DE
FACTO

E-magazine De Facto, jg. 17, nr. 131, 23 februari 2015

Minister Vandeurzen op ledenvergadering kinderopvangWij zijn langer met goesting aan de slag!Wij kopen samen! U toch ook?Nieuwe aanpak van personen met een handicap is een feit!Schrijf nu in voor een van de HRwijs-inspiratiesessiesMis het eerste dag van de zorgcongres niet!Samen tegen armoede: oproep 2015Op zoek naar een mystery (wo)man die uw vraag oplost?Studiedag 3 maart 2015: Vrijwilligerswerk in bewegingIntesa onderzoekt uitbating van zorgproject op kloostersiteKoffiestop op 27/02/2015Wat met loonlastenverlaging in welzijn?Tijdschrift voor Welzijnswerk: de laatste loodjes...Colofon
 

MINISTER VANDEURZEN OP LEDENVERGADERING KINDEROPVANG

Op 5 februari 2015 ging de sectorale ledenvergadering kinderopvang door. We hadden er minister Vandeurzen te gast.

Minister Vandeurzen te gast

Voor een volle zaal schetst Minister van welzijn, Jo Vandeurzen, de accenten voor de komende jaren in de sector kinderopvang. Bekeken vanuit een ruimer kader is de evolutie naar een eenvormig, kwaliteitsvol, betaalbaar en toegankelijke kinderopvang een noodzaak. Minister Vandeurzen begrijpt dat de veranderingen in functie van het decreet voor baby’s en peuters zeer ingrijpende gevolgen hebben voor de voorzieningen. De sector verkeert nog enkele jaren in een transitiefase. Kind & Gezin tracht hierbij zo goed mogelijk ondersteuning te bieden en de perikelen uit de sector te beluisteren en aan te pakken. Hij benadrukt daarbij het belang van enerzijds de opvolging van de effecten op lange termijn en anderzijds de aanpassingen op korte termijn die mikken op administratieve lastenverlaging en regelluwte. Een cruciaal overleg is de voortgangsgroep waar wij als initiatiefnemers nauw bij betrokken zijn.

Hete hangijzers

Enkele hete hangijzers zijn de nieuwe regels over opvang bestellen is betalen, waar de nodige evaluatie gepland wordt, 10% van de gezinnen voor wie de attesten kindcode en de berekening van de gezinsbijdrage niet probleemloos verloopt en de realisatie van een decreet buitenschoolse kinderopvang, waar de regierol van de gemeentes een discussiepunt blijft.
Budgettair gezien moeten we rekening houden met diverse aspecten. Eerst en vooral benadrukt minister Vandeurzen het belang van het bijbenen van de vroegere zelfstandige organisaties, vooral wat de loon- en arbeidsvoorwaarden betreft (cfr. nieuwe cao getekend). Dit zal middelen vragen, middelen die niet kunnen gaan naar uitbreiding of versterking van de opvangkwaliteit. Daarnaast voorspelt de minister dat 2016 het moeilijkste jaar wordt uit deze legislatuur. De besparingen laten zich sterk voelen, ook in onze sector. In 2017 ziet hij dan weer meer budgettaire ruimte voor uitbreiding, meer aandacht voor trap 3 in bijzondere regio’s en andere prioriteiten betreffende de uitvoering van het decreet.
Er is licht aan het einde van de tunnel en we waarderen de luisterbereide en begripvolle houding van de minister.

We sluiten deze ledenvergadering af met een boeiende kennismaking met het pedagogisch raamwerk, uitgewerkt door de onderzoeksgroep Memo-Q. Bart Declercq uit ECEGO en Hester Hulpia uit UGent brengen een sprekende presentatie over de uitgangspunten, de opbouw en de inhoudelijke accenten van het pedagogisch raamwerk.

Fakkel doorgeven

Deze sectorale ledenvergadering kon niet voorbijgaan zonder een woord van afscheid van Frank Cuyt, directeur van het Vlaams Welzijnsverbond, die op 1 maart 2015 de fakkel doorgeeft aan Hendrik Delaruelle. Deze zal gedurende de komende maanden kennismaken met onze sector door o.m. aanwezig te zijn op diverse coc-vergaderingen.
Saskia Lambrechts, sectorvoorzitter kinderopvang, blikt kort terug op het afgelopen jaar en haalt de belangrijkste aandachtspunten, acties en discussiepunten aan.

INFO: Barbara Devos, 02 507 01 42


 

WIJ ZIJN LANGER MET GOESTING AAN DE SLAG!

Op 4 februari 2015 organiseerde het Vlaams Welzijnsverbond in samenwerking met Acerta, HRwijs, Idewe en VOCA Training en Consult een studiedag over werkgoesting. Bijna 100 mensen kwamen hiervoor met veel goesting naar Leuven afgezakt. We wilden op deze dag in de verf zetten dat iedereen met een gekleurde bril naar de realiteit op de werkvloer kijkt. “Uw mening wordt gevormd door allerlei factoren. Leeftijd kan daarbij één element zijn, maar nooit het enige”, aldus Frank Cuyt.

Werken aan werkgoesting: een werkbaar spoor om meer mensen langer aan het werk te houden.

Over het belang van leeftijd, motivatie, goesting en HR vroegen we aan professor emeritus Hilda Martens van de Universiteit Hasselt om een kader te schetsen. Volgens haar is een gezond leeftijdsbewust personeelsbeleid gericht op het ontwikkelen, benutten en behouden van capaciteiten, kennis en ervaring, en dit zowel op korte als op lange termijn, van alle individuele werknemers in alle leeftijdscategorieën en waarbij rekening wordt gehouden met veranderende mogelijkheden en behoeften. Een goed beleid optimaliseert ook de mogelijkheden van de individuen in relatie met de noden van de organisatie en werkt aan werkgoesting. Ze illustreerde een methodiek waarmee je kan werken aan werkgoesting in uw organisatie aan de hand van een aantal sectorgerelateerde voorbeelden.

Ook na 45 met goesting blijven werken. De vinger aan de pols van de werkgevers.

Voorzieningen met meer dan 20 werknemers zijn door cao 104 verplicht om een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers op te maken. Jan Verbanck van VOCA Training & Consult analyseerde de werkgelegenheidsplannen van de aangesloten leden en stelde vast dat de 45-plussers als doelgroep te stigmatiserend zijn. De meeste plannen zijn immers (vanzelfsprekend) op alle medewerkers van toepassing. De meest opgenomen maatregelen in de werkgelegenheidsplannen betreffen een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden, de jobinhoud en de werkomgeving. Een aantal voorzieningen kwamen ook een getuigenis brengen over hun werkgelegenheidsplan.

Workshops

Na de middag stonden er workshops op het programma over o.a. talentmanagement, aanwezigheidsbeleid, de wellfie-app en een aantal praktijkvoorbeelden over het personeelsbeleid in voorzieningen. U vindt alle documenten van de studiedag terug op onze website via volgende link.

INFO: Steven De Looze, 02 507 01 22

 

WIJ KOPEN SAMEN! U TOCH OOK?

Het is inmiddels haast een open deur intrappen: de sectoren welzijn en gezondheidszorg staan voor enorme uitdagingen. De zorgnoden nemen toe en vergen nieuwe investeringen: zowel in infrastructuur als in capaciteit, bijkomend personeel en een differentiatie van het aanbod. Daartegenover staat dat we in tijden van besparingen steeds efficiënter moeten omgaan met de steeds beperktere middelen. Eén manier om die beperkte middelen nog beter te benutten is het realiseren van schaalvoordelen door samenaankoop.

Geen tovermiddel

Samen aankopen is geen tovermiddel. Wél kan het tot kostenreductie leiden voor de deelnemende organisaties. Bovendien biedt het de betrokken actoren een kader binnen de complexe wetgeving overheidsopdrachten.

Handboek

Heel wat voorzieningen hebben al stappen gezet in het rationaliseren van hun aankoopbeleid en bouwden hierrond expertise op, maar nog meer is mogelijk. We zijn dan ook blij dat minister Vandeurzen via Flanders’ Care middelen heeft vrijgemaakt om deze groeiende ervaring op het terrein te ontsluiten naar alle betrokkenen. Het Vlaams Welzijnsverbond, Zorgnet Vlaanderen en SOM onderzochten de voorbije maanden de voorwaarden voor  een efficiënter aankoopbeleid. Het resultaat van dit onderzoekswerk is gepubliceerd in een handboek dat de voorzieningen wegwijs moet maken in het samen aankopen.

Het handboek toont voorzieningen verschillende opties. Elke zorgorganisatie kan zelf de markt opgaan en die samen met enkele andere organisaties verkennen. Een andere mogelijkheid is aan te sluiten bij een bestaande opdrachtencentrale. We hebben in het handboek de voornaamste opdrachtencentrales opgelijst. De organisaties in zorg en welzijn kunnen ook zelf een opdrachtencentrale oprichten. En dan komt wat juridische achtergrond zeker van pas. Als laatste bestaat er ook nog de aankoopcentrale. Er zijn met andere woorden heel wat opties voor wie samen wil aankopen. We maken met dit handboek de zorgorganisaties warm om de verschillende wegen verder te verkennen en de beste keuze te maken.

Website

De drie koepels, Vlaams Welzijnsverbond, Zorgnet Vlaanderen en SOM, lanceren een gezamenlijke website met alle relevante info rond samen aankopen. Bovendien zetten de koepels verder in op vormingen en intervisiegroepen voor een maximale ondersteuning van hun leden. Bezoek: www.wijkopensamen.be

INFO: Kristof Diddens, 02 507 01 37

 

NIEUWE AANPAK VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP IS EEN FEIT!

Om voor de voorzieningen die personen met een handicap ondersteunen het pad te effenen naar de persoonsvolgende financiering, schakelen ze nu al over naar een heel andere aanpak, nl. het Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM). Het Vlaams Welzijnsverbond stelde op 23 januari 2015 in Wilrijk de vernieuwde ondersteuning voor.

FAM?

FAM biedt de voorzieningen een regelluw kader waarmee ze meer vraaggestuurd en inclusief werken. Zij  gaan als sociale ondernemers aan de slag en voeren een modern personeelsbeleid.

In 2014 gingen 35 voorzieningen aan de slag, dit jaar volgen de anderen. Om onze leden op deze omschakeling voor te bereiden en hen van elkaar te laten leren, organiseerden we een inspiratiedag. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) schetste het kader waarmee gewerkt kan worden en daarna werden praktijkervaringen uitgewisseld: welke nieuwe zorgtrajecten kunnen ontstaan, wat zijn de effecten op de personeelsinzet, hoe betrek je de raad van bestuur, gebruikers en medewerkers bij dit veranderingsproces, welke ruimte ontstaat er voor samenwerkingsverbanden binnen en buiten de sector, welke nieuwe denkpistes ontstaan voor het patrimoniumbeheer en hoe speel je in op de veranderende financieringsstromen. Een hele verzameling nieuwe ideeën die zowat 200 leden kon boeien! 

Wegens het succes van deze studiedag, werd beslist om de workshops te herhalen op vrijdag 20 maart 2015. Meer informatie vindt u via deze link.

INFO: Evelien Devriese, 02 507 01 28


 

SCHRIJF NU IN VOOR EEN VAN DE HRWIJS-INSPIRATIESESSIES

Na een succesvolle start van de laagdrempelige inspiratiesessies voor leidinggevenden in kleine organisaties in 2014, zal HRwijs in 2015 verdergaan met dit concept. Er zullen inspiratiesessies op de agenda staan, verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. Op één dag kunnen startende professionals twee HR-thema’s leren kennen. Elk thema wordt ingeleid door een expert en getuigenissen uit kleine vzw’s maken het plaatje compleet. Dit jaar willen we organisaties stimuleren om van elkaar te leren. Daarom kan elke betalende deelnemer voortaan gratis één collega meenemen uit de eigen of een bevriende organisatie.

Kalender

•    24/2, Antwerpen: “Een selectieprocedure opzetten & onthaal van nieuwe medewerkers”
•    24/4, Gent: “Innovatieve arbeidsorganisatie & het nieuwe (team)werken”
•    16/6, Brussel: “Generaties op de werkvloer & diversiteit in je onderneming”
•    17/9, Hasselt: “Personeelsgesprekken voeren & verzuimbeleid”
•    17/11, Leuven: “Omgaan met veranderingen & coachend leidinggeven”

Praktisch

•    Doelpubliek is stafmedewerkers en directies van kleine vzw’s.
•    75 euro per inspiratiesessie, broodjeslunch inbegrepen.
•    Elke betalende deelnemer neemt gratis één collega mee uit de eigen of een bevriende organisatie.
•    Je kan je nu al inschrijven voor deze inspiratiesessies. Kijk op www.hrwijs.be/inspiratiesessies.

HRwijs is een project van Verso en haar ledenfederaties dat zich richt op een professioneel medewerkersbeleid in de social profit.
Heb je vragen over HR? Misschien kan HRwijs je helpen!

Werkgevers met vragen over het medewerkersbeleid van hun organisatie kunnen bij HRwijs terecht. We kunnen je op verschillende manieren verder helpen:
1.    HRwijs beantwoordt je vraag telefonisch of via e-mail.
2.    We komen bij je langs voor een persoonlijk gesprek.
3.    We maken samen met jou een HR-scan van je organisatie dat je zal helpen bij het uitbouwen van een strategisch medewerkersbeleid.
4.    Op vraag van de deelnemers van een inspiratiesessie kan HRwijs een intervisie organiseren waar we ervaringen uitwisselen.
5.    Veel gestelde vragen komen ook in een handig overzicht op HRwijs.be terecht.

INFO: Pieter Vleugels, Projectverantwoordelijke HR, 0499 37 39 83


 

MIS HET EERSTE DAG VAN DE ZORGCONGRES NIET!

Dag van de Zorg is dit jaar meer dan een opendeurdag alleen. In aanloop naar de Dag van de Zorg zetten we de sector een hele week lang in zijn volle omvang en diversiteit op de kaart. Dit doen we met verschillende acties en activiteiten en samen met onze deelnemers, partners, radio en televisie.

Angels & Robots

Op dinsdag 10 maart 2015 organiseren we ism Flanders Care het eerste Dag van de Zorgcongres “Angels & Robots” met als thema: de dynamiek tussen empathie en innovaties in de Zorg. Dirk De Wachter en Lucien Engelen zijn de twee keynotes.

Dirk De Wachter is psychiater-psychotherapeut en diensthoofd systeem- en gezinstherapie aan het Universitair Psychiatrisch Centrum van de K.U.Leuven, campus Kortenberg. Hij is opleider en supervisor in de gezinstherapie in verschillende centra in binnen- en buitenland.

“Stop met praten, start met doen.” Dit motto is leidend in de missie van Lucien Engelen om de gezondheidszorg te veranderen. Als directeur van het Radboud REshape Innovation Center aan het Nijmeegs Universitair Medisch Centrum experimenteert hij met de toepassing van de nieuwste technologieën in de zorg. Zo wil hij inspelen op de stijgende zorgkosten, een toenemende zorgvraag en een tekort aan gekwalificeerd personeel. Deze technologieën maken het, volgens Engelen, bovendien mogelijk dat een patiënt een actieve rol krijgt in het behandelingsproces: de patiënt als partner.

Hun toelichtingen worden gevolgd door korte inspirerende cases gegeven door o.a. Club Brugge Foundation, Philips Healthcare, Microsoft Innovation Center, IMEC, en vele anderen.
Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen wordt door Thomas Vanderveken geïnterviewd op “Alleen Elvis blijft bestaan”-wijze. Een niet te missen afspraak voor leidinggevenden uit de sector. 

Inschrijven

Wil je graag met meerdere personen deelnemen aan dit exclusieve Dag van de Zorgcongres? Dat kan! Mis dit niet en schrijf vandaag nog in!
Deze dag gaat door op dinsdag 10 maart 2015 van 9.30 uur tot 16.30 uur in Auditorium KBC, Havenlaan 2, 1080 Brussel. De prijs voor de 1e persoon uit uw organisatie is 125 euro/ticket (excl. btw) en vanaf 2e persoon is dit 100 euro/ticket (excl. btw).

Inschrijven kan via deze link.


 

SAMEN TEGEN ARMOEDE: OPROEP 2015

Tussen januari en einde maart gaat Welzijnszorg op zoek naar organisaties bezig met het voorkomen of bestrijden van armoede. Die organisaties kunnen (beperkte) financiële steun aanvragen. Er zijn drie mogelijkheden: 1) We zoeken elk jaar organisaties of projecten die aansluiten bij de campagne van het daaropvolgende jaar. We vragen hen om hun expertise in dat thema – van mensen met armoede-ervaring én van werkers - met ons te delen en zo de campagne mee vorm te geven: ervaringen en knelpunten, aandachtpunten voor het beleid, enz. De geselecteerde projecten ontvangen gedurende twee jaar steun. 2) We zoeken ook elk jaar organisaties actief tegen armoede die met Welzijnszorg een stevigere samenwerking van twee jaar willen aangaan. 3) En we geven elk jaar kleine startende armoedeorganisaties en armoedeorganisaties die iets nieuws willen opstarten, de kans een beperkte toelage aan te vragen.

Oproepen

Er zijn drie oproepen. De aanvragen wil Welzijnszorg ontvangen vóór 31/03/2015.

Eerste oproep: Campagneprojecten 2016
Welzijnszorg streeft naar een breed maatschappelijk draagvlak voor een beleid dat armoede uitsluit. Om zo’n draagvlak te kunnen creëren, moet er dag in dag uit gewerkt worden om de kloof tussen mensen met en zonder armoede-ervaring te verkleinen. Inzicht, wederzijds begrip en solidariteit zijn noodzakelijk als we armoede duurzaam willen bestrijden. In het najaar van 2016 laat Welzijnszorg een nieuw campagnemodel in première gaan. Zo willen we een nog groter publiek aanspreken en aansporen samen met ons een vuist te maken tegen armoede. Armoedebestrijding is niet enkel mensen concreet helpen, maar ook de visie van de samenleving op armoede veranderen. Welzijnszorg zet hier al vele jaren op in. Jouw organisatie ook? Zoekt je organisatie actief medestanders in de omgeving door ook mensen zonder armoede-ervaring te betrekken? Maken jullie werk van het informeren van de omgeving over het armoedethema? Bewerkstelligt jouw organisatie via dialoog, speciale initiatieven, of vormingen het contact tussen mensen met en zonder armoede-ervaring? Zit dat ingebakken in jullie gehele werking? Of heeft jullie organisatie hierrond een eigen project? En kan deze werking in 2015 en 2016 een extra (financieel) steuntje gebruiken? We vragen je dan wel de ervaringen van je organisatie te delen met Welzijnszorg.

Tweede oproep: Samenwerken met Welzijnszorg
Welzijnszorg kiest ervoor samen te werken met organisaties die lokaal of regionaal armoede aanpakken. Actief in de hulpverlening, op het gebied van opleiding en werk, rond wonen, als vereniging waar armen het woord nemen, … deze organisaties willen allemaal de positie van mensen in armoede (helpen) verbeteren. En vooral: ze versterken mensen in armoede en geven hen zelf een stem. Welzijnszorg biedt aan samen een netwerk te vormen, samen naar de brede samenleving trekken om er het onrecht dat armoede is, aan te kaarten, vermelding in onze communicatie, … We willen in ruil graag beroep doen op jullie sterke punten: vertel een groepje mensen tijdens een Warme Babbel over de dagdagelijkse strijd tegen armoede in je organisatie, laat een klas meehelpen tijdens je kerstfeest, draag de Welzijnszorgcampagne uit bij de collega’s, help ons het verhaal van armoede in de media juist te krijgen, … er zijn talloze mogelijkheden. Samenwerken met Welzijnszorg gebeurt hoofdzakelijk op vrijwillige basis, zonder financiële steun. Een beperkt aantal organisaties kan gedurende twee jaar financieel gesteund worden voor een welomschreven project. De financiële steun is een vast bedrag afhankelijk van het type organisatie.

Derde oproep startende en vernieuwende organisaties
Zo willen we kansen geven aan nieuwe ontwikkelingen: ‘laboratoria van sociale actie’, experimenteerruimte, starters, nieuwe ideeën of deelwerkingen, … Noem het een aanmoedigingspremie, het uitlokken van (nieuw) particulier initiatief, die in specifieke situaties nog kan aangevuld worden met advies (www.welzijnszorg.be/projecten/adviestoelagen). We steunen per regio tot 5 initiatieven met een toelage van maximaal € 2.000.

Wil je een aanvraag indienen?

Download het aanvraagformulier op www.welzijnszorg.be/onze-pijlers/projecten, kies voor welke oproep je een aanvraag wilt indienen, en bezorg Welzijnszorg je ingevulde aanvraag voor 31 maart 2015. Meer weten over het projectenbeleid van Welzijnszorg? Alle criteria op een rijtje zien? Bekijk: http://www.welzijnszorg.be/projecten/werking-en-voorwaarden Later deze maand kan u ook nog nagaan of uw organisatie in aanmerking kan komen voor de Prijs Armoede Uitsluiten 2015. Blijf op de hoogte via http://www.welzijnszorg.be/ projecten/prijs-armoede-uitsluiten.
INFO: Welzijnszorg vzw, 02 502 55 75, projecten@welzijnszorg.be

 

OP ZOEK NAAR EEN MYSTERY (WO)MAN DIE UW VRAAG OPLOST?

Wetenschap en technologie, het evolueert razendsnel. Er is zoveel mogelijk. Ook in de socialprofitsector kunnen technologische vernieuwingen een wereld van verschil maken. U heeft misschien prachtige innoverende ideeën en concrete technische uitdagingen, maar niet de mensen om ze uit te voeren?

Studenten motiveren

Al bijna 15 jaar motiveert Cera Award studenten industrieel en burgerlijk ingenieur en technische bachelors om een eindwerk of een ontwerpopdracht aan te pakken in een socialprofitorganisatie. Speelgoed aanpassen voor kinderen met een handicap? Ontwikkelen van hulpmiddelen die het leven van mensen aangenamer kunnen maken? In de loop der jaren zijn er prachtige samenwerkingen en sociale innovaties ontstaan.

Dien uw project in bij Cera Award

Op www.cera-award.be kunnen socialprofitorganisaties nog tot eind maart 2015 hun technologisch of wetenschappelijk project online indienen. Heeft uw organisatie ook een technologisch-wetenschappelijke vraag? Bekijk dan snel de informatie over de timing en procedure op de www.cera-award.be/organisatie .

INFO: Kristien Rombouts, RVO-Society, Projectcoördinator Cera Award, 016 28 77 04

 

STUDIEDAG 3 MAART 2015: VRIJWILLIGERSWERK IN BEWEGING

Van 28 februari tot 8 maart 2015 is het de week van de vrijwilligers. Doe mee en ontdek nu al het promomateriaal op onze website: www.vrijwilligersweek.be! Daarnaast organiseert het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk in die week een studiedag rond vrijwilligerswerk in beweging.

Omgaan met tendensen van vrijwilligerswerk in bewegingen en organisaties

Vrijwilligerswerk staat niet los van de ontwikkelingen in onze samenleving. Wie met vrijwilligers werkt, ondervindt dat elke dag aan den lijve. Welke tendensen zien we anno 2015 met een impact op het vrijwilligerswerk in bewegingen en organisaties? Voor welke uitdagingen staan we op vlak van binding en betrokkenheid van vrijwilligers, digitale communicatie, en in samenwerking tussen verschillende organisaties? Het Steunpunt buigt zich in het Europees Jaar voor Ontwikkeling én de Week van de Vrijwilliger over deze evoluties met 4 straffe sprekers die je inspiratie geven voor je eigen vrijwilligerswerking.

Deze studiedag staat open voor iedereen die begaan is met kwaliteitsvol vrijwilligerswerk in bewegingen en organisaties, zowel professionals als vrijwilligers. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk Vlaams-Brabant en de Vlaamse Noord-Zuidbeweging – 11.11.11 vzw  slaan de handen in elkaar om je deze leerrijke dag aan te bieden.

INFO: http://www.vrijwilligersweb.be/inschrijven/

 

INTESA ONDERZOEKT UITBATING VAN ZORGPROJECT OP KLOOSTERSITE

Het zorgdienstencentrum Intesa en de Zusters van het Heilig Graf hebben een overeenkomst ondertekend die de kloostersite van Herkenrode mogelijk een nieuwe toekomst geeft. Intesa krijgt gedurende 6 maanden exclusiviteit om de haalbaarheid van een nieuw zorgproject te onderzoeken. Bedoeling is een woonzorgcentrum te ontwikkelen voor oudere mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, in een rustige en historische omgeving. Intesa raamt de investering voorzichtig op 15 miljoen euro, maar diepgaand onderzoek is vereist.

Renovaties

De Abdij Herkenrode geniet een enorme bekendheid in Limburg. Die bekendheid is alleen maar gegroeid sinds de recente renovaties. Eerst renoveerden de Zusters het bezinningscentrum, het klooster en de kerk, vervolgens knapte Herita het belevingscentrum, de Tiendschuur, de molen en de paardenstallen op. In dit dossier gaat het over een mogelijke renovatie van de rechterzijde van het domein, met name het leegstaande Bezinningscentrum, de voormalige Zusterkwartieren en de infirmerie.

Erfpacht

Gezien de complexiteit van het dossier krijgt Intesa 6 maanden tijd om een financieel plan op te maken, vertelt algemeen directeur van Intesa Dieter Tuybens. “Vooraleer iemand de gebouwen in gebruik kan nemen, is een serieuze renovatie nodig. Samen met een gespecialiseerde architect onderzoeken we of we het financiële plaatje rond krijgen, rekening houdend met onder meer renovatiepremies. Het is niet eenvoudig om op dit moment al een bedrag te noemen, maar we schatten dat de investering toch minstens 15 miljoen euro bedraagt.”

Indien de raad van bestuur na de studie het licht op groen zet, kan Intesa de site in erfpacht krijgen. “Het gaat dus niet om een verkoop. Na 6 maanden zijn beide partijen vrij om te beslissen of ze al dan niet verder gaan. Het is nog niet mogelijk om al een streefdatum te plakken op de realisatie van het project. Dat moet verder onderzoek uitwijzen.”

Ideale zorgomgeving

Voor Intesa is dit een unieke mogelijkheid om cultureel erfgoed te verzoenen met haar oorspronkelijke betekenis. “Onze bedoeling is om in Herkenrode een woonzorgcentrum te ontwikkelen voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. De rustige omgeving leent zich uitstekend voor de opvang van ouder wordende mensen met een beperking", weet Tuybens.

Op dezelfde golflengte

Herkenrode is momenteel de thuishaven voor 14 Zusters van het Heilig Graf, tevens de eigenaars van de site. De Zusters en Intesa zitten op dezelfde golflengte, aldus Priorin Zuster Patricia. “De voorbije jaren zijn we gecontacteerd door verschillende partijen, maar dit is de eerste keer dat het plaatje klopt. Wij waren namelijk op zoek naar een organisatie die een project heeft dat in onze filosofie past én over voldoende schaalgrootte beschikt om dit te realiseren.”

“In de zomer van 2013 kwamen we in contact met Intesa”, gaat Zuster Patricia verder. Een jaar geleden startten we in alle discretie gesprekken op, die nu uitmonden in een overeenkomst. Daarom is Intesa voor ons op dit ogenblik de enige partner. Wij vragen andere geïnteresseerde partijen dan ook om zich terughoudend op te stellen.”

INFO: Intesa, 012 39 04 60


 

KOFFIESTOP OP 27/02/2015

Op vrijdag 27 februari 2015 organiseert Broederlijk Delen voor de 9e maal de Koffiestop. Deze actie kadert in hun jaarlijkse vastencampagne. De opbrengst van de Koffiestop gaat naar hun werk in het Zuiden, deze keer naar de strijd die de armste boeren leveren tegen mijnbouw in Peru. Meer over dit thema leest u op www.broederlijkdelen.be/campagne.

Kopje koffie en een gezellige babbel

Jaarlijks doen ook heel wat organisaties uit de zorgsector mee. We merken dat de actie er goed in de smaak valt. Het principe van de Koffiestop is dan ook zeer eenvoudig: vrijwilligers schenken een kopje koffie aan patiënten, bezoekers, collega’s en voorbijgangers. In ruil voor dat kopje koffie kunnen mensen een bijdrage in de collectebus deponeren.  De actie is gemakkelijk te organiseren en brengt meteen heel wat gezelligheid in huis, want geef toe: wie houdt er nu niet van een warm kopje koffie en een gezellige babbel.
In 2015 hopen we dat er weer heel wat Koffiestops georganiseerd zullen worden. Vorig jaar deden er een 70-tal zorginstellingen mee, en wij geloven dat dit aantal nog de hoogte in kan. 

INFO: www.koffiestop.be


 

WAT MET LOONLASTENVERLAGING IN WELZIJN?

De regering heeft er zich in het regeerakkoord toe verbonden om minstens de loonhandicap met de buurlanden weg te werken. De voorgestelde maatregelen in 2015 en 2016 zijn onder meer een indexsprong, de voorziene lastenverlaging in het competitiviteitspact, zoals vastgelegd door de regering Di Rupo, vervroegen, een verdere periode van loonmatiging… In het regeerakkoord is ook vermeld dat de regering het basispercentage van de werkgeversbijdragen vermindert met het objectief om een basispercentage van 25% te bereiken. Merk op dat het huidige tarief aan patronale lasten wordt geschat op 33%. In de praktijk kan dit percentage echter lager liggen door structurele lastenverlaging en doelgroepverminderingen. In die gevallen zal de beoogde vermindering minder groot zijn.

Wat voor de non-profitsector?

Het is belangrijk erop te wijzen dat de non-profitsector, als gesubsidieerde sector, een aparte positie in neemt.  Bepaalde lastenverlagingen zijn niet op onze sectoren van toepassing en zullen dit ook allicht nooit worden.  Andere lastenverlagingen worden omgezet in tewerkstelling  (bvb sociale en fiscale maribel) of bijkomend voordeel voor de werknemers (aanvullende financiering van de 2de pensioenpijler). De lastenverlaging in het competitiviteitspact (wet 15 mei 2014), werd door de vorige regering, Di Rupo, voor de non-profit vertaald in een bijkomend budget voor de fondsen sociale maribel (en dus bijkomende tewerkstelling).

In de beleidsverklaring van de Minister van Werk Kris Peeters lezen we over de lastenverlaging:
“We treffen gelijkaardige maatregelen voor de non profitsector, die lastenverlagingen omzet in extra jobs”.
Het is te verwachten dat de aangekondigde lastenverlagingen voor de werkgevers in onze sectoren nooit zo spectaculair zullen zijn als voor de profitsector. Het ziet ernaar uit dat de verminderingen omgezet zullen worden in bijkomende tewerkstelling.  Wij volgen, via unisoc, wel nauwgezet op dat de non-profitsector zijn deel krijgt in dit verhaal.

Wat is al geregeld?

Het enige wat al zeker is in het kader van de lastenverlagingen is dat de voorziene patronale lastenverlagingen, zoals opgenomen in het competitiviteitspact, voor de profitsectoren met een jaar uitgesteld zijn.  Naar analogie is voor de non-profit de versterking van de sociale maribel, dus bijkomende tewerkstelling, ook met één jaar uitgesteld.
Over de daling van het zogenaamde faciaal tarief van 33% naar 25% is nog niets geregeld. 

Het Vlaams Welzijnsverbond volgt voor u alles op de voet op en zal u ten gepaste tijde informeren.

INFO: Sociaal recht, 02 507 01 25

 

TIJDSCHRIFT VOOR WELZIJNSWERK: DE LAATSTE LOODJES…

Zoals jullie al wel weten was het decembernummer 2014 van het Tijdschrift voor Welzijnswerk het laatste: na eenenveertig jaar en 344 nummers stoppen we met een gedrukt tijdschrift. Vanaf einde maart 2015 starten we samen met de collega’s van Alert, het tijdschrift van het Pluralistisch Overleg Welzijnswerk, met een digitaal debat- en kennisdelingsplatform voor samenleving, welzijn en gezondheid. Ondertussen hebben we niet stilgezeten. Voor wie op zoek is naar artikels uit de voorbije periode, zijn er de thematische jaaroverzichten en werden de artikels van de laatste drie jaar op onze website gepubliceerd. We kijken even terug naar de voorbije – laatste – jaargang van het Tijdschrift en lichten een eerste tipje van de sluier over het nieuwe digitale platform.

Thematische jaaroverzichten

Wie op zoek is naar achtergrondinformatie voor de werking van de eigen voorziening, voor studie, om te gebruiken in een teamvergadering of voor eigen inspiratie, kan op onze website via de thematische jaaroverzichten terugvinden in welk nummer over dat bepaald onderwerp iets geschreven is.

De artikels van de voorbije jaargangen (vanaf 2001 tot en met 2014) werden er onder volgende thema’s gerangschikt: arbeid, armoede, beleid, diverse, ethiek en zingeving, gehandicaptenzorg, gezin en relaties, (geestelijke) gezondheidszorg, jeugd- en kinderzorg, kinderopvang, kwaliteitszorg, methodieken en zorgvernieuwing, migranten, OCMW, onderzoek, organisatie van de zorg, ouderenzorg en thuiszorg, vorming, vrijwilligerswerk, welzijnswerk

NIEUW: artikels van de laatste jaargangen als pdf beschikbaar!

Geregeld kregen we vragen vanuit voorzieningen of van studenten naar een bepaald artikel uit het Tijdschrift voor Welzijnswerk. Vanaf nu zijn de artikels van de laatste drie jaargangen (2012, 2013 en 2014) als pdf beschikbaar. Je kan ze via deze link terugvinden bij de inhoudsopgave van het betreffende nummer. Als er interesse is, publiceren we in de loop van het jaar nog enkele oudere jaargangen.

De jaargang 2014 in cijfers

De 38ste jaargang telde 536 blz. en 8 nummers, met 8 edito’s en 40 artikels, waarvan 17 te maken hadden met de praktijk, 4 die een bepaald aspect ‘in de kijker’ plaatsten en 1 opiniestuk. 12 artikels werden geschreven vanuit het Vlaams Welzijnsverbond of de leden, er verschenen 51 boekbesprekingen, 50 stukjes in de rubriek Ethiek en Zingeving, 71 korte berichten en 39 publicaties, 158 korte aankondigingen in de Agenda en 54 kaderstukjes.

Thematisch scoort ‘beleid’ het hoogst, gevolgd door ethiek en zingeving, organisatie van de zorg, methodieken en innovatie en onderzoek. Wanneer we de berichten in de rubrieken bekijken, sluit meer dan twee derde (69% tegenover 46,8% vorig jaar) aan bij de Verbondssectoren: nl. 37,2% over Personen met een Handicap (tegenover 22,9% vorig jaar); 15,9% over Bijzondere Jeugdzorg (10,6); 4,2% voor Kinderopvang (6,1); 5,3% over Gezinsondersteuning (5) en 6,4% over vrijwilligerswerk (tegenover 2,2% vorig jaar). Verder gaat 8,5% over geestelijke gezondheid, 9,6% over ouderenzorg en 12,7% over armoede.

Tijdschrift voor Welzijnswerk en Alert gaan digitaal!

Vanaf 2015 werken we samen met de collega’s van het tijdschrift Alert aan een digitaal debat- en kennisdelingsplatform, dat voor iedereen gratis toegankelijk zal zijn. Met het digitale platform willen we dezelfde kwaliteit bieden als de twee voorgangers. Dus ook langere inhoudelijke bijdragen, die best wel wat inspanning vragen van de lezers, naast opiniestukken, columns en interviews. Er blijft ook ruimte voor korte nieuwtjes, die relevant zijn voor het ruime welzijnswerk, een agenda en de boekbesprekingen uit onze lezerskring. Dit alles in een luchtige lay-out, die ook printbaar blijft, en met (bijna) dagelijkse updates, die bekend gemaakt worden via sociale media en een digitale nieuwsbrief.

Wil je de digitale nieuwsbrief ontvangen, geef dan nu je mailadres(sen) en die van je collega’s door aan Sabine Van Kogelenberg en ontvang binnenkort de eerste mailing. De website zelf gaat eind maart online.

INFO: Fons Geerts, 02 507 01 29Colofon
De Facto is een gratis nieuwsbrief van het Vlaams Welzijnsverbond vzw en verschijnt minstens 10 maal per jaar.
Alle leden en andere geïnteresseerden kunnen inschrijven op deze elektronische nieuwsbrief en kunnen zich ook ten allen tijde uitschrijven door een mailtje te sturen naar onderstaand e-mailadres.
Eindredactie: Fanny De Langhe en Frank Cuyt
Verantwoordelijk uitgever: Jan Renders
Vlaams Welzijnsverbond, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel. 02 511 44 70, fax 02 513 85 14, e-mail: post@vlaamswelzijnsverbond.be