DE
FACTO

E-magazine De Facto, jg. 17, nr. 133, 2 juli 2015

Afscheidsinterview Frank Cuyt Frank Cuyt gehonoreerd met ereteken van de Vlaamse Gemeenschap HR van A tot Z: maak werk van het medewerkersbeleid van je organisatieTerugblik op feestzittingSuccesvolle informatiedagen PVF-updateWat vind je allemaal op Sociaal.Net?Studiedag “Paard bijt man” in het kader van de lerende netwerkenColofon

 

 

AFSCHEIDSINTERVIEW FRANK CUYT

Sociaal.Net publiceerde zopas een interview met onze oud-directeur Frank Cuyt. Over baanbrekend werk in de gehandicaptensector in de jaren ’70. Over vermaatschappelijking avant la lettre en solidariteit nu. Maar ook over ouders die zich zorgen maken over de afbouw van de professionele zorg.

Een reeks sociale akkoorden

Uiteraard passeren ook de sociale akkoorden de revue. Bij de eerste witte woede en het daaropvolgende akkoord stond Frank nog aan de kant van de overheid. Daarna werd hij een gewaardeerd onderhandelaar en het gezicht van de Vlaamse welzijnssector. Een citaat uit het interview: “Samen met de vakbonden en de overheid hebben we mooie akkoorden uit de brand gesleept, al kostte ons dat soms vele nachtelijke uren. Veel is te danken aan de deskundigheid en het wederzijds vertrouwen rond de onderhandelingstafel.”

Cafetariaplannen?

Landingsbanen en arbeidsduurvermindering hebben dan misschien wel wat problemen gegeven op de werkvloer, toch ziet Frank dat deze systemen “zonder grote organisatorische schade” in de voorzieningen ingepast raakten. Toch is dit niet het einde van het verhaal. Frank roept de vakbonden dan ook op “met open blik naar de verworvenheden van de sociale akkoorden te kijken.” En mee naar andere toepassingen te zoeken.

Nauw aan het hart

Verder komen nog verschillende thema’s aan bod die Frank nauw aan het hart lagen en nog liggen. De Integrale Jeugdhulp (“Het is onze verdomde plicht om samen verantwoordelijkheid op te nemen voor de meest kwetsbare cliënten.”), samenwerking tussen welzijn en gezondheid (“Hoogtechnologische interventies volstaan niet om mensen gelukkig te maken.”), het gebruikersperspectief en de persoonsvolgende financiering (“zonder mensen in de kou te zetten”), de kloof tussen basiswerkers en middenkader en de interculturalisering van de ‘witte’ sector.

Lees meer op Sociaal.Net!

 

FRANK CUYT GEHONOREERD MET ERETEKEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Op basis van het decreet van 20 maart 2014 reikt de Vlaamse Regering in 2015 voor het eerst eretekens uit om personen te honoreren die uitzonderlijk verdienstelijk zijn geweest ten aanzien van de Vlaamse gemeenschap.

Warm en solidair Vlaanderen

Frank Cuyt krijgt de uitzonderlijke eer om een dergelijk ereteken  van de Vlaamse Gemeenschap te mogen ontvangen. We zijn hierover zeer verheugd en we vinden dat ook zeer verdiend. Frank heeft zich inderdaad erg verdienstelijk gemaakt voor Vlaanderen en heeft door zijn vele talent bijgedragen aan een warm en solidair Vlaanderen.

De minister-president en de Vlaamse regering  huldigen naast Frank Cuyt ook actrice Reinhilde Decleir; de ceo van Materialise, Wilfried Vancraen; en Peter van Eenoo, de voorzitter van de World Association of Anti-Doping Scientists met een gewoon ereteken. Manu Ruys krijgt de hoogste onderscheiding, het Groot Ereteken, dat is bestemd voor Vlamingen die zich gedurende lange tijd verdienstelijk maakten. Hij krijgt een trio naast zich: zuster Jeanne Devos, voormalig secretaris-generaal van het katholiek onderwijs Mieke Van Hecke en voormalig Vlaams minister Wivina Demeester (CD&V). De gelauwerden krijgen hun ereteken en een oorkonde tijdens een officiële plechtigheid op 11 juli uit de handen van Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Ze worden ook opgenomen in een digitaal eretekenboek.

In een eerste reactie gaf Frank te kennen dat dit ereteken ook het Vlaams Welzijnsverbond toekomt en bij verbreding de hele sector waar zoveel talent aanwezig is.

Wij willen namens de raad van bestuur en alle leden Frank feliciteren met deze uitzonderlijk hoge eer die hem te beurt valt. Wie Frank ook persoonlijk wil feliciteren kan dit doen via Wielewaalstraat 16 te 9820 Merelbeke of via frank.cuyt@skynet.be

INFO: Hendrik Delaruelle, 02 507 01 38

 

HR VAN A TOT Z: MAAK WERK VAN HET MEDEWERKERSBELEID VAN JE ORGANISATIE

HRwijs organiseert op 18 en 19 augustus 2015 een tweedaagse summer course voor leidinggevenden van kleine vzw's, aangesloten bij een ledenorganisatie van Verso.

In dialoog over de HR-cyclus

Deelnemers krijgen een overzicht van alle stappen van de HR-cyclus, van werving tot uitstroom, en worden gevoed met een aantal actuele HR-thema’s, zoals burn-out en langer werken. In dialoog met de andere deelnemers wordt in kaart gebracht wat de huidige situatie van het medewerkersbeleid van je organisatie is, waar je organisatie naartoe kan en wat prioriteiten zijn voor de komende jaren.

We trekken er twee dagen op uit, met overnachting, en kiezen voor een groene locatie: de Heerlijckyt van Elsmeren. Inschrijven kan tot 1 juli via www.hrwijs.be. Meer info bij Pieter Vleugels, projectverantwoordelijke HRwijs.

 

(HRwijs is het HR-ondersteuningsaanbod van Verso op maat van kleine socialprofitondernemingen. Het Vlaams Welzijnsverbond is lid van de stuurgroep van HRwijs.)

INFO: Pieter Vleugels, 0499 37 39 83

 

TERUGBLIK OP FEESTZITTING

Met een oproep tot ‘engagement voor een warme samenleving’ namen we op 19 mei 2015 afscheid van Frank Cuyt als algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond.

Welzijnsgedreven engagement

Zijn ‘welzijnsgedreven’ engagement werd sterk gewaardeerd, getuige daarvan de talrijke aanwezigen uit de politieke wereld, de diverse middenveldorganisaties, de vakbonden, gebruikersorganisaties, de leden…

Werken aan het welzijn van mensen

15 jaar lang gaf hij mee concrete invulling aan de kerndoelstelling van het Verbond nl. werken aan het welzijn van mensen. Ook de meest kwestbare mens heeft recht op een waardig leven en moet daartoe zorgzaam ondersteund worden vanuit een waardengericht kader.

Zijn vier uitdagingen voor de toekomst zijn: innovatie, inclusie, integrale zorg en interculturalisering.

Tot op heden bestaat er in Vlaanderen een goed ontwikkelde solidariteit, die zich structureel vertaalt in een goed uitgebouwde sociale zekerheid en herverdeling via progressieve belastingen en collectieve voorzieningen. Die solidariteit komt meer en meer onder druk te staan. Willen we vermijden dat ‘een warme samenleving’ een loze slogan wordt, dan zal elke burger naar draagkracht en vermogen zijn bijdrage moeten leveren. Dat bewustzijn moet gecultiveerd worden. Als Vlaams Welzijnsverbond vragen wij een hogere én inkomensgerelateerde zorgverzekering en rechtvaardige geïnde belastingen op inkomen en vermogen. Meer informatie hieromtrent kan u lezen in ons persbericht. Sfeerbeelden van de namiddag kan u terugvinden via deze link.
Voor het afscheid van Frank Cuyt werden enkele interviews afgenomen. U kan ze via volgende linken bekijken: http://youtu.be/_wxEn5kvQV8 en http://youtu.be/qGqDZWO7i1k

INFO: Kristof Diddens, 02 507 01 37

 

SUCCESVOLLE INFORMATIEDAGEN PVF-UPDATE

Op 17 en 19 juni 2015 vonden de informatiedagen PVF-update plaats in Leuven en in Gent. Zo’n 400 leden waren van de partij om de meest recente stand van zaken rond de persoonsvolgende financiering (PVF) te horen. De leden werden ondergedompeld in een bad aan informatie: Hoe worden zorggebonden kosten berekend? Wat zal rechtstreeks toegankelijke hulp brengen in de toekomst? Wat weten we al over de minderjarigen en PVF? Hoe zal de zorgregie er uit zien? Wie krijgt een BOB? …

Onderdompelen

De persoonsvolgende financiering zal van start gaan in 2016. Het decreet wordt nu in een snel tempo vertaald naar uitvoeringsbesluiten.

Sectorcoördinator, Diane Serneels, lichtte het verhaal inzake PVF toe aan de hand van de metafoor van het bos en de bomen. Vervolgens werd tijd gemaakt om stil te staan bij het basisondersteuningsbudget en werd de nieuwe conceptnota RTH toegelicht. Hierbij werden de thuisbegeleidingsdiensten en respijtzorg niet uit het oog verloren. Daarna lichtte Geert D’haene, directeur DOP West-Vlaanderen, het ondersteuningsplan en het PVF-plan toe. We hebben ook geruime tijd stil gestaan bij de objectivering door een multidisciplinair team, waarna Hilde Verstricht de stand van zaken rond de zorgregie uit de doeken deed. Evelien Devriese sloot de voormiddag af met het thema vergunde zorgaanbieders.

In de namiddag namen we de tijd om de budgetcategorieën van naderbij te bekijken. Vervolgens kwam het thema PVF en minderjarigen aan bod. Ook het financiële aspect kwam aan bod, dankzij een toelichting rond VIPA en PVF en de organisatiegebonden kosten. De dag werd afgerond met een uiteenzetting over hoe we de overstap naar PVF zullen zetten en wat de beoogde timing is.

Tijdens de informatiedagen werd ruim tijd gemaakt om de stand van zaken te schetsen en om vragen te beantwoorden. Onze leden zijn alvast goed voorbereid op de toekomst, dankzij deze update. Via deze link (mits inloggen) kan u de powerpointpresentaties raadplegen.

INFO: Fanny De Langhe, 02 507 01 39

 

WAT VIND JE ALLEMAAL OP SOCIAAL.NET?

Sociaal.Net is goed drie maand online. Ondertussen zitten we al over de 100 bijdragen! Mogen we jullie enkele tips geven?

- Uit de ruim twintig langere bijdragen stippen we “Kleurt jeugdwerkvloer wit?” over discriminatie van beroepskrachten met migratieachtergrond van Hans Vermeersch en Pieter De Pauw aan, naast bijdragen over 25 jaar abortuswet, de integratie van het OCMW in de gemeente, kwaliteit van hulpverlening, enz.
- Wat de opiniebijdragen betreft, brengen we “Perspectiefplan 2020. En hoe zit het dan met de wachtlijsten?” van Eric Everaert, Mario Vanhaeren en Tuur Vanempten graag onder jullie aandacht. Waarschijnlijk de bijdrage met de meeste reacties…
- Verder publiceerden we ook de bijdrage van Ignaas Devisch op de afscheidsviering van Frank Cuyt op Sociaal.Net. Onder de titel “Eigen schuld, dikke bult” betoogt hij dat er nog wel degelijk solidariteit is in Vlaanderen.
- Lees de jongste column van Lies Verhoeven er eens op na. Onder de titel “Vertrouw nooit iemand” schetst ze het verhaal van een veertienjarige jongen, de “vleesgeworden” theorie van de maatschappelijke kwetsbaarheid…
- “Sociaal werkers zijn experten van het dagelijks leven” is de titel van het interview met Koen Hermans over het sociaal werk in Vlaanderen. Tot nu toe de meest gelezen bijdrage van gans Sociaal.Net. Maar uiteraard zijn de andere interviews ook het lezen waard.
- Op zoek naar een goed boek? Dan vind je zeker tips in onze boekenrubriek, de opvolger van de Lezerskring uit het Tijdschrift voor Welzijnswerk. Met boeken over jong en oud, ethiek en preventie, gezin en armoede, enz.
- Ga ook af en toe eens grasduinen in de korte berichten in de rubriek Telex. Een nieuwe Nederlandse voorlichtingsfilm voor mensen met een mentale beperking, de winnaar van de jongste Prijs Armoede Uitsluiten, superdiverse kinderboeken of een van de andere 30 berichten? Wellicht staat er iets bij dat ook jouw interesse wegdraagt.
En dan hebben we het nog niet over de Agenda gehad, boordevol aankondigingen van boeiende activiteiten en vormingen. Wil je een zomercursus volgen of ben je nog op zoek naar een vorming voor het najaar? Ga zeker een kijkje nemen!

INFO: Fons Geerts, tel. 02 507 01 29

 

STUDIEDAG “PAARD BIJT MAN” IN HET KADER VAN DE LERENDE NETWERKEN

Op 5 juni 2015 organiseerden SOM en het Vlaams Welzijnsverbond samen met Tabor, EPO2 en Navigent een studiedag in het kader van de lerende netwerken.

Breedtezicht van 360 graden

Voorzieningen bereiden zich volop voor op Perspectief 2020 en de invoering van de persoonsvolgende financiering. Het gaat dan vaak over ondernemen, marktdenken, kostprijsberekening: een overwegend economisch discours. De focus van begeleiders ligt op de cliënten. Zij zijn begaan om cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen. Er ontstaat een spanningsboog tussen enerzijds het managementsdenken en anderzijds het relationeel denken van medewerkers. We zullen het perspectief dus moeten verbreden. Mensen hebben maar een beperkt breedtezicht, paarden hebben een blik van bijna 360 graden. Vandaar: “paard bijt man”.

De studiedag zette in op dat breedtezicht. Via allerlei workshops werden de deelnemers ondergedompeld in bruikbare methodieken om dat breedtezicht in de focus te plaatsen. Workshops rond cocreatief leidinggeven, scenariodenken, hoe betrek je medewerkers in de nieuwe ontwikkelingen, maak een eigen verhaal, zet je waarden in de focus en een zorgzaam personeelsbeleid zetten de 250 deelnemers verder aan het denken. Met nieuwe ideeën trokken directies, stafmedewerkers en coördinatoren huiswaarts.

INFO: Hilde Verstricht, 02 507 01 27

 

 

Colofon
De Facto is een gratis nieuwsbrief van het Vlaams Welzijnsverbond vzw en verschijnt minstens 10 maal per jaar.
Alle leden en andere geïnteresseerden kunnen inschrijven op deze elektronische nieuwsbrief en kunnen zich ook ten allen tijde uitschrijven door een mailtje te sturen naar onderstaand e-mailadres.
Eindredactie: Fanny De Langhe en Hendrik Delaruelle
Verantwoordelijk uitgever: Jan Renders
Vlaams Welzijnsverbond, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel. 02 511 44 70, fax 02 513 85 14, e-mail: post@vlaamswelzijnsverbond.be