DE
FACTO

E-magazine De Facto, jg. 18, nr. 137, 23 maart 2016

Schrijf u nu in: studiedag (niet-)begeleide minderjarigen: jeugdhulp maakt het verschil! op 15 april 2016Ambitietekst sociale functie kinderopvangOut of the box denken over inclusieVernieuwde vacaturedatabank voor vrijwilligerswerkSociaal.net over handicapICF als communicatie tussen werk enerzijds en zorg anderzijdsDag van de ZorgEthiek en zingevingBouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatieSymposium Insigt: ouders en hulverleners, partners in de zorg?!Wie welzijn zegt, zegt open minds! Congres geestelijke gezondheid op 26 & 27 mei 2016Symposium Zorgcommunicatie in veranderingColofon


SCHRIJF U NU IN: STUDIEDAG (NIET-)BEGELEIDE MINDERJARIGEN: JEUGDHULP MAAKT HET VERSCHIL! OP 15 APRIL 2016

 

De toestroom van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen bereikt grote proporties. De initiatiefnemers in de  jeugdhulp staan voor een enorme uitdaging. Hoe gaan we om met de zorgvragen van deze jongeren? Hoe starten we een project op of hoe integreren we de doelgroep in onze werking? Hoe omgaan met vooroordelen? … Het Vlaams Welzijnsverbond organiseert rond deze thema’s een studiedag op 15 april 2016. Het beleid, de praktijk en de jongere zelf krijgen het woord.

Programma

09.30u: Onthaal met koffie
10.00u: Welkom Hendrik Delaruelle, algemeen directeur Vlaams Welzijnsverbond
10.10u: Wie is deze doelgroep en wat is hun traject? Bieke Machiels, verantwoordelijke studie en beleid, Fedasil
11.00u: Het antwoord van de Vlaamse overheid. Johan Vangenechten, extern deskundige voor de vluchtelingencrisis, agentschap jongerenwelzijn 
11.30u: Pauze
11.45u: Het werkveld aan het woord: Contextbegeleiding autonoom wonen (Hanne Schoofs, begeleider CBAW, Joba – Kiosk vluchtelingenwerk) en de residentiële zorg (David Lowyck, directeur, Minor-Ndako)
12.30u: Broodjeslunch
13.30u:  Het werkveld aan het woord: Ondersteuningsteam allochtonen (Havva Duman, coördinator OTA Limburg en Ruth Kusé, coördinator OTA Antwerpen)
13.45u: Het werkveld aan het woord: Pleegzorg (Karl Brabants, coördinator project vluchtelingen, Pleegzorg Vlaanderen)
14.05u: Geestelijke gezondheidszorg  als partner, Geertrui Serneels, coördinator,  Solentra
14.35u: Onderwijs als partner, Ann Devos, pedagogisch begeleider voor onthaalonderwijs, Katholiek Onderwijs Vlaanderen
14.50u: Voogden als partner, Ilse Van der Straeten, werknemer-voogd bij Caritas International (CAW Brabantia)
15.05u: Exploreren van socio-culturele netwerken van en voor jongeren uit de doelgroep – voorstelling project KONEKTO  (Koen Grauls en Imane Nassri, De Oever (Fonto Nova) - project Konekto)
15.30u: Slotwoord Kabinet Vandeurzen, Peter Casteur, Adjunct-kabinetschef
15.45u: Einde

U merkt het, het zal een boeiende dag zijn, waarvan het belang niet genoeg onderstreept kan worden.

Praktisch

Schrijf online in via www.vlaamswelzijnsverbond.be vóór 4 april 2016  via de knop inschrijven links bovenaan. Enkel ingelogde personen zien deze knop. Indien u nog niet geregistreerd bent, gelieve dit te doen. De kostprijs bedraagt voor leden 45 euro en voor niet-leden: 90 euro. U betaalt na ontvangst van een factuur. Deze studiedag gaat door op vrijdag 15 april 2016 in de Koninklijke Bibliotheek van België, Keizerslaan 4, 1000 Brussel. Deze locatie ligt vlakbij het centraal station.
 

INFO: Fanny De Langhe, 02 507 01 39

AMBITIETEKST SOCIALE FUNCTIE KINDEROPVANG

De afgelopen jaren wordt steeds meer aandacht besteed aan de sociale functie van kinderopvang. Terecht, vinden wij en daarom werkte het Vlaams Welzijnsverbond een ambitietekst sociale functie uit.

Toegankelijkheid

In 2009 voerde toenmalig minister van welzijn, Steven Vanackere, een maatregel in om de toegankelijkheid in de kinderopvang te verhogen. Uit onderzoek bleek namelijk dat specifieke doelgroepen minder de weg vinden naar de kinderopvang. Via het verlenen van voorrang aan specifieke groepen, de zogenaamde 20%-regel, konden alleenstaande ouders, ouders met een laag opleidingsniveau, ouders met een laag inkomen en gezinnen met opvangvragen voor sociale en pedagogische redenen voorrang krijgen in de inkomensgerelateerde opvang. Sinds het decreet betreffende de organisatie van opvang voor baby’s en peuters zijn deze voorrangregels gewijzigd, het principiële streven naar laagdrempelige kinderopvang blijft gelijk.
Deze maatregel riep enerzijds weerstand op, aangezien de schaarse plaatsen ook voor niet-werkende ouders toegankelijk moesten zijn. Anderzijds bracht deze maatregel een merkbare evolutie in de sector teweeg waardoor toegankelijkheid effectief vergroot werd.

Het belang van de sociale functie

De sociale functie van kinderopvang krijgt dus meer en meer aandacht in de sector. Terecht, vinden wij vanuit het Vlaams Welzijnsverbond. En om onze visie hierop zichtbaar te maken, werkten we een visietekst over de sociale functie in de kinderopvang uit. Het gaat over een ambitietekst, waarmee het Vlaams Welzijnsverbond zich ertoe verbindt haar leden te sensibiliseren en te stimuleren om de sociale functie in de kinderopvang te versterken.

Werken aan de sociale functie in kinderopvang kent geen eindpunt, het is een continu proces dat men samen met medewerkers, gezinnen en partnerorganisaties doorloopt. We hebben daarbij respect voor het eigen tempo en de eigen accenten die voorzieningen voorop zetten.

Via de werkgroep diversiteit en sociale functie willen we de leden inspireren en bevorderen we de uitwisseling van ervaringen, praktijken en aandachtspunten.

In de ambitietekst staan we stil bij enkele cruciale elementen om de sociale functie te kunnen waarmaken. We gaan uit van een respectvolle houding naar alle kinderen en hun gezin, waarbij we ons bewust zijn van voordelen en de effecten hiervan op de kinderen. Kinderen leren omgaan met diversiteit en bouwen op die manier aan hun zelfvertrouwen.
Om dit waar te maken is er nood aan zorg voor elkaar. Via pedagogische ondersteuning kunnen medewerkers over hun pedagogisch handelen reflecteren en hun talenten ten volle inzetten.
Er is bijzondere aandacht voor de betrokkenheid van ouders. Zij zijn de belangrijkste partner in de opvoeding en kunnen de organisatie vertellen wat drempels zijn en waar aandachtspunten liggen. Dit vraagt een open en luisterbereide houding in de voorziening.

Toegankelijkheid is dus een belangrijk aandachtspunt in de kinderopvang, waarbij voorzieningen zelf initiatief nemen om hun drempels te (h)erkennen en ze aan te pakken. Samenwerking met toeleiders is hierbij evident, kernbegrippen hierbij zijn participatie en empowerment.

Tot slot hechten we belang aan de buurtgerichte werking. Voorzieningen laten zichzelf zien in hun buurt, ze leggen contacten en reiken de hand naar gezinnen en buurtorganisaties. Hierdoor worden hun sterktes zichtbaar en zijn ze een vertrouwde speler in de lokale omgeving. Door met open armen in de buurt te treden en deel te nemen aan het buurtleven werkt men drempelverlagend en straalt men de sociale en pedagogische visie uit.

Via deze link kan u de volledige ambitietekst sociale functie downloaden.

 

INFO: Barbara Devos, 02 507 01 42

OUT OF THE BOX DENKEN OVER INCLUSIE

Op 17 maart 2016 vond de boeiende studiedag ‘out of the box@inclusie’ plaats. Meer dan 200 deelnemers uit de zorg- en welzijnssector waren present! Naast de academische uiteenzetting door prof. Claudia Claes en prof. Bea Maes, werd de publicatie ‘Inclusietoetsen: wegwijzers naar meer inclusie’ voorgesteld. In de namiddag stonden boeiende praktijken centraal.

Commissie inclusie

Binnen het Vlaams Welzijnsverbond werd in 2011 een commissie inclusie opgericht. De commissie wil organisaties ondersteunen in het bevorderen van inclusie van personen met een beperking. Samen met een team van onderzoekers van de KU Leuven (Prof. Dr. Bea Maes) en de Hogeschool Gent (Prof. Dr. Claudia Claes) werd een inclusietoets ontwikkeld. Deze toetsen werden in een publicatie gegoten. Via deze link kan u de brochure downloaden.
De inclusietoetsen zijn zeer praktijkgerichte hulpmiddelen gemaakt met een tweeledige doelstelling. Vragenlijst 1 meet de aanwezigheid van inclusie-uitkomsten in het leven van personen met een beperking Op deze manier wordt zichtbaar in welke mate organisaties er in slagen inclusie daadwerkelijk te realiseren. Deze resultaten kunnen aanzetten tot dialoog met de cliënt en geven richting aan concrete individuele levenstrajecten. Deze vragenlijst werd in twee versies gemaakt: één voor kinderen, de andere gericht naar volwassenen. Telkens werd een onderscheid gemaakt tussen een vragenlijst in te vullen door de cliënt zelf óf door een relevante derde. Vragenlijst 2 focust op inclusie bevorderende en belemmerende factoren in de werking van de organisaties. Deze resultaten zetten aan tot een dialoog en het maken van keuzes op het niveau van het beleid van organisaties.
De inclusietoetsen zijn geen meetinstrumenten op zich, maar tools die een gesprek op gang brengen met de cliënt of binnen organisaties. Naast de publicatie, kan u ook een gebruiksvriendelijk excel-document vinden, dat toelaat de resultaten vlot te berekenen. De commissie inclusie ontwikkelde tevens een uitdagende Visietekst Inclusie en een Competentieprofiel Begeleider-Coach in de context van inclusief werken. U kan deze eveneens terug vinden op de website van het Vlaams Welzijnsverbond.

Succesvolle studiedag

De studiedag startte met een boeiende uiteenzetting van prof. Claes rover inclusie als noodzakelijke voorwaarde voor Quality of Life? Vervolgens gaf prof. Maes toelichting bij het ontstaan en gebruik van de inclusietoetsen. Hoe werd deze opgesteld? Hoe werd deze wetenschappelijk onderbouwd? Hoe kan je ze gebruiken? Vervolgens namen Eva, Johan, Michel, Heidi, Jos en Rebekka het woord. Zij legden uit wat inclusie betekent. Op de middag was er een verzorgde broodjeslunch, met een artistieke knipoog. Blue-assist had er een stand, er was een fototentoonstelling over kwetsbare mensen en er was een fragment uit de film ‘Blij dat ik jou heb’. In de namiddag was er tijd om deel te nemen aan 1 van de 6 interactieve workshops. Op het einde van de studiedag, sloot Ann Gaublomme (raadgever personen met een handicap, kabinet minister Vandeurzen), de dag af met een uiteenzetting rond persoonsvolgende financiering als instrument naar inclusie. Vervolgens kreeg iedere deelnemer een exemplaar van de publicatie ‘Inclusietoetsen: wegwijzers naar meer inclusie’ mee naar huis.

 

INFO: Fanny De Langhe, 02 507 01 39

VERNIEUWDE VACATUREDATABANK VOOR VRIJWILLIGERSWERK

Minister voor Welzijn, Gezondheid en Gezin Jo Vandeurzen heeft, tijdens de dertigste Week van de Vrijwilliger, de vernieuwde vacaturedatabank voor vrijwilligerswerk ingewijd.

Website

Sinds 2001 brengt www.vrijwilligerswerk.be vrijwilligers en organisaties met elkaar in contact, maar de website was toe aan een grondige vernieuwing. De site is vooral klantvriendelijker gemaakt. Het zoeken naar vrijwilligerswerk in je buurt is makkelijker geworden, zo kan je nu thematisch zoeken. Ook vanuit de vereniging kan je er als zoekende partij eenvoudiger een vacature op plaatsen.
De vacaturedatabank trekt maandelijks om en bij de 30.000 unieke bezoekers aan. Momenteel zijn er 1.770 organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers via de databank, samen zijn ze goed voor meer dan 2.500 zoekertjes.

 

INFO: Fanny De Langhe, 02 507 01 39

SOCIAAL.NET OVER HANDICAP

De voorbije periode verschenen op Sociaal.Net drie bijdragen rond handicap die we even onder de aandacht willen brengen. Verder werd er ook aandacht besteed aan onze personeelskengetallen, naast andere boeiende bijdragen.

Kinderwens

We stimuleren mensen met een verstandelijke beperking om de regie van hun leven in handen te nemen, om eigen keuzes te maken. Wanneer het gaat over kinderwens en ouderschap is dat niet zo evident. Onze samenleving is immers erg bekommerd voor de bescherming, het welzijn en de ontplooiingskansen van kinderen.
Jan Raymaekers van Dagcentrum De Wroeter in Kortessem vraagt zich af hoe we recht kunnen doen aan beide partijen: de personen met een verstandelijke beperking met een ouderwens en hun mogelijk toekomstige kinderen?

Community Building

Goede ondersteuning van personen met een handicap gedijt in een warme samenleving, waar naast familie en vrienden, ook de buurt en haar bewoners graag een handje toesteken. Kan ‘community building’ de samenleving ontvankelijk maken voor gezamenlijke zorg en samenleven met iedereen?
Katia De Coster en Flore Van Assche van Zonnestraal in Lennik doen verslag van een pilootproject van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Beeldvorming

Onder de titel “Leven met een handicap is geen ramp” pleit Joris Van Puyenbroeck, docent aan de Odisee Hogeschool, voor een evenwichtige beeldvorming rond personen met een handicap. Hij stelt onder meer dat “het utilitaristische denken gecorrigeerd moet worden vanuit een morele intuïtie die de bescherming van gewild leven vooropstelt.”

Andere bijdragen

Wat denken jongeren en ouders over integrale jeugdhulp? Een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek van de Artevelde Hogeschool geeft het antwoord.
En ga ook eens kijken bij de boekbesprekingen.

INFO: Fons Geerts, 02 507 01 29

ICF ALS COMMUNICATIE TUSSEN WERK ENERZIJDS EN ZORG ANDERZIJDS

“Werk” is belangrijk in onze maatschappij. Toeleiding naar werk, en bij uitbreiding naar zinvolle (arbeids)matige activiteiten, moet dan ook een wezenlijk onderdeel vormen in het hulp- en ondersteuningspakket voor mensen met een zorgvraag in de richting van werk. Ook in de sector personen met een handicap. Het Vlaams Welzijnsverbond, organiseert samen met Zorgnet-Icuro, VDAB en GTB de studiedag “ICF, een zorg/werk taal?”

International classification of functioning (ICF)

Op het terrein zijn de voorbije jaren heel wat initiatieven en projecten opgestart om aansluiting te vinden tussen de actoren in de sector werk en de welzijns-, zorg en de onderwijssector.  Zo ook  allerlei initiatieven die de voorbode zijn van de uitvoering van het decreet werk- en zorgtrajecten (W²).
In het kader van herstel en vermaatschappelijking in welzijn en zorg doet het classificatiesysteem International Classification of Functioning (ICF) meer en meer zijn intrede.
Om deze ontwikkeling te ondersteunen nemen het Vlaams Welzijnsverbond, Zorgnet-Icuro, VDAB en GTB samen het initiatief om trajectbegeleiders te ondersteunen in hun onderlinge communicatie op basis van ICF.

Praktisch

Daarom organiseren we twee studiedagen met een identiek programma:

  • Op donderdag 28 april 2016 in Leuven (Provinciehuis Vlaams-Brabant)
  • Op dinsdag 10 mei 2016 in Gent (Vormingscentrum Guislain)

De studiedagen richten zich naar directie en stafleden (voormiddaggedeelte) EN (traject)begeleiders (de gehele dag)  van voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector en scholen in het Buitengewoon Onderwijs die zich (willen) toeleggen op het ondersteunen van mensen met een wens naar arbeid in hun traject naar alle soorten van arbeidsmatige activiteiten.
Deelnameprijs bedraagt 65 € voor de hele dag en 50 € enkel voor de voormiddag en de lunch.
Inschrijven voor 21 april 2016 via deze link.
De flyer van deze studiedag kan u via deze link vinden.

 

INFO: Fanny De Langhe, 02 507 01 39

DAG VAN DE ZORG

Op 15 maart 2016 vond het tweede Dag van de Zorgcongres plaats. Op 20 maart 2016 ging de vijfde editie van de Dag van de Zorg door. Een verslag!

Zorg in beweging

Op 15 maart 2016 organiseerde Dag van de Zorg i.s.m. Flanders Care het tweede Dag van de Zorgcongres.  Minister Vandeurzen en presentator Freek Braeckman gaven het startschot aan het event, met als centraal thema  ‘Zorg in beweging'. Te gast waren onder meer  inspirerende sprekers van CM, Streetwize, Janssen Belgium en de wielerploeg Lotto Soudal. Tussendoor trakteerde Maud Vanhauwaert op een streepje poëzie en zorgde IDEWE er voor dat iedereen bewoog.

Zorgverhaal van het jaar

Voor het eerst werd op het congres ook het ‘Zorgverhaal van het jaar’ gekozen. Hiermee wil het Rode Kruis-Vlaanderen kwaliteit in de zorg erkennen én stimuleren. Een onafhankelijke jury uit de academische wereld, het bedrijfsleven, de zorgsector én de overheid beoordeelde de 42 inzendingen en selecteerde 3 genomineerden. De zorg- en welzijnssector kreeg ook de kans om mee te beslissen. De deelnemers van het Dag van de Zorgcongres konden stemmen voor hun favoriet en kozen zo mee de winnaar. De laureaat werd Onafhankelijk Leven. Dat is een organisatie in Gent die ervoor zorgt dat meer en meer personen met een handicap een gewoon leven kunnen leiden in de samenleving. Ze begeleiden mensen met een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB). Onafhankelijk Leven haalde het van de andere genomineerden: Verwenzorg van Landelijke Thuiszorg (een project dat creatief omgaat met de beperkingen van de thuiszorg, zodat meer cliënten thuis kunnen blijven wonen) en het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (met een project rond fixatie-arm beleid).

Open deur

Op zondag 20 maart 2016 zetten meer dan 160 organisaties in welzijn en gezondheid hun deuren open voor het brede publiek. Ook enkele van onze leden wandelden met de bezoekers hun organisaties door. Ze vertelden met veel gedrevenheid en enthousiasme hoe hun organisatie functioneert.

 

INFO: Linda Beirens, 02 507 01 31

ETHIEK EN ZINGEVING

Deze maand vragen we uw aandacht voor een boek en twee studiemomenten.

Inclusief werken

Steeds meer mensen met een beperking ruilen de instelling voor een plaats in de lokale gemeenschap. Daardoor worden zij uitgedaagd om een eigen netwerk uit te bouwen en te integreren in hun nieuwe leefomgeving. Tellen ze werkelijk mee als volwaardige burgers? Is er een luisterend oor voor hun verhaal? Of blijft het bij ‘zorgen voor hen’ of ontstaat er ook een ‘leven met elkaar’?
Op deze vragen wordt ingegaan door Dominiek Lootens in zijn nieuwe boek “Inclusief verhalend werken met mensen met een verstandelijke beperking. Een gids voor professionals en beleidsmakers” (Uitgeverij Garant, Antwerpen, 2016, 113 blz., 19 euro.) Dit boek nodigt hulpverleners en begeleiders uit om hun visie en hun praktijk rond levensverhalen te verbreden en te verdiepen. Het geeft inzicht in de nieuwste ontwikkelingen binnen Disability Studies en Inclusive Research. Het biedt concrete handvatten om zelf inclusief verhalend aan de slag te gaan.

Zorg voor zinzoekers

In onze samenleving zijn mensen op uiteenlopende manieren bezig met zinbeleving. Soms geworteld in een religieuze traditie, soms zonder transcendente kaders. Velen putten uit verschillende tradities. Sommigen gaan op een diffuse wijze met zingevingsvragen om. Hoe kunnen zorgprofessionals hiermee omgaan, wanneer hulpvragers met psychische klachten komen? Wat is de meerwaarde van zinzorg in het kader van de participatie- en herstelbeweging?
Onder de titel “Zin buiten beeld? De zorg voor zinzoekers vandaag” organiseert KSGV, het kenniscentrum voor levensbeschouwing en geestelijke gezondheid, samen met het OPZ Geel, het onderzoeksteam religie en zingeving van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven, Caritas Vlaanderen,  Zorgnet-Icuro en het Vormingscentrum Guislain in het Provinciehuis in Leuven een studiebijeenkomst op 24 mei 2016, van 13 tot 17 uur.

Er zijn bijdragen over zingeving als meerwaarde bij herstel in de GGZ, met aandacht voor de specifieke rol van levensbeschouwing en spiritualiteit in de participatie- en herstelbeweging, over kwetsbaarheid als existentiële en politieke waarde en een panelgesprek over 'de zorg voor zinzoekers vandaag'.

Wilsbekwaamheid en bemoeizorg

Het Vormingscentrum Guislain organiseert op 25 mei 2016 van 9.30 tot 16.30 uur in Gent een vormingsdag o.l.v. ethicus Axel Liégeois, waarbij ingegaan wordt op twee vragen: hoe kunnen zorgverleners op een ethische verantwoorde manier bemoeizorg bieden en hoe kunnen ze vanuit een ethische benadering wilsbekwaamheid evalueren?

Hierbij wordt uitgegaan van een relationele mensvisie, die de nadruk legt op verbondenheid en betrokkenheid van mensen. Bemoeizorg begint met het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Van daaruit gaan mensen om met hun verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor de anderen. De gradatie in wilsbekwaamheid leidt tot een gradatie in het opnemen van de verantwoordelijkheid en tot een gradatie in de bemoeizorg. Zorgverleners kiezen in dialoog en op een overwogen manier voor de bemoeizorg die aansluit bij de graad van verantwoordelijkheid die de persoon met psychiatrische problemen kan opnemen.

 

INFO: Fons Geerts, 02 507 01 29

BOUWSTENEN VOOR EEN CULTUURSENSITIEVE ZORG- EN WELZIJNSORGANISATIE

De Vlaamse samenleving verandert en wordt superdivers. Ook in de hulpverlening wordt het cliëntenbestand alleen maar diverser, met mensen met een migratieachtergrond uit alle hoeken van de wereld. Hoe kunnen zorg- en welzijnsorganisaties hiermee omgaan? Hoe kunnen ze inspelen op de verschillende noden die dit met zich meebrengt? Hoe kunnen leidinggevenden hun organisatie cultuursensitief maken?

Boek

In het boek 'Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie' gaat VIVO i.s.m. het Agentschap Integratie en Inburgering en Politeia in op deze en andere vragen. Aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden trachten we een bijdrage te leveren aan een antwoord op de vraag hoe je tot een zorg- en welzijnsorganisatie komt die cultuursensitief denkt en werkt.
De kostprijs voor dit boek bedraagt 29€ en kan je bestellen via deze link.

 

INFO: Luc Van Waes

SYMPOSIUM INSIGT: OUDERS EN HULPVERLENERS, PARTNERS IN DE ZORG?!

Hulpverleners ervaren hoe langer hoe meer dat het belangrijk is de deur van de therapieruimte te openen en aan de slag te gaan met de context van het kind. Ouders betrekken in de therapie van hun kind staat garant voor een grotere doeltreffendheid. Als sleutelfiguren in de zorg voor hun kind beschikken zij over een rijkdom aan persoonlijke expertise. Bijgevolg zijn ze de brugfiguren bij uitstek voor een goede transfer van wat er aangeboden wordt in de therapie naar wat het kind nodig heeft in de dagelijkse realiteit. Waar ouders en hulpverleners elkaar in expertise ontmoeten, ontstaat een boeiende dynamiek.

Betrokkenheid

Wat is er nodig om ouders op een zinvolle en constructieve manier te betrekken in de therapie van hun kind? Hoe kunnen hulpverleners samen met ouders op weg gaan, ook als het in eerste instantie niet evident lijkt? Hoe kan dit vorm krijgen in een kader van diversiteit en multiculturaliteit? Op deze en andere vragen gaan de verschillende gastsprekers in tijdens het symposium ‘Ouders en hulpverleners: partners in de zorg?!’.

Dit symposium gaat door op donderdag 19 mei 2016 in het vormingscentrum campus Guislain te Gent.
9.00 Onthaal
9.30 Inleiding – Dr. Emmanuël Nelis, symposiumvoorzitter
10.00 Ouders en hulpverleners samen op weg: emotionele beschikbaarheid als wegwijzer – Erik De Belie en Mieke Leroy
11.00 Pauze
11.30 Moeder-kind interactie en ouderbegeleiding bij ASS – Dr. Petra Warreyn
12.30 Lunch
13.30 Oudersensitief in de zorg – Mieke Van Daele
14.30 Perspectieven op transculturele zorg – Prof. Dr. Lucia De Haene
15.15 Pauze
15.30

A. Kind, ouders en school als partners bij het aanleren van grofmotorische vaardigheden – Wouter Carton

B. Kind, ouders en school als partners bij het aanleren van fijnmotorische vaardigheden – Griet Dewitte en Barbara De Mey

C. Logopedische begeleiding van jonge kinderen en hun ouders: ervaringen met oudercursussen, ouderparticipaties en individuele begeleidingen – Wanda Heylen
16.30 Einde/ pauze
Aansluitend kan u zich laten meenemen in het verhaal van Gerd Claes. Zij brengt de educatieve toneelvoorstelling ‘Kwetsbaarheid en veerkracht’ die dit symposium gepast afsluit.
17u - 18u30 / vrije toegang

Praktische informatie

Deelnameprijs bedraagt 120 euro en 105 euro voor Sig-participanten. Accreditering werd aangevraagd i.s.m. de Vereniging van Revalidatieartsen. Alle informatie en inschrijvingen via www.insigt.be

 

INFO: Pieter Vermeiren

WIE WELZIJN ZEGT, ZEGT OPEN MINDS! CONGRES GEESTELIJKE GEZONDHEID OP 26 & 27 MEI 2016

Geestelijke gezondheid is als drinkbaar water, de motor van elk mensenleven. Maar cijfers tonen aan dat die motor steeds vaker hapert, met een hoge maatschappelijke kost en een lagere levenskwaliteit als gevolg. Trendanalyses wijzen uit dat psychische kwetsbaarheid hét gezondheidsthema van de komende decennia wordt. Er is dus werk aan de winkel, voor elk van ons. Willen we het tij keren, dan is een integrale aanpak cruciaal.  De sleutel tot meer psychisch welzijn zit immers in elke ministerportefeuille, in elk beleidsdomein: welzijn, onderwijs, economie, werk, cultuur, volksgezondheid, … Op 26 en 27 mei organiseert Zorgnet-Icuro het congres Open Minds.

Open Minds

Op het congres Open Minds blikt Zorgnet-Icuro tien jaar vooruit. Hoe zal de samenleving er in 2026 uitzien? Wat zal er nodig zijn om ons dan psychisch weerbaar te maken? Met Open Minds wil men de uitdaging aangaan om de juiste antwoorden uit te werken. Op het congres bieden internationale en nationale topsprekers een referentiekader om de broodnodige paradigmashift echt vorm te geven. Hoe kunnen we beter zorg dragen voor ons mentaal welbevinden? Hoe integreren we zorg voor geestelijke gezondheid in elk domein van de samenleving ? Hoe brengen we persoonsgerichte zorginnovatie in praktijk ?

Voor wie?

Voor iedereen die zich met een Open Mind wil inzetten voor de geestelijke gezondheid van de toekomst: niet alleen medewerkers en beleidsmakers uit de zorgsector maar uit alle andere domeinen (welzijn, werk, onderwijs, wonen, opbouwwerk, cultuur…). Zowel professionals als gebruikers, families en vrijwilligers… zijn welkom. Kortom iedereen die begaan is met de toekomst van de geestelijke gezondheid in Vlaanderen. Aarzel niet en schrijf je nu in voor Open Minds!

Programma en inschrijving op www.openmindscongres.be

SYMPOSIUM ZORGCOMMUNICATIE IN VERANDERING

Op donderdag 28 april 2016 vindt in Brussel het symposium ‘Zorgcommunicatie in verandering’ plaats. Deze studiedag wordt mee georganiseerd door het Vlaams Welzijnsverbond en komt niets te vroeg. De persoonsvolgende financiering, de toegenomen marktwerking, de samenwerking in netwerken, de vermaatschappelijking en empowerment: ze dwingen zorg- en welzijnsorganisaties om werk te maken van professionele communicatie. Deelnemers krijgen ook het boek Zorgcommunicatie in verandering (Filip Decruynaere), boordevol praktische handvatten en tips.

Programma

• 09.30 u Welkom
• 09.45 u Het belang van communicatie vanuit gebruikersperspectief
Inleiding door Nadia Dekoning, FOVIG
• 10.00 u Zorgcommunicatie vandaag
Filip Decruynaere, Zorgcommunicatie.be
• 10.40 u Communiceren in tijden van verandering
Katlyn Colman, Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen
• 11.20 u Koffiepauze
• 11.50 – 14.55 Seminaries met om 12.30 lunchpauze.
U kiest drie seminaries uit de onderstaande lijst:
1. Radio Gaga achter de schermen – over media, privacy, kansen en valkuilen
Annelies Oeyen, PC Bethanië
2. Communiceren met een krappe arbeidsmarkt
Ilse Janssens en Johan Meerbergen, Emmaüs
3. Wat als cliënten en collega´s mee het stuur vasthouden? Cocreatie als antwoord op de marktwerking
Paul Ongenaert, Tabor vzw
4. Iedereen vond het mooi, niemand voelde zich aangesproken. Over doelgroepen, verwachtingen en kanalen
Petra Vercruysse, Den Achtkanter
5. Samenwerking en profilering: communicatie in tijden van netwerken en schaalvergroting
Lieven Claeys, Broeders van Liefde
6. Communicatie als hefboom om de organisatiedoelstellingen te realiseren
Dominique Potteau, az Sint-Blasius
• 15.05 u In den beginne was het Verhaal – over de kracht van verhalen
San Cooreman, Familiehulp

Praktisch

Wanneer? Donderdag 28 april 2016, 09.30 tot 16.00 uur (ontvangst vanaf 9.00 uur)
Waar? KBC Auditorium. Havenlaan 2, 1080 Brussel
Inschrijven? Inschrijven kan via www.kortom.be/zorgcommunicatie.
Toegangsprijs is 115 euro (boek inbegrepen) voor leden Vlaams Welzijnsverbond, Zorgnet-Icuro en Kortom.
Niet-leden betalen 135 euro.
Kan je niet aanwezig zijn, maar wens je wel het boek Zorgcommunicatie in verandering van Filip Decruynaere te bestellen? Dat kan via www.acco.be/zorgcommunicatie.
Zorgcommunicatie in verandering
ISBN 978 94 6292 5854 – ca. 250 blz. - €25
Een organisatie van: Zorgcommunicatie.be, Kortom, Vlaams Welzijnsbond, Zorgnet-Icuro en Acco
Met de steun van: KBC

 

INFO: Linda Beirens, 02 507 01 31

 

 

 

Colofon
De Facto is een gratis nieuwsbrief van het Vlaams Welzijnsverbond vzw en verschijnt minstens 10 maal per jaar.
Alle leden en andere geïnteresseerden kunnen inschrijven op deze elektronische nieuwsbrief en kunnen zich ook ten allen tijde uitschrijven door een mailtje te sturen naar onderstaand e-mailadres.
Eindredactie: Fanny De Langhe en Hendrik Delaruelle
Verantwoordelijk uitgever: Jan Renders
Vlaams Welzijnsverbond, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel. 02 511 44 70, fax 02 513 85 14, e-mail: post@vlaamswelzijnsverbond.be