De pool gezinsopvang van het Vlaams Welzijnsverbond werft 3 kwalificatie mentoren aan!

Printervriendelijke versiePDF version

Het subsidiebesluit van de pools gezinsopvang wijzigt vanaf 1 januari 2019. De subsidie zal worden voortgezet en verhoogd tot 1 april 2024.  Er worden nieuwe opdrachten gekoppeld aan deze subsidie.  In functie daarvan gaat het Vlaams Welzijnsverbond over tot aanwerving van 3 mentoren die de opdracht hebben om een kwalificatietraject uit te werken op maat van de niet gekwalificeerde kinderbegeleiders gezinsopvang.

 

Het decreet ‘organisatie van opvang voor baby’s en peuters’ vraagt een kwalificatiebewijs voor alle kinderbegeleiders gezinsopvang tegen 1 januari 2024.  Kinderbegeleiders gezinsopvang die gestart zijn voor 1 april 2014, kunnen via de organisator gezinsopvang hiervoor een afwijking aanvragen.

 

Er zijn op dit moment over heel Vlaanderen nog een 800 tal niet-gekwalificeerde kinderbegeleiders gezinsopvang aan het werk. 

Naast de bestaande opleidingstrajecten (CVO opleidingen) wil men kwalificatietrajecten uitwerken die maximaal inspelen op het erkennen van elders verworven competenties (EVC). 

Kinderbegeleiders gezinsopvang krijgen hiervoor ondersteuning op de werkvloer door de kwalificatie mentoren. 

Zij ondersteunen hen bij het verwerven van ontbrekende competenties, die dan worden beoordeeld en gecertificeerd.

Om dit te bereiken worden er mentoren ingezet die samen met de niet-gekwalificeerde kinderbegeleider gezinsopvang de aanwezige competenties identificeert en documenteert.

Voor de nog niet verworven competenties wordt samen met de kinderbegeleider gezinsopvang een traject uitgewerkt, in afstemming tussen mentor, organisator gezinsopvang en het testcentrum.

 

Het subsidiebesluit bepaalt dat de subsidie zal worden voortgezet en verhoogd tot 1 januari 2024, gekoppeld aan duidelijke opdrachten.

De subsidie is bedoeld voor begeleiding van organisatoren van gezinsopvang en voor het inzetten van mentoren met het oog op het kwalificeren van kinderbegeleiders.

 

De subsidies zullen met ingang van 1 januari 2019, rechtstreeks worden toegekend aan de pools gezinsopvang op basis van het aantal gesubsidieerde plaatsen. 

 

In dat kader kan het Vlaams Welzijnsverbond overgaan tot een aanwerving van 3 deeltijdse mentoren. We kiezen ervoor om de mentoren regionaal aan te werven in functie van de regionale spreiding van onze huidige poolleden.

 

In bijlage vindt u de 3 vacatures.

 

Voor meer informatie over de vacatures, kan u terecht bij Ellen Maris, stafmedewerker kinderopvang:

ellen.maris@vlaamswelzijnsverbond.be of 02/507.01.40

 

Met vriendelijke groeten,

 

Ellen Maris
stafmedewerker kinderopvang

 

Hendrik Delaruelle
algemeen directeur