Vlaams Welzijnsverbond pleit voor traject naar één jeugdhulp tijdens hoorzitting in Vlaams Parlement

Printervriendelijke versiePDF version

We moeten op termijn evolueren naar één geïntegreerde jeugdhulp. Dat was het pleidooi van het Vlaams Welzijnsverbond tijdens een hoorzitting in de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement. De hoorzitting maakt deel uit van een brede evaluatie van het decreet Interale Jeugdhulp. Om de evaluatie ook intern op te nemen, heeft het Vlaams Welzijnsverbond een bevraging gehouden bij zijn leden. "Onze belangrijkste bekommernissen worden meegenomen in het rapport rond de evaluatie van het decreet", stelde Mieke Segers, sectorcoördinator jeugdhulp en gezinsondersteuning. "Tegelijk blijven een aantal pijnpunten over die moeten aangepakt worden".

De onderzoekers schuiven in het evaluatierapport een aantal aanbevelingen naar voor. Deze werden ook erkend door onze leden, zo bleek uit onze bevraging. De vijf aanbevelingen die voor ons prioritair zijn, zijn de volgende:

  • Voorzieningen in de jeugdhulp zijn zeker bereid om aan zelfreflectie te doen en hun aanbod te herdenken in functie van (nog) meer kwaliteit. Tegelijk blijft het capaciteitstekort die inspanningen hypothekeren. Stem het personeelskader af op de zorgzwaarte bij gebruikers. Meer handen op de werkvloer moeten het mogelijk maken om in kleinere leefgroepen te werken. En een diversificatie van de verblijfsvormen moet het mogelijk maken om ondersteuning beter te laten aansluiten bij de concrete noden van jongeren
  • Maak het aanbod rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp sectoroverschrijdend en transparanter voor de cliënt. Stem bestaande initiatieven op elkaar af, net als nieuwe beleidsinitiatieven (vb. Geïntegreerd Breed Onthaal, de Huizen van het Kind, de eerstelijnszones, 1G1P, …), zodat er meer eenvormigheid en duidelijkheid in het aanbod ontstaat voor de cliënt.
  • Zorg voor een voldoende toegankelijk aanbod (vervolg)hulpverlening opdat minder ingrijpende hulpverlening niet te lang op zich laat wachten. Wanneer voorzieningen snel kunnen inspelen op een hulpvraag, kan vermijden dat men in een latere fase tegen veel ernstiger en acute problemen aankijkt.
  • Verduidelijk de verhouding tussen integrale jeugdhulp en de psychiatrische zorg en versterk de samenwerkingen.
  • De veelheid aan financieringssystemen staat samenwerking vaak in de weg. We moeten uitklaren wat hier de obstakels zijn en die wegwerken.

Verder blijft het Vlaams Welzijnsverbond een nadrukkelijk pleidooi houden voor één geïntegreerd jeugdhulpaanbod, met vereenvoudigde structuren, één agentschap (nu zit jeugdhulp nog verdeeld onder VAPH en Opgroeien), soepele financiering om flexibel te kunnen inspelen op noden van kinderen, jongeren en hun gezinnen en een voldoende groot, specifiek en toegankelijk aanbod.

Lees hier onze uitgebreide nota over integrale jeugdhulp.