DE
FACTO

E-magazine De Facto, jg. 18, nr. 140, 23 juni 2016

Minister Vandeurzen te gast op algemene vergadering Vlaams WelzijnsverbondSchrijf je nu in voor de cursus nieuwe directiesBestaande instellingsboerderij van Rotonde vzw werd een open zorg- en buurtboerderijTerugblik slotevent lerende netwerkenDag van de Zorg 2017Kennisdeling op Sociaal.netEffectief hulpverlenen met goestingEthiek en zingevingHR-scan: selfie van je medewerkersbeleidSave the date: event voedseloverschotten op 10 oktober 2016Netwerksamenwerking: visie, vertrouwen en belangen als basis voor succes?!Nieuwe aanwerving? Denk aan iemand die een duwtje in de rug kan gebruikenColofon

 

MINISTER VANDEURZEN TE GAST OP ALGEMENE VERGADERING VLAAMS WELZIJNSVERBOND

Op 21 juni ’16 ging de algemene vergadering van het Vlaams Welzijnsverbond door. Voorzitter Jan Renders dankte de leden voor hun aanwezigheid en onderlijnde het belang van een samenkomst van een groep organisaties die actief is in het welzijnsaanbod dat niet gericht is op winst. Na het statutair gedeelte werd de nieuwe beheersstructuur van het Vlaams Welzijnsverbond voorgelegd ter goedkeuring en bracht welzijnsminister Jo Vandeurzen een overzicht van de actualiteitsdossiers.

Welzijnsorganisaties dragen bij tot een gelukkigere samenleving

“Groei of geen groei, weinig of veel groei. Economisten mogen elkaar dan al de ogen uitkrabben, ze zijn het wel eens over één vaststelling: het welbevinden van een maatschappij is niet beperkt tot de dynamiek van het Bruto Nationaal Product. En omgekeerd: het doel van de economie is niet de maximale groei, wel ‘behouden of toename van het geluk van de mensen’. Het is dus volstrekt legitiem om zowel uit economische als ecologische overwegingen, maar vooral uit menselijke overwegingen te investeren in sectoren buiten de industrie en commerciële diensten om aan essentiële doelen te voldoen zoals gezondheid, welzijn en cultuur. Het is onze opdracht om deze gedachte krachtig voorop te stellen en te blijven verdedigen.” Met deze woorden verwelkomde Jan Renders de algemene vergadering om vervolgens een verslag te brengen en toelichting te geven bij de werkzaamheden en acties die het voorbije jaar in het Vlaams Welzijnsverbond plaatsvonden.
Dit jaarverslag kan u raadplegen via onze website.

Tevens werden de jaarrekening van 2015 en de begroting 2016 voorgelegd aan de algemene vergadering ter goedkeuring.

Behoorlijk bestuur

De algemene vergadering van 21 juni 2016 had tevens een bijzonder karakter. De besluiten over ‘goed bestuur’ en de consequenties voor de beheersstructuur van het Vlaams Welzijnsverbond, werden, na een weg afgelegd te hebben van discussie met en inspraak van de leden, toegelicht door Hendrik Delaruelle. De algemene vergadering keurde unaniem de statuten goed. We hopen hiermee de slagkracht van het Verbond te vergroten, evenals de verbondenheid tussen de leden.

Minister Vandeurzen in dialoog met de sector

Afronden deden we met de toelichting van minister Vandeurzen rond de vele veranderingen in de sector. Hij gaf eerst wat grote algemene veranderingen aan, zoals het decreet VSB (1ste fase) dat recent werd goedgekeurd. De minister stelde dat voor akkoorden die gesloten worden met sociale partners in de toekomst gekozen wordt voor het Vesoc-model waar werkgevers, vakbonden en overheid mekaar ontmoeten en onderhandelen.

Vervolgens ging hij dieper in op de vele sectorale veranderingen. Binnen de kinderopvang haalde hij de evaluatie van het decreet en de vele uitvoeringsbesluiten aan. Het debat rond de conceptnota buitenschoolse kinderopvang werd afgerond en er zal nu een decreet komen. De minister deelde ook mee dat er momenteel een oplossing voor het overschrijden van de vergunde capaciteit wordt gezocht met middelen van de taks shift.

Binnen de integrale jeugdhulp hoopt men het hele gegeven beter te kunnen stroomlijnen. Ook PVF voor minderjarigen staat op de agenda. Men zal hiervoor samenwerken met de sector OPH en er zal een taskforce opgericht worden. Verder wil men blijven inzetten op positieve heroriëntering en komt er een evaluatie van het decreet pleegzorg. Ook de reorganisatie van de eigen administratie staat op de agenda.

Binnen de sector OPH blijven vele vragen nog onopgelost, waardoor de zenuwachtigheid bij iedereen toeneemt.

Minister Vandeurzen had het verder nog over de ontwikkelingen in de sector geestelijke gezondheidszorg (meer bepaal de plaats van de centra ambulante revalidatie), de toekomst van VIPA, uitbreidingsbeleid tijdens deze legislatuur binnen WVG en de taks-shift voor de non-profit.

Op het einde van zijn betoog, konden de leden hun vragen kwijt aan de minister. Het werd een aangename en bij momenten pittige dialoog.

Onze leden kunnen enkele sfeerfoto’s bekijken via deze link.

INFO: Hendrik Delaruelle, 02 507 01 38

SCHRIJF JE NU IN VOOR DE CURSUS NIEUWE DIRECTIES

De welzijnssectoren ondergaan heel wat veranderingen. Niet alleen de regelgeving wijzigt continu, maar ook de personen die de voorzieningen besturen wisselen van tijd tot tijd. Aangezien we vaststellen dat er de laatste jaren heel wat nieuwe mensen in dienst zijn gekomen in leidinggevende functies, organiseert het Vlaams Welzijnsverbond opnieuw een meerdaagse opleiding voor deze nieuwe directies. Je kan je nu inschrijven voor deze vorming.

Initiatie in aantal bestuursdomeinen

Gedurende 6 opleidingsdagen, gespreid van oktober 2016 tot juni 2017, behandelen we een aantal grote topics die verband houden met het bestuur van een welzijnsvoorziening. Het betreft geen managementopleiding, maar wel een initiatie binnen een aantal grote bestuursdomeinen waarmee een leidinggevende binnen de welzijnssector in contact komt.
De opleiding staat open voor leden uit alle sectoren van het Verbond. We richten ons tot directies en verantwoordelijken die maximaal 3 jaar actief zijn in een leidinggevende functie én tot directies en verantwoordelijken van voorzieningen die maximaal 3 jaar zijn aangesloten bij het Vlaams Welzijnsverbond.

Programma

Alle opleidingsdagen vinden plaatsen in de lokalen van Guimardstraat 1 te 1040 Brussel. We starten telkens om 9u30 en eindigen rond 16u30. Het programma kan u vinden via deze link.

De opleidingsdagen gaan door op dinsdag 11 oktober 2016, dinsdag 13 december 2016, donderdag 2 februari 2017, donderdag 16 maart 2017, donderdag 27 april 2017 en vrijdag 16 juni 2017.

Praktisch

Dag 1 van de opleiding beschouwen we als een verplichte dag voor iedereen die de opleiding wenst te volgen. Voor de andere dagen kan u zelf beslissen om al dan niet deel te nemen. Inschrijven kan via deze link.


INFO: Steven De Looze  , 02 507 01 22

 

BESTAANDE INSTELLINGSBOERDERIJ VAN ROTONDE VZW WERD EEN OPEN ZORG- EN BUURTBOERDERIJ

Rotonde vzw uit Brasschaat, een zorgvoorziening voor mensen met een beperking, beschikt al meer dan 30 jaar over een instellingsboerderij/dagcentrum op een landelijke site in Kapellen. Wat er geproduceerd wordt, verbruikt de instelling grotendeels zelf om de middagmalen van de gasten en het personeel te voorzien. Daarnaast worden er in de ambachtelijke ateliers producten verwerkt tot brood, confituur, dessertjes, enzovoort. Ondanks het feit dat deze activiteiten waardevol blijken te zijn voor heel wat kwetsbare mensen uit de samenleving, stond de instelling regelmatig voor grote uitdagingen.

Nieuwe dynamiek

Vroeger was de instellingsboerderij helemaal op zichzelf gericht. Zo was het ten strengste verboden voor onbevoegden om het terrein te betreden. Ook de gemeenschap rondom was gesloten en gericht op de eigen kring. Maar de zorgsector evolueerde, en zo ook de werking van de boerderij. Dit bracht een hele nieuwe dynamiek met zich mee. Het gesloten karakter van voorheen werd doorbroken. En stap voor stap transformeerde de instellingsboerderij tot een open zorg- en buurtboerderij, met een nieuwe naam Meander.

Doorbreken van ‘onbekend is onbemind’ principe

De eerste stap was dus het doorbreken van dat ‘onbekend is onbemind’ principe. Daardoor ontstonden geleidelijk aan kansen en gingen er deuren open. Zo bleken samenwerkingen met externe partners erg nuttig. En tot op de dag van vandaag bieden die samenwerkingen nog steeds een duidelijke meerwaarde.
Het vogelopvangcentrum (VOC), het agentschap voor Natuur en Bos (ANB) maar ook MPI Dennenhof (bijzondere jeugdzorg) zijn partner geworden.
Het VOC schakelt cliënten in als vrijwilliger bij tal van hun activiteiten. Er ontstaat op deze manier afwisseling in het programma en ook nieuwe vrijwilligers vinden zo een plekje.
Samen met ANB draagt Meander dan weer zorg voor het aangelegen natuurgebied. In samenspraak met de regiobeheerder en de boswachter voeren cliënten en begeleiders een aantal beheerstaken uit. Van het opruimen van zwerfvuil langs wandelwegen, nazicht en reparaties van omheiningen tot het weghalen van exoten. De arbeidersploegen van ANB hebben dankzij de samenwerking met Meander meer tijd om te werken in hun andere regiogebieden.
Ook de jongeren van Dennenhof vinden ondertussen hun weg naar de boerderij, zij nemen deel aan tal van activiteiten.

Deze samenwerkingen zijn in eerste instantie op een organische manier tot stand gekomen. Gaandeweg werd het echter noodzakelijk om ze wat meer structuur te geven. De partners werden daarom bijeengebracht in een stuurgroep die zich mee betrokken voelt bij de organisatie en uitbouw van de boerderij.  
“Zorg voor mens, zorg voor dier, het zit in onze natuur”, een nieuwe slogan, want daar draait het om bij zorg- en buurtboerderij Meander.

Meer weten: www.zorgboerderij-meander.be  

INFO: Göran Van Dyck (Zorgboerderij), 03 650 26 90 en Eric Avonts, directeur Rotonde

 

TERUGBLIK SLOTEVENT LERENDE NETWERKEN

Drie jaar geleden heeft het Vlaams Welzijnsverbond samen met SOM het project ‘lerende netwerken Perspectief 2020” opgestart. Toen was immers reeds duidelijk voor welke enorme omwenteling de sector voor personen met een handicap stond. En welke grote uitdagingen er zouden zijn voor de zorgaanbieders als sociale ondernemers.

Van elkaar leren

Na een druk bijgewoonde startdag, waarin werd gewerkt rond het businessmodel Canvas van Osterwalder, werden verschillende lerende netwerken opgestart. Deelnemers kozen rond welke thema’s ze aan de slag wilden gaan. We kozen voor de methodiek van lerende netwerken, omdat we ervan overtuigd waren dat voorzieningen veel van elkaars ervaringen zouden kunnen leren en samen een weg kunnen afleggen. Alle deelnemers stelden zichzelf duidelijke leerdoelen. Facilitatoren ondersteunden de werking van de netwerken.

Leerwinsten

Op vrijdag 17 juni 2016 organiseerden we de slotdag van het project. Deze dag wilden een greep tonen van de leerwinsten uit de verschillende netwerken en opnieuw rond een aantal thema’s inspirerende horizonten openen. Het proces naar 2020 is immers nog lang niet ten einde.


In een boeiende voormiddag nam Hans Vermaak ons mee in de ‘kleur van verandering’. Aan de hand van vijf kleuren beschrijft hij vijf manieren van kijken naar organisaties en organisatieverandering, vijf manieren om de verandering aan te pakken. Zijn stelling is dat geen van die manieren van verandermanagement zaligmakend is. Juist de combinatie ervan verschaft je een goed inzicht in de problematiek. Geen saaie voordracht, maar een heel interactief proces. Dat was zeker ook het geval voor de rest van de dag. De deelnemers speelden het spel ‘mens erger je niet’ en al spelend bediscussieerden ze leerwinsten uit de netwerken. Af en toe onderbraken ze om nieuwe inspiratie op te doen bij Horizonwatchers. We danken alle deelnemers voor hun enthousiasme. Ook het VAPH danken we voor de financiële steun van het project. Tenslotte erg veel dank aan onze projectpartners die het project mee droegen: De Heide, EPO2 en de Taborgroep.


INFO: Diane Serneels, 02 507 01 26

 

DAG VAN DE ZORG 2017

De voorbije jaren is Dag van de Zorg uitgegroeid tot het grootste eendaagse event voor de zorg- en welzijnssector. Na het grote succes en de massale mediabelangstelling van de voorbije editie kondigen de organisatoren de 6de editie van Dag van de Zorg aan. Op zondag 19 maart 2017 gooien zorg- en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen opnieuw hun deuren open voor het brede publiek.

Nieuw thema: Samen Zorgkrachtig

Het thema van de zesde editie van Dag van de Zorg is 'Samen Zorgkrachtig'. De kracht van samen zorg dragen voor elkaar staat deze keer centraal. Bij de opendeurdag tonen de deelnemende organisaties samen de sterkte van de sector. Maar ook de dynamiek van de sector komt aan bod. En de veerkracht.
Samen slaat op de wisselwerking tussen patiënt, cliënt, bewoner, mantelzorger, vrijwilliger en de zorgverlener. Maar het gaat evengoed over de samenwerking tussen verschillende welzijnsorganisaties en over de samenwerking tussen zorg, welzijn en de witte economie.

Nieuw: light pakket voor kleine organisaties

Kleine welzijnsorganisaties (1-10 medewerkers) kunnen vanaf nu ook kiezen voor een light pakket met beperkt promomateriaal. Zij betalen een budgetvriendelijke inschrijvingsbijdrage.

Inschrijvingen gestart

Deze opendeurdag voor zorg en welzijn, sociale ondernemers en innovators is een hoogdag, een feestdag waar uw organisatie niet op mag ontbreken. De inschrijvingen zijn net gestart en ondertussen staat de teller al op tien. De snelle beslissers - voor 15 juli 2016 - ontvangen 15% vroegboekkorting.
Alle info over Dag van de Zorg vindt u op de handige website van de organisatie: www.dagvandezorg.be. Voor meer vragen kan je terecht bij Karlien Beaumont  (of via 09-224 06 84).

 

KENNISDELING OP SOCIAAL.NET

Sociaal.Net staat onder meer voor kennisdeling. Dat gebeurt via langere bijdragen, opiniestukken, interviews, columns, boekbesprekingen. Maar ook via discussie en lezersreacties.

Analyse XL

De langere artikels op Sociaal.Net zijn te vinden onder ‘Analyse XL’. De voorbije periode waren er onder meer bijdragen over de eerstelijnspsycholoog (Evelien Coppens, Chantal Van Audenhove), over netwerkversterkend werken in de jeugdhulp (Lieven Fierens, Joris Van Puyenbroeck), over tienerpooiers (Yasmin Van Damme) en over emotionele ontwikkeling en opvoeding (Gerrit Vignero).
 

Opinie

Wie met een ei zit over het reilen en zeilen van het welzijnswerk en onze samenleving, kan dat ei kwijt op de Opinie-bladzijde van Sociaal.Net. Recent stelde Liesbeth Naessens dat het welzijnswerk in Brusselse gevangenissen onmogelijk wordt; Veerle Beernaert postte een reactie op een Canvas-uitzending over het opschalen van mensen in armoede; Jeanette Hartman, Jeroen Knevel en Didier Reynaert roepen in een manifest op om de mensenrechten centraal te stellen in het sociaal werk en Marcel De Beukeleer vreest dat het Huis van het Kind de ouders in de vergeethoek zet.
 

Column

Enkele vaste columnisten plaatsen geregeld een bijdrage. Zo verbleef kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen twee dagen in de kinder- en jeugdpsychiatrie en schreef een column over zijn ervaringen. Verder werd een digitaal verhaal van Iman Lechkar gepubliceerd.
 

Reacties

Een van de leuke zaken van Sociaal.Net is de mogelijkheid om direct te reageren op de bijdragen. Wie het niet eens is met een auteur of hem een hart onder de riem wil steken, wie een aanvulling heeft op een bijdrage of een verwijzing, kan onmiddellijk een reactie posten. Scheldproza wordt uiteraard geweigerd. We merken dat steeds meer mensen gebruik maken van deze mogelijkheid. Op die manier wordt discussie en debat gestimuleerd.

INFO: Fons Geerts, 02 507 01 29

 

EFFECTIEF HULPVERLENEN MET GOESTING

Beleidskeuzes als de vermaatschappelijking van de zorg, de persoonsvolgende financiering en het sociaal ondernemerschap duiden op een diepgaande wijziging van de uitgangspunten die aan de (de organisatie van) zorg- en ondersteuningsprocessen ten grondslag liggen. Zorg en ondersteuning worden persoonsgericht. Het ondersteunen van het uittekenen van het eigen ‘life design’ volgens de betekeniskaders van de cliënt of gebruiker wordt het uitgangspunt.

Nieuw professionalisme

Organisaties, hulp- en zorgverleners zullen in vele sectoren niet meer kunnen doen wat ze altijd gedaan hebben. Een nieuwe professionaliteit ontwikkelt zich (SAR WGG, 2015). Organisaties en professionals verwachten om flexibel te werken, ondersteunend te zijn aan wisselende verwachtingen en behoeften van cliënten, in te zetten op alle beschikbare krachten in de omgeving van de cliënt, samen te werken met verschillende disciplines en sectoren, en na te denken over de visie en de werkmodellen die ze hanteren om levenskwaliteit en participatie van cliënten aan de samenleving te ondersteunen. Teams en organisaties zullen uitgedaagd worden om zich anders te organiseren, en uit hun comfortzone te komen. Verbinding, vertrouwen, empathie en nieuwsgierigheid worden essentiële waarden in samenwerkingsrelaties tussen professionals.

Werkbaar werk

Tegelijkertijd wordt aandacht gevraagd voor meer werkbaar werk voor sociale professionals. Immers uit de werkbaarheidsmonitor blijkt dat jobs in de welzijnssector vaak emotioneel belastend zijn en een hoge werkdruk en werkstress kennen. Sociale professionals hebben ook behoefte aan meer autonomie en ondersteuning van leidinggevenden. In 2013 was ruim 12,6% van de medewerkers afwezig, omwille van ziekte, zwangerschap, arbeidsongevallen, klein verlet, verlof om dwingende familiale redenen en ander arbeidsverzuim. In twee op drie situaties: ziekteverzuim, waarvan een groot aantal mensen met een burn-out. De welzijnssector zit hiermee aan zijn hoogste peil sinds 2010 (De Looze en Geerts, 2016, op Sociaal.net). Ook kritische kanttekeningen die zich o.a. situeren in het spanningsveld van individuele en maatschappelijke verantwoordelijkheid (of schuld) zijn op hun plaats om de menswaardigheid van elke burger te garanderen.

ESF-project “effectief hulpverlenen met goesting”

In het ESF-project “effectief hulpverlenen met goesting” ontwikkelt Hefboom samen met sociale professionals een praktijktool die geënt is op de theorie en de methodieken van Anneke Menger. Anneke Menger stelt in haar onderzoek naar elementen die het welbevinden, de motivatie en de effectiviteit van de professional kunnen versterken, vast dat volgende aspecten essentieel zijn: het inzetten van professionele expertise, het aangaan van een werkalliantie, het creëren van hoop en verwachting en het organiseren van professionele reflectie. Het leer- en ontwikkelingstraject wordt opgebouwd rond deze essentiële aspecten van zorg en ondersteuning. Hefboom gaat met 18 teams uit de sector voor personen met een handicap, de jeugdhulp en gezinsondersteuning, het algemeen welzijnswerk en de kinderopvang een leer- en ontwikkelingstraject aan. Dit gebeurt vanuit een onderzoekende en waarderende benadering. De doelstelling is te komen tot een praktijktool die intersectoraal bruikbaar is.

Hierbij werkt Hefboom vzw nauw samen het Vlaams Welzijnsverbond, SOM de federatie van sociale ondernemingen en LUCAS Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy. Het Vlaams Welzijnsverbond zal u via deze nieuwsbrief informeren over de voortgang van het project. Voor meer informatie over het project kan u terecht bij Valerie Carrette.

INFO: Linda Beirens, 02 507 01 31

 

ETHIEK EN ZINGEVING

Een internationaal colloquium over migratie en pastoraal en aanbevelingen rond het (her)inrichten van stille ruimtes in voorzieningen.

Zorg en begeleiding als sociale actie

Van 11 tot 16 september 2016 gaat in de Oude Abdij van Drongen een internationaal seminarie door rond migratie en pastoraal, ingericht door het SIPCC, de Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling. Thema’s zijn onder meer de complexiteit van migratie, de psychosociale dynamiek, de stedelijke context, pastorale zorg en begeleiding van migranten en interreligieuze samenwerking. Er worden ook bezoeken voorzien aan projecten en activiteiten rond migratie in Gent. Er zijn presentaties, discussies en workshops.

Het seminarie biedt de kans om informeel en praktijkgericht collega’s te ontmoeten uit 30 verschillende landen met een diverse levensbeschouwelijke achtergrond. Elke dag worden er tal van boeiende toespraken en workshops aangeboden. Men kan deelnemen aan heel het seminarie of intekenen voor één dag. De voertalen zijn het Engels en het Duits, maar tijdens plenaire momenten wordt vertaling voorzien.

Het gedetailleerde programma en praktische informatie is te vinden via deze link.

Een stille ruimte in jouw voorziening?

Het expertisenetwerk Theologie & Beeld boog zich samen met een panel van pastores en experten over de kwestie van kapellen en stille ruimtes in zorgvoorzieningen. Uit hun dialoog kwamen aanbevelingen voor zorgvoorzieningen die bezig zijn met het (her)inrichten van kapellen en stille ruimtes. De nota staat exclusief op de Elisabeth-website.

 

INFO: Fons Geerts, 02 507 01 29

 

HR-SCAN: SELFIE VAN JE MEDEWERKERSBELEID

HRwijs heeft sinds kort een lichtvoetige tool om je personeelsbeleid door te lichten. De HRscan maakt via meerkeuzevragen een stand van zaken op. Is je HR-beleid een vertaling van je organisatiedoelen? Gebeuren aanwervingen ad random of passen ze in een plan? Hoe zit het met functioneringsgesprekken, opleidingen en diversiteit?

Hoe ver staat je organisatie?

De HRscan is er voor drukbezette managers of personeelsverantwoordelijken in kleine organisaties binnen de social profit. Hun medewerkersbeleid is vaak nog niet echt ‘state of the art’, maar er zijn al stappen genomen. “Met de HRscan nemen zij even de tijd om te zien hoe ver hun organisatie al staat”, zegt HRwijs-adviseur Kirsten D’Hooghe. “In acht domeinen leggen we korte vragen voor met telkens drie mogelijke antwoorden. Naargelang het antwoord zie je meteen op welke domeinen je er goed voorstaat en waar er nog een tandje kan worden bijgestoken.”

Kirsten benadrukt wel dat de drie antwoorden niet per se een niveauverschil inhouden. “Het verschil zegt iets over de systematiek waarin of de vanzelfsprekendheid waarmee HR een plaats krijgt in de onderneming. Het is aan de organisatie zelf om te evalueren of een minder uitgewerkt HR-beleid toch voldoende kan zijn.”

Horizontale en verticale domeinen

Met de tool gaan organisaties in twee richtingen onder de scanner. Horizontaal of ‘organisatiebreed’ komen het strategisch HR-beleid, de expertise van de HR-medewerker of -verantwoordelijke en de diversiteit binnen je onderneming aan bod. Is de raad van bestuur bijvoorbeeld een drijvende kracht in het personeelsbeleid? Kan de HR-professional zich volop richten op die taak? Is je team een realistische weergave van de diversiteit in de samenleving?
In de verticale domeinen belicht de HRscan werving, selectie en onthaal van medewerkers, functioneren en evalueren, opleiding en ontwikkeling, loopbaanplanning en psychosociaal welzijn.

Onze adviseur Kirsten D'Hooghe kan bij je organisatie langskomen voor een begeleiding op maat.

Meer informatie vind je via deze link

 

INFO: Kirsten D’Hooghe, 0474 98 70 65

 

SAVE THE DATE: EVENT VOEDSELOVERSCHOTTEN OP 10 OKTOBER 2016

U heeft het gevoel dat er toch vaak veel voedseloverschotten terugkeren naar de keuken? U heeft effectief al vastgesteld hoeveel melkcups of suikertjes er moeten weggegooid worden? U vraagt zich af hoeveel voedselverlies uw organisatie kost? U speelt met de idee om eens iets te doen om minder afval te hebben? Of u heeft effectief als doelstelling om een bepaald % minder voedselverlies te realiseren?

Enkele handvaten

Dan zal u zeker geïnteresseerd zijn in andere voorbeelden! Dan zullen concrete cases u verder inspireren! Dan zullen een aantal handvaten en instrumenten u meteen op weg helpen! Dan kan u ervaringen uitwisselen tijdens workshops. Dan zal u ook meer willen weten over het omgaan met voedseloverschotten…

Dan noteert u best maandag 10 oktober 2016 als evenement waarop u niet mag ontbreken. De lokalen van het ICC te Gent zijn reeds gereserveerd.

Meer informatie omtrent programma en inschrijvingsmogelijkheden mag u later verwachten. Alle voorzieningen worden uitgenodigd maar het aantal plaatsen wordt tot 200 deelnemers beperkt. Snel inschrijven zal dus de boodschap zijn!

INFO: Kristof Diddens, 02 507 01 37

 

NETWERKSAMENWERKING: VISIE, VERTROUWEN EN BELANGEN ALS BASIS VOOR SUCCES?!

In de sociale en inclusieve economie zijn de betrokkenen er zich sterk van bewust dat samenwerking tussen organisaties, bedrijven en overheden steeds belangrijker wordt.  Succesvolle samenwerking  realiseren is echter een complex samenspel met vele facetten en dimensies   Als bestuurder, leidinggevende, medewerker, ambtenaar wordt er hierbij veel van je verwacht. Deze studiedag op 31 augustus 2016 wil je hierin ondersteunen.

Programma

8.30 u - 9.30 u: warm onthaal met koffie en thee
9.30 u: Plenaire dialoog 'Kansen, krachten en bekommernissen'
11.00 u: Workshops ronde 1
12.30 u: Lunch
13.30 u: Workshops ronde 2
15.15 u: Plenair: kritische beschouwingen en een blik naar de toekomst
15.45 u: Netwerkmoment

Download hier het volledig programma hier.
Via deze link kan u meer uitleg vinden bij de workshops.

Praktisch

Deze dag gaat door op 31 augustus 2016, Campus Sint-Annaplein, Sint-Annaplein 31, Gent. De prijs bedraagt 50 euro, inclusief broodjes en praktijkmateriaal.

Schrijf je hier in en betaal voor 15 juli 2016.

INFO: Martine De Zitter

 

NIEUWE AANWERVING? DENK AAN IEMAND DIE EEN DUWTJE IN DE RUG KAN GEBRUIKEN

VIVO toont je de meerwaarde van kansengroepen in je personeelsbeleid.

Vooroordelen? Onterecht!

Als werkgever ben je op zoek naar de juiste persoon op de juiste plaats. Om een vacature in te vullen, is het belangrijk om te kijken naar de talenten en competenties die iemand bezit. Kandidaten uit kansengroepen botsen daarbij vaak op vooroordelen. Onterecht! Ze voeren met evenveel deskundigheid hun taken uit en zorgen bovendien voor een toegevoegde waarde aan het team: 

  • Door een divers team kom je tot verschillende invalshoeken en inzichten.
  • Diversiteit bevordert de creativiteit en het probleem oplossend denken.
  • Je creëert een draagvlak voor diversiteit in je team.
  • Je boort nieuwe doelgroepen aan, want klanten uit kansengroepen komen gemakkelijker naar jou toe als je personeel uit deze kansengroepen tewerkstelt.
  • Je zorgt daarmee ook voor een positieve uitstraling op de beeldvorming van je organisatie.

VIVO toont je de meerwaarde van volgende kansengroepen.
Ontdek de talenten van een MEDEWERKER MET EEN ARBEIDSHANDICAP en lees meer over de begeleiding en financiële ondersteuning die je kan krijgen.
Ervaar de meerwaarde van een 50-PLUSSER en lees meer over hoe VDAB je kan ondersteunen.
Leer de talenten van een MEDEWERKER MET EEN MIGRATIEACHTERGROND kennen en lees meer over de ondersteuning die je van VDAB kan krijgen.

INFO: Saar Casteels

 

 

Colofon
De Facto is een gratis nieuwsbrief van het Vlaams Welzijnsverbond vzw en verschijnt minstens 10 maal per jaar.
Alle leden en andere geïnteresseerden kunnen inschrijven op deze elektronische nieuwsbrief en kunnen zich ook ten allen tijde uitschrijven door een mailtje te sturen naar onderstaand e-mailadres.
Eindredactie: Fanny De Langhe en Hendrik Delaruelle
Verantwoordelijk uitgever: Jan Renders
Vlaams Welzijnsverbond, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel. 02 511 44 70, fax 02 513 85 14, e-mail: post@vlaamswelzijnsverbond.be