Projectoproep handicap en inclusief samenleven

Printervriendelijke versiePDF version

1. Situering

De Vlaamse overheid zet zich in voor het bevorderen van een inclusieve samenleving. Een samenleving waar alle burgers het recht op gelijke kansen kunnen realiseren. Een samenleving waarin iedereen mee kan en iedereen meetelt. Een belangrijke en ambitieuze doelstelling die zijn vertaling vindt in alle levensdomeinen: onderwijs, werk, de openbare ruimte, wonen, cultuur, welzijn, vrije tijd, noem maar op. Mensen met een handicap ervaren in onze samenleving in veel domeinen nog regelmatig drempels die hun volwaardige deelname aan de samenleving bemoeilijken. Vaak wordt het nog steeds als bijzonder ervaren als zij hun eigen route willen uitstippelen, niet betutteld willen worden en volwaardig meedoen. Maar gelukkig is dat ook een beeld dat we steeds vaker zien. Mensen met een handicap die de regie van hun leven in eigen handen nemen, vaak ondersteund door een persoonsvolgend budget.

De Vlaamse overheid ondersteunt inclusie van mensen met een handicap op tal van manieren. Het zorg en ondersteuningsbeleid is in toenemende mate gericht op het ondersteunen van autonomie en zelfbeschikking, leerlingen met een beperking krijgen ondersteuning bij hun deelname aan het regulier onderwijs en via maatwerk en ondersteuning op de arbeidsmarkt zetten we de stap naar volwaardige deelname in socio-economische zin, enz. 

Al die inspanningen moeten leiden tot de realisatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Via dat verdrag heeft de internationale beweging van mensen met een handicap een duidelijk signaal gegeven dat het anders moet, dat mensen met een handicap hun plaats in de maatschappij opeisen en dat de inrichting van de samenleving zich daarop moet aanpassen. Vlaanderen onderschrijft dit streven en maakt werk van de uitvoering van het VN-verdrag sinds de ratificatie van het verdrag in 2009.

Met deze projectoproep wil de minister van Samenleven inzetten op inclusie als uitgangspunt voor personen met een handicap. De bedoeling is om ruimte te creëren voor projecten die de realisatie van deze beleidsdoelstelling dichterbij brengen. De oproep geeft een impuls aan projecten die het inclusief samenleven versterken en die potentieel een brede dynamiek op gang kunnen brengen. 

 

2. Doelstelling

Deze oproep kadert binnen doelstelling 9 van het Horizontaal Integratie en Gelijke Kansen beleidsplan 2020-2024: “We gaan voor inclusie als uitgangspunt voor personen met een handicap”. Het sluit ook aan bij de inhoudelijke doelstellingen van het gelijkekansenbeleid voor deze regeerperiode, meer bepaald de operationele doelstelling rond het realiseren van inclusie voor mensen met een handicap (cfr. SD 3 OD 3.4, in de beleidsnota). Hierachter schuilt het doel om personen met een handicap die dat wensen zoveel als mogelijk te laten deelnemen aan het gewone leven, in de eigen buurt of verder weg, ongeacht hun beperking.

We zoeken naar sterke inclusiepraktijken en innovatieve projecten die inspelen op de noden van personen met een handicap en hun omgeving en bijdragen tot het realiseren van inclusie en volwaardige participatie. Initiatieven die personen met een handicap op gelijke voet plaatsten en hen met eenzelfde mate van zelfbeschikking en controle als anderen laten participeren. Persoonlijke autonomie en waardigheid staan daarbij centraal. 

De projecten kunnen zich situeren in alle maatschappelijke levensdomeinen (o.m. onderwijs, werk, cultuur, jeugd, toerisme, onderwijs, wonen, welzijn, vrije tijd….). Het is belangrijk om niet los van de maatregelen en het beleid van de diverse beleidsdomeinen zaken te ontwikkelen, maar wel om complementair en versterkend te werken. Vernieuwende projecten komen in aanmerking, maar ook bestaande goede praktijken kunnen in combinatie met vernieuwende projectelementen financiering krijgen om op die manier bijvoorbeeld hun werkingsgebied te verruimen. Deze projecten moeten naast het aantonen van bewezen resultaten, ook kunnen inspireren en aanspreken, zodat ook elders dezelfde goede praktijk, aangepast aan de specifieke context kan worden uitgerold. 

Samengevat zetten we in op projecten die: 

 • de doelgroep zelf emanciperen en empoweren in het streven naar inclusie;
 • de kracht tonen van inclusie en de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen inspireren met goede praktijken; 
 • het brede publiek inzicht geven in het belang en de rijkdom van inclusie; 
 • de stereotypes die leven rond mensen met een handicap ontkrachten;
 • inclusief samenleven in de maatschappij stimuleren, ondersteunen of realiseren.
 •  …

 

3. Wie kan een project indienen?

De indieners kunnen verenigingen, lokale besturen of bedrijven zijn die individueel of in samenwerkingsverband een aanvraag indienen. De samenwerking kan zich richten op lokaal, bovenlokaal of Vlaams niveau. Samenwerking tussen lokale besturen onderling of samenwerking met private actoren en Vlaamse diensten, wordt aangemoedigd maar ook projecten die door private actoren zelf worden ontwikkeld kunnen worden ingediend.

 

4. Aan welke criteria wordt een project getoetst?

Of een subsidie wordt verleend en de grootte van het toegekende bedrag zijn afhankelijk van deze beschikbare middelen en van de kwaliteit van de aanvraag. Dit wordt bekeken in verhouding tot alle aanvragen die in deze oproep worden ingediend.

Er moet aan een beperkt aantal andere ontvankelijkheidscriteria worden voldaan. Een project dat hier niet aan voldoet, komt niet in aanmerking voor een subsidie. Andere elementen zijn eerder richtinggevend en vergroten de kans op een positieve beoordeling van het project.

 

4.1    Ontvankelijkheid

 • Het projectvoorstel wordt uiterlijk op 30 november 2021, 12:00u, ingediend via het aanvraagformulier (beschikbaar op de website) en doorgestuurd via mail naar gelijkekansen@vlaanderen.be.
 • Het gaat om een project met een maximale duurtijd van 2 jaar en met als startdatum ten vroegste 1 januari 2022.
 • De aanvraag is in het Nederlands opgesteld.
 • De aanvrager is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Het aanvraagdossier is volledig ingevuld en correct ingediend.

 

4.2 Elementen die kunnen bijdragen tot een positieve beoordeling

De beoordeling zal rekening houden met:

 • Operationalisering
  De mate waarin - en wijze waarop - het project bijdraagt tot de operationalisering van de beleidsprioriteit rond het realiseren van inclusie als uitgangspunt voor personen met een handicap. 
 • Innovatie en vernieuwing
  Het innovatieve karakter van het project (op het vlak van aanpak, inhoud en/of vorm). Bij projecten die worden opgezet ter versterking van het beleid in een ander beleidsdomein, is het uiteraard belangrijk dat het gaat om initiatieven die daar nog niet eerder gerealiseerd werden. 
 • Degelijke uitwerking van het project
  Mate waarin het projectvoorstel, in al zijn facetten, doordacht en onderbouwd is uitgewerkt. 
 • Duidelijk geformuleerde resultaten
  Het project heeft duidelijke resultaten voor ogen die een antwoord bieden op de  beschreven nood. De mate waarin de beoogde resultaten bijdragen tot de doelstelling,   er voldoende garanties zijn op een kwaliteitsvol resultaat. En de wijze waarop de resultaten worden gemeten en  gehaald. 
 • Goed uitgewerkte planning
  Het project is realiseerbaar binnen de beschikbare tijd. Het plan van aanpak is gefaseerd uitgewerkt zijn met oog voor een haalbare timing die leidt naar het beoogde resultaat. De rollen, taken en competenties zijn goed afgebakend, en de samenwerking tussen het projectteam en de doelgroep/betrokkenen is goed georganiseerd, …
 • Verankering
  Het project verduidelijkt welke initiatieven er worden  genomen om het resultaat duurzaam te verankeren, hoe kennis wordt verspreid,  hoe de resultaten  overdraagbaar en bruikbaar worden gemaakt naar andere organisaties, lokale besturen of Vlaamse beleid, en wat  de randvoorwaarden zijn om het project naderhand te kunnen opnemen in regulier beleid.

 

5. Procedure

Het projectvoorstel wordt ten laatste op 30 november 2021, 12:00 via e-mail bezorgd aan gelijkekansen@vlaanderen.be. De datum van het e-mailbericht geldt als indiendatum. Download het aanvraagformulier >

De administratie brengt de aanvrager op de hoogte van de beslissing van de ministers en (eventueel) van de toegekende subsidie.

De goedgekeurde projecten kunnen ten vroegste starten op 1 januari 2022 en hebben een duurtijd van maximaal 2 jaar. 
De geselecteerde projecten worden opgevolgd en geëvalueerd. De praktijken kunnen worden gebundeld en ter beschikking gesteld voor het brede publiek. De indieners van de geselecteerde projecten moeten bereid zijn om hieraan deel te nemen en om hun expertise en ontwikkelde materialen te delen.

 

6. Beschikbaar budget

Voor deze oproep wordt een totaal budget voorzien van 500.000 euro. 

Bij een positieve beslissing van de minister, wordt een eerste schijf van 80% van het toegekende subsidiebedrag ter beschikking gesteld. Het saldo (van maximaal 20%) wordt uitbetaald nadat de administratie heeft vastgesteld dat de voorwaarden waaronder de subsidie werd toegekend, nageleefd werden en dat de subsidie werd aangewend voor de doeleinden waarvoor deze werd verleend. Dat moet blijken uit het inhoudelijk en financieel verslag, dat na afloop van het project aan ABB wordt bezorgd.

Let op: alleen kosten die gemaakt zijn na de toekenning van de subsidie en voor het einde van het project komen in aanmerking. Als de netto kosten (dat zijn de aangetoonde kosten verminderd met de eventuele inkomsten die voortvloeien uit de realisatie van het project) minder bedragen dan de ontvangen subsidie, dan wordt het verschil teruggevorderd.

 

6.1 Duiding bij de subsidieerbare kosten

Het onderdeel ‘financieel luik’ van het aanvraagformulier dient een duidelijke gedetailleerde en verantwoorde begrotingsraming te bevatten van alle inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op de realisatie van het ingediende project. Hierna vindt u meer informatie over welke kosten subsidieerbaar zijn. Dubbele subsidiëring is uitgesloten.
 

A.    Loonkosten:

 • Brutosalarissen of -lonen met inbegrip van alle wettelijk verplichte werknemers- en werkgeversbijdragen worden als subsidiabele personeelskosten aanvaard;
 • Enkel de personeelskosten van rechtstreeks betrokken personeelsleden, in verhouding tot de aan het project of de gesubsidieerde activiteiten bestede tijd, komen in aanmerking.

B.    Werkingskosten:

 • Werkingskosten worden enkel aanvaard als ze exclusief betrekking hebben op de uitvoering van het project of de gesubsidieerde activiteiten en voor zover ze ook verifieerbaar zijn;
 • Kosten voor vrijwillige medewerkers (zoals vrijwilligersvergoeding) vallen onder werkingskosten;
 • Aankopen van afschrijfbaar materiaal, gedaan in het kader van het project kunnen ingebracht worden, ter grootte van de afschrijvingskosten. De afschrijvingswaarde moet dan in verhouding staan tot de looptijd van het project. Er wordt enkel met lineaire afschrijvingen rekening gehouden: een vast percentage toegepast op de aanschaffingswaarde van het materiaal. Bijvoorbeeld: bij de aankoop van een computer die op 3 jaar wordt afgeschreven, kan maximaal 1/3e van de aankoopwaarde worden ingebracht wanneer het project 1 jaar duurt en de computer in dat jaar volledig voor het project gebruikt wordt. 
 • Huur en/of leasing die aan derden moet worden betaald voor het gebruik van lokalen, apparatuur, infrastructuur, …

 

6.2 Duiding bij niet-subsidieerbare kosten

 • Werkingskosten of loonkosten waarvan de link met de inhoud van het project of de gesubsidieerde activiteit niet aantoonbaar is;
 • Vaste kosten zonder duidelijk verband met het project;
 • Interne huuraanrekening (verhuur aan zichzelf – als eigenaar – voor het gebruik van lokalen of andere infrastructuur);
 • Afschrijvingskosten voor het gebruik van bestaande infrastructuur;
 • Investeringen voor fysieke infrastructuurwerken komen niet in aanmerking voor subsidiëring.
 • Het voorgelegde project kan niet louter het toegankelijk maken van een eigen dienst of product als doelstelling hebben

 

7. Aanvraagformulier en contact

Het projectvoorstel wordt ten laatste op 30 november 2021, 12:00 via e-mail bezorgd aan gelijkekansen@vlaanderen.be. De datum van het e-mailbericht geldt als indiendatum. Download het aanvraagformulier >

De tekst van de projectoproep downloaden >

Voor meer informatie kan u contact opnemen met: