, bewoners die een vorm van relatie zoeken. Telkens wordt mij gevraagd of ik volgende week wel wil terugkomen. Na een bevestiging langs mijn kant volgt er steevast : "Dat is goed, want gij moogt terugkomen." En terugkomen is wat we doen, meestal maken we samen wat plezier, eigenlijk hoeft het niet meer te zijn. De bewoners van het Gielsbos brengen het kind in mij naar boven. Ik kan je verzekeren dat er wat afgelachen wordt.

Dankbaarheid

Ook nog even dit, soms loop ik over van dankbaarheid, dankbaarheid van alles wat ik terug krijg zonder dat ik iets heb gevraagd.

Bedankt Annie voor je warme glimlach, je ligt bij mij op de hoogste lade, boven de hoogste. Dat we nog dikwijls mogen wegzakken met ons poep in de zachte zetels van het OC genietend van een blinkende cola. Jaja .... het volste van de volle .... een vol glas.

Bedankt Marc voor de rust die van je uitstraalt, het maakt mezelf ook rustig. Wij houden beiden niet van drukte, we genieten beiden van te fietsen en van frietjes eten en meer moet dat echt niet zijn.

Bedankt Magda voor de zoveelste streling op mijn kletskop, bedankt voor de zoveelste natte zoen. Ik ben echt de tel kwijtgeraakt maar het zijn er veel ........ zeer veel.

Bedankt Filip voor je aanstekelijke schaterende glimlach. Bedankt voor de vele knuffels waar ik me altijd in een positie moet wringen om nog net adem te kunnen halen. Dat we nog heel dikwijls buiten mogen wandelen. 

Bedankt Gielsbos voor het vertrouwen dat jullie mij geven. Zolang ik fysiek kan, zal ik dit vrijwilligerswerk blijven doen.

Paul, vrijwilliger Gielsbos

INFO: Liesbeth Geudens, 014 60 12 11

PRIJS ARMOEDE UITSLUITEN 2017: WONEN VOOR PRECAIRE DOELGROEPEN

Op 24 juni 2017 maakt Welzijnszorg de laureaat van de”Prijs Armoede Uitsluiten 2017” bekend.
Welzijnszorg wil met de Prijs Armoede Uitsluiten 2017 de mooie initiatieven rond het thema 'Wonen voor precaire doelgroepen' aanmoedigen en in de kijker plaatsen. Stel je organisatie kandidaat of moedig anderen aan dit te doen.

Wonen fors duurder”, kopten de kranten enige tijd geleden. Dat had te maken met de kwaliteit van het huis. Met de energieprestatie, met name. Maar ook andere aspecten van wonen waren in het nieuws. “Woonbegeleiding op de markt gegooid”.
Verschillende groepen hebben het niet makkelijk om goed en kwaliteitsvol te wonen. Vaak gaat het om mensen op een scharnierpunt in hun leven.
Bijvoorbeeld wanneer ze uit een beschermde omgeving komen en in de maatschappij hun plek moeten zoeken. Dat geldt bijvoorbeeld voor jongvolwassenen die, net 18 geworden, uit de hen vertrouwde instelling moeten vertrekken. Of voor mensen die om een of andere reden uit hun gezin of relatie stappen en een nieuw leven moeten opbouwen. Voor mensen die bijvoorbeeld na een langere periode in therapie terug de stap naar het gewone leven zetten.
Of net omgekeerd, om mensen terug een veiliger plek te geven. Kinderen die op straat terecht kwamen, terug een onderdak bezorgen. Mensen met een geschiedenis van thuisloosheid weer laten wennen aan een dak.
Dit is de eerste Prijs Armoede Uitsluiten rond het thema ‘Wonen’.
En het is nu net een thematiek waarrond heel veel te doen is – het was in 2016 ook het thema voor 17/10, het schrijnende verhaal van Jordy, de verhoging van de huurprijs sociale huur voor mensen wiens kinderen terug moeten komen inwonen, enz. – én waarrond mooie innovatieve dingen op het terrein gebeuren – housing first, samenwonen voor ouderen … 

Herkenbaar? Nomineer dan jouw organisatie voor de Prijs Armoede Uitsluiten 2017 en motiveer je kandidaatstelling.
Welzijnszorg plaatst uit alle nominaties een tiental organisaties of projecten in de kijker. Maar slechts één organisatie zal als laureaat met € 12.500 en een kunstwerk “Uit armoede opstaan” van Agnes Pas naar huis kunnen gaan.
Het formulier voor de kandidaatstelling vind je hier en moet ingediend worden ten laatste op 31 maart 2017.

INFO: Frieda Bex, 02/548.26.76,  Welzijnszorg vzw - Huidevettersstraat 165 - 1000 Brussel - T 02 502 55 75 www.welzijnszorg.be

ETHIEK EN ZINGEVING MAART 2017

Het is heel druk op vlak van vorming in onze sectoren. Toch zetten we graag enkele vormingen in de kijker die met ethiek en zingeving te maken hebben. Niet in het minst onze eigen studiedag over ‘Lichamelijkheid in zorg- en ondersteuningsrelaties.’

Lichamelijkheid in zorg- en ondersteuningsrelaties

Op maandag 22 mei 2017 organiseert het Vlaams Welzijnsverbond in het TPC in Antwerpen een studiedag naar aanleiding van het achtste advies van de Ethische Commissie over ‘Lichamelijk handelen in zorg- en ondersteuningsrelaties’.

In de voormiddag wordt het Advies voorgesteld, er wordt over gereflecteerd en er is een toelichting bij de methodiek ‘Dilemma’s in kaart’ om te werken aan ethische bespreekbaarheid. In de namiddag wordt er hiermee gewerkt rond casussen die de deelnemers zelf aanbrengen. Een inspirerende toespraak en receptie sluiten de dag af. De uitnodigingen worden binnenkort verspreid.

INFO: Fons Geerts, tel. 02 507 01 29

Spiritualiteit en zingeving voor en na de geboorte

Moeder of vader worden is een belangrijke, intense en complexe levensgebeurtenis. Recent onderzoek toont dat de perioden van kinderwens, zwangerschap, geboorte en pril ouderschap gepaard gaan met diepgaande ervaringen, vragen en verwachtingen, ook op breed spiritueel gebied. Ouders (in spe) proberen die bijzondere gebeurtenis een plaats te geven in hun leven. Zij zoeken naar antwoorden en duiding op een dieper niveau van zinbeleving en spiritualiteit. In de zorg voor (toekomstige) ouders is het belangrijk om hiervoor ruimte te creëren.
Op 27 april 2017, van 9.30 tot 16 uur in organiseren het Academisch Centrum voor Praktische Theologie, IDGP en Fara te Leuven een studiedag met als titel: “Een baby als (op)gave … en zoveel meer.” De studiedag zoomt in op die band tussen de beleving van kinderen krijgen, zinbeleving en spiritualiteit. Op deze dag wordt ook het boek ‘Een kind beleven’ (Acco), van Bernard Spitz, Annemie Dillen en Judith Cockx voorgesteld. Deelname kost 45 euro, boek inbegrepen.

INFO: http://www.pastoralezorg.be/page/studiedag-27-april-2017/

Islamitische visies op relaties en opvoeding

Verschillen Westerse en moslim-gezinnen in hun denken over opvoeding en relaties? Hoe belangrijk zijn deze verschillen en hoe gaan we daarmee om? Hoe verhogen we het wederzijds begrip en verlagen we de drempel naar een passende hulpverlening voor alle gezinnen? Op deze vragen wordt ingegaan op de driedaagse bijscholing van Vormingscentrum Guislain en het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee). Elke dag staat één thema centraal: islamvisies; relaties, gender en seksualiteit; opvoeding, ouder-kindrelaties en onderwijs.

De vorming gaat door op 5, 12 en 19 mei 2017 van 9.30 tot 16.30 uur, in Vormingscentrum Guislain te Gent. Deelname kost 180 euro.

INFO: https://agenda.vormingscentrumguislain.be/20170505-01-folder-islamitische-visies-op-relaties-en-opvoeding/

Kinderwens bij personen met een verstandelijke beperking

Personen met een verstandelijke beperking die verlangen naar een kind. Het roept veel vragen op. Kan mijn cliënt wel voor een kind zorgen? Mag hij dat? Wil hij dat wel echt? Weet hij waarvoor hij kiest? Hoe ga ik met hem in gesprek over realistische verwachtingen, zonder dromen radicaal te doorprikken? Hulpverleners worden uitgedaagd om een mening te vormen over ‘verantwoord ouderschap’ en om zich te bekwamen in het counselen van hun cliënt(en) naar een geïnformeerde keuze.

Fara, Luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes, wil professionals een houvast bieden tijdens dit proces. Daartoe organiseert men op 9 mei 2017, van 13 tot 16.30 uur in Leuven een vorming. Deelname kost 45 euro. Er kunnen maximum 16 personen deelnemen.

INFO: http://www.faranet.be/kinderwens-bij-personen-met-een-verstandelijke

Ethische vraagstukken in de ouderenzorg

Bij het handelen van hulpverlener in de ouderenzorg spelen ethische visies of opvattingen over zorg en existentiële vragen een essentiële rol. Hulpverleners, begeleiders, mantelzorgers en andere betrokkenen kunnen zich hierin verdiepen op het congres over ‘Ethische vraagstukken in de ouderenzorg”, dat op 11 mei 2017 van 9.30 tot 16.30 in Antwerpen georganiseerd wordt door Uitgeverij Garant.

Aan bod komen onder meer: houdingen tegenover leven en dood, tijdig spreken over het levenseinde, beslissingsbekwaamheid, families en geldzaken, zorgmijders en bemoeizorg, zorgethisch leiderschap. Deelname kost 95 euro.

INFO: http://www.garant-congressen.eu/nl/garant/ethische_vraagstukken_in_de_ouderenzorg/

De invloed van nieuwe media op seksualiteitsbeleving bij jongeren

Welke invloed hebben de nieuwe media op de seksuele (en relationele) ontwikkeling van de mens? Hoe kunnen we hiermee constructief omgaan? Wat is de rol van opvoeders en ouders? Vormingscentrum Guislain richt op 16 mei 2017, van 9.30 tot 16.30 uur hierover in Gent een vorming in met seksuoloog Koen Baeten, zelfstandig therapeut en docent aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. Deelname kost 150 euro.

INFO: https://agenda.vormingscentrumguislain.be/20170516-34-folder-de-invloed-van-nieuwe-media/

Ethische reflectie en morele oordeelsvorming

In de zorgsector worden we allemaal geregeld geconfronteerd met moeilijke beslissingen. Beslissingen waar we ons de vraag stellen: “Wat is hier nu moreel verantwoord?” De zorgverlener heeft een grote verantwoordelijkheid. Een foute beslissing kan verstrekkende gevolgen hebben. Voor alle betrokkenen. Vandaar dat het belangrijk is dat men tijd maakt voor ethische reflectie. 

Vzw Stijn organiseert op 31 mei 2017, van 9 tot 17 uur in Overpelt een vorming over bespreekbaarheid van fundamentele ethische vragen. Mimi Van Mileghem reikt een methode aan om zorgvuldig een goede beslissing te nemen. Of een genomen beslissing te evalueren. Deelname kost 90 euro.

INFO: http://www.stijn.be/paginas/vorming/STI_STI0273.pdf

EEN VISIE OP INCLUSIE IN DE KINDEROPVANG

De voorbije jaren kreeg het inclusiedenken steeds meer vorm in de kinderopvang.

In 2014 startten 16 centra voor inclusieve opvang die in verschillende zorgregio’s de opvang van kinderen met specifieke zorgbehoeften ondersteunen. Deze centra bieden niet alleen zelf inclusieve opvang aan, maar hebben daarnaast ook de opdracht om andere kinderopvanginitiatieven hierin te begeleiden.

Bijna twee jaar geleden werd het M-decreet ingevoerd waardoor kinderen met een beperking ook in het gewoon onderwijs terecht kunnen. Deze doelgroepwijziging is ook stilaan merkbaar in de buitenschoolse kinderopvang.

Het systeem van de persoonsvolgende financiering en een vraaggestuurde ondersteuning binnen de sector van personen met een handicap zal volgend jaar wellicht ook voor minderjarigen een feit zijn. Vanaf dat moment zouden ouders een persoonsvolgend budget kunnen krijgen van zodra er bij hun kind een handicap wordt vastgesteld. Dat budget zouden ze dan misschien kunnen gebruiken in de kinderopvang.

Redenen genoeg voor het sectoraal directiecomité kinderopvang om de werkgroep inclusieve kinderopvang de opdracht te geven een visie op inclusie in de kinderopvang uit te werken.

Met deze visietekst willen we onze leden inspireren en het inclusiegedachtegoed versterken binnen de verschillende organisaties. Belangrijkste uitgangspunten bij deze visietekst zijn uiteraard het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en het VN-verdrag inzake de rechten van het kind. Alle kinderen horen er bij, ongeacht hun achtergrond, hun mogelijkheden en onderlinge verschillen. De kinderopvang moet een weerspiegeling zijn van de diversiteit in de samenleving. Elk kind staat er centraal en wordt aanvaard en erkend in zijn eigenheid.
Binnen inclusieve kinderopvang staan het welzijn van het kind en zijn of haar gezin naast de draagkracht van de organisatie. Verbondenheid en ontmoeting vormen het middelpunt. Inclusieve kinderopvang is verrijkend voor alle betrokkenen: de kinderen (met of zonder specifieke zorgbehoefte) in de opvang, de ouders, de kinderopvang zelf, externe partners en de samenleving. Kortom, een inclusieve samenleving start met inclusieve kinderopvang.

Benieuwd naar de volledige visietekst? Via deze link kan u deze downloaden.

We willen de visie ook visualiseren en ruime bekendheid geven d.m.v. de recent ontworpen affiche ‘Verschillend gelijk’.

Indien u deze affiche ook graag wil uithangen, gelieve voor eind maart een gratis bestelling door te geven aan Barbara Devos.

Inclusie is een continu werk van, voor en door iedereen!

 

INFO: Ann Van den brande, 02 507 01 21

INSPIRATIESESSIE 'BETER SAMENWERKEN IN TEAM'

Hoe hou je een team kwiek en snedig? Het is een samenspel van mensen en dus complex tot in het kwadraat. 

Op donderdag 4 mei maakt HRwijs (een project van Verso, de Vereniging voor Social Profitondernemingen) de groepsdynamiek wakker en ontmijnen we rijzende conflicten in de Inspiratiesessie 'Beter samenwerken in team'.

Kijk je graag eens zelfkritisch naar je conflicthanteringsstijl of ben je eerder benieuwd hoe je een team door veranderingen leidt? Wil je vooral de groepsdynamiek in je team wakker krijgen of heb je meer interesse in job- en teamcrafting, om het werk voor iedereen boeiend te houden? schrijf je snel in

We zoeken samen naar werk op maat van de medewerkers en de talenten in het team. Job- en teamcrafting dus, al wel eens van gehoord? We bekijken hoe teams kunnen omgaan met verandering. 

Praktisch:

Deze sessie gaat door op 4 mei 2017 in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, Lakensestraat 146, 1000 Brussel (www.kvs.be/bereikbaarheid).

Prijs: €75

INFO: Pieter Vleugels , Projectverantwoordelijke, 0499/37-39-83 HRwijs (Verso)

 

Colofon
De Facto is een gratis nieuwsbrief van het Vlaams Welzijnsverbond vzw en verschijnt minstens 10 maal per jaar.
Alle leden en andere geïnteresseerden kunnen inschrijven op deze elektronische nieuwsbrief en kunnen zich ook ten allen tijde uitschrijven door een mailtje te sturen naar onderstaand e-mailadres.
Eindredactie: Hendrik Delaruelle
Verantwoordelijk uitgever: Jan Renders
Vlaams Welzijnsverbond, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel. 02 511 44 70, fax 02 513 85 14, e-mail: website@vlaamswelzijnsverbond.be