Digitale Kick-off op 3 juni 2021: Rechtspositie voor jongeren in gesloten settings

Printervriendelijke versiePDF version

Naar een rechtspositie voor jongeren in gesloten settings - focus op ontwikkeling, integratie en participatie

Het Steunpunt WVG evalueerde de huidige Vlaamse interne rechtspositie van minderjarigen tegen het licht van het internationale mensen- en kinderrechtelijke kader. Het juridisch onderzoek toont aan dat er op het vlak van interne rechtspositie van minderjarigen in gesloten opvang in de Vlaamse regelgeving al heel wat geregeld is. Voor wat best nog geregeld wordt, wordt één rechtspositieregeling voorgesteld, met waar nodig specifieke of afwijkende bepalingen. De Vlaamse Regering engageert zich om de aanbevelingen om te zetten in regelgeving en start voor de concrete vertaling ervan in rechtsregels een intersectoraal beleidstraject met betrokkenheid van alle stakeholders. Hierin wordt naast het juridisch perspectief ook andere invalshoeken meegenomen, zoals van het werkveld, jongeren, een pedagogische bril, … Een dialoog die de geslotenheid overstijgt en actuele thema’s aansnijdt en waarbij inzetten op een positief leefklimaat een belangrijke basis vormt.

Op 3 juni geven we het startschot voor dit beleidstraject en nodigen we iedereen uit die zich betrokken voelt op dit thema om hierover mee na te denken.

Doelgroep: Al wie zich betrokken voelt op dit thema, hierover informatie wil en/of er mee invulling wil aan geven: directies en (staf)medewerkers uit voorzieningen veilig verblijf, voorzieningen voor jongeren met een GES+ problematiek, gemeenschapsinstellingen en het Vlaams detentiecentrum, en voorzieningen uit de brede jeugdhulp, cliëntenorganisaties, kinderrechtenactoren, ….
 
Programma: 14u00 tot 16u30 (inloggen vanaf 13u45)

Verwelkoming

Bruno Vanobbergen, Algemeen directeur Opgroeien

Toelichting grote lijnen van het onderzoek

De onderzoekers onder promotorschap van prof. Dr. Johan Put, KU Leuven

Toelichting van het beleidstraject

Hoe gaan we samen verder aan de slag met de aanbevelingen uit het onderzoek?

Inspiratie- en dialoogmoment

In elke werkgroep geeft een jongere zijn kijk en worden de aanbevelingen uit het onderzoek kort toegelicht, komen reflecties uit de praktijk, en is een eerste dialoog mogelijk.

Vier thema’s worden uitgelicht:

  • Dagbesteding en vrije tijd: ingevulde dagbesteding vanuit de organisaties, maar ook eigen invulling van vrije tijd, …
  • Sociale en persoonlijke levenssfeer: interne en externe communicatie, bezoek, gebruik van internet, privacy, …
  • Verschillende dimensies van veiligheid: het belang van fysieke en procedurele veiligheid, maar ook van relationele veiligheid, …
  • 'Reactiebeleid': duidelijke regels en afspraken, maar ook ruimte om te onderhandelen, nieuwe autoriteit, …

Reflecties vanuit jongerenperspectief en ouders

Cachet en Ouderspunt

Aanmoediging

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens

Slotwoord

Minister Wouter Beke

 

Deelname is gratis, maar inschrijven verplicht via het inschrijvingsformulier Geef ook je voorkeurswerkgroep door. Een paar dagen voor de kick-off ontvang je een mail met deelnamelink.
 
Meer info? Contacteer jole.louwagie@vlaanderen.be

Deze kick-off is een organisatie van Opgroeien, Departement WVG, Vlaams Agentschap Personen met een handicap en Agentschap Zorg en Gezondheid