DE
FACTO

E-magazine De Facto, jg. 18, nr. 144, 20 december 2016

Eerste ledenforum en sectorale ledenvergaderingen komen er aan!Soep op de stoep: opnieuw een succes!Kinderdagverblijf 'T optimistje gaat creatief aan de slag met de risicoanalyseEthisch advies inzake lichamelijkheid op websiteInternationale Dag Vrijwilligers 2016: Getuigenis van Jacques, 38 jaar, telefoon- en chatvrijwilliger sinds 2013Sociaal.net vernieuwt dagelijksGezondheidscoaches van harte welkom in de social profitVrijwilligerswerk in kinderopvang: “Het is leuk om iets terug te doen voor de kinderen”Ethiek en zingevingColofon


EERSTE LEDENFORUM EN SECTORALE LEDENVERGADERINGEN KOMEN ER AAN!

Op 23 januari 2017 organiseert het Vlaams Welzijnsverbond, in ALM Berchem, voor de eerste keer het ledenforum. Dit ledenforum is een jaarlijks congres waar alle leden van het Vlaams Welzijnsverbond welkom zijn. Aansluitend op dit forum, gaan de sectorale ledenvergaderingen van de drie sectoren door. Wij kijken er naar uit onze leden daar te ontmoeten!

Ledenforum

Tijdens het ledenforum, wat een gezamenlijk intersectoraal moment is, staan reflectie, inspiratie en uitwisseling centraal. We werpen een terugblik op 2016 en kijken alvast vooruit naar wat 2017 ons zal brengen op intersectoraal vlak.
Vervolgens staan we stil bij het uitwerken van een nieuw waardenkader. Dit zal op een interactieve manier gebeuren! De leden zullen mee nadenken over bepalende trends in de samenleving, ze zullen kennis maken met het ethisch kompas, ze zullen hun steentje bijdragen aan onze nieuwe missie en visie.

Drie sectorale ledenvergadering (SLV)

Na het interactieve ledenforum, wordt de groep opgesplitst naargelang de sector. Er gaan drie SLV’s door: sector kinderopvang, sector jeugdhulp en gezinsondersteuning, sector ondersteuning voor personen met een handicap. Elke sector beschikt over een eigen uitgewerkt programma. Leden die niet tot een bepaalde sector behoren, kunnen een SLV naar keuze volgen.


•    Kinderopvang
o    Terugblik op 2016 en jaaractieplan 2017
o    Kinderopvang na de conferentie ‘De toekomst is jong’; Bruno Vanobbergen (kinderrechtencommissaris) en Katrien Verhegge (administrateur-generaal K&G) zijn onze gasten
•    Ondersteuning  voor personen met een handicap
o    Terugblik op 2016 en jaaractieplan 2017
o    Werkwinkels PVF, met als 2 grote thema’s enerzijds het onderhandelen met cliënten en anderzijds het aanrekenen van de woon- en leefkosten
•    Jeugdhulp en gezinsondersteuning
o    Terugblik op 2016 en jaaractieplan 2017
o    Continuïteit van zorg 18+ ( Case study Rotterdam, focus op Vlaams beleid met David Debrouwere)
o    Doordachte groei van de jeugdhulp is noodzakelijk

Praktisch

Deze dag gaat door op 23/1/2017 in het ALM te Berchem. Wij raden u aan om te carpoolen of het openbaar vervoer te nemen. Het onthaal wordt voorzien vanaf 9u en we starten om 9.30u stipt en eindigen om 16.30u met een receptie. Deelnameprijs bedraagt 20 euro per persoon voor de ganse dag. Inschrijven kan, nadat u bent ingelogd, via deze link.

INFO: Linda Beirens, 02 507 01 31

SOEP OP DE STOEP: OPNIEUW EEN SUCCES!

Op 13 december 2016 staken de medewerkers van het Vlaams Welzijnsverbond, Zorgnet-Icuro en Katholiek Onderwijs Vlaanderen, i.s.m. Herman’s bistro, opnieuw de handen uit de mouwen. Er werd soep verkocht ten voordele van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen en Brussel.

Een voltreffer

We verkochten soep gedurende twee uur en dat bracht ons het mooie bedrag van 818,77 euro op! Dit bedrag wordt integraal aan Welzijnszorg vzw geschonken. Graag danken wij iedereen die heeft meegewerkt aan dit initiatief en danken wij alle gulle soep-drinkers!
Tot volgend jaar!

INFO: Fanny De Langhe, 02 507 01 39

 

KINDERDAGVERBLIJF ’T OPTIMISTJE GAAT CREATIEF AAN DE SLAG MET DE RISICOANALYSE

De risicoanalyse is de eerste stap naar een veilige en gezonde opvang: je beperkt de risico’s en je sluit de onverantwoorde risico’s uit. Kind & Gezin wil met het project ‘meerdinominderrisico’ dit thema toegankelijker maken voor organisatoren kinderopvang.  Zo daagden ze de sector o.a. uit om er creatief mee aan de slag te gaan. ’t Optimistje kwam voor de  groepsopvang als winnaar uit de bus met de origineelste inzending.

‘Dino wil klimmen’

We kochten onze eigen Dino en lieten hem allerlei avonturen beleven. Samen met de kinderbegeleiders benoemden we er de risico’s en maakten daarvan een  boekje ‘Dino wil klimmen’.
Om blijvend nieuwe ideeën binnen te brengen, werkten we hiervoor ook samen met een leerling uit de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind.
Tijdens het verder gebruik van dit verhaal, blijven we - op een toegankelijke manier – enkele risico’s onder de aandacht houden en proberen we zo ook de kinderen meer te betrekken.

Wat leeft er?

Reeds van bij de opmaak van het kwaliteitshandboek vele jaren terug, gaf Tine Vandaele (directeur) de kinderbegeleiders geen kant & klare procedures. Ze startte er met heel concrete situaties waar de kinderbegeleiders dagdagelijks mee in aanraking kwamen. Zo werden de procedures geboren: ze waren doorleefd en iedereen wist waarover het ging. Ook bij de risicoanalyse vindt ze dit de beste strategie: eerst horen wat er leeft bij hen en dit samen uitwerken i.p.v. een vooraf ingevuld document voor te leggen.
Tine Vandaele: “Deze manier van werken ligt volledig in de lijn van onze visie rond talentmanagement bij kinderen, personeel & ouders. Ook de kinderen werken mee aan een veiliger opvang en dankzij onze talentenjacht wisten we welke mensen aan te spreken om het verhaal uit te werken. Nu ook de ouders op de hoogte werden gebracht en Kind & Gezin onze manier van werken heeft bekrachtigd, is de cirkel rond.”

Filip Winderickx, afdelingshoofd Kind & Gezin, kwam dus liedjes zingen op alle afdelingen. Kind & Gezin had het Dino-project van dit Oostends kinderdagverblijf gekozen omdat “het er echt bovenuit sprong: kindvriendelijk, bruikbaar en een grote betrokkenheid van de kinderbegeleiders.”

Verteltas

Dino verblijft nu – samen met zijn boekje – in een verteltas. Deze zouden we graag nog aanvullen met “Dino leert zich recht trekken”, “Dino en de deur”, “Dino wil buiten in de plassen springen”, …

INFO: Vzw 't Optimistje, www.toptimistje.be, 059 70 30 47

 

ETHISCH ADVIES INZAKE LICHAMELIJKHEID OP WEBSITE

Nieuw ethisch advies van het Vlaams Welzijnsverbond: lichamelijkheid!

Lichamelijk handelen in zorg

De Raad van Bestuur van het Vlaams Welzijnsverbond keurde op 22 november 2016 het achtste Advies van de Ethische Commissie goed. Thema is: “Lichamelijk handelen in zorg- en ondersteuningsrelaties.”

Dit nieuwe advies vormt als het ware een tweeluik met Advies nr. 2 over “Omgaan met (vermoedens van) seksueel grensoverschrijdend gedrag.” Dit advies uit 2004 ging vooral in op manieren om de professionele grenzen te bewaken. Advies nr. 8 wil reflecteren over de ethische mogelijkheden van lichamelijk handelen. Het vertrekt van de positieve insteek dat we allen ‘lichamelijk’ handelen en biedt een 10 punten-programma (tien aanzetten) om in voorzieningen een beleid hierrond uit te tekenen.

Leden-voorzieningen van het Vlaams Welzijnsverbond ontvingen ondertussen een ‘Informatief’ met meer uitleg en de tekst van het advies in bijlage. De tekst van het advies is, net zoals de teksten van de vorige zeven adviezen, voor alle geïnteresseerden te vinden op onze website.

INFO: Fons Geerts, 02 507 01 29

 

INTERNATIONALE DAG VRIJWILLIGERS 2016: GETUIGENIS VAN JACQUES, 38 JAAR, TELEFOON- EN CHATVRIJWILLIGER SINDS 2013

In 2015 kon Tele-Onthaal rekenen op: 599 vrijwilligers in Vlaanderen equivalent aan een gebundeld maatschappelijk kapitaal van 70 voltijdse krachten die zich vier uur per week vrijmaken om in vijf Vlaamse provincies verdeeld over zeven luisterposten 107.403 telefoon en 8.101 chatgesprekken te beantwoorden samen goed voor 1.808.678 bel of chatminuten. Onze vrijwilligers luisteren naar het verhaal over grote en kleine zorgen bij gemiddeld 300 Vlamingen per dag.

Waarom werd je vrijwilliger bij Tele-Onthaal?

Als IT’er, kom ik professioneel gezien weinig in contact met menselijke emoties en zijn de problemen die me voorgelegd worden heel zwart/wit, ofwel werkt iets, ofwel werkt iets niet. En als het niet werkt, dan zal er een logische oplossing zijn.
Ik zocht iets als contragewicht, tegen de rationele levenssfeer waar ik dagdagelijks in werk. Iets betekenisvol kunnen doen voor de maatschappij.
Tele-Onthaal trok me aan, initieel misschien voor het heroïsche karakter dat Tele-Onthaal voor  me had. Een oplossing bieden voor mensen in ultieme nood, een soort mentale brandweer man, die mensenlevens redt.

Bij de take-in werd dit snel bijgesteld, als vrijwilliger ben je niet de redder, en op zich is dit een nog mooiere doelstelling. Als vrijwilliger, kan je er als mens zijn voor mensen die even geen raad meer weten. Je kan hun dag iets dragelijker maken, hun een opkikker geven, zonder dat er een verwachting is dat je Deus ex Machina een perfecte oplossing uit de mouw schudt.

Wat kan Tele-Onthaal voor de oproeper betekenen?

Het gaat niet over het zoeken naar logische oplossingen voor een concreet problemen, het gaat over het ongedwongen aanbieden van een luisterend oor. Helpen de moeilijkheden in het leven van de beller, vanuit een ander perspectief te zien, of gewoon er even te zijn. Even de smart delen. Een zonderlinge keer kan je een oplossing op een probleem aanreiken, maar voornamelijk zijn we een luisterende schouder, die niet verwijt, die niet met het vingertje wijst, die de moeite doet de beller in de diepte te begrijpen.  En als de beller wil, dan helpen we meedenken voor een volgende stap.                              

Wat betekent Tele-Onthaal voor jou?

Anonimiteit werkt aan twee kanten. Zowel beller als vrijwilliger, komen elkaar buiten de telefoon/chat bij Tele-Onthaal nooit tegen. Er is geen voorgeschiedenis, en er is ook geen vervolg. Na een intens gesprek, moet de beller mij de dag erna niet in de ogen kijken bij de bakker, dus is er geen vrees of remming in de communicatie. Dit zorgt ervoor dat er ruimte is voor diepgang.  Als vrijwilliger, kan je ook je volledige zelf zijn, zonder dat je je professionele of sociale rol/functie moet indachtig zijn. Als vrijwilliger geeft het ook een zekere menselijke vrijheid. Daarnaast, geeft het veel zelfinzicht, hoe je denkt en voelt over bepaalde thema’s. En als het even een knoop bij jezelf bezorgt, is er een professionele staf die je steeds helpt om de zaken waar je het zelf moeilijk mee hebt te duiden.

Welke thema’s of oproepen raken je het meest?

Slachtoffers van seksueel misbruik, en de littekens die zij vaak heel lang moeten meedragen, dit raakt mij telkens opnieuw. Vaak mogen de slachtoffers aan hun omgeving hun pijn niet tonen, vaak wordt het misbruik ontkent of mag het niet gezegd worden. Of houden ze het maar binnen uit angst voor represailles.
De littekens die meegedragen worden, uiten zich dan vaak in een scala aan problemen, sociaal, psychologisch, relationeel, verslavingen, … Vaak krijg ik een diep respect voor hoe sommige slachtoffers, toch erin slagen uit een zeer diep dal te kruipen, en hun leven terug kleur kunnen geven.  

Waarom zou je dit vrijwilligerswerk aanraden aan anderen?

De diepe, echte gesprekken die je kan hebben met mensen, zijn zeer verrijkend. Het maakt je dankbaarder voor je eigen situatie. Iedereen heeft zijn eigen problemen, maar vrijwilliger zijn, stelt deze vaak in perspectief.
Het opleidingstraject van de basisopleiding zit zeer goed in elkaar, er kruipt wel wat moeite in, en het was een uitdaging voor me om te leren hoe ik naast een rationeel probleem oplossend denker, ook een empathisch luisteraar kon worden. Maar stap per stap, heb ik de nodige skills geleerd die ook buiten Tele-Onthaal mijn leven meer inhoud geven.
Tele-Onthaal vrijwilliger zijn, vraagt best wel energie en commitment, maar je krijgt er veel dankbaarheid en zelfverrijking voor terug.
Meer info of je aanmelden als kandidaat-vrijwilliger kan via http://www.tele-onthaal.be/nl/vrijwilligerswerk/

 

SOCIAAL.NET VERNIEUWT DAGELIJKS

Met Sociaal.Net mikten we op 200 publicaties per jaar. Een streefdoel dat we vlot halen. We overlopen de rubrieken en zetten telkens één recent verschenen bijdrage in de kijker.
 

Analyse XL

Het zorglandschap wordt grondig hertekend. Cliënten bepalen mee welke steun of begeleiding ze nodig hebben. Dat plaatst organisaties in een andere positie. Kiezen voor een open en gelijkwaardige communicatie is de boodschap. Dat zegt communicatiedeskundige Filip Decruynaere in zijn bijdrage “Vraaggestuurde zorg komt eraan. Communicatie is de sleutel.”
 

Opinie

CAW Antwerpen werd hard getroffen door de vermarkting. Men moest 30 medewerkers in opzeg zetten, en inloopcentrum De Vaart dreigt in handen te komen van een multinational. Maar CAW Antwerpen laat zich niet verlammen, zo stelt men in een opiniebijdrage met als titel: “Vermarkting van het sociaal domein. CAW Antwerpen kiest offensieve strategie.” Vermarkting van het sociaal domein is voor het CAW Antwerpen een gegeven én een uitdaging.
 

Interview

Peggy Stevenheydens werkt al 26 jaar bij de Antwerpse dienst Mobilant. Ze doet er ambulante begeleidingen, maar werkt ook rond opvoedingsondersteuning voor ouders met een beperking. In een interview stelt ze: “De groep ouders met een beperking groeit.” Daarbij schetst ze hoe Mobilant hen ondersteunt bij de opvoeding van hun kinderen.
 

Column

Brussels jeugdwerker Lies Verhoeven stelt in haar jongste column dat ze niet werkt met probleemjongeren, maar met jongeren die problemen hebben. We weten allemaal dat dit méér is dan een woordspeling. Lees dus: “De mythe van probleemjongeren. Zuchten, incasseren, analyseren en bijsturen.”
 

Boek

Sociaal.Net publiceert meer dan één boekbespreking per week. Zo was er onder meer een bespreking door Gerard Gielen over het boek “Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg” van Ellen Van Houdenhove, Jan Van Velthoven en Els Messelis, een uitgave van Politeia. Op deze manier blijft u op de hoogte van interessante vakliteratuur.
 

En dan is er natuurlijk nog de Agenda, waar u een staalkaart vindt van mogelijke studiedagen, workshops, bijscholingen of cursussen.
 

INFO: Fons Geerts, 02 507 01 29

 

GEZONDHEIDSCOACHES VAN HARTE WELKOM IN DE SOCIAL PROFIT

Verso juicht toe dat de Vlaamse regering het project van Verso, Voka en VIGeZ voor gezondheidscoaches op de werkvloer heeft goedgekeurd. Door participatie van werkgevers kunnen we concrete impulsen geven om gezonder te gaan leven. Een extra duwtje in de rug via deels terugbetaalde coaching zal voor veel social-profitwerkgevers het verschil kunnen maken.

Actief ondersteunen van preventief gezondheidsbeleid

In de social profit zullen we de komende jaren de volle inzet van elke medewerker nodig hebben om samen de groeiende maatschappelijke vragen te kunnen opvangen. Werken in de social profit geeft veel voldoening, maar is in sommige gevallen fysiek en emotioneel belastend. Daarom is het zeker in de social profit een goed idee dat de Vlaamse regering investeert in gezondheidscoaches op de werkvloer.

Ann Gaublomme, directeur Verso: “Verso zet graag mee haar schouders onder dit project en zal werkgevers in de social profit actief ondersteunen bij de uitbouw van een preventief gezondheidsbeleid. Wetende dat de vraag naar medewerkers in de social profit de komende jaren nog zeer hoog zal blijven, is het cruciaal dat we blijven investeren in instroom maar ook in retentie van medewerkers. Dit project sluit nauw aan bij de vraag van veel social-profitondernemingen naar ondersteuning om een personeelsbeleid op maat van elke medewerker te voeren.”

De tewerkstelling in de social profit groeide de afgelopen tien jaar met maar liefst 34%. Vandaag zijn er meer dan 360.000 mensen werkzaam in de social profit. Daarnaast wordt het personeelsbestand in de social profit gekenmerkt door een bovengemiddelde vergrijzing. Tussen 2005 en 2015 groeide het aantal medewerkers van 50 jaar of ouder in de social profit met 174%, terwijl deze groei gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt slechts 55% bedroeg. Vandaag is bijna een derde van de medewerkers al ouder dan 49.

INFO: Tobias Lancsweert, 0498 62 27 31

 

VRIJWILLIGERSWERK IN KINDEROPVANG: “HET IS LEUK OM IETS TERUG TE DOEN VOOR DE KINDEREN”

500 medewerkers zetten zich elke dag binnen Infano vzw in om de kinderen de beste zorgen te geven in kinderdagverblijven, binnen- en buitenschoolse opvang, dienst voor onthaalgezinnen en bedrijfsopvang. Infano vzw heeft ook een eigen studie- en adviescentrum om lokale besturen en kinderopvangdiensten te helpen hun diensten te optimaliseren en een Sportplaneet om de beweeglijkheid bij kinderen te bevorderen. Om al deze kinderen op te kunnen vangen, maakt Infano naast het vaste personeel ook gebruik van vrijwilligers. Vrijwilligers hebben altijd al een grote rol gespeeld in de organisatie. Zij ondersteunen de begeleiders in de kinderopvang door met de kinderen bezig te zijn op drukke momenten.

Wat houdt het vrijwilligerswerk in de kinderopvang in?

Vrijwilligerswerk in de kinderopvang houdt vaak in dat de vrijwilliger meehelpt met de huiswerkbegeleiding van de lagereschoolkinderen. Daarnaast kunnen ze ook een rol spelen in het bijstaan van de begeleiding bij de activiteiten die voorzien zijn voor de kinderen. Ook op drukkere momenten zoals het vieruurtje zijn vrijwilligers onmisbaar.

Willy Sermon is vrijwilliger in de buitenschoolse opvang in Dilbeek. Hij doet er soms klusjes, maar houdt zich ook bezig met de kinderen. Willy: “Het spelen met de kinderen is een leuke afwisseling voor mij, daar ik op pensioen ben. Zo blijf ik ook in beweging en roest ik niet vast aan mijn stoel thuis. Daarnaast knap ik soms ook enkele klusjes op voor de kinderopvang. Ik heb altijd al graag met mijn handen gewerkt, en het is leuk om eens iets te kunnen doen in het belang van de kinderen.”

Vrijwilligster Roosje zet zich in voor de kinderen in de naschoolse opvang in Destelbergen. Zij houdt na school toezicht op de speelplaats: “Ik vind het fijn om met de kleuters te werken, het geeft mij zo veel voldoening als ze om een knuffel komen vragen of als ik hen zie lachen. Daarom ben ik vrijwilliger geworden in de kinderopvang.”

Voor meer informatie: www.infano.be

INFO: Maxime Dehulster, 0484 61 66 33


ETHIEK EN ZINGEVING

Een overzicht van interessante cursussen en publicaties!

Basiscursus moreel oordelen

Begin volgende jaar organiseert vormingsorganisatie VONX een basiscursus ‘Moreel oordelen’. Welzijnswerkers worden in hun werk regelmatig geconfronteerd met moeilijke keuzes en ethische dilemma’s. In deze vorming gaat men aan de slag met deze ervaringen via een stappenplan. Hiermee kan je ethische vraagstukken bespreken en oplossen in collegiaal verband. De cursus onder leiding van Mimi Van Mileghem gaat door op donderdag 26 januari 2017 van 9 tot 16 uur in de lokalen van Konekt in Wilsele bij Leuven. Deelname kost 80 euro. Meer info via deze link.

Later op het jaar, op maandagen 29 mei van 9 tot 16 uur en 26 juni van 9 tot 12.30 uur is er een ‘Train de trainer’ voor mensen die al de basiscursus volgden en hun collega’s willen ondersteunen bij het maken van ethisch moeilijke keuzes. Er wordt geoefend met een zes-stappenplan voor moreel oordelen en aan de hand van eigen cases trainen we gesprekstechnische en filosofische competenties die nodig zijn om moreel overleg te begeleiden. Deze training gaat eveneens door in Wilsele en wordt begeleid door Patrick Geussens. Meer info via deze link.

Migratie en Pastorale Zorg

Het jongste nummer van Pastorale perspectieven, het driemaandelijks vaktijdschrift voor en door pastores (jg. 10, nr. 172, september 2016), is gewijd aan “Migratie en pastorale zorg.” Na het voorwoord van redacteur Dominiek Lootens, zijn er onder meer bijdragen van Regina Polak over “Migratie - Spirituele, politieke en theologische uitdagingen voor het pastoraat”, van Zayn Kassam over “Moslims en migratie - Wereldwijde werkelijkheid, lokale opportuniteit” en Daniel S. Schipani over “Pastorale en spirituele zorg in ‘multi-faith’ contexten.”

Verder is er nog een interview met Eva De Roovere over het Essay dat ze schreef voor de Maand van de Spiritualiteit en een gesprek met een beginnende pastor met als titel “Frisse wind of onervaren groentjes?”

Alle artikels van dit nummer zijn beschikbaar op de website. Meer info via deze link.

INFO: Fons Geerts, 02 507 01 29

 


Colofon
De Facto is een gratis nieuwsbrief van het Vlaams Welzijnsverbond vzw en verschijnt minstens 10 maal per jaar.
Alle leden en andere geïnteresseerden kunnen inschrijven op deze elektronische nieuwsbrief en kunnen zich ook ten allen tijde uitschrijven door een mailtje te sturen naar onderstaand e-mailadres.
Eindredactie: Fanny De Langhe en Hendrik Delaruelle
Verantwoordelijk uitgever: Jan Renders
Vlaams Welzijnsverbond, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel. 02 511 44 70, fax 02 513 85 14, e-mail: website@vlaamswelzijnsverbond.be