DE
FACTO

E-magazine De Facto, jg. 18, nr. 136, 29 februari 2016

Succesvolle sectorale ledenvergadering kinderopvang op 18 februari 2016'Out of the box@inclusie'op 17 maart 2016 te GentCSI Flanders: innovatie in het Vlaamse middenveldSave the date: studiedag niet-begeleide minderjarige vluchtelingen op 15 april 2016Jeugdhulp op sociaal.netDe grote parade van Hart boven HardOproep 2016 welzijnszorg geeft financiële steun... en meer dan dat!Tussentijdse evaluatie Europese strategie inzake handicaps 2010-2020Een toekomst voor mensen op de vlucht: kandidaatstelling vóór 31 maart 2016Vrijwilligers in de bloemen zettenEthiek en zingevingHR-wijs en VIVO stellen voor: inspiratiesessies 'Aan de slag met competenties en talenten'Symposium zorgcommunicatie in verarnderingColofon

 

SUCCESVOLLE SECTORALE LEDENVERGADERING KINDEROPVANG OP 18 FEBRUARI 2016

Twee jaar na de start van het nieuwe decreet baby’s en peuters is de sector kinderopvang nog steeds in de ban van vernieuwing en verandering. Deze transitieperiode vraagt heel wat inspanningen en geduld van de directies, verantwoordelijken en medewerkers. Er komt zoveel op de sector af. Reden te meer om enkele zaken nog eens op een rijtje te zetten en om de focus te leggen op enkele pijnpunten in de sector: Hoe kunnen we in deze tijden van verandering en besparingen het financieel beheer managen? Hoe kunnen we onze organisatie leefbaar houden, rekening houdend met een veranderend financieel landschap en met de visie op de sociale en pedagogische functie? Op onze sectorale ledenvergadering trachtten we samen met de leden antwoorden te vinden.

Schot in de roos

Dit onderwerp bleek al snel een schot in de roos. Zowel voor directies, verantwoordelijken en medewerkers als voor beheerders is dit een zeer interessant programma. Op de valreep vonden we een nieuwe, grotere locatie zodat we alle geïnteresseerde leden kunnen verwelkomen op onze ledenvergadering. 

In de voormiddag stond de interne werking van het Verbond op het programma. Na een verwelkoming van de algemeen directeur, Hendrik Delaruelle, blikte Saskia Lambrechts, sectorvoorzitter kinderopvang, kort terug op het afgelopen werkjaar.

Vervolgens lichtten Hendrik Delaruelle en Jan Bosmans, sectorcoördinator kinderopvang het beleidsplan ‘Wissels naar 2020. Waardegedreven en welzijnsgericht ondernemen’ toe.
Verder kwamen twee inhoudelijke thema’s kort aan bod. Ellen Maris, stafmedewerker kinderopvang, stond stil bij de toekomstvisie gezinsopvang en de stand van zaken van het  proefproject werknemersstatuut onthaalouders. De ambitietekst sociale functie werd toegelicht door Barbara Devos, stafmedewerker kinderopvang, aangevuld door een mooi praktijkvoorbeeld vanuit Het Mezennestje in Aalst, door directeur Hilde Schockaert.

In de namiddag zoomden we in op het financieel beleid in de groeps-en gezinsopvang voor baby’s en peuters. Het subsidiesysteem is nu zo’n twee jaar in voege, maar heeft nog steeds heel wat geheimen voor de sector. Ann Van den brande, stafmedewerker kinderopvang, friste het wettelijk kader op en werd gevolgd door Steven De Looze, stafmedewerker financieel beleid, die aantoonde hoe we een betaalbrief van K&G kunnen begrijpen en meer informatie geeft over het compensatiedossier. Tot slot stonden we stil bij het evenwicht tussen financiële leefbaarheid en sociale functie. Barbara Devos en Steven De Looze gaven enkele handige tips en tricks. Het panel (Elke Verdoodt, directeur Felies; Hilde Schockaert; Heidi Poelmans, directeur De Slabbertjes in Leuven) stond hen bij met concrete praktijkvoorbeelden en kritische bemerkingen over hoe we financiële en sociale aspecten best kunnen verzoenen.

INFO: Barbara Devos, 02 507 01 42

 

‘OUT OF THE BOX @ INCLUSIE’ OP 17 MAART 2016 TE GENT

Ben je op zoek naar praktische reflectietools die concrete handvaten aanreiken om inclusie te realiseren? Ondersteun je kinderen of volwassenen met een beperking en probeer je in kaart te brengen hoe je volwaardige inclusie in de praktijk kan brengen? Wil je graag meer weten over de relatie tussen inclusie en het concept Quality of Life? Wil je onderzoeken wat inclusief ondersteunen betekent voor de competenties van huidige en toekomstige begeleiders-coaches? Ben je op zoek naar inspiratie en goede praktijkvoorbeelden uit andere organisaties? Tijdens Out of the box @ inclusie ontdek je hoe de inclusietoetsen je hierbij kunnen helpen.

Wat zijn de inclusietoetsen?

Op donderdag 17 maart 2016 organiseert het Vlaams Welzijnsverbond, samen met Hogent en KULeuven de studiedag ‘Out of the box @ inclusie’. Diverse inclusietoetsen worden er voorgesteld. De inclusietoetsen werden ontwikkeld op initiatief van de Commissie Inclusie van het Vlaams Welzijnsverbond. Het zijn instrumenten die je ondersteunen om kritisch na te denken over hoe je inclusie realiseert in het leven van je cliënten. Daarnaast geven deze tools je een leidraad voor het opsporen van factoren die inclusie kunnen bevorderen. Deze factoren situeren zich op het niveau van zowel cliënt, netwerk, medewerkers, organisatie als de ruimere context. De inclusietoetsen werden wetenschappelijk onderbouwd door Prof. Dr. Bea Maes (KULeuven) en Prof. dr. Claudia Claes (E-QUAL, HoGent). Proefafnames door leden van de Commissie Inclusie bij een relevante steekproef, zorgden voor een gedegen praktijkevaluatie.

Voor wie?

De studiedag richt zich tot diegenen die (in)direct instaan voor de zorg en ondersteuning van kinderen, jongeren en/of volwassenen met een beperking, zoals begeleiders-coaches in woon- en dagondersteuning, contextbegeleiders, leidinggevenden,...

Programma

Het programma van de studiedag ziet er als volgt uit:
08u30: Registratie en onthaal met koffie (Gebouw B, Foyer)
09u30: Verwelkoming, Hendrik Delaruelle, algemeen directeur Vlaams Welzijnsverbond en Dr. Jessica De Maeyer, coördinator expertise-centrum E-QUAL, HoGent
10u00: Inclusie als noodzakelijke voorwaarde voor Quality of Life ?!? door Prof. Dr. Claudia Claes, docent vakgroep Orthopedagogie & expertisecentrum E-QUAL (HoGent) en gastprofessor vakgroep Orthopedagogie (UGent)
10u45: Pauze
11u15: Inclusie meten als vertrekpunt voor individuele en organisatietrajecten, door Prof. Dr. Bea Maes, Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek (KULeuven)
12u00: Persoonsvolgende financiering (PVF) als instrument naar inclusie, door Ann Gaublomme, raadgever personen met een handicap (kabinet Minister Jo Vandeurzen)
12u15: Een vooruitblik op het namiddagprogramma
12u30: Broodjeslunch met een artistieke knipoog naar inclusie
14u15: Workshops
16u00: Aanvang receptie
Meer informatie over de workshops, kan je terug vinden in de flyer.

Praktisch

Inschrijven voor de studiedag kan enkel via deze link. Gelieve bij het inschrijven in volgorde van uw voorkeur 2 workshops aan te duiden. Er zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met uw eerste voorkeur bij de samenstelling van de groepen. De inschrijvingen voor de studiedag worden afgesloten op 8 maart 2016 Hogeschool Gent – Faculteit Mens en Welzijn Campus Schoonmeersen Voskenslaan 270, 9000 Gent. Onthaal en registratie gaan door in de Foyer van Gebouw B tussen 8u30-9u30. De campus Schoonmeersen is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Deelnameprijs voor de studiedag bedraagt 95 euro en er is een reductietarief voor de leden van het Vlaams Welzijnsverbond en personeelsleden van HoGent, zijnde 85 euro. Een exemplaar van de publicatie “Inclusietoetsen, wegwijzers naar meer inclusie” is inbegrepen in het inschrijvingsbedrag. Elke deelnemer ontvangt een attest van deelname.
Meer info op onze website.

INFO: Fanny De Langhe, 02 507 01 39 (Vlaams Welzijnsvebrond) of Kathy Colpaert, 09 243 26 66 (Hogent).

 

CSI FLANDERS: INNOVATIE IN HET VLAAMSE MIDDENVELD

In het najaar 2014, woedde er op diverse fora de discussie rond de toekomstige rol van het middenveld en haar verhouding tot het beleid en burgers, onder meer als gevolg van de besparingsmaatregelen. In die periode werd ook het Vlaams Welzijnsverbond geconsulteerd en onderschreven wij een engagementverklaring voor dit langdurig en grootschalig middenveldonderzoek. Dit onderzoek kreeg de naam Civil Society Innovation Flanders (CSI Flanders). In een verdere fase schreven wij eveneens een motivatiebrief. Nu hebben wij bericht gekregen dat dit onderzoek goedgekeurd werd en effectief van start kan gaan!

Doelstelling

CSI Flanders is een onderzoek dat de vinger wil leggen op de veranderende maatschappelijke contexten waarin middenveldorganisaties bewegen, op de druk op hun rol en functies en de bijbehorende uitdagingen voor het brede middenveld in Vlaanderen. Een onderzoek dat nieuwe praktijken inzake politiek werk en dienstverlening vanuit middenveldorganisaties wil detecteren en via intensieve interactie en discussie erover innovaties in het middenveld en overheden wil stimuleren. Dit onderzoekt loopt vanaf januari 2016 tot eind december 2016.

Begeleidingsgroep

Het Vlaams Welzijnsverbond heeft reeds meermaals aangegeven dat dit onderzoek belangrijk is. Vandaar dat wij zullen participeren aan de begeleidingsgroep van dit onderzoek. Naast het Vlaams Welzijnsverbond nemen nog tal van andere geëngageerden actief deel aan het onderzoek, wat gecoördineerd wordt door Universiteit Antwerpen.

INFO: Fanny De Langhe, 02 507 01 39

 

SAVE THE DATE: 15/04/2016, (NIET-)BEGELEIDE MINDERJARIGE

De toestroom van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen bereikt grote proporties. De jeugdhulp staat voor een enorme uitdaging. Daarom organiseert het Vlaams Welzijnsverbond een sensibiliseringsmoment rond dit thema.

Noteer alvast in uw agenda!

Op 15 april 2016 organiseert het Vlaams Welzijnsverbond een studiedag rond het thema niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. We richten ons specifiek naar directies, leidinggevenden en bestuurders van voorzieningen in de ruime welzijnssector.
Deze studiedag zal doorgaan in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel (vlakbij het centraal station). We verdiepen ons in enkele feiten en cijfers: Wie zijn deze jongeren? Welk traject leggen zij af? Daarna staan we stil bij het beleid van de Vlaamse overheid. Vervolgens kijken we hoe pleegzorg, de residentiële opvang en contextbegeleiding autonoom wonen (CBAW) met deze uitdaging omgaan en staan we stil bij enkele cruciale partners in dit verhaal (GGZ en onderwijs). De dag wordt doorspekt met praktijkgetuigenissen.
Dat het een interessante dag wordt, is zeker! Noteer daarom alvast met stip deze studiedag in uw agenda! Binnenkort verspreiden wij het definitieve programma en maken wij de inschrijvingsmodaliteiten bekend.

INFO: Fanny De Langhe, 02 507 01 39

 

JEUGDHULP OP SOCIAAL.NET

De voorbije periode werd er op Sociaal.Net heel wat gepubliceerd over de jeugdhulp.

Een overzicht

Het Oost-Vlaamse overlegplatform Stent brengt al geruime tijd partners uit de bijzondere jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg samen. Op Sociaal.Net doen ze het relaas van hun samenwerking. 

Er is een interessante bijdrage over wat we verstaan onder ‘context’. Dit begrip is in de actuele hulpverleningspraktijk sterk gereduceerd tot gezin, leefomgeving of biotoop. Klinisch psycholoog en oud-directeur van de Interactie-Academie Dany Baert zoekt uit hoe dat komt en pleit meteen voor een bredere betekenis en toepassing.

In Nederland werd een voorziening binnen de jeugdzorg ervan beschuldigd om cliënten met een klacht te intimideren of klachten af te verzwijgen. Hoe zit dat bij ons? Familiaal bemiddelaar Bart Renaer zoomt in zijn bijdrage in op het klachtrecht in de jeugdhulp en wat we kunnen leren van Nederland.

Karel De Vos is directeur van jongerencentrum CIDAR. Hij beëindigde recent met succes zijn doctoraatsonderzoek onder begeleiding van prof. Maria Bouverne-De Bie. In het artikel “Evoluties in de omgang tussen jongeren en opvoeders” pleit hij voor communiceren en verantwoorden.

Integrale jeugdhulp blijft de gemoederen bedaren. Wim Taels, directeur van De Cocon, jeugdhulp aan huis, maakt een stand van zaken op. Conclusie? Het jeugdhulplandschap werd grondig hertekend. Maar alles kan beter. Een kritische kijk op de praktijk van de integrale jeugdhulp.

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen pleit er in zijn column voor om de jeugdzorg minder bijzonder te maken.

Laat u inspireren door deze en andere bijdragen op Sociaal.Net!

 

DE GROTE PARADE VAN HART BOVEN HARD

Op 20 maart 2016 organiseert Hart boven Hard zijn tweede Grote Parade in Brussel.

Positief signaal aan de politiek: er zijn zoveel alternatieven

Net zoals vorig jaar, organiseert Hart boven Hard zijn Grote Parade. Toen verwelkomde men 20.000 enthousiaste mensen. De slogan die toen centraal stond was: “Er is wel een alternatief”.

Op 20 maart 2016 organiseert Hart boven Hard zijn tweede Grote Parade, onder de slogan ‘Er zijn zoveel alternatieven’. Deze parade wil een positief signaal geven aan de politiek. Er zijn drie grote redenen waarom er nood is aan een nieuwe Parade:

  • Grote maatschappelijke uitdagingen tonen zich steeds duidelijker
  • Het huidige beleid lijkt vaak eerder de kwalen dan de remedies te versterken
  • De samenleving neemt steeds meer zaken zelf in handen

INFO: http://www.hartbovenhard.be/de-grote-parade-2016/

 

OPROEP 2016 WELZIJNSZORG GEEFT FINANCIELE STEUN ... EN MEER DAN DAT!

Tussen januari en einde maart 2016 gaat Welzijnszorg op zoek naar organisaties die armoede voorkomen of bestrijden. Deze organisaties kunnen een (beperkte) financiële steun aanvragen.

Drie oproepen

Welzijnszorg lanceert drie oproepen:

  • Campagneproject 2017 Samen tegen armoede – een leefbaar inkomen
  • Samenwerken met welzijnszorg
  • Startende en vernieuwende organisaties
Deelnemen?

Download het aanvraagformulier op www.welzijnszorg.be/onze-pijlers/projecten, kies voor welke oproep je een aanvraag wilt indienen, en bezorg Welzijnszorg je ingevulde aanvraag voor 31 maart 2016.

Meer weten over het projectenbeleid van Welzijnszorg? Alle criteria op een rijtje zien? Bekijk dan snel deze link.
Verder in deze De Facto kan je ook nog nagaan of je organisatie in aanmerking kan komen voor de Prijs Armoede Uitsluiten 2016.

INFO: www.welzijnszorg.be

 

TUSSENTIJDSE EVALUATIE EUROPESE STRATEGIE INZAKE HANDICAPS 2010-2020

Op EU-niveau wordt het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ten uitvoer gelegd via de Europese strategie voor mensen met een handicap 2010-2020. In deze strategie zijn acht prioritaire actieterreinen vastgesteld: toegankelijkheid, participatie, gelijkheid, werkgelegenheid, onderwijs en opleiding, sociale bescherming, gezondheid en externe actie. Nu de uitvoering halverwege is, houdt de Europese Commissie deze openbare raadpleging om het effect te beoordelen en het beleid van de EU nog beter af te stemmen op de behoeften en rechten van personen met een handicap.
 

Vragenlijst invullen

De EU vraagt dus met andere woorden onze mening over wat er bereikt is op EU-niveau inzake personen met een handicap. Daarom hebben ze een vragenlijst opgesteld.
Het Vlaams Welzijnsverbond heeft deze vragenlijst ingevuld. Het beantwoorden van de vragen kost u ongeveer 20 minuten. Het lijkt ons interessant mochten voorzieningen uit de sector ondersteuning van personen met een handicap ook deze vragenlijst invullen. Dit document moet voor 18 maart 2016 bezorgd worden aan EMPL-C3-CONSULTATION@ec.europa.eu
Meer duiding en informatie kan u vinden via deze link.

INFO:  Fanny De Langhe, 02 507 01 39

 

EEN TOEKOMST VOOR MENSEN OP DE VLUCHT: KANDIDAATSTELLING VÓÓR 31 MAART 2016

Welzijnszorg lanceert de oproep ‘Prijs Armoede Uitsluiten 2016’. Begin juni 2016 maakt Welzijnszorg de laureaat van de prijs bekend.

Mensen op de vlucht

Sinds vorige zomer gaat er geen dag voorbij zonder berichtgeving over mensen op de vlucht, het onthaal en de opvang van deze mensen in de Europese landen, of hun (toekomstige) kansen en rechten in onze samenleving.

Vaak schrijnende verhalen en berichten, die getuigen van onrecht en verontwaardiging, maar ook van angst voor het onbekende. De mensen op de vlucht die hier aanbeland(d)en, proberen met vallen en opstaan hun weg te vinden: goed onderwijs voor hun kinderen, een goede baan, kwaliteitsvolle huisvesting, toegang tot gezondheidszorg, kansen om een veilig bestaan op te bouwen… Maar dat verloopt niet zonder slag of stoot. Al te vaak belanden deze mensen na afhandeling van dossier in bittere armoede en weten niet waar terecht voor de nodige ondersteuning.

Naar aanleiding van deze actualiteit lanceerde Welzijnszorg in het najaar van 2015 een extra projectoproep. Nooit eerder kenden we een dergelijke toevloed aan steunaanvragen. Het is hartverwarmend dat zovelen zich het lot van deze mensen aantrekken. De solidariteit spatte af van de plannen van deze aanvragers. Veel van hen vermeldden bovendien een stevige toestroom van nieuwe vrijwilligers. Vaak wezen ze uitdrukkelijk op de link tussen een verhaal van structurele armoedebestrijding en de situatie van vluchtelingen in ons land.
Tegelijk waren hun vragen ook een hulpkreet: een forse toename aan mensen die een beroep op hen willen doen, de nood aan extra mensen en middelen om hun opdracht te kunnen waarmaken en deze nieuwkomers op weg te kunnen zetten naar een plek in deze samenleving.

Welzijnszorg wil met de Prijs Armoede Uitsluiten 2016 op haar extra oproep voortbouwen en de solidariteit met mensen op de vlucht, asielzoekers en vluchtelingen, opnieuw in de kijker plaatsen. Tientallen organisaties en groepen in Vlaanderen en Brussel werken immers met man (vrouw) en macht om toekomstkansen, een perspectief voor deze mensen te borgen. Als ontbrekende schakel tussen de officiële diensten en dienstverlening en het echte leven, bieden ze net die extra ondersteuning, die kansen tot ontmoeting of die menselijke warmte en steun, die wegwijzers die deze mensen zo broodnodig hebben.

Herkenbaar?

Is dit herkenbaar? Nomineer dan jouw organisatie voor de Prijs Armoede Uitsluiten 2016 en motiveer je kandidaatstelling. Welzijnszorg plaatst uit alle nominaties een tiental organisaties of projecten in de kijker. Maar slechts één organisatie zal als laureaat met €12.500 en een kunstwerk “Uit armoede opstaan” van Agnes Pas naar huis kunnen gaan. Het nominatieformulier vind je op www.welzijnszorg.be/onze-pijlers/projecten. Je nominatie moet ten laatste op 31 maart 2016 toekomen op projecten@welzijnszorg.be

INFO: Frieda Bex, 02 548 26 76, Welzijnszorg vzw

 

VRIJWILLIGERS IN DE BLOEMEN ZETTEN

Het is weer zo ver: van 27 februari 2016 tot en met 6 maart 2016 loopt de Week van de Vrijwilliger. Bedank jij ook je vrijwilligers?

Een week om te bedanken

Met 750.000 zijn ze, de vrijwilligers die zich in Vlaanderen inzetten. Sommigen doen dat elke dag opnieuw, anderen maken zich met momenten vrij. De één geeft veel tijd, de ander wat minder. Maar één ding hebben ze gemeen: die duizenden vrijwilligers zetten onbezoldigd en uit vrije wil in voor een goed doel, in hun buurt, bij acties en evenementen of in jouw organisatie.

Tijdens de week van de vrijwilliger worden de vrijwilligers letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. Doet jouw voorziening ook mee?

Meer informatie omtrent de Week van de Vrijwilliger kan je vinden op: http://www.vrijwilligersweek.be/

INFO: Fanny De Langhe, 02 507 01 39

 

ETHIEK EN ZINGEVING

Wij geven u een overzicht van interessante boeken en activiteiten rond ethiek en zingeving.

Boek ‘Pijn, strijd en zin’

Pijn beïnvloedt je gevoelens, je concentratie, hoe je denkt en handelt. En als pijn chronisch wordt, is deze invloed nog veel groter. Daarmee beïnvloedt pijn niet alleen ons lichaam, maar dringt ook diep door in ons psychologisch functioneren en in onze zingeving of zinbeleving. Het Nederlandse kenniscentrum voor levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid KSGV publiceerde een boekje met als titel “Pijn, strijd en zin” (Tilburg: KSGV, december 2015, 112 blz., 19,50 euro) Het is een bundel met de uitgewerkte lezingen van twee KSGV-studiedagen. De publicatie is te bestellen via een link op de website.

Activiteiten

De volgende maand staan verschillende activiteiten op het programma, die aandacht vragen voor ethische en zingevende aspecten in de zorg- en hulpverlening.
Zo organiseert Gezin en Handicap in gans Vlaanderen Info-avonden rond “Kinderwens bij personen met een verstandelijke handicap”. De begeleiding is in handen van Greet Conix (VMG), Jan Raymaekers (Dagcentrum De Wroeter) en Katleen Alen (Fara, luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes).
 

UCSIA richt in samenwerking met Caritas Antwerpen e.a. op 3 maart 2016 van 9 tot 15.30 uur in het TPC een studiedag in “Over spirituele zorgverlening en pastorale zorg”, met lezingen door de pastoraaltheologen Daniel Schipani (Verenigde Staten) en Doris Nauer (Duitsland). In de namiddag zijn er getuigenissen van pastores uit verschillende settings en is er mogelijkheid hier dieper op in te gaan.
 

Groep Ethos van UC Leuven-Limburg organiseert op 4 maart 2016 van 9 tot 15.30 uur in Genk een open lesdag over het stimuleren van een ethische zorgcultuur in een zorgorganisatie. Er is een lezing van de Nederlandse ethicus Hans van Dartel en er komen enkele Vlaamse goede praktijken aan bod. In de namiddag wordt er in kleine groepen verder gewerkt rond subthema’s als leiderschap en communicatie.

Pastoraaltheoloog Daniel S. Schipani (USA) verzorgt op 10 maart 2016 van 18 tot 19.30 uur in het Hof van Liere in Antwerpen een Engelstalige lezing over het verband tussen mentale en spirituele gezondheid. Titel van de lezing is “Giftige religie en spiritualiteit?” Een organisatie van UCSIA, Caritas Antwerpen e.a. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.

De Nederlandse vereniging Reliëf organiseert op 11 maart 2016 van 11 tot 16.30 uur haar Jaarcongres onder de titel “Zie de mens! Op weg naar betekenisvolle zorg.” In de voormiddag zijn er lezingen en in de namiddag workshops over morele reflectie, een gezond mensbeeld, levenseinde, mantelzorg e.a.

Voor andere vormingsactiviteiten verwijzen we naar de Agenda van Sociaal.Net. Hier vindt u onder meer linken naar de vormingsnamiddag “Hoe pak je het thema seksualiteit aan in je team?”, de opleiding “Islamitische visies op relaties en opvoeding”, de lezing van Dr. An Haekens over “Dictatuur van de autonomie. Over beslissingsbekwaamheid”, een debatavond over ethiek en abortus, een introductiedag over praten met mensen met een beperking over seksualiteit en relaties, een gastcollege door Prof. Dr. Jean-Pierre Wilken over de maakbaarheid van de informele zorgsamenleving, en over palliatieve zorg bij kinderen en binnen de psychiatrie.

INFO: Fons Geerts, 02 507 01 29

 

HR-WIJS EN VIVO STELLEN VOOR: INSPIRATIESESSIES ‘AAN DE SLAG MET COMPETENTIES EN TALENTEN’

Op 10 maart 2016 organiseert HR-wijs in samenwerking met VIVO de inspiratiesessies ‘Aan de slag met competenties en talenten’.

Inspiratiesessie 

Deze inspiratiesessies gaan door op 10 maart 2015 in het Huis Vanstraelen, Koningin Astridlaan 35, 3500 Hasselt. Dit is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. De deelnameprijs bedraagt € 75.

Tijdens deze inspiratiesessies worden volgende vragen bestudeerd:  Hoe maak je werk van een pragmatisch competentie- en talentbeleid? Hoe pakken andere organisaties dit aan en welke methodieken zijn beschikbaar? Ontdek het op deze inspiratiesessie. Ervaren sprekers leiden de sessie in. Praktijkvoorbeelden uit kleine vzw’s en methodieken maken het concreet.

Programma

9.30 uur: Ontvangst met koffie
10.00 uur: Inleidend verhaal ‘Aan de slag met competenties & talenten’
11.15 uur: Workshops
Keuze:
(1) Spelen met competenties
In de quartaire sector (overheid, zorg, social profit, onderwijs) werkt 51,2% van de bedrijven met competentieprofielen. Hoe pak je dit als kleine werkgever in de social profit precies aan?
Brigitte Lauwers, vormingscoördinator bij SERV-Stichting Innovatie & Arbeid, geeft met een spelmethodiek inzicht in competenties, competentieprofielen, competentiemanagement en competentieontwikkeling.
(2) Het abc van de competentietaal
Het abc van de ‘competentietaal’ heeft het over (de opmaak van) (kern)competenties, competentieprofielen, -woordenboeken en -modellen. Joke Sweyghers, projectbeheerder levenslang leren bij VIVO, brengt naast theorie ook een praktijkverhaal van een organisatie die competentieprofielen introduceerde. Komt daar nu eigenlijk veel bij kijken?
12.45 uur: Lunch
13.45 uur: Workshops
Keuze:
(1) Mijn baas kiest voor mijn talent
Wat is het verschil tussen talenten, competenties en hefboomvaardigheden? Waarom maken we dat onderscheid? Coach Luk Dewulf gaat concreet aan de slag met de talenten van de deelnemers. Je leert tijdens deze sessie je (verborgen) talenten kennen. En wat gebeurt er met die talenten als ze onder druk staan?
(2) Competenties en talenten bij sollicitanten
In deze workshop krijgen deelnemers methodieken en tips om snel de competenties en talenten van jobkandidaten te ontdekken. Hoe kun je in die selectie ook je eigen talenten en competenties inzetten?Carine Drijkoningen, procesbegeleider bij Itineris, behandelt gestructureerde interviews (de STARR-methodiek) en competentiegericht interviewen. Ze gaat ook in op vaak voorkomende beoordelingsfouten en op het belang van 'de eerste indruk', niet alleen van de kandidaat, maar omgekeerd ook van de organisatie.
15.30 uur: Afronding van de dag

Praktisch

Deze dag richt zich tot stafmedewerkers en directies van kleine vzw’s. Elke betalende deelnemer mag gratis één collega meebrengen uit de eigen of een bevriende organisatie. Alle deelnemers gaan naar huis met de ‘Talentenkaarten’ van Kessels & Smit: een pakket met 40 duidelijk omschreven talenten en hefboomvaardigheden.
HRwijs organiseert deze inspiratiesessie in samenwerking met VIVO, het Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding van de socialprofitsector.
Inschrijven kan via deze link

INFO: Pieter Vleugels, 0499 37 39 83

 

SYMPOSIUM ZORGCOMMUNICATIE IN VERANDERING

Op donderdag 28 april vindt in Brussel het symposium ‘Zorgcommunicatie in verandering’ plaats. Deze studiedag wordt mee georganiseerd door het Vlaams Welzijnsverbond en komt niets te vroeg. De persoonsvolgende financiering, de toegenomen marktwerking, de samenwerking in netwerken, de vermaatschappelijking en empowerment: ze dwingen zorg- en welzijnsorganisaties om werk te maken van professionele communicatie. Deelnemers krijgen ook het boek Zorgcommunicatie in verandering (Filip Decruynaere), boordevol praktische handvatten en tips.

Programma

• 09.30 u Welkom
• 09.45 u Het belang van communicatie vanuit gebruikersperspectief
Inleiding door Nadia Dekoning, FOVIG
• 10.00 u Zorgcommunicatie vandaag
Filip Decruynaere, Zorgcommunicatie.be
• 10.40 u Communiceren in tijden van verandering
Katlyn Colman, Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen
• 11.20 u Koffiepauze
• 11.50 – 14.55 Seminaries met om 12.30 lunchpauze.

U kiest drie seminaries uit de onderstaande lijst:
1. Radio Gaga achter de schermen – over media, privacy, kansen en valkuilen
Annelies Oeyen, PC Bethanië
2. Communiceren met een krappe arbeidsmarkt
Ilse Janssens en Johan Meerbergen, Emmaüs
3. Wat als cliënten en collega´s mee het stuur vasthouden? Cocreatie als antwoord op de marktwerking
Paul Ongenaert, Tabor vzw
4. Iedereen vond het mooi, niemand voelde zich aangesproken. Over doelgroepen, verwachtingen en kanalen
Petra Vercruysse, Den Achtkanter
5. Samenwerking en profilering: communicatie in tijden van netwerken en schaalvergroting
Lieven Claeys, Broeders van Liefde
6. Communicatie als hefboom om de organisatiedoelstellingen te realiseren
Dominique Potteau, az Sint-Blasius

• 15.05 u In den beginne was het Verhaal – over de kracht van verhalen
San Cooreman, Familiehulp

Praktisch

Wanneer? Donderdag 28 april 2016, 09.30 tot 16.00 uur (ontvangst vanaf 9.00 uur)
Waar? KBC Auditorium. Havenlaan 2, 1080 Brussel
Inschrijven? Inschrijven kan via www.kortom.be/zorgcommunicatie.
Toegangsprijs is 115 euro (boek inbegrepen) voor leden Vlaams Welzijnsverbond, Zorgnet-Icuro en Kortom.
Niet-leden betalen 135 euro.
Kan je niet aanwezig zijn, maar wens je wel het boek Zorgcommunicatie in verandering van Filip Decruynaere te bestellen? Dat kan via www.acco.be/zorgcommunicatie.
Zorgcommunicatie in verandering
ISBN 978 94 6292 5854 – ca. 250 blz. - €25
Een organisatie van:
Zorgcommunicatie.be, Kortom, Vlaams Welzijnsbond, Zorgnet-Icuro en Acco
Met de steun van: KBC

INFO: Linda Beirens, 02 507 01 31

 


Colofon
De Facto is een gratis nieuwsbrief van het Vlaams Welzijnsverbond vzw en verschijnt minstens 10 maal per jaar.
Alle leden en andere geïnteresseerden kunnen inschrijven op deze elektronische nieuwsbrief en kunnen zich ook ten allen tijde uitschrijven door een mailtje te sturen naar onderstaand e-mailadres.
Eindredactie: Fanny De Langhe en Hendrik Delaruelle
Verantwoordelijk uitgever: Jan Renders
Vlaams Welzijnsverbond, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel. 02 511 44 70, fax 02 513 85 14, e-mail: post@vlaamswelzijnsverbond.be