Project: Effectief hulpverlenen met goesting

Printervriendelijke versiePDF version

Beleidskeuzes als de vermaatschappelijking van de zorg, de persoonsvolgende financiering en het sociaal ondernemerschap duiden op een diepgaande wijziging van de uitgangspunten die aan de (de organisatie van) zorg- en ondersteuningsprocessen ten grondslag liggen. Zorg en ondersteuning worden persoonsgericht. Het ondersteunen van het uittekenen van het eigen ‘life design’ volgens de betekeniskaders van de cliënt of gebruiker wordt het uitgangspunt.

Nieuw professionalisme

Organisaties, hulp- en zorgverleners zullen in vele sectoren niet meer kunnen doen wat ze altijd gedaan hebben. Een nieuwe professionaliteit ontwikkelt zich (SAR WGG, 2015). Organisaties en professionals verwachten om flexibel te werken, ondersteunend te zijn aan wisselende verwachtingen en behoeften van cliënten, in te zetten op alle beschikbare krachten in de omgeving van de cliënt, samen te werken met verschillende disciplines en sectoren, en na te denken over de visie en de werkmodellen die ze hanteren om levenskwaliteit en participatie van cliënten aan de samenleving te ondersteunen. Teams en organisaties zullen uitgedaagd worden om zich anders te organiseren, en uit hun comfortzone te komen. Verbinding, vertrouwen, empathie en nieuwsgierigheid worden essentiële waarden in samenwerkingsrelaties tussen professionals.

Werkbaar werk

Tegelijkertijd wordt aandacht gevraagd voor meer werkbaar werk voor sociale professionals. Immers uit de werkbaarheidsmonitor blijkt dat jobs in de welzijnssector vaak emotioneel belastend zijn en een hoge werkdruk en werkstress kennen. Sociale professionals hebben ook behoefte aan meer autonomie en ondersteuning van leidinggevenden. In 2013 was ruim 12,6% van de medewerkers afwezig, omwille van ziekte, zwangerschap, arbeidsongevallen, klein verlet, verlof om dwingende familiale redenen en ander arbeidsverzuim. In twee op drie situaties: ziekteverzuim, waarvan een groot aantal mensen met een burn-out. De welzijnssector zit hiermee aan zijn hoogste peil sinds 2010 (De Looze en Geerts, 2016, op Sociaal.net). Ook kritische kanttekeningen die zich o.a. situeren in het spanningsveld van individuele en maatschappelijke verantwoordelijkheid (of schuld) zijn op hun plaats om de menswaardigheid van elke burger te garanderen.

ESF-project “effectief hulpverlenen met goesting”

In het ESF-project “effectief hulpverlenen met goesting” ontwikkelt Hefboom samen met sociale professionals een praktijktool die geënt is op de theorie en de methodieken van Anneke Menger. Anneke Menger stelt in haar onderzoek naar elementen die het welbevinden, de motivatie en de effectiviteit van de professional kunnen versterken, vast dat volgende aspecten essentieel zijn: het inzetten van professionele expertise, het aangaan van een werkalliantie, het creëren van hoop en verwachting en het organiseren van professionele reflectie. Het leer- en ontwikkelingstraject wordt opgebouwd rond deze essentiële aspecten van zorg en ondersteuning. Hefboom gaat met 18 teams uit de sector voor personen met een handicap, de jeugdhulp en gezinsondersteuning, het algemeen welzijnswerk en de kinderopvang een leer- en ontwikkelingstraject aan. Dit gebeurt vanuit een onderzoekende en waarderende benadering. De doelstelling is te komen tot een praktijktool die intersectoraal bruikbaar is.

Hierbij werkt Hefboom vzw nauw samen het Vlaams Welzijnsverbond, SOM de federatie van sociale ondernemingen en LUCAS Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy. Het Vlaams Welzijnsverbond zal u via deze nieuwsbrief informeren over de voortgang van het project. Voor meer informatie over het project kan u terecht bij Valerie Carrette.

INFO: Linda Beirens, 02 507 01 31

Meer info kan u terugvinden via de website van Hefboom vzw