DE
FACTO

E-magazine De Facto, jg. 18, nr. 139, 20 mei 2016

Save the date: cursus nieuwe directiesZorgcommunicatie in veranderingEthiek en zingevingToekomstvisie gezinsopvangThe floor is yours #1Aan de slag met diversiteit in je teams: workshopsTerugblik op studiedag ICF: een werk/zorg-taalSociaal.net interviewt en onderzoektOntmoetingsdag 'Groene zorg in de voorziening', 31 mei 2016, te PeerLeer- en coachingstraject over opstarten van organisatiebeleid rond cultuursensitieve zorgOktober: maand van de spiritualiteitGratis HR-vormingsaanbod voor de social profit sector in najaar 2016Cera Award: daar moet toch iets op te vinden zijn...Colofon

 

SAVE THE DATE: CURSUS NIEUWE DIRECTIES

De welzijnssectoren ondergaan heel wat veranderingen. Niet alleen de regelgeving wijzigt continu, maar ook de personen die de voorzieningen besturen wisselen van tijd tot tijd. Aangezien we vaststellen dat er de laatste jaren heel wat nieuwe mensen in dienst zijn gekomen in leidinggevende functies, organiseert het Vlaams Welzijnsverbond opnieuw een meerdaagse opleiding voor deze nieuwe directies.

Initiatie in aantal bestuursdomeinen

Gedurende 6 opleidingsdagen, gespreid van oktober 2016 tot juni 2017, behandelen we een aantal grote topics die verband houden met het bestuur van een welzijnsvoorziening. Het betreft geen managementopleiding, maar wel een initiatie binnen een aantal grote bestuursdomeinen waarmee een leidinggevende binnen de welzijnssector in contact komt.
We bezorgen u hier onder alvast een kort overzicht van het programma van de opleiding. Alle thema’s worden behandeld door sprekers die de materie door en door kennen. De opleiding staat open voor leden uit alle sectoren van het Verbond. We richten ons tot directies en verantwoordelijken die maximaal 3 jaar actief zijn in een leidinggevende functie én tot directies en verantwoordelijken van voorzieningen die maximaal 3 jaar zijn aangesloten bij het Vlaams Welzijnsverbond.

Programma

Alle opleidingsdagen vinden plaatsen in de lokalen van Guimardstraat 1 te 1040 Brussel. We starten telkens om 9u30 en eindigen rond 16u30.

Dag 1 – dinsdag 11 oktober 2016 – Het Vlaams Welzijnsverbond, uw partner in welzijn, volksgezondheid en gezin
We geven een korte voorstelling van het Vlaams Welzijnsverbond en zoomen daarna in op de structuur en de werking van het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin. Verder behandelen we een aantal actuele dossiers, zoals de Vlaamse Sociale Bescherming en gegevensdeling, en bespreken we de positie van het Vlaams Welzijnsverbond binnen deze dossiers.

Dag 2 – dinsdag 13 december 2016 – Welzijnsgericht ondernemen
We situeren de gewijzigde context voor de werkgevers en bespreken een aantal modellen van welzijnsgericht ondernemen. We hebben aandacht voor stakeholdersmanagement en het vrijwilligersbeleid. In de namiddag komen een aantal praktijkvoorbeelden van welzijnsgericht ondernemen aan bod.

Dag 3 – donderdag 2 februari 2017 – Logistiek-administratief-financieel beleid
Voorzieningen werken meer en meer samen, maar dit heeft ook gevolgen op vlak van BTW. We bespreken een aantal modellen en valkuilen. We overlopen de mogelijkheden voor infrastructuursubsidiëring via VIPA en geven een initiatie in de wetgeving overheidsopdrachten. Tot slot schetsen we voor u de financiële situatie in de Verbondssectoren.

Dag 4 – donderdag 16 maart 2017 – Werkgeverschap
U krijgt informatie over de rol van het Vlaams Welzijnsverbond als werkgeversorganisatie en u komt meer te weten over de werking van de fondsen Sociale Maribel. We geven ook een sociaal-juridische toelichting omtrent arbeidsovereenkomsten. Na de middag besteden we de nodige aandacht aan het sociaal overleg met personeelsleden / vakbondsafgevaardigden op het niveau van de voorziening.

Dag 5 – donderdag 27 april 2017 – Medewerkersbeleid en kwaliteitsbeleid
In de voormiddag schetsen we vanuit de commissie medewerkersbeleid de uitdagingen voor de werkgevers aan de hand van de medewerkerskengetallen. We hebben daarbij o.a. aandacht voor werkbaar werk, diversiteit en loopbaanbegeleiding.
Na de middag lichten vertegenwoordigers van de commissie kwaliteit onze visie op kwaliteit kort toe, hebben we aandacht voor kwaliteitsindicatoren en geven we een praktijkvoorbeeld van zelfevaluatie. We staan ook stil bij de rol van zorginspectie.

Dag 6 – vrijdag 16 juni 2017 – Social governance
In de complexe context waarin de welzijnsorganisaties zich bewegen is social governance een hefboom om welzijnsgericht ondernemerschap te realiseren. Wat goed bestuur concreet inhoudt en welke rol de directie hierin speelt worden toegelicht vanuit de visie van een organisatie én vanuit het juridisch perspectief.

Praktisch

Dag 1 van de opleiding beschouwen we als een verplichte dag voor iedereen die de opleiding wenst te volgen. Voor de andere dagen kan u zelf beslissen om al dan niet deel te nemen. In de komende weken vullen wij het programma verder in. Inschrijven zal mogelijk zijn vanaf juni. Praktische informatie hierover volgt later, maar noteer deze data nu dus alvast in uw agenda!

INFO: Steven De Looze, 02 507 01 22
 

ZORGCOMMUNICATIE IN VERANDERING

Op donderdag 28 april 2016 stelde Zorgcommunicatie.be het boek ‘Zorgcommunicatie in verandering’ voor. Dat gebeurde met een studiedag in samenwerking met het Vlaams Welzijnsverbond, Zorgnet-Icuro, Kortom en Acco, die plaatsvond in de aula van het KBC-gebouw te Brussel.

Een terugblik op een geslaagde dag

De schrijver van het boek Filip Decruynaere is ervan overtuigd dat “communicatie een directe impact heeft op de kwaliteit van zorg en ondersteuning, op de perceptie hiervan door cliënten en op de kwaliteit van leven”. Nadia Dekoning, voorzitster van de gebruikersorganisatie FOVIG deelt deze overtuiging. “Nothing about me without me” geldt op het niveau van de individuele zorgrelatie maar ook op niveau van elke voorziening en op beleidsniveau. Een goede communicatie begint bij luisteren en ligt aan de basis van elke dialoog. Uit die authentiek beleefde verhalen kan je veel leren. Storytelling werd als heel belangrijk ervaren in het veranderingsproces naar zelfsturende teams binnen het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen. “Verlangen naar…”, aldus Katlyn Colman, algemeen directeur, “doet mensen veranderen”. Communicatie is in een veranderingstraject van wezenlijk belang. Actief de dialoog zoeken en voeren, creëert betrokkenheid en draagvlak. Dingen samen doen, leidt tot cocreatie. Continu en laagdrempelig communiceren neemt onzekerheden weg en versterkt het vertrouwen. De communicatie respecteert tevens het tempo van het veranderingstraject. Ook San Cooreman, manager markteting en communicatie van Familiehulp, had het over de kracht van verhalen.

De 130 deelnemers konden tevens een keuze maken uit 6 workshops.

 • Radio Gaga achter de schermen – over media, privacy, kansen en valkuilen, Annelies Oeyen, communicatieverantwoordelijke PC Behtanië
 • Communiceren met een krappe arbeidsmarkt, Ilse Janssens, coördinator HR en Johan Meerbergen, coördinator communicatie en PR Emmaüs
 • Wat als cliënten en collega’s mee het stuur vasthouden? Cocreatie als antwoord op de marktwerking, Paul Ongenaert, directeur Tabor vzw
 • Iedereen vond het mooi, niemand voelde zich aangesproken. Over doelgroepen, verwachtingen en kanalen., Petra Verruysse algemeen directeur Den Achtkanter
 • Samenwerking en profilering: communicatie in tijden van netwerken en schaalvergroting, Lieven Claeys, diensthoofd communicatie Broeders van Liefde
 • Communicatie als hefboom om de organisatiedoelstellingen te realiseren, Dominique Platteau, communicatieverantwoordelijke az Sint-Blasius

Eline Zenner, mama van Adeline, sloot het symposium af met een getuigenis over de kracht van communicatie voor zorgherstel.

Geïnteresseerden kunnen de slides gebruikt op deze studiedag consulteren via volgende link.

Wie geïnteresseerd is in het boek ‘Zorgcommunicatie in verandering’, Filip Decruynaere kan dit bestellen via de boekhandel te bestellen of via Acco.
Ook verkrijgbaar via www.bol.com

INFO: Linda Beirens, 02 507 01 31

 

ETHIEK EN ZINGEVING

Wat is de band tussen zinvol werk en zingeving? Hoe nemen sociaal werkers beslissingen? Waaraan moet men aandacht besteden bij palliatieve zorg voor mensen met een beperking? Hoe profileert zich het sociaal werk in woelige tijden? Hoe op een ethische manier omgaan met prenatale diagnose? Hoe reageren als personen met een mentale handicap kinderen willen? Vragen waarop in onderstaande vormingen ingegaan wordt. Het jongste nummer van Pastorale Perspectieven zoomt in op inclusie.

In de kijker: Zin geven binnen organisaties

Zin is datgene wat ons met elkaar verbindt, wat ons energie geeft, maar ook rust. Je kan het zelf in handen nemen, maar evengoed kan het iets zijn dat je overkomt. Hoe komt die zin tot stand? Waarom zet je je samen met anderen in voor de samenleving? Welke dromen stuwen die goesting voort, ook op levensbeschouwelijk en spiritueel vlak? Ben je zinvol bezig in je werk?

Voor iedereen die zinvol werk belangrijk vindt en daarrond een leergemeenschap wil vormen, organiseert UCSIA samen met IKKS (Interdisciplinair Kenniscentrum Kerk en Samenleving) een impulsdag “ZINergie: over zin geven binnen organisaties”. Op deze open gespreksdag wordt ingegaan op het waarderend onderzoek, praktijkervaring rond zingeving in de organisaties en concrete samenwerkingen en projecten. Men wil ook de persoonlijke zin in samenleven versterken.

Deze dag gaat door op donderdag 9 juni 2016 van 9 tot 17 uur in het Hof van Liere op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen. Deelname is gratis, maar online inschrijven is vereist.

Meer informatie vind je op de website.

Enkele andere vormingsactiviteiten

Onder de titel “Ethische knopen in sociaal werk” organiseert HoGent, Faculteit Mens en Welzijn op 26 mei 2016, van 13 tot 15 uur een studienamiddag met Agnes Verbruggen over beroepsethiek. Deelname kost 50 euro, het boek “Ethische knopen door/hakken in het sociaal werk” inbegrepen.

Op 26 mei 2016 van 14 tot 18 uur is er in Brussel een vorming over “Palliatieve zorg bij personen met matige en ernstige mentale handicap”. Een samenwerking tussen Odisee, Erasmushogeschool, Forum Palliatieve Zorg en Zuster Leontienfonds.

Een tweede studienamiddag met Agnes Verbruggen met als titel “De ziel van de stiel van het sociaal werk” gaat in op de positionering en profilering van het sociaal werk in woelige tijden. De lezing gaat door op 27 mei 2016, van 13 tot 15 uur, aan de HoGent, Faculteit Mens en Welzijn. Deelname kost 50 euro, het boek “De Ziel van de Stiel, Maatschappelijk assistenten en hun beroep” inbegrepen.

Nog op 27 mei 2016 van 9 tot 16.30 uur is er een bijscholing van Odisee – Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen over “Ethiek en begin van leven. Ethische kaders voor prenatale diagnostiek”. Deze gaat door in Schaarbeek. Meer info: http://www.hig.be/node/244 en http://www.hig.be/nl/nieuws/ethiek-en-begin-van-leven-ethische-kaders-voor-prenatale-diagnostiek

En op 8 juni 2016 organiseert Gezin en Handicap een infoavond over “Kinderwens bij personen met een verstandelijke handicap”. Deze avond start om 19.30 uur en gaat door bij Broederlijk Delen en Welzijnszorg, Sint-Salvatorstraat 30, te Gent.

Pastorale perspectieven over inclusie

Het maartnummer van Pastorale Perspectieven, het vaktijdschrift voor en door pastores in zorg en welzijn, heeft als centraal thema: “Vriendschap, gemeenschapsopbouw en pastoraal. Bouwstenen voor sociale inclusie.”

Er is onder meer een ervaringsverslag van Lode Vandeputte, over “Wat mijn vriend Andy me leerde...”; een interview van Bruno Craps met Katleen Kerremans over het nieuwe gehandicaptenbeleid, onder de niet mis te verstane titel “Dit verstikkende systeem maakt me depressief!”, en een bijdrage van Tania Coene, pastor bij De Lovie over “Vriendschap en gemeenschapsopbouw.” Daarna stelt Dominiek Lootens het pastoraal advies voor over “Vriendschapsrelaties, gemeenschapsopbouw en pastoraal. Bouwstenen voor sociale inclusie en kwaliteit van bestaan.” Enkele lezers reageren hierop. Verder zijn er bijdragen over autismevriendelijkheid in spirituele zorg en over barmhartigheid.

Meer info: www.pastoralezorg.be

INFO: Fons Geerts, 02 507 01 29

 

TOEKOMSTVISIE GEZINSOPVANG

Kind & Gezin werkt momenteel samen met alle betrokkenen aan de toekomst van de gezinsopvang. Zij willen een goed beeld krijgen van de gezinsopvang vandaag, de behoeften van ouders, de noden en verwachtingen van ouders, onthaalouders en organisatoren. Kind & Gezin gaat samen met de betrokkenen op zoek naar hoe men de gezinsopvang in Vlaanderen kan versterken.

Proces

Het Vlaams Welzijnsverbond werkte  eind 2015 – begin 2016 proactief  aan een toekomstvisie voor de gezinsopvang.  Hiervoor werd een werkgroep samengesteld met verschillende directies en verantwoordelijken uit de kinderopvang. We zijn gestart met een sterkte – zwakte analyse bij zowel de diensten voor onthaalouders, als bij de onthaalouders zelf.

Na de focusgroepen met de verantwoordelijken en de onthaalouders bekeken we in de werkgroep waar er kansen en bedreigingen zaten, hoe we de sterktes konden behouden en de zwaktes konden ombuigen naar opportuniteiten.

Werkpunten

Het Vlaams Welzijnsverbond vindt volgende werkpunten belangrijk voor de toekomst:

 • Een wervingscampagne op Vlaams niveau voor een nieuwe instroom van onthaalouders
 • Een kwalificatietraject op maat van de onthaalouder, rekening houdend met de job, de ervaring en het profiel van de onthaalouder
 • Inzet bachelor pedagogie van het jonge kind voor meer ondersteuning bij (startende) onthaalouders
 • Netwerken uitbouwen voor betere contact – en ondersteuningsmomenten voor de onthaalouders
 • Administratieve vereenvoudiging, zowel op niveau van de onthaalouder als op niveau van de dienst.
 • Financiële zekerheid voor (startende) onthaalouders
 • Deregulering
 • Een betere omkadering voor de diensten voor onthaalouders
 • Ondersteuning vanuit het Vlaams Welzijnsverbond voor  de raden van bestuur.

Via deze link kan u onze volledige toekomstvisie nalezen.

INFO: Ellen Maris, 02 507 01 40

 

THE FLOOR IS YOURS #1

Er wordt gezegd dat het middenveld niet meer is wat het geweest is. Dat het veelzijdig arsenaal van organisaties dat men middenveld noemt, op allerlei manieren onder druk staat. Maakt het eigenlijk uit wie sociale diensten aanbiedt in onze samenleving? Wie een politieke stem opneemt in het publieke debat? Zijn de nieuwe burgerinitiatieven die overal de kop opsteken ook middenveldorganisaties? Besnuffelen overheden, bedrijven en middenveldorganisaties elkaar nu anders dan voorheen? En wat betekent dat voor die organisaties en de mensen die er zich voor inzetten? Allemaal grote en belangrijk vragen, waarvoor weinig pasklare antwoorden voorhanden zijn. In het pas gestarte langlopend onderzoeksproject “Civil Society Innovation Flanders” wil een consortium van wetenschappers samen met een brede groep organisaties en initiatieven de uitdagingen voor het Vlaamse middenveld in kaart brengen en op zoek gaan naar vernieuwende praktijken en modellen van dienstverlening en politiek werk in het middenveld. Om dat te begeleiden, installeert ze een permanent leer- en discussieplatform waarin reflectie, debat en discussie tussen middenveld onderling en met andere actoren centraal staan. “The floor is yours”, is een allereerste discussiemoment op basis van prikkelend onderzoeksmateriaal en pertinente open vragen.

Wie, waar en wanneer?

Iedereen met een gezonde belangstelling in de rollen, posities en interacties van middenveldorganisaties en burgerinitiatieven in Vlaanderen is welkom! The Floor is Yours #1 vindt plaats op dinsdag 21 juni 2016 van 13u30 tot 17u30 in het BIP op het Koningsplein in Brussel (Koningsstraat 2-4). Dit is op wandelafstand van Brussel-Centraal.

Programma
 • 13u30 – Onthaal
 • 13u45 – Verwelkoming
 • 14u00 – Drie discussiegroepen (kies er één bij inschrijving)

#1 – Middenveld ‘hybridiseert’: et alors? (olv Bram Verschuere)
Middenveldorganisaties worden ‘hybride’ organisaties. Onder druk van de omgeving passen ze zich voortdurend aan. Zo vertonen ze steeds meer kenmerken van de 'overheid' of de 'markt'. Of hun werkingen komen onder druk van liberalisering en ‘vermarkting’ op een (quasi-)markt terecht, waardoor middenveldorganisaties als private ondernemers gaan denken en functioneren. Welke implicaties heeft dit op hun autonomie, interne organisatie, bestuur en missie? Moet het neo-corporatistisch model waarin het middenveld in Vlaanderen is ingebed, fundamenteel herdacht worden?

Deze groep vertrekt van recent onderzoek naar dienstverlenende middenveldorganisaties uit de social profit en van enkele internationaal geldende modellen over de relatie tussen overheid en middenveld.

#2 – Hoe kijken naar “het” middenveld en “de” overheid? (olv Filip De Rynck)
Achter de begrippen “middenveld” en “overheid” schuilen complexe realiteiten. "Het" middenveld, dat zijn ziekenfondsen en vakbonden, woning- en energiecoöperatieven, Hart boven Hard en Indignados, en nog vele anderen in alle domeinen van de samenleving. Ook "de" overheid is geen eenvormige regelmachine die altijd en overal op eenduidige manier handelt. Er zijn verschillende beleidsniveaus, politici, ambtenaren en vele verschillende rollen. Het model dat voorligt, bekijkt deze complexiteit uit ideologische, institutionele en praktische hoek. Sluit dit model aan bij ervaringen van de deelnemers, zijn er leemtes en vat het werkelijk de genoemde complexiteit? Wat kan er uit het model geleerd worden?

In deze groep wordt een model om te kijken naar de verhoudingen tussen middenveld en overheid voorgesteld, bediscussieerd en getoetst aan ervaringen van de deelnemers.

#3 – Middenveldorganisaties experimenteren met hun politieke rol (olv Stijn Oosterlynck)

Al enige jaren klinkt het dat het Vlaamse middenveld te ‘gedepolitiseerd’ is. De nauwe banden en overleg met overheden, de samenwerking met private partners en het opnemen van een uitvoerende rol zouden ervoor zorgen dat het middenveld conflicten schuwt en te weinig het maatschappelijk debat aanjaagt. Tegelijk tonen voorbeelden een rijk palet aan politiserende strategieën. Denk maar aan een Afrikaanse zelforganisatie in Brussel, kennisallianties rond Roma-betrokkenheid in Manchester, grass-roots ‘housing first’ activisme in Gent enz.

Deze groep gaat aan de hand van enkele cases en de ervaringen van de deelnemers na hoe middenveldorganisaties in Vlaanderen (en daarbuiten) vandaag experimenteren met hun politieke rol.

 • 16u15 – Terugkoppeling discussiegroepen
 • 16u45 – Afsluiting / toelichting volgende initiatieven
 • 16u55 – Receptie
 • 17u30 – Einde
Praktisch

Het discussiemoment is gratis, maar inschrijven is verplicht. Schrijf je hier in.
Meer info via deze link.

Bij inschrijving geeft u een prioriteit aan de drie werkgroepen. We doen ons best om iedereen te laten deelnemen aan de eerste keuze. Heeft uw organisatie over één van de thema’s specifieke vragen; wenst u een insteek te doen over een thema of zet u graag een case in de kijker? Graag! Neem dan vóór 6 juni contact op met bart.verhaeghe@uantwerpen.be.

INFO: Bart Verhaeghe

 

AAN DE SLAG MET DIVERSITEIT IN JE TEAMS: WORKSHOPS

De samenleving wordt steeds diverser, maar hierop inspelen als werkgever is niet altijd eenvoudig. Het uitstippelen van een goed diversiteitsbeleid heeft invloed op verschillende aspecten binnen het HR beleid. Daarom heeft Verso een diversiteitchecklist ontwikkeld voor socialprofitwerkgevers. Via deze checklist kan je bekijken hoe ver je staat op vlak van beleid, werving en selectie, onthaal, opleiding en ontwikkeling enz.

Diversiteitschecklist

Verso wil social-profitorganisaties ondersteunen in de aanpak van een diversiteitsbeleid en ontwikkelde daarom een diversiteitschecklist boordevol tips. Deze checklist zal de basis zijn voor drie workshops. De checklist kwam tot stand dankzij de verza¬melde expertise binnen het project Jobkanaal, dat met subsidies van de Vlaamse overheid werd on¬dersteund vanuit Verso.

Uitdaging aangaan?

Lijkt je dit wel interessant en wil je de uitdaging aangaan? Kom dan zeker naar onze gratis sessies in Mechelen, Gent en Leuven. Daar gaan we met de checklist zelf actief aan de slag wisselen we goede praktijken uit. Op het einde wandel je buiten met een paar concrete acties en heel wat tips. Wil je graag deelnemen? Dan kan je je inschrijven via deze link.

Voor wie?

Deze sessies richten zicht tot directieleden, HR-medewerkers en leidinggevenden van organisaties die aan het begin staan van een diversiteitsbeleid en/of die een grote diversiteit aan medewerkers in hun personeelsbestand hebben.

Locaties en data

Locatie Mechelen:
• Maandag 30 mei, van 9.30 tot 12.30 uur
• Rode Kruis, Motstraat 40, 2800 Mechelen
• Inschrijving ten laatste: woensdag 25 mei ’16
Locatie Gent:
• Maandag 13 juni, van 9.30 tot 12.30 uur
• Kwadraet, Koningin Maria Hendrikaplein 64a, 9000 Gent
• Inschrijving ten laatste: dinsdag 7 juni ’16
Locatie Leuven:
• Donderdag 16 juni, van 9.30 tot 12.30 uur
• Jeugdherberg De Blauwput, Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven
• Inschrijving ten laatste: donderdag 9 juni ’16

INFO: Mieke Mertens, Jobkanaaladviseur Verso,  0473 82 52 38

 

TERUGBLIK OP STUDIEDAG ICF: EEN WERK/ZORG-TAAL

Op 28 april 2016 (Leuven) en 10 mei 2016 (Gent) organiseerden we samen met VDAB, GTB en Zorgnet-Icuro de studiedag “ICF, een werk/zorg-taal?”. Het werden twee boeiende dagen, waarin het kader rond International Classification of Functioning werd toegelicht en waar praktijkvoorbeelden elkaar vonden.

Theorie en praktijk ontmoeten elkaar

Zowel in Leuven als in Gent stond identiek hetzelfde programma centraal. In Leuven verwelkomden we zo’n 80 deelnemers en in Gent konden we op 120 deelnemers rekenen. In de voormiddag werd stilgestaan bij het ICF-kader, toegelicht door Rudi Ghysels, praktijklector Hogeschool PXL, dep. Healthcare Hasselt. Vervolgens nam Bart Marichal, voorzitter van de commissie W² van het Verbond en directeur volwassenwerking Sint-Idesbald, het woord en lichte hij het gebruik van ICF toe in de verschillende sectoren en contexten. Daarna kwam de VDAB en GTB aan het woord. Lut Gailly vertelde ons hoe de VDAB is gekomen tot de ICF-coreset werk en Ilse Brouns en Sofie Vandermarliere (GTB) vertelden ons iets meer over het gebruik in de praktijk.

In de namiddag was er de tijd om zelf in groepjes aan de slag te gaan met het ICF-instrument. Deze workshops werden begeleid door duo’s van trajectbegeleiders die in een voorfase al enkele maanden samen aan de slag zijn gegaan om informatie uit te wisselen op basis van ICF.

Er werden heel wat kritische vragen gesteld, binnen een positieve sfeer. Het enthousiasme was groot. Op het einde van de dag werd eveneens gepeild naar de behoefte naar een vervolgtraject ICF. De komende maanden zullen VDAB, GTB, Zorgnet-Icuro en het Vlaams Welzijnsverbond bekijken hoe we dit vervolgtraject vorm kunnen geven.

De presentaties van deze studiedag kan u vinden via deze link.

INFO: Fanny De Langhe, 02 507 01 39

 

SOCIAAL.NET INTERVIEWT EN ONDERZOEKT

Recent verschenen twee interviews op Sociaal.Net: een met een begeleidster en een met een directeur van een voorziening. Verder komen twee onderzoeken uit de praktijk van de armoedebestrijding aan bod.

Twee interviews

Jana Beke ondersteunt niet-begeleide buitenlandse minderjarigen bij Minor Ndako in Anderlecht. Het is een sterk groeiende groep, die alsmaar jonger wordt. In 2014 waren er 1.780 niet-begeleide minderjarige asielzoekers, vorig jaar waren het er al 5.047. Acht- en negenjarigen die alleen vluchten, zijn geen uitzondering meer.

Luc Deneffe is directeur van De Wissel, voorziening voor jeugdhulp uit het Leuvense. De titel spreekt voor zich: “Jonge mensen begeleiden in de jeugdhulp. Wat een prachtjob!” Een interview over nieuwe dingen uitproberen, wanneer het gesprek stroef verloopt. Over samenwerking en de kracht van vrijwilligers en zoveel meer.

Armoedebestrijding

Sociaal werk in een superdiverse wereld. Het blijft een uitdaging. Onderzoeker Bea Van Robaeys draaide een jaar intensief mee in De Sloep, een werking voor kansarme gezinnen in Gent. Waarom slaagt deze werking wél, waar anderen falen?

De sociale restaurants zijn terug. Ook in het Vlaams armoedebeleid. Maar hoe ziet het veld van de sociale restaurants eruit? En ligt daar de oplossing voor het armoedevraagstuk? Onderzoeker Tuur Ghys analyseert.

INFO: Fons Geerts, 02 507 01 29

 

ONTMOETINGSDAG ‘GROENE ZORG IN DE VOORZIENING’, 31 MEI 2016, TE PEER

Deze ontmoetingsdag richt zich tot verantwoordelijken van welzijns- en zorgvoorzieningen die met het aanbod van een groene omgeving aan hun bewoners meer rust en voldoening willen geven.

Programma

Steeds meer voorzieningen zetten stappen om hun bewoners dichter bij dieren en planten te brengen. Met deze dag willen Steunpunt Groene Zorg, Landelijke Gilden en Vlaams Welzijnsverbond een platform creëren voor voorzieningen die zelf een Groene Zorg initiatief (willen) organiseren. We laten jullie kennis maken met enkele goede praktijkvoorbeelden en recente onderzoeksresultaten. Maar ook willen we peilen naar jullie behoeften aan uitwisseling, netwerking en ondersteuning.

Het programma kan u hier vinden.

Inschrijven tegen 25 mei: steunpuntgroenezorg@groenezorg.be met vermelding van de namen van de deelnemers en de organisatie waarvoor ze werken. Deelnameprijs bedraagt 25 euro per deelnemer. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het juiste bedrag op BE39 7340 1106 8719 op naam van Steunpunt Groene Zorg vzw met vermelding ‘GZ in de voorziening’ + aantal personen.

INFO: Willem Rombaut, 016 28 61 28

 

LEER-  EN COACHINGSTRAJECT OVER OPSTARTEN VAN ORGANISATIEBELEID ROND CULTUURSENSITIEVE ZORG

Welke impact heeft de superdiverse samenleving op mijn organisatie? Hoe ver kan een organisatie(leiding) gaan om met diversiteit rekening te houden? Hoe kan je medewerkers versterken om hulpverlening te bieden aan cliënten met een migratieachtergrond? Een visie op cultuursensitieve zorg, waarom is dat nodig? Kan ik de meertaligheid van mijn personeel inzetten als cliënten geen Nederlands spreken? Mijn organisatie staat open voor mensen met een migratieachtergrond. Waarom zien we ze dan niet? Zijn deze vragen herkenbaar voor jou? Heb je een leidinggevende of beleidsfunctie in een zorg- en welzijnsorganisatie? Dan nodigen VIVO en het Agentschap Integratie en Inburgering je uit voor twee leer- en coachingstrajecten over het opstarten van een organisatiebeleid rond cultuursensitieve zorg. In deze trajecten gaan we in op deze en andere vragen.

Waarom?

VIVO en het Agentschap Integratie en Inburgering erkennen dat leidinggevenden van zorg- en welzijnsorganisaties een cruciale rol hebben in het uitbouwen van een beleid rond cultuursensitieve zorg in hun organisatie. Leidinggevenden scheppen voorwaarden, dragen een visie uit en kunnen cultuursensitieve zorg inbedden in een breder diversiteitsbeleid. Ze kunnen nieuwe werkwijzen bestendigen in procedures en regelgeving, gewicht in de schaal leggen bij andere stakeholders én hebben een signaalfunctie ten aanzien van de hele organisatie en de samenleving. Ze zijn dus onmisbaar om een organisatiebeleid rond cultuursensitieve zorg te ontwikkelen. Ondersteuning daarbij ontbreekt echter nog vaak. Daarom brengen we leidinggevenden van zorg- en welzijnsorganisaties samen  in een leer- en coachingstraject.

Wat staat er op het programma?

In 5 werksessies van telkens een dagdeel van oktober 2016 t.e.m. juni 2017 gaan we aan de slag. De sessies worden ondersteund door procesbegeleiders van het Agentschap Integratie en Inburgering. Waar nodig worden andere gespecialiseerde partners betrokken.
Samen starten we met het uittekenen van een organisatiebeleid rond cultuursensitieve zorg. Nadat we jouw leervragen en noden verkennen, ga je als deelnemer binnen je organisatie actief aan de slag met de kaders en modellen die we aanreiken tijdens de werksessies. Het handboek “Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie” vormt hierbij een actieve leidraad.

Als deelnemer deel je jouw ervaringen met de implementatie van deze algemene kaders en modellen. Samen experimenteer je en leer je van andere deelnemende organisaties waar knelpunten en opportuniteiten zitten.
Concrete ondersteuningsvragen die uit het traject voortkomen worden verder verkend door het Agentschap Integratie en Inburgering.

Om leidinggevenden te ondersteunen bieden we deze trajecten kosteloos aan. De investering zit in het engagement van de organisaties en de tijd die leidinggevenden vrijmaken voor dit traject.

Wie kan deelnemen?

Je hebt een kaderfunctie binnen een zorg- en welzijnsorganisatie óf je bent leidinggevende in het thema diversiteit binnen je organisatie. Je kan je in de periode oktober 2016 t.e.m. juni 2017 vrijmaken om enerzijds deel te nemen aan 5 werksessies van een dagdeel en anderzijds een engagement aan te gaan dat je actief aan de slag zal gaan binnen je organisatie met de aangeleverde kaders en modellen en dit mee terug brengt naar de werksessies. Je organisatie heeft minimum 10 medewerkers.

Hoe gebeurt de selectie?

De selectie van de organisaties gebeurt o.b.v. motivatie en aangegeven engagement. We organiseren één traject met kleinere organisaties én één traject met grote organisaties. Op deze manier willen we zorgen voor gelijkenis tussen organisaties. In het traject met kleine organisaties beogen we één leidinggevende per organisatie. In het traject met grote organisaties willen we werken met een leidinggevende en/of een diversiteitsmedewerker per organisatie. We hebben per traject aandacht voor spreiding over deelsectoren van de social profit en regio’s heen. Dit heeft als belangrijke meerwaarde dat uitwisseling mogelijk wordt over provinciegrenzen en deelsectoren heen. Je kan immers heel wat leren van elkaar. Stel je nu kandidaat door de vragen in het inschrijvingsformulier te beantwoorden. Dit kan t.e.m. 30 juni 2016.

INFO: Steffie Jalhay, 02 229 20 38
 

OKTOBER: MAAND VAN DE SPIRITUALITEIT

Oktober is de maand van de spiritualiteit. Een uitgelezen kans om spiritualiteit in al haar facetten op de kaart te zetten. Wilt u meer weten over wat spiritualiteit op vandaag kan betekenen in zorgvoorzieningen, noteer dan dinsdag 25 oktober 2016 met stip in uw agenda.

Zorg voor spirit: een interdisciplinaire benadering!

Vanuit de nood om spiritualiteit in de zorgsector op een positieve manier te benaderen, hebben het vicariaal team van het bisdom Brugge, Caritas West-Vlaanderen vzw en de diverse werkgroepen pastoraal de handen in mekaar geslagen om dit mini-congres te organiseren: “Zorg voor spirit: een interdisciplinaire benadering!”

Met een voordracht door dr. Marc Desmet, arts, dr. Jessie Dezutter, godsdienstpsychologe en prof. Anne Vandenhoeck, theologe, aangevuld met een vleugje amusement.

Deze dag gaat door op dinsdag 25 oktober 2016 van 13u tot 17u met nadien afsluitende receptie, in het Congrescentrum De Oude Melkerij te Gits.

We richten ons tot de sectoren algemene en psychiatrische ziekenhuizen, bijzondere Jeugdbijstand, kinderopvang, ondersteuning personen met een handicap en woonzorgcentra.

Meer info?

Meer informatie kan u vinden op www.caritaswest.be. Wilt u reeds uw interesse voor dit mini-congres laten blijken, mail ons via kb@caritaswest.be.

INFO: Tine Moerman, 050 74 56 22

 

GRATIS HR-VORMINGSAANBOD VOOR DE SOCIAL PROFIT SECTOR IN NAJAAR 2016

VIVO organiseert, in samenwerking met VERSO en de vormingsfondsen, opnieuw een gratis vormingsaanbod over actuele HR-thema’s.

Ontdek het HR-vormingsaanbod

In het najaar 2016 staan er negen opleidingen op het programma, georganiseerd over heel Vlaanderen. Daarnaast organiseren we twee interactieve sessies waarbij de nadruk ligt op ervaringsuitwisseling en leren van elkaar. De thema’s op een rijtje:

De opleidingen:
• Onthaalbeleid
• Mentorenopleiding
• Personeelsgesprekken voeren
• Strategisch opleiden: van visie naar opleidingsplan
• Levensfase- en generatiebewust personeelsbeleid: een inleiding
• Starten met competentiemanagement
• Functie- en competentieprofielen opmaken
• Werving en selectie
• Hoe voorkomen dat stress tot burn out leidt in uw organisatie

De interactieve sessies:
• Haal meer uit een opleiding
• Agressiebeleid

Voor wie?

De vormingen staan open voor iedereen uit de social profit sector. Geen drempelvrees nodig. De inhoud wordt bewust laagdrempelig gehouden met aandacht voor nieuwe medewerkers en (kleine) organisaties die nog niet ver staan in hun HR- en competentiebeleid.

Geïnteresseerd?

Je vindt alle praktische informatie, alsook het inschrijvingsformulier terug op onze website.  Inschrijven kan tot vrijdag 29 juli 2016.

INFO: Esther Ongenaed, 02 227 59 88

 

CERA AWARD: DAAR MOET TOCH IETS OP TE VINDEN ZIJN…

Wetenschap en technologie, het evolueert razendsnel. Er is zoveel mogelijk. Ook in de socialprofitsector kunnen technologische vernieuwingen een wereld van verschil maken. Denkt u ook vaak: “Daar moet toch iets op te vinden zijn?” Hebt u prachtige ideeën die de levenskwaliteit van uw doelgroep kunnen verbeteren, maar niet de mensen om ze uit te voeren? Hebt u innoverende ideeën om technologie in te zetten om mensen autonoom te laten (blijven) wonen? Ziet u nieuwe toepassingen voor architectuur, informatica of mechanica voor kwetsbare doelgroepen?

Eindwerk of ontwerpopdracht

Nu al 16 jaar motiveert Cera Award studenten industrieel en burgerlijk ingenieur en technische bachelors om een eindwerk of een ontwerpopdracht aan te pakken in een socialprofitorganisatie. Misschien ook in uw organisatie? Dien uw project in bij Cera Award.

Socialprofitorganisaties kunnen tot 10 augustus 2016 hun technologisch of wetenschappelijk project online indienen.
Heeft uw organisatie ook een technologisch-wetenschappelijke vraag? Bekijk dan snel de informatie over de timing en procedure.
Vragen? Aarzel niet om ons te contacteren!

INFO: Kristien Rombouts, Coördinator Cera Award, 016 28 77 04
  

 

Colofon
De Facto is een gratis nieuwsbrief van het Vlaams Welzijnsverbond vzw en verschijnt minstens 10 maal per jaar.
Alle leden en andere geïnteresseerden kunnen inschrijven op deze elektronische nieuwsbrief en kunnen zich ook ten allen tijde uitschrijven door een mailtje te sturen naar onderstaand e-mailadres.
Eindredactie: Fanny De Langhe en Hendrik Delaruelle
Verantwoordelijk uitgever: Jan Renders
Vlaams Welzijnsverbond, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel. 02 511 44 70, fax 02 513 85 14, e-mail: post@vlaamswelzijnsverbond.be